Klachten en bezwaarschriften

De ISD vindt een goede dienstverlening belangrijk. We doen er alles aan om bezwaarschriften, klachten of een dwangsom te voorkomen. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van de ISD Bollenstreek of dat u een klacht hebt.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Direct klacht indienen Download het formulier

Wanneer kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over:

 • De ISD Bollenstreek als organisatie. Hiermee wordt bedoeld de manier waarop de organisatie haar werk doet. U kunt geen klacht indienen tegen het beleid.
 • De manier waarop u door een van de medewerkers van de ISD Bollenstreek bent behandeld.

Wanneer wordt uw klacht niet behandeld?

Uw klacht wordt niet behandeld als:

 • U al eerder over hetzelfde onderwerp/gebeurtenis een klacht hebt ingediend.
 • Uw klacht betrekking heeft over een onderwerp/gebeurtenis ouder dan een jaar.
 • Uw klacht over zaken gaat waarop wettelijk een klacht niet mogelijk is.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van het Klachtenformulier. U kunt ook een brief schrijven aan het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek. In de brief moet u minimaal de volgende gegevens vermelden:

 • Uw naam en adres
 • De datum van uw brief (dag van verzending)
 • Uw handtekening
 • Een omschrijving van uw klacht

Klacht indienen via het digitaal loket

U kunt een klacht ook via het digitaal loket van de ISD indienen. Om gebruik te maken van het digitaal loket hebt u een DigiD nodig. DigiD is uw persoonlijke inlogcode voor de hele overheid.

Hoe wordt uw klacht afgehandeld?

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging van uw klacht. Voor de afhandeling wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting met twee 2 leden van het managementteam. Voor een klacht tegen een lid van het managementteam wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting met twee leden van het Dagelijks Bestuur. Voor de hoorzitting wordt u telefonisch of schriftelijk uitgenodigd.

Hoorzitting

Tijdens de hoorzitting kunt u uw klacht mondeling toelichten. U kunt dat zelf doen, maar als u het prettiger vindt kunt u ook een andere persoon schriftelijk machtigen om dit voor u te doen. De machtiging is niet nodig voor uw advocaat of als u samen met de persoon die u hebt gemachtigd naar de hoorzitting komt. De hoorzitting vindt overdag plaats. Van de hoorzitting wordt een (digitaal) verslag gemaakt. Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek krijgt naar aanleiding van de hoorzitting een advies. Het dagelijks bestuur neemt op basis van dit advies een definitief besluit.

Niet verplicht

U bent niet verplicht om naar een hoorzitting te komen. Als u geen gebruik maakt van uw mogelijkheid een mondelinge toelichting te geven, wordt u verzocht dit van te voren aan de secretaris mee te delen. Uw klacht wordt dan op basis van de beschikbare stukken afgehandeld.

Verhinderd

Als u verhinderd bent de hoorzitting bij te wonen en uitstel van de hoorzitting wenst, dan moet u uiterlijk een week van tevoren bij een juridisch medewerker een gemotiveerd verzoek doen. Dit betekent dat u de reden van uw verhindering moet melden.

Gang van zaken na een hoorzitting

Na afloop van de hoorzitting bespreken de leden van het managementteam in besloten kring uw klacht met elkaar. Zij stellen vervolgens een schriftelijk advies op voor het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek. Na ontvangst van dit advies neemt het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek een beslissing op uw klacht.

Wanneer ontvangt u een besluit

U ontvangt binnen 6 tot 10 weken na de hoorzitting een schriftelijk besluit van het dagelijks bestuur. Het besluit kan zijn dat:

 • Uw klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard. Dit betekent dat uw klacht geheel of gedeeltelijk terecht is.
 • Uw klacht ongegrond is verklaard. Dit betekent dat het dagelijks bestuur uw klacht niet terecht vindt.
 • Uw klacht niet-ontvankelijk is verklaard. Dit betekent dat uw klacht niet inhoudelijk behandeld wordt. Dit kan zijn dat u uw klacht te laat hebt ingediend of dat u niet hebt aangegeven waarom u een klacht hebt ingediend.

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit op uw klacht? Dan kunt u binnen één jaar een verzoek indienen bij de Nationale Ombudsman, Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag.

Stand van zaken

Voor informatie over de stand van zaken van uw klacht kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie klacht en bezwaarschriften; de heer P.J.J.P. van der Zalm bereikbaar op (0252) 251 576 of mr. D. de Borst-Mok bereikbaar op telefoonnummer (0252) 251 646. 

Hoe kunt u een bezwaarschrift indienen?

Direct bezwaar indienen  Download het formulier

U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit (brief waarin staat of u iets wel of niet ontvangt) van de ISD Bollenstreek.

Hoe kunt u een bezwaarschrift indienen?

U stuurt een brief naar het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek. In de brief moet u minimaal de volgende gegevens vermelden:

 • Uw naam en adres
 • De datum van uw brief (dag van verzending)
 • Uw handtekening
 • Met welke beslissing u het niet eens bent (datum en/of kenmerk en onderwerp)
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit

Bezwaar indienen via het digitaal loket

U kunt een bezwaar ook digitaal indienen bij de ISD Bollenstreek. Om gebruik te maken van het digitaal loket hebt u een DigiD nodig. DigiD is uw persoonlijke inlogcode voor de hele overheid. Lees meer over Digitaal aanvragen.

Hoe wordt uw bezwaarschrift afgehandeld?

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift. Voor de afhandeling van uw bezwaar zijn drie mogelijkheden. Dit zijn:

 • Een (pre)mediationgesprek
 • Een hoorzitting met de ambtelijke hoorcommissie of
 • Een hoorzitting met de externe adviescommissie.

Voor een (pre)mediationgesprek wordt u telefonisch of schriftelijk uitgenodigd. Voor een hoorzitting met de ambtelijke- of externe commissie krijgt u een uitnodiging van het secretariaat. In de uitnodiging staat waar en wanneer de hoorzitting plaatsvindt.

(Pre)mediation

Bij (pre)mediation wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met een medewerker of de directeur van de ISD Bollenstreek. Na dit gesprek kunt u aangeven of uw bezwaar voldoende is behandeld. Bent u niet tevreden, dan kunt u de bezwaarprocedure voortzetten. Dit betekent dat u een uitnodiging krijgt voor een hoorzitting met de ambtelijke- of externe commissie.

De ambtelijke hoorcommissie

De ambtelijke hoorcommissie bestaat uit twee leden en meestal een notulist (of een digitaal verslag). De commissie is niet betrokken geweest bij het besluit, waartegen uw bezwaar maakt. De ambtelijke commissie adviseert het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek. Het dagelijks bestuur neemt op basis van dit advies een definitief besluit.

De externe commissie

De externe bezwaarcommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De personele samenstelling kan per hoorzitting wisselen. Een secretaris ondersteunt de commissie. De externe commissie adviseert het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek. Het dagelijks bestuur neemt op basis van dit advies een definitief besluit.

Hoorzitting

Tijdens de hoorzitting met de ambtelijke- of externe commissie kunt u uw bezwaar mondeling toelichten. U kunt dat zelf doen, maar als u het prettiger vindt kunt u ook een andere persoon schriftelijk machtigen om dit voor u te doen. De machtiging is niet nodig voor uw advocaat of als u samen met de persoon die u hebt gemachtigd naar de hoorzitting komt. De hoorzitting met de ambtelijke commissie vindt overdag plaats en met de externe commissie in de avonduren.
Van de hoorzitting wordt een (digitaal) verslag gemaakt. De commissie adviseert het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek. Het dagelijks bestuur neemt op basis van dit advies een definitief besluit.

Niet verplicht

U bent niet verplicht om naar een hoorzitting te komen. Als u geen gebruik maakt van uw mogelijkheid een mondelinge toelichting te geven, wordt u verzocht dit van te voren aan de secretaris mee te delen. Uw klacht wordt dan op basis van de beschikbare stukken afgehandeld.

Verhinderd

Als u verhinderd bent de hoorzitting bij te wonen en uitstel van de hoorzitting wenst, dan moet u uiterlijk een week van tevoren bij het secretariaat van de commissie een gemotiveerd verzoek doen. Dit betekent dat u de reden van uw verhindering moet melden.

Leden bezwaarschriftencommissie

 • De heer J.F.H. Molema
 • Mevrouw  S.J.R. Monkau
 • De heer M. Gök
 • De heer  M.P. van der Plaats
 • Mevrouw E. van Dijk-Marcus

Als secretaris van de externe commissie zijn aangesteld:

 • Mevrouw mr. D. de Borst-Mok
  Bereikbaar op (0252) 251 646
 • De heer P.J.J.P. van der Zalm
  Bereikbaar op (0252) 251 576

Wanneer ontvangt u een besluit

U ontvangt binnen 6 tot 10 weken na de hoorzitting een schriftelijk besluit van het dagelijks bestuur. Het besluit kan zijn dat:

 • Uw bezwaarschrift is geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Dit betekent dat u geheel of gedeeltelijk gelijk krijgt.
 • Uw bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Het dagelijks bestuur ziet geen reden om een ander besluit te nemen.
 • Uw bezwaarschrift is niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld wordt. Dit kan zijn dat u uw bezwaarschrift te laat hebt ingediend of dat u niet hebt aangegeven waarom u een bezwaarschrift hebt ingediend of dat u bezwaar maakt tegen een besluit waartegen u geen bezwaar kunt maken.

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Voorlopige voorziening

ls u de behandeling van een procedure niet af kunt wachten, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Daarmee vraagt u aan de rechter een snel maar wel voorlopig besluit. U kunt een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen. U moet hiervoor wel griffiekosten betalen.

Stand van zaken

Voor informatie over de stand van zaken van uw bezwaarschrift kunt u contact opnemen met een secretaris van de commissie bezwaarschriften en klachten; de heer P.J.J.P. van der Zalm bereikbaar op (0252) 251 576 of mevrouw mr. D. de Borst-Mok bereikbaar op telefoonnummer (0252) 251 646. 

Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Hebt u een aanvraag of bezwaar bij de ISD ingediend. Wilt u ons erop wijzen dat de (wettelijke) termijn voor het beslissen op de aanvraag of bezwaar is verstreken. Als de ISD niet binnen twee weken een besluit neemt op uw aanvraag of bezwaar, is de ISD een dwangsom verschuldigd.

Download het formulier

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de Wet dwangsom en beroep: