Algemeen - Wmo

De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is er om u te ondersteunen. Dit is voor iedereen, ongeacht de beperking of het probleem dat iemand ervaart. Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Hieronder valt ook het bieden van beschermd wonen en opvang.

Download het formulier

De ISD Bollenstreek kijkt samen met u welke beperkingen u ervaart. Vervolgens wordt er met u gekeken in hoeverre het u lukt om de ervaren beperkingen zelfstandig op te lossen. Dit kan door het inschakelen van uw netwerk (familie, vrienden, kennissen, kerk, vereniging etc.) en/of algemene voorzieningen die in uw omgeving aanwezig zijn. Komt u samen met de ISD Bollenstreek tot de conclusie dat u de ervaren beperkingen niet zelf kunt oplossen dan kan met u gekeken worden of een maatwerkvoorziening de oplossing biedt.

ISD Bollenstreek voorziet in maatwerk

Bepaalde taken van de Wmo hebben de gemeenten aan de ISD Bollenstreek overgedragen. Het gaat hier om maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo. Bij maatwerkvoorzieningen gaat het om:

 

Voor wie is de Wmo bestemd?

De Wmo is bestemd voor:

 • Alle zelfstandig wonende inwoners van de ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) die als gevolg van een beperking, een chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden in de zelfredzaamheid en participatie.
 • Ouderen die in een verzorgingshuis wonen. Zij kunnen gebruik maken van vervoer- en rolstoelvoorzieningen.
 • Mensen die in een verpleeghuis verblijven, kunnen gebruik maken van een vervoervoorziening.
 • Thuiswonende kinderen met een beperking. Ook voor uitwonende kinderen kan de ouderlijke woning toegankelijk worden gemaakt.
Voorwaarden Wmo

Om gebruik te kunnen maken van Wmo-voorzieningen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Er moet een noodzaak zijn voor een voorziening op grond van een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem.
 • De beperking moet min of meer van blijvende aard zijn.
 • De voorziening moet voor onbepaalde tijd nodig zijn (behalve bij hulp bij het huishouden en begeleiding, dat kan ook voor bepaalde tijd bij kortdurende beperkingen).
 • De aangevraagde voorziening mag niet algemeen gebruikelijk zijn. Dit betekent dat het geen voorziening mag zijn die gewoon in de winkel te koop is en niet speciaal voor een persoon met een beperking is bedoeld. Voorbeeld is een verhoogd toilet.
 • De voorziening moet het goedkoopst  adequaat  zijn. Dit betekent dat de voorziening altijd adequaat  moet zijn. Wanneer er meer geschikte voorzieningen zijn, kan alleen de goedkoopste gekozen worden.
Eigen bijdrage

Voor de voorzieningen die u toegekend krijgt vanuit de Wmo kan een eigen bijdrage gelden. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 20,60,- per maand. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 20,60,- per maand. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast en brengt deze in rekening.

Waar kan hulp binnen de Wmo uit bestaan?

Als u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening kan deze op verschillende manieren worden verstrekt. De mogelijkheden zijn:

 • In natura: de voorziening wordt geleverd door een leverancier van de ISD Bollenstreek.
 • Een persoonsgebonden budget (pgb): hiermee kunt u als aanvrager de voorziening zelf aanschaffen of zelf de zorg inkopen. Als u een pgb wenst voor begeleiding dan moet u een ondersteuningsplan invullen. Hierin geeft u aan hoe u het pgb wilt inzetten.
 • Een financiële tegemoetkoming: een vergoeding voor de meerkosten van bijvoorbeeld het vervoer of in de woonlasten. Een financiële tegemoetkoming kan ook worden verstrekt als u door uw beperkingen moet verhuizen en kosten moet maken voor de verhuizing.

Het uitgangspunt is dat eerst gekeken wordt naar een voorziening in natura. Indien de voorziening in natura niet voldoende passend of geschikt is, kunt u in aanmerking komen voor een pgb. Voor de voorwaarden van een pgb verwijzen wij u naar het persoonsgebonden budget.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Er zijn veel voorzieningen die op grond van de Wmo niet vergoed worden, maar waarvoor u bijvoorbeeld bij de Wlz (Wet langdurige zorg) of bij uw zorgverzekeraar moet zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een hoog/laag bed of een sta-op-stoel. De Wlz vergoedt de kosten van langdurige medische zorg. Als u in een instelling (verzorgingshuis of verpleeghuis) verblijft en u hebt een Wlz-indicatie dan worden de rolstoel-, vervoers- en/of woonvoorzieningen door de zorginstelling geregeld en worden de voorzieningen betaald vanuit de Wlz.

Wilt u meer weten over de Wlz? Bekijk de folder.

Folder Wet Langdurige Zorg