Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) maakt het voor mensen met een beperking mogelijk om de regie over hun eigen leven te behouden, zelf hun eigen leven in te richten en zelf zorgverleners uit te zoeken die hen helpen op tijdstippen die zij wensen.

Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) na het meldingsgesprek in aanmerking voor hulp bij het huishouden, een hulpmiddel, een woningaanpassing of begeleiding? Dan kunt u in sommige situaties kiezen voor een pgb. Ook als u een maatwerkvoorziening krijgt toegekend, hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om te kiezen voor een pgb in plaats van zorg in natura.

Trekkingsrecht

Gemeenten betalen pgb's uit in de vorm van trekkingsrecht. Dit houdt in dat de ISD het pgb op de rekening van het servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stort (en niet op de bankrekening van u als budgethouder). De budgethouder laat via declaraties of facturen aan de SVB weten hoeveel uren hulp zijn geleverd en de SVB zorgt vervolgens voor de uitbetaling aan uw zorgverlener.

Eventuele ondersteuning bij de uitvoering van het pgb door het Servicecentrum van de SVB voor klanten is gratis. Hiervoor zijn dan ook geen kosten opgenomen in het pgb.

Pgb is geen inkomen

Het pgb is bestemd voor het inkopen van een voorziening of hulp bij het huishouden. Het pgb wordt niet als inkomen gezien. Dit betekent dat het pgb geen invloed heeft op een eventuele uitkering of de door u te betalen inkomstenbelasting. Het betekent ook dat u het pgb alleen mag gebruiken voor het inkopen van een voorziening of voor hulp bij het huishouden. U mag het pgb niet voor andere doeleinden gebruiken.

Geen recht op een pgb

In sommige gevallen kan de ISD bepalen dat u geen pgb krijgt. U voldoet niet aan de voorwaarden of er zijn andere redenen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Er bestaat een vermoeden dat u problemen zult hebben met het omgaan met een pgb
  • U hebt in het verleden misbruik gemaakt van een pgb

Eigen bijdrage

Voor hulp bij het huishouden, begeleiding, een hulpmiddel of woningaanpassing geldt een eigen bijdrage. Dit geldt ook voor een pgb. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 19,- per maand. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 19,- per maand. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen in 2020 geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Wilt u tijdelijk geen hulp/ondersteuning?

De eigen bijdrage is gebaseerd op het abonnementstarief. Dat betekent dat u maandelijks een vast tarief betaalt van maximaal € 19,-. Zet u tijdelijk op eigen verzoek uw hulp/ondersteuning stop? Dan blijft u wel uw eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand betalen. Alleen bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekenhuisopname) kan hiervan worden afgeweken. 
 

Wilt u een pgb aanvragen?

Als u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden, begeleiding, een hulpmiddel of woningaanpassing, kunt u een pgb aanvragen. U moet wel voldoen aan de voorwaarden. Het is belangrijk om eerst het besluit van de ISD af te wachten, voordat u kosten of afspraken gaat maken.

Uw hulp wordt ziek

Als u een hulp hebt bent u officieel werkgever. Dat betekent dat als uw hulp ziek wordt u wettelijk verplicht bent om uw hulp voor een bepaalde periode door te betalen.

U kunt dit bedrag via de SVB terugkrijgen. Dit bedrag kunt u besteden aan vervangende hulp. U bent wel verplicht om de ziekmelding van uw hulp op de dag van ziekmelding voor 10.00 uur aan de SVB door te geven.

Vergoeding afhankelijk van aantal dagen hulp

Werkt uw hulp op vier of meer dagen per week bij u? Dan betaalt de SVB het loon door van uw hulp tot maximaal 104 weken. Hebt u een arbeidsovereenkomst voor drie dagen of minder per week? Dan betaalt de SVB het loon maximaal 6 weken door. Hebt u uw hulp beter gemeld, maar wordt uw hulp binnen vier weken opnieuw ziek? Dan telt de SVB de nieuwe ziektedagen op bij de vorige. De SVB beschouwt deze dagen als één ziekteperiode.

Begeleiden

Als werkgever bent u ook verplicht om uw hulp bij ziekte te begeleiden, zodat uw hulp zo snel mogelijk weer aan het werk kan. De SVB kan u daarbij helpen door een professionele dienst in te schakelen. U hoeft voor de begeleiding van uw hulp door de dienst niets te betalen.

Tarieven Pgb

Wilt u meer informatie over de tarieven Pgb?

Bekijk Wmo - Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning.

Meer informatie over het pgb?

Contact met de ISD Bollenstreek

Kijk op onze contactpagina voor alle contactgegevens.

Overige instanties

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
Telefoon (0800) 19 25
Website : www.hetcak.nl
Maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Graadt van Roggenweg 450
3531 AH Utrecht
Postbus 8038
3503 RA Utrecht
Telefoon (030) 264 82 00
E-mail: pgb@svb.nl
Website: http://www.svb.nl/pgb
Maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.