Vervoersvoorzieningen

Vervoer is voor iedereen belangrijk. Wanneer u een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem hebt is het soms moeilijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. Een vervoersvoorziening zoals de Regiotaxi biedt dan uitkomst.

Download het formulier

Zoveel mogelijk zelf oplossen

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt er vanuit gegaan dat u eerst zelf probeert uw vervoersproblemen op te lossen door een beroep te doen op uw familie en/of (sociaal) netwerk. Er zijn misschien ook nog andere oplossingen denkbaar.

Kunt u het zelf niet oplossen, dan bestaan er andere vormen van vervoer. Lees de kop "Soorten vervoer".

Voorzieningen via Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekeraar

Voor een aantal voorzieningen moet u bij de Wlz of bij uw zorgverzekeraar zijn. Kijk op de site van de Rijksoverheid of op die van uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

Voor wie is de vervoersvoorziening?

De voorziening is bedoeld voor alle zelfstandig wonende inwoners van de ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen), die als gevolg van een beperking, chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden bij hun zelfredzaamheid of in hun participatie. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden. Ook ouderen die in een verzorgingshuis wonen, kunnen in aanmerking komen voor vervoervoorzieningen.

Eigen bijdrage

Voor het collectief vervoer (de Regiotaxi) betaalt u een tarief per kilometer.

Voor de meeste individuele vervoersvoorzieningen geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 20,60,- per maand. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 20,60,- per maand. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Tarieven 2024 voor inwoners met een Wmo-indicatie  

 • Bent u jonger dan 65 jaar, dan betaalt u per kilometer € 0,34.
 • Bent u 65 of ouder, dan betaalt u per kilometer € 0,24.
 • Per rit betaalt u naast het tarief een opstapzone van 4 kilometer.
 • Bij een aantal vervoerswensen geldt een extra toeslag. Dit geldt voor verplicht individueel vervoer, rit met rolstoel/scootmobiel, verplicht vervoer personenauto, verplicht voorin zitten. 

Advies: vraag vooraf aan de centrale van de Regiotaxi wat u voor uw rit moet betalen.

Soorten vervoer

Er zijn verschillende soorten vervoer.

 • Collectief vervoer
  Collectief vervoer betekent dat u met meer mensen tegelijkertijd reist. Hierdoor is het mogelijk om van deur tot deur te reizen binnen de regio tegen het openbaar vervoer tarief.
  • Binnen alle ISD Bollenstreekgemeenten bestaat een collectief vervoersysteem dat u van deur tot deur vervoert binnen de regio Leiden tot en met Haarlem. De naam van dit systeem is de Regiotaxi Holland Rijnland. De exacte vervoerregio verschilt per gemeente. Collectief vervoer betekent dat u met meerdere mensen tegelijkertijd reist. Hierdoor is het mogelijk om van deur tot deur tegen het openbaar vervoer tarief te reizen binnen de regio.
  • Vervoer buiten de regio wordt georganiseerd door het landelijke Valys. Voor informatie kunt u terecht bij de ISD.

    
 • Individueel vervoer
  Het kan ook zijn dat u niet met het openbaar vervoer èn niet met collectief vervoer kunt reizen. Dit kan alleen op medisch advies. U kunt dan in aanmerking komen voor een individuele vervoerkostenvergoeding. U ontvangt per kwartaal op declaratiebasis een van te voren vastgesteld bedrag waarmee u met een (rolstoel)taxi, uw eigen auto of een auto van een derde kunt reizen. Hier kunt u het declaratieformulier downloaden.

Declaratieformulier financiële tegemoetkoming

Uitzonderingen

Het collectief vervoer en het individueel vervoer zijn bedoeld om u binnen onze regio deel te laten nemen aan de maatschappij. Dus voor het onderhouden van sociale contacten (zoals familiebezoek en activiteiten bij verenigingen), maar ook voor het bezoeken van uw huisarts of een arts in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Uitzonderingen zijn er:

 • Als het ziekenhuisbezoek door uw ziektekostenverzekering wordt vergoed. Dan moet u het vervoer via uw zorgverzekeraar regelen.
 • Als u gebruik maakt van de dagbesteding. De ISD betaalt alleen uw vervoer als u een indicatie voor dagbesteding hebt inclusief vervoer.

Andere indiviuduele vervoersvoorzieningen

Naast het collectief vervoer en het individueel vervoer bestaan er ook andere vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel, driewielfiets, aanpassingen aan auto’s etc. Voor meer informatie over deze vormen van vervoer kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.

De bovengenoemde vervoersvoorzieningen vestrekken wij vanuit de Wmo.

In de regio bestaan diverse vervoersalternatieven waar u gebruik van kunt maken. Er bestaan ook landelijke alternatieven die niet aan en gemeente of regio verbonden zijn. Voor meer informatie over de regionale - en landelijke vervoersalternatieven kunt u terecht bij Voor Ieder 1 in uw gemeente.

Hoe vraagt u een vervoersvoorziening aan?

U kunt via een meldingsformulier aangeven dat u ondersteuning wenst. U kunt onderaan deze pagina het meldingsformulier (aanvraagformulier) downloaden en printen waarna u het direct bij ons kunt inleveren.

U kunt het formulier ook ophalen en inleveren bij Voor ieder 1 van uw gemeente. Voor meer informatie over Voor ieder 1 kunt u terecht op www.voorieder1.nl

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Bij het kopje "hoe kunt u een melding indienen" vindt u alle informatie over het verloop van uw melding.

Wilt u tijdelijk geen hulp/ondersteuning/vervoer?

De eigen bijdrage is gebaseerd op het abonnementstarief. Dat betekent dat u maandelijks een vast tarief betaalt van maximaal € 20,60,-. Zet u tijdelijk op eigen verzoek uw hulp/ondersteuning stop? Dan blijft u wel uw eigen bijdrage van maximaal € 20,60,- per maand betalen. Alleen bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekenhuisopname) kan hiervan worden afgeweken. 

Compliment of klacht voor/over de Regiotaxi?

De Regiotaxi is benieuwd naar uw ervaringen. Dat kan zijn een compliment, maar ook onplezierige ervaringen. Deze zijn belangrijk, want dan kan de Regiotaxi de dienstverlening verbeteren. Hebt u een compliment of klacht, trek aan de bel en geef dit door. Dat kan op de volgende manieren:

Schriftelijk
Regiotaxi Holland Rijnland
Antwoordnummer 2152
6710 VA Ede
(Een postzegel is niet nodig)

Telefonisch bij de Klantenservice: (0900) 202 23 69
E-mail: klachten-regiotaxi@hollandrijnland.nl

Wat nodig bij het melden van een klacht?

 • naam en adres van de reiziger
 • pasnummer van de reiziger                                         
 • datum van de rit                                                         
 • vertrektijdstip en adres
 • een omschrijving van de klacht
Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek of ga naar de website van de Regiotaxi Holland Rijnland of van Valys. Voor reserveringen voor de Regiotaxi kunt u dagelijks van 06.00 uur tot 00.00 uur terecht op telefoonnummer (0900) 202 23 68.