Algemeen - Wmo

De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is er om u te ondersteunen. Dit is voor iedereen, ongeacht de beperking of het probleem dat iemand ervaart. Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.

Uw gemeente moet er dus zo goed mogelijk voor zorgen dat er hulp is voor wie hulp nodig heeft en niet in staat is om die hulp zelf te regelen. Uw gemeente heeft bepaalde taken van de Wmo aan de ISD Bollenstreek overgedragen. Deze taken zijn de verstrekking van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo.

ISD Bollenstreek voorziet in maatwerk

Bepaalde taken van de Wmo hebben de gemeenten aan de ISD Bollenstreek overgedragen. Het gaat hier om maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo. Bij maatwerkvoorzieningen gaat het om:

 • Hulp bij het huishouden
 • Vervoer (collectief en individueel)
 • Woningaanpassingen
 • Rolstoelen
 • Begeleiding (dagbesteding en kortdurend verblijf)

Zoveel mogelijk zelf doen

De ISD Bollenstreek kijkt samen met u naar uw beperkingen. Kunt u zelf oplossingen vinden voor die beperkingen? Bijvoorbeeld door het inschakelen van uw netwerk (familie, vrienden, kennissen, kerk, vereniging etc.)? Eventueel samen met algemene voorzieningen die in uw omgeving aanwezig zijn. Komen we samen tot de conclusie dat u niet in staat bent uw beperkingen zelf op te lossen, dan kijken we of een maatwerkvoorziening de oplossing biedt.

 

Eigen bijdrage

Bij gebruik van de Wmo vragen we van u een eigen bijdrage.

Voor wie is de Wmo bestemd?

De Wmo is bestemd voor:

 • Alle zelfstandig wonende inwoners van de ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) die als gevolg van een beperking, een chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden in de zelfredzaamheid en participatie.
 • Ouderen die in een verzorgingshuis wonen. Zij kunnen gebruik maken van vervoer- en rolstoelvoorzieningen.
 • Mensen die in een verpleeghuis verblijven, kunnen gebruik maken van een vervoervoorziening.
 • Thuiswonende kinderen met een beperking. Ook voor uitwonende kinderen kan de ouderlijke woning toegankelijk worden gemaakt.
Voorwaarden Wmo

Om gebruik te kunnen maken van Wmo-voorzieningen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Er moet een noodzaak zijn voor een voorziening op grond van een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem.
 • De beperking moet min of meer van blijvende aard zijn.
 • De voorziening moet voor onbepaalde tijd nodig zijn (behalve bij hulp bij het huishouden en begeleiding, dat kan ook voor bepaalde tijd bij kortdurende beperkingen).
 • De aangevraagde voorziening mag niet algemeen gebruikelijk zijn. Dit betekent dat het geen voorziening mag zijn die gewoon in de winkel te koop is en niet speciaal voor een persoon met een beperking is bedoeld. Voorbeeld is een verhoogd toilet.
 • De voorziening moet het goedkoopst  adequaat  zijn. Dit betekent dat de voorziening altijd adequaat  moet zijn. Wanneer er meer geschikte voorzieningen zijn, kan alleen de goedkoopste gekozen worden.
Veelgestelde vragen
Algemene vragen

1. Wat is de Wmo?

De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is er om u te ondersteunen. Uitgangspunt is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving.

2. Voor wie is de Wmo bestemd?

De Wmo is bestemd voor:

 • Alle zelfstandig wonende inwoners van de ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) die als gevolg van een beperking, een chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden in de zelfredzaamheid en participatie.
 • Ouderen die in een verzorgingshuis wonen. Zij kunnen gebruik maken van vervoer- en rolstoelvoorzieningen.
 • Mensen die in een verpleeghuis verblijven, kunnen gebruik maken van een vervoervoorziening.
 • Thuiswonende kinderen met een beperking. Ook voor uitwonende kinderen kan de ouderlijke woning toegankelijk worden gemaakt.

3. Wie verstrekt indicaties voor de hulp bij het huishouden, begeleiding en de voorzieningen (bijvoorbeeld een rolstoel)?

U krijgt alleen hulp bij het huishouden, begeleiding of een voorziening als u een indicatie hebt. De ISD geeft de indicaties voor de Wmo af. Wanneer de aanvraag gecompliceerd is of wanneer dit in het beleid wettelijk bepaald is, zal er gebruik gemaakt worden van een of meerdere onafhankelijke adviesinstanties. Aanvragen voor hulp bij het huishouden, begeleiding of voorzieningen kunnen na het onderzoek ingediend worden bij de ISD Bollenstreek.

4. Wat moet u doen als u het niet eens ben met het (indicatie)besluit?

Wanneer u het niet eens bent met het (indicatie)besluit, kunt u dit kenbaar maken bij de ISD Bollenstreek. In een brief gericht aan het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek geeft u aan waar u het niet mee eens bent, waarom u het er niet mee eens bent en hoe het volgens u moet zijn. Een commissie zal zich dan over het (indicatie)besluit buigen. Wanneer u gelijk krijgt, neemt de ISD Bollenstreek een nieuwe beslissing.

5. In de Wmo geldt voor gemeenten een zogenaamde compensatieplicht. Wat houdt dit in?

Vanaf 2015 moeten de gemeenten personen met beperkingen, een chronisch psychisch- of psychosociaal probleem ondersteuning bieden bij hun zelfredzaamheid en participatie zodat zij door het treffen van voorzieningen een gelijkwaardige uitgangspositie hebben als andere mensen.

6. Wat kunt u doe als u niet tevreden ben over de geleverde zorg?

Elke aanbieder is verplicht een klachtenregeling voor klanten te hebben. U kunt een klacht indienen bij uw zorgaanbieder. De gemeente registreert het aantal klachten, de aard van de klachten en de oplossingen van de klachten. De gemeente verricht elk jaar een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten.

7. Kunt u ook hulp krijgen als u mantelzorger bent?

Bij uw gemeente kunt u terecht om voor degene die u verzorgt hulp aan te vragen. Daardoor wordt de zorg voor uzelf mogelijk ook minder zwaar. Daarnaast zijn er verschillende organisaties die hulp en ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Uw gemeente kan u daarover informeren.

8. Waar vindt u meer informatie over de Wmo?

Vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)

1. Wat kunt u met uw persoonsgebonden budget?

Met een pgb krijgt u een bedrag van de ISD Bollenstreek om zelf uw ondersteuning te regelen. De ISD Bollenstreek bepaalt de hoogte van dit bedrag en waarvoor u het pgb krijgt. Kijk voor de voorwaarden op de pagina over pgb.

2. Wat is het voordeel van een persoonsgebonden budget?

Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf bepalen hoe u geholpen wilt worden. U kunt bijvoorbeeld uw huidige hulp in de huishouding houden. Of een familielid betalen voor de hulp in uw huishouden.Dit geldt niet voor de mantelzorger. U kunt ook besluiten om een andere rolstoel of scootmobiel te kopen dan degene die in het standaardpakket van de ISD Bollenstreek zit.

3. Wat is het nadeel van een persoonsgebonden budget?

Het nadeel van een pgb is dat u alles zelf moet regelen en achteraf verantwoording moet afleggen hoe u het geld hebt besteed. Dat betekent veel administratie. U mag het budget alleen uitgeven aan de voorziening waarvoor het budget is bedoeld. Gemeenten betalen pgb’s uit in de vorm van trekkingsrecht. Dit houdt in dat de ISD het pgb op de rekening van het servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stort (en niet op de bankrekening van u als budgethouder). De budgethouder laat via declaraties of facturen aan de SVB weten hoeveel uren hulp zijn geleverd en de SVB zorgt vervolgens voor de uitbetaling aan uw zorgverlener.

4. Moet u naast het pgb ook een eigen bijdrage betalen?

De pgb die u van de ISD Bollenstreek krijgt is een bruto pgb. Dit betekent dat u zelf nog een eigen bijdrage moet betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is vanaf 1 januari 2019 maximaal € 17,50 per vier weken. U moet het pgb volledig besteden aan de voorziening waarvoor u pgb hebt aangevraagd. Gemeenten betalen pgb’s uit in de vorm van trekkingsrecht. Dit houdt in dat de ISD het pgb op de rekening van het servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stort (en niet op de bankrekening van u als budgethouder). De budgethouder laat via declaraties of facturen aan de SVB weten hoeveel uren hulp zijn geleverd en de SVB zorgt vervolgens voor de uitbetaling aan uw zorgverlener.

5. Is het pgb alleen voor individuele voorzieningen?

U kunt een pgb alleen besteden aan 'individuele voorzieningen'. Een individuele voorziening is een voorziening die alleen voor u is bestemd. Het tegenovergestelde van een individuele voorziening is een algemene voorziening. Plaatselijk vervoer (de Regiotaxi Bollenstreek) is bijvoorbeeld een algemene voorziening omdat een busje meerdere mensen kan vervoeren.

6. Kan de ISD Bollenstreek alles voor u regelen (ondersteuning in natura)?

Als u het regelen van ondersteuning aan de ISD Bollenstreek overlaat, hebt u er geen omkijken naar. Het nadeel is dat u niet zelf kunt bepalen hoe uw ondersteuning eruit ziet. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er een andere medewerker van een andere zorgaanbieder dan u gewend was over de vloer komt om u te helpen bij de huishouding. De zorgaanbieder die de ISD Bollenstreek inschakelt, voldoet aan de kwaliteitseisen die de ISD Bollenstreek heeft afgesproken. De ISD heeft met een aantal zorgaanbieders een contract afgesloten.

 

Meer informatie over de Wmo?

Voor meer informatie over de Wmo, bekijk de volgende pagina's: