Privacy

De ISD Bollenstreek gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij doen dit conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is de privacywet die in de hele Europese Unie geldig is. In deze verklaring kunt u terugvinden welke gegevens wij van u verwerken, hoe wij dit doen en welke rechten u hebt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn te onderscheiden in (algemene) persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Algemene persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over uw medische gegevens en strafrechtelijk verleden.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Verwerken is een breed begrip. Onder ‘verwerken’ vallen alle handelingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, van verzamelen tot en met vernietigen. De ISD verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens zo minimaal als mogelijk en maximaal als nodig is. 

Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?

Vaak hebben wij een wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of maatwerkvoorziening aanvraagt, dan schrijft de wet voor welke gegevens wij van u nodig hebben. 
Hebben we geen wettelijke basis, dan kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken als sprake is van een vitaal belang is, als u toestemming voor de verwerking hebt gegeven, als wij een overeenkomst met u hebben of als een taak van algemeen belang ten grondslag aan de verwerking ligt. Wij houden ons hierbij aan de AVG. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig, of zoals wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In een aantal gevallen bewaren wij uw gegevens langer op grond van de Archiefwet.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Ons uitgangspunt is om uw gegevens niet te delen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze (wettelijke) taken of omdat u dit zelf wenst. 

Intern delen wij uw gegevens alleen als de wet dit voorschrijft of als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. Als u gebruik maakt van verschillende diensten die wij aanbieden, kan dit betekenen dat wij u nogmaals om dezelfde gegevens vragen. Wij mogen namelijk zonder uw toestemming uw gegevens niet voor een andere dienst gebruiken dan waarvoor we ze van u hebben gekregen. 

Met organisaties die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. In deze overeenkomst leggen wij afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens vast. De organisatie die uw persoonsgegevens voor ons verwerkt, moet zich hieraan houden. De ISD blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij zijn aangesloten bij diverse, regionale overlegtafels. Vaak zijn hier ook andere (hulpverlenende) partijen bij aangesloten. Wij nemen deel aan deze overleggen om u en om de gemeenschap beter van dienst te zijn. Wij delen alleen uw gegevens als hiervoor een grondslag aanwezig is. Zie voor meer informatie het kopje ‘Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?’

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben maatregelen genomen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan. De maatregelen zijn opgenomen in ons Informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben dit beleid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). 

Welke rechten hebt u?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, door ons over te laten dragen/overgedragen te krijgen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In bepaalde situaties hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens uit onze administratie te laten wissen en om minder gegevens door ons te laten verwerken. U kunt uw eventuele vragen of een verzoek tot toepassing van uw recht sturen naar fg@isdbollenstreek.nl of naar ons postadres (Postbus 255, 2160 AG te Lisse). Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Hoe gaan wij om met cookies?

De ISD Bollenstreek gebruikt technische cookies en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij we het eerste bezoek aan deze website opslaan op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. U kunt ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Ons volledige cookiebeleid vindt u op de pagina "Cookies".
 

Folder Privacy

Privacybeleid en privacyreglement

Verordening Privacy