Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) maakt het voor mensen met een beperking mogelijk om de regie over hun eigen leven te behouden, zelf hun eigen leven in te richten en zelf zorgverleners uit te zoeken die hen helpen op tijdstippen die zij wensen.

Download het formulier

Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) na het meldingsgesprek in aanmerking voor hulp bij het huishouden, een hulpmiddel, een woningaanpassing of begeleiding? Dan kunt u in sommige situaties kiezen voor een pgb. Ook als u een maatwerkvoorziening krijgt toegekend, hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om te kiezen voor een pgb in plaats van zorg in natura.

Hieronder leest u onder welke voorwaarden u een pgb kunt aanvragen en wat er van u verwacht wordt bij het gebruik van een pgb. Wat wij van u verwachten is afhankelijk van of u een pgb voor een hulpmiddel of voor ondersteuning aanvraagt.

Pgb voor een hulpmiddel

Als u een hulpmiddel (een scootmobiel, rolstoel of woningaanpassing) zelf wilt kopen met een pgb dan moet u het volgende doen: 

 1. U vraagt een offerte op bij een door u gekozen leverancier. Bij het opvragen van de offerte moet u rekening houden met de minimale eisen die de ISD Bollenstreek stelt aan het hulpmiddel. Dit staat vermeld in een ‘programma van eisen’.
 2. U sluit eventueel zelf een onderhoudscontract en verzekering af voor het hulpmiddel (de kosten daarvan zijn opgenomen in het budget).
 3. U stuurt de offerte naar de ISD Bollenstreek. De ISD Bollenstreek beoordeelt of het gekozen hulpmiddel voldoet aan het programma van eisen.
Pgb voor ondersteuning

Als u uw ondersteuning (begeleiding, huishoudelijke ondersteuning of kortdurend verblijf) zelf wilt inkopen met een pgb dan moet u het volgende doen:

 1. U moet een ondersteuningsplan opstellen. In het ondersteuningsplan geeft u aan hoe u het pgb wilt besteden. De ISD Bollenstreek besluit op basis van uw ondersteuningsplan of u in aanmerking komt voor een pgb.
 2. U kiest een zorgverlener die de ondersteuning kan bieden en maakt daar afspraken mee (o.a. over het tarief, de werktijden en werktaken).
 3. U stuurt het ondersteuningsplan naar de ISD Bollenstreek. De ISD Bollenstreek beoordeelt het ondersteuning en/of u in aanmerking komt voor een pgb. En welke soort hulp en hoeveel uur hulp u nodig hebt.
 4. Het uitgangspunt is dat voor wonen met ondersteuning of maatschappelijke opvang een Pgb niet mogelijk is. Dat kan alleen in uitzonderlijke situaties. Daarvoor gelden ook aparte tarieven.

Pgb-test

Wanneer u twijfelt of een pgb wel iets voor u is, kunt u eerst een test doen. De test kunt u vinden op: www.pgb-test.nl

Voorwaarden pgb

Omdat een pgb ook bepaalde verplichtingen met zich mee brengt, is het belangrijk om de keuze te maken die het beste bij uw omstandigheden past. Ook beoordeelt de ISD Bollenstreek in een gesprek of u (of uw vertegenwoordiger) voldoet aan de voorwaarden die samenhangen met een pgb. In dit gesprek komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

 • Waarom kiest u voor inkoop van ondersteuning en/of het hulpmiddel voor een pgb?
 • Hoe zorgt u ervoor dat de ondersteuning en/of het hulpmiddel van goede kwaliteit is?
 • Kunt u de verplichtingen die horen bij een pgb uitvoeren? Is er iemand in uw directe omgeving die dat voor u kan doen. Dit kan uw wettelijke vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand uit uw sociaal netwerk die u zelf aanwijst (machtigt) om de zaken rondom het pgb voor u te regelen.
 • Hoe en met welke ondersteuning gaat u werken aan de doelen die u hebt besproken met de ISD Bollenstreek?

Het ondersteuningsplan helpt u om doelen te stellen en de invulling van de ondersteuning verder af te stemmen met uw zorgverlener. Download het ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplan Begeleiding  Ondersteuningsplan Hulp bij het Huishouden

Aanvullende voorwaarden pgb via sociaal netwerk

De wens om vrienden, kennissen, collega’s en buren (informele hulp) in te schakelen voor ondersteuning en uit te betalen via een pgb is afhankelijk van een aantal zaken: de sociale relatie die de pgb-houder met deze personen heeft, de omvang van de betaalde en onbetaalde mantelzorg die iemand verleent, de totale belasting van de mantelzorger, de gebruikelijke hulp, werk, het type hulp, de frequentie van de geboden hulp, de duur van de hulp (tijdelijk of langere periode) en de mate van de verplichting. U of uw vertegenwoordiger moet aangeven welke hulp de mantelzorger levert en welk deel van deze hulp uitbetaald moet worden en waarom (motiveringsplicht).

Voor de inzet van een hulp uit het sociaal netwerk geldt een ander tarief dan wanneer uw zorgverlener een professional is.

Verplichtingen bij een pgb

Als u een pgb hebt, bent u automatisch werk- of opdrachtgever van de door u gekozen zorgverlener. Daarom is het belangrijk dat u voldoende basiskennis en vaardigheden hebt die hierbij horen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het aansturen van en beoordelen van uw zorgverlener.
 • De zorg voor een veilige en vertrouwde werkomgeving.
 • Werkgeversverplichtingen waarbij u onder andere vervanging moet regelen bij ziekte van de hulp en het salaris voor een bepaalde periode moet doorbetalen. U kunt dit bedrag via de SVB terug krijgen.
 • Rechtsbijstand en wettelijke aansprakelijkheid. De SVB heeft voor budgethouders collectieve verzekeringen afgesloten. De ISD Bollenstreek heeft de afspraak met de SVB dat u daar gebruik van kunt maken.
 • Wanneer de hulp zich niet aan de afspraken houdt en u komt er niet samen uit. In deze gevallen kunt u beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering. U kunt zich dan melden bij de SVB. U hoeft zelf geen advocaat in te schakelen.
 • Wettelijke aansprakelijkheid: een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan gebeuren dat de hulp tijdens het werk schade veroorzaakt. Dat kan zowel lichamelijk letsel bij de hulp zijn als schade aan uw eigendommen. In sommige gevallen kunt u als budgethouder wettelijk aansprakelijk worden gesteld. Mocht dit gebeuren dan kunt u contact opnemen met de SVB. De SVB stuurt u een schadeformulier.

Voor alle voorwaarden en verplichtingen die bij een pgb horen, kunt u ook de Handreiking voor toetsing op minimale pgb-vaardigheid raadplegen op de website van de Rijksoverheid.

Redenen om een pgb te weigeren

In sommige gevallen kan de ISD Bollenstreek bepalen dat u geen pgb krijgt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • U voldoet niet aan de voorwaarden voor een pgb.
 • U hebt onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt.
 • U hebt het pgb in het verleden niet of voor een ander doel gebruikt.
Vertegenwoordiger

U kunt iemand aanwijzen die namens u de taken uitvoert die horen bij een pgb. Hij of zij is dan uw vertegenwoordiger en kan bijvoorbeeld samen met u het ondersteuningsplan invullen, de overeenkomst afsluiten met uw zorgverlener, uw zorgverlener aansturen, aanwezig zijn bij de gesprekken met de ISD Bollenstreek etc. Uw vertegenwoordiger mag niet uit het pgb betaald worden en mag ook niet degene zijn die zorg of ondersteuning biedt via het pgb.

Wat zijn de regels voor een pgb?

Pgb is geen inkomen

Het pgb is bestemd voor het inkopen van een hulpmiddel of ondersteuning. Het pgb wordt niet als inkomen gezien. Dit betekent dat het pgb geen invloed heeft op een eventuele uitkering of de door u te betalen inkomstenbelasting.

Pgb voor een hulpmiddel

De ISD Bollenstreek beoordeelt of het geselecteerde hulpmiddel aan het programma van eisen voldoet. Na goedkeuring van de ISD Bollenstreek kunt u het hulpmiddel in bestelling nemen bij de door u geselecteerde leverancier. Na ontvangst van een kopie van de factuur betaalt de ISD Bollenstreek het pgb (of een deel ervan) uit aan de leverancier.

De hoogte van het pgb is maximaal het bedrag dat u hebt uitgegeven. Het bedrag mag nooit hoger zijn dan het bedrag dat de ISD Bollenstreek moet uitgeven om het hulpmiddel voor u te huren of aan te schaffen. Het pgb bestaat uit een bedrag voor de aanschaf en een tegemoetkoming in de kosten voor het onderhoud en de verzekering van het hulpmiddel. Indien het pgb om bijzondere redenen aan u wordt overgemaakt, moet u de besteding van het pgb op verzoek van de ISD Bollenstreek verantwoorden.

Pgb voor ondersteuning

Bij een pgb voor zorg of ondersteuning moet u samen met uw zorgverlener een zorgovereenkomst of arbeidsovereenkomst invullen en ondertekenen. Voorbeelden van overeenkomsten staan op www.svb.nl. Uw zorgovereenkomst wordt door de SVB en de ISD Bollenstreek gecontroleerd. Als de zorgovereenkomst is goedgekeurd, ontvangt u van de SVB een brief waarin staat dat u kunt starten. Op basis van de afspraken die u in de zorgovereenkomst hebt opgenomen, betaalt de SVB uw factuur uit aan de zorgverlener.

U moet er rekening mee houden dat u bepaalde wijzigingen tijdig moet doorgeven aan de SVB. Bijvoorbeeld bij ziekte van de zorgverlener, veranderingen in uw zorgovereenkomst of als iemand anders namens u de pgb-administratie doet (diegene treedt dan op als uw vertegenwoordiger).

Wat kan wel en wat kan niet met een pgb?

Het pgb is bedoeld om een hulpmiddel of ondersteuning in te kopen die direct voor u bedoeld is. Het gaat om zorg-gerelateerde kosten.

Het pgb mag u niet gebruiken voor:

 • kosten voor bemiddeling.
 • kosten voor het voeren van een pgb-administratie.
 • kosten voor ondersteuning bij het aanvragen, beheren coördinatie (regie voeren) van het pgb.
 • contributie voor het lidmaatschap van Per Saldo (er zijn ziektekostenverzekeringen die een bijdrage vergoeden).
 • kosten voor het volgen van cursussen over het pgb.
 • kosten voor het bestellen van informatiemateriaal.
 • kosten voor eigen bijdragen (bijvoorbeeld CAK).
 • kosten voor feestdagenuitkering of cadeau aan de zorgverlener.
 • zorg en ondersteuning die onder een andere wet dan de Wmo vallen.
 • zorg en ondersteuning die vallen onder een algemene voorziening en/of algemeen gebruikelijke voorzieningen.
 • ondersteuning die zonder toestemming in het buitenland wordt afgenomen.
 • een verantwoordvrije bedrag.
 • uitruil tussen voorzieningen.
 • coördinatie (regie voeren).
Eigen bijdrage

U betaalt voor een pgb een eigen bijdrage. Uw eigen bijdrage is maximaal € 20,60,- per maand. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 20,60,- per maand. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen in 2022 geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast en brengt deze in rekening.

Controle en verantwoording pgb

Voor de controle en verantwoording van uw pgb moet u een aantal zaken kunnen laten zien:

 • Zorgovereenkomst met uw aanbieders
 • Urenadministratie
 • Betalingen die de SVB voor u heeft gedaan

Bij een pgb voor een hulpmiddel controleert de ISD Bollenstreek of u het hulpmiddel daadwerkelijk hebt aangeschaft of gehuurd. Bij de controle wordt gekeken naar:

 • Hebt u een geschikt middel aangeschaft?
 • Hebt u het hulpmiddel en het aankoopbewijs in uw bezit?
 • Gebruikt u het hulpmiddel?
 • Hebt u onderhoud en verzekering geregeld?
Wat zijn de tarieven voor een pgb?

Pgb voor een hulpmiddel

De hoogte van het pgb is afhankelijk van de kosten die de ISD Bollenstreek moet uitgeven wanneer u het hulpmiddel in natura krijgt. Het pgb bestaat uit een bedrag voor de aanschaf en een tegemoetkoming in de kosten voor het onderhoud en de verzekering van het hulpmiddel.

Pgb voor ondersteuning

De hoogte van uw pgb berekent de ISD Bollenstreek op basis van de hoeveelheid hulp die u nodig hebt en het type hulp waarvoor u in aanmerking komt. In het besluit van de ISD Bollenstreek staat hoe het bedrag van uw pgb tot stand is gekomen. Het tarief komt overeen met het tarief dat de ISD Bollenstreek betaalt aan de zorgaanbieders waar de ISD Bollenstreek een contract mee heeft. Er geldt een lager tarief voor de hulp vanuit het sociaal netwerk en de opgeleide hulp die niet in dienst is bij een zorginstelling (ZZP-er).

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld in hoofdstuk 2 van het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning.

Wilt u tijdelijk geen hulp/ondersteuning?

De eigen bijdrage is gebaseerd op het abonnementstarief. Dat betekent dat u maandelijks een vast tarief betaalt van maximaal € 19,-. Zet u tijdelijk op eigen verzoek uw hulp/ondersteuning stop? Dan blijft u wel uw eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand betalen. Alleen bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekenhuisopname) kan hiervan worden afgeweken. 

Uw hulp wordt ziek

Als u een hulp hebt bent u officieel werkgever. Dat betekent dat als uw hulp ziek wordt u wettelijk verplicht bent om uw hulp voor een bepaalde periode door te betalen.

U kunt dit bedrag via de SVB terugkrijgen. Dit bedrag kunt u besteden aan vervangende hulp. U bent wel verplicht om de ziekmelding van uw hulp op de dag van ziekmelding voor 10.00 uur aan de SVB door te geven.

Vergoeding afhankelijk van aantal dagen hulp

Werkt uw hulp op vier of meer dagen per week bij u? Dan betaalt de SVB het loon door van uw hulp tot maximaal 104 weken. Hebt u een arbeidsovereenkomst voor drie dagen of minder per week? Dan betaalt de SVB het loon maximaal 6 weken door. Hebt u uw hulp beter gemeld, maar wordt uw hulp binnen vier weken opnieuw ziek? Dan telt de SVB de nieuwe ziektedagen op bij de vorige. De SVB beschouwt deze dagen als één ziekteperiode.

Begeleiden

Als werkgever bent u ook verplicht om uw hulp bij ziekte te begeleiden, zodat uw hulp zo snel mogelijk weer aan het werk kan. De SVB kan u daarbij helpen door een professionele dienst in te schakelen. U hoeft voor de begeleiding van uw hulp door de dienst niets te betalen.

Trekkingsrecht

Gemeenten betalen pgb's uit in de vorm van trekkingsrecht. Dit houdt in dat de ISD het pgb op de rekening van het servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stort (en niet op de bankrekening van u als budgethouder). De budgethouder laat via declaraties of facturen aan de SVB weten hoeveel uren hulp zijn geleverd en de SVB zorgt vervolgens voor de uitbetaling aan uw zorgverlener.

Eventuele ondersteuning bij de uitvoering van het pgb door het Servicecentrum van de SVB voor klanten is gratis. Hiervoor zijn dan ook geen kosten opgenomen in het pgb.

Wilt u meer informatie over de Sociale Verzekeringsbank? Kijk op de website www.svb.nl/pgb

Meer informatie over het pgb?

Contact met de ISD Bollenstreek

Kijk op onze contactpagina voor alle contactgegevens.

Overige instanties

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
Telefoon (0800) 19 25
Website : www.hetcak.nl
Maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Graadt van Roggenweg 450
3531 AH Utrecht
Postbus 8038
3503 RA Utrecht
Telefoon (030) 264 82 00
E-mail: pgb@svb.nl
Website: http://www.svb.nl/pgb
Maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.