Vervoersvoorzieningen

Vervoer is voor iedereen belangrijk. Wanneer u een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem hebt is het soms moeilijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Hierdoor kan het lastig zijn om op een normale wijze sociale contacten te blijven onderhouden. Voor het bezoeken van familie, kennissen, het doen van boodschappen, het maken van een uitstapje bent u aangewezen op andere vormen van vervoer.

Zoveel mogelijk zelf oplossen

Binnen de Wmo wordt er vanuit gegaan dat u eerst zelf probeert uw vervoersproblemen op te lossen door een beroep te doen op uw familie en/of (sociaal) netwerk. Er zijn misschien ook nog andere oplossingen denkbaar.

Kunt u het zelf niet oplossen, dan bestaan er andere vormen van vervoer. Lees de kop "Soorten vervoer".

Voorzieningen via Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekeraar

Voor een aantal voorzieningen moet u bij de Wlz of bij uw zorgverzekeraar zijn. Kijk op de site van de Rijksoverheid of op die van uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

Eigen bijdrage

Voor het collectief vervoer (de Regiotaxi) betaalt u een tariefbedrag per zone.

Voor de meeste individuele vervoersvoorzieningen geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 19,- per maand. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 19,- per maand. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen in 2020 geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Wilt u tijdelijk geen hulp/ondersteuning?

De eigen bijdrage is gebaseerd op het abonnementstarief. Dat betekent dat u maandelijks een vast tarief betaalt van maximaal € 19,-. Zet u tijdelijk op eigen verzoek uw hulp/ondersteuning stop? Dan blijft u wel uw eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand betalen. Alleen bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekenhuisopname) kan hiervan worden afgeweken. 
 

Voor wie is de vervoersvoorziening?

De voorziening is bedoeld voor alle zelfstandig wonende inwoners van de ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen), die als gevolg van een beperking, chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden bij hun zelfredzaamheid of in hun participatie. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden. Ook ouderen die in een verzorgingshuis wonen, kunnen in aanmerking komen voor vervoervoorzieningen.

Soorten vervoer

Er zijn verschillende soorten vervoer.

 • Collectief vervoer
  Collectief vervoer betekent dat u met meer mensen tegelijkertijd reist. Hierdoor is het mogelijk om van deur tot deur te reizen binnen de regio tegen het openbaar vervoer tarief.
  • Binnen de regio is er de Regiotaxi Holland Rijnland. Zij rijden van deur tot deur binnen de regio Leiden tot en met Haarlem.
   De vervoerregio verschilt per gemeente. Meer informatie vindt u in de folder van de Regiotaxi Holland Rijnland. Deze is verkrijgbaar bij de ISD, bij de lokale loketten van Hillegom, Lisse en Noordwijk, het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en het sociaal team van Teylingen.
  • Vervoer buiten de regio wordt georganiseerd door het landelijke Valys. Voor informatie kunt u terecht bij de ISD.
    
 • Individueel vervoer
  Het kan ook zijn dat u niet met het openbaar vervoer èn niet met collectief vervoer kunt reizen. Dit kan alleen op medisch advies. U kunt dan in aanmerking komen voor een individuele vervoerkostenvergoeding. U ontvangt per kwartaal op declaratiebasis een van te voren vastgesteld bedrag waarmee u met een (rolstoel)taxi, uw eigen auto of een auto van een derde kunt reizen. Hier kunt u het declaratieformulier downloaden.

Uitzonderingen

Het collectief vervoer en het individueel vervoer zijn bedoeld om u binnen onze regio deel te laten nemen aan de maatschappij. Dus voor het onderhouden van sociale contacten (zoals familiebezoek en activiteiten bij verenigingen), maar ook voor het bezoeken van uw huisarts of een arts in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Uitzonderingen zijn er:

 • Als het ziekenhuisbezoek door uw ziektekostenverzekering wordt vergoed. Dan moet u het vervoer via uw zorgverzekeraar regelen.
 • Als u gebruik maakt van de dagbesteding. De ISD betaalt alleen uw vervoer als u een indicatie voor dagbesteding hebt inclusief vervoer.

Andere indiviuduele vervoersvoorzieningen

Naast het collectief vervoer en het individueel vervoer bestaan er ook andere vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel, driewielfiets, aanpassingen aan auto’s etc. Voor meer informatie over deze vormen van vervoer kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.

De bovengenoemde vervoersvoorzieningen vestrekken wij vanuit de Wmo.
In de regio bestaan diverse vervoersalternatieven waar u gebruik van kunt maken.
Er bestaan ook landelijke alternatieven die niet aan en gemeente of regio verbonden zijn.
Voor meer informatie over de regionale - en landelijke vervoersalternatieven kunt u terecht bij het lokaal loket/het sociaal team/het Wmo Adviescentrum van uw gemeente.

Hoe vraagt u een vervoersvoorziening aan?

U kunt via een meldingsformulier aangeven dat u ondersteuning wenst. Dit meldingsformulier vindt u op onze website onder formulieren en kunt u direct bij ons inleveren. U kunt het formulier ook ophalen en inleveren bij Voor ieder 1 van uw gemeente. Voor meer informatie over Voor ieder 1 kunt u terecht op www.voorieder1.nl

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Bij het kopje "hoe kunt u een melding indienen" vindt u alle informatie over het verloop van uw melding.

Klacht over de Regiotaxi?

Bent u niet tevreden over de Regiotaxi en wilt u een klacht indienen? U kunt hiervoor terecht bij de Regiotaxi Holland Rijnland.

Schriftelijk
Regiotaxi Holland Rijnland
Antwoordnummer 862
2160 VG Hillegom

Telefonisch bij de Klantenservice: (0900) 202 23 69
E-mail: klachten-regiotaxi@hollandrijnland.nl

Wat nodig bij het melden van uw klacht?

 • naam en adres van de reiziger
 • pasnummer van de reiziger                                         
 • datum van de rit                                                         
 • vertrektijdstip en adres
 • een omschrijving van de klacht
Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek, kijken op de website van de Regiotaxi Holland Rijnland of van Valys.