Schulddienstverlening

Bent u inwoner van de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen en hebt u financiële problemen? Dan kunt u bij financiële problemen en schulden terecht bij schulddienstverlening van de ISD Bollenstreek.

De ISD kiest ervoor om de schulddienstverlening breed aan te pakken. Dit betekent dat we in eerste instantie kijken naar de oorzaak van het ontstaan van uw schulden. Op het moment dat de oorzaak duidelijk is bekijken wij samen met u wat de beste oplossing is voor u. Wij verwachten van u dat u er alles aan doet om de oorzaak van uw probleem op te lossen.

De ISD vindt het belangrijk dat u zo zelfstandig mogelijk blijft of wordt. Dit betekent dat u de dingen die u zelf kan, ook zelf doet of leert te doen. Kunt u bepaalde zaken niet dan kijken we of personen uit uw eigen netwerk u daarbij kunnen helpen. Zijn die er niet, dan kan de ISD u adviseren en doorverwijzen naar bijvoorbeeld Maatschappelijk werk, GGD, Brijder, GGZ of andere hulpverlenende instanties.

Voor vragen over geldzaken kunt u ook terecht bij het Budgetinformatiepunt van de ISD Bollenstreek (Hobahostraat 92 te Lisse). U kunt hier iedere maandagochtend zonder afspraak tussen 10.00 uur en 12.00 terecht met eenvoudige en complexe vragen over geldzaken.

U kunt op de website van de ISD Bollenstreek gebruik maken van Startpunt Geldzaken. Via Startpunt Geldzaken kunt u anoniem geldplannen maken en advies krijgen.

"Het is eenvoudig om geld te lenen en spullen op afbetaling te kopen. Veel mensen maken hier gebruik van. Helaas kunnen mensen hierdoor in de schulden komen en schulden zijn vaak niet gemakkelijk op te lossen. De schulden stapelen zich op en het lukt niet meer om op eigen kracht uit de uitzichtloze situatie te komen. Dit kan gevolgen hebben voor de werksituatie en het dagelijks leven van mensen. Voor veel mensen in Nederland is dit helaas de dagelijkse praktijk."

Wat is schulddienstverlening?

Schulden maken gaat snel, schulden oplossen is een stuk lastiger. Lopen uw schulden op? Kunt u de rekeningen niet meer betalen? Hebt u zelf al van alles geprobeerd maar komt u er niet meer uit? Mogelijk kan de ISD u helpen met het zoeken naar de beste oplossing om uw schulden op te lossen of beheersbaar te maken. U kunt zich dan (aan)melden voor schulddienstverlening. De ISD geeft informatie, advies en ondersteuning bij het oplossen of beheersbaar maken van uw financiële problemen.

De ISD kent verschillende activiteiten op het gebied van schulddienstverlening. Dit zijn:

 • Informatie en advies
 • Cursus Omgaan met geld
 • Betalingsregeling
 • Herfinanciering
 • Het minnelijk schuldregelingstraject met eventueel budgetbeheer
 • De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
De (aan)melding

Er zijn verschillende manieren om u te melden. Hebt u slechts een vraag? U kunt dan naar Voor Ieder 1 in uw gemeente gaan of telefonisch contact met de ISD opnemen.

Hebt u meer ondersteuning nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen voor schulddienstverlening. Dit kan telefonisch of via Voor Ieder 1 in uw gemeente. Aan het eind van deze folder staan de contactgegevens.

U vult het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en voegt kopieën van de gevraagde stukken bij de aanvraag. Zijn de stukken niet compleet of is het formulier niet ingevuld dan vertraagt de afhandeling van uw aanvraag of kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Als de ISD het aanvraagformulier en de stukken heeft ontvangen, dan krijgt u een bevestigingsbrief en een uitnodiging voor een intakegesprek. Als u getrouwd bent of er is sprake van een geregistreerd partnerschap, dan moeten u én uw partner allebei aanwezig zijn bij alle gesprekken.

Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we met u:

 • De vragenlijst die u hebt ingevuld
 • Uw persoonlijke omstandigheden
 • Uw achtergrondsituatie
 • Uw schulden, de oorzaak van uw schulden en wat hebt u zelf gedaan hebt om dit op te lossen
 • Uw inkomsten en uitgaven
 • Uw vermogen
 • Uw vaardigheden
 • Uw motivatie
 • De spelregels van schulddienstverlening bij de ISD Bollenstreek
 • Wederzijdse verwachtingen

Voor de start van het traject is het belangrijk uw verleden, uw huidige situatie en uw toekomst goed te bespreken. Als u weet dat er veranderingen komen (bijvoorbeeld verandering in inkomsten/uitgaven) dan meldt u dat direct.

Voordat het traject van schulddienstverlening start, kan het zijn dat u andere problemen eerst moet aanpakken. Mogelijke problemen zijn:

 • Verslaving
 • Het ontbreken van een vaste woon- en/of verblijfplaats
 • Psychosociale problemen
 • Relatieproblemen
De trajectbepaling

Aan de hand van het intakegesprek bekijkt de ISD samen met u welk traject het beste bij u past.

Informatie en advies
Als u financiële problemen hebt kunt u mogelijk geholpen zijn met een informatie- en adviesgesprek. Afhankelijk van uw situatie kunnen één of meerdere gesprekken plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken krijgt u informatie en/of advies over het opzetten van een goede financiële administratie, het betalen van uw rekeningen, het aanpakken van een probleem en het zelf onderhandelen met uw schuldeisers.

Cursus Omgaan met geld
Wanneer u door problemen uw financiële situatie niet meer volledig in de hand hebt, kan een cursus uitkomst bieden. De ISD geeft in samenwerking met Voor ieder 1 een cursus Omgaan met geld. Het doel hiervan is dat u met (deskundige) hulp en persoonlijke begeleiding weer zelfstandig met geld kunt omgaan. Om toegelaten te worden tot de schulddienstverlening bent u verplicht om deze cursus te volgen.

Betalingsregeling
De ISD kan bemiddelen tussen u en de schuldeisers om een betalingsregeling af te spreken. Bij een betalingsregeling wordt de schuld volledig terugbetaald in een vooraf vastgesteld aantal termijnen. Als een betalingsregeling mogelijk is heeft deze voorrang op het minnelijk schuldregelingstraject.

Herfinanciering
Bij herfinanciering worden uw schulden afgelost door het verstrekken van een lening. U betaalt een maandelijks aflossing van de lening aan de bank. Aan het verstrekken van de lening zijn voorwaarden verbonden. Deze lening loopt dan via Kredietbank Nederland. De ISD kan u doorverwijzen naar de Kredietbank, maar heeft verder geen rol bij een herfinanciering.

Het minnelijk schuldregelingstraject
Bij het minnelijk schuldregelingstraject is de ISD bemiddelaar tussen u en uw schuldeisers. Er wordt kritisch met u meegekeken naar uw inkomsten, uitgaven en schulden. Op basis hiervan bepaalt de ISD uw afloscapaciteit. Dat is het bedrag dat u per maand kunt aflossen aan uw schulden.

Na het berekenen van het aflosbedrag zijn er 2 manieren van schuldregelen: saneringskrediet of schuldbemiddeling

Saneringskrediet
Bij een saneringskrediet krediet wordt (een deel van) de totale schuld afgekocht. De Kredietbank Nederland verstrekt het krediet. U betaalt het krediet in 36 maanden terug aan de Kredietbank Nederland. Voordeel voor u is dat u nog maar één schuldeiser hebt. Aan het verstrekken van het krediet zijn voorwaarden verbonden. Daarnaast moeten alle schuldeisers akkoord gaan met het aflosvoorstel. Gaan de schuldeisers akkoord, dan betekent dit dat u de rest van uw schulden niet meer af hoeft te lossen. Tijdens de 36 maanden dat u het krediet maandelijks aflost, begeleidt de ISD u met uw geldzaken.

Schuldbemiddeling
Bij schuldbemiddeling wordt een aflosvoorstel gedaan aan uw schuldeisers met het verzoek om finale kwijting te verlenen na een periode van 36 maanden. Gaan de schuldeisers akkoord, dan betekent dit dat u na die 36 maanden  de rest van uw schulden niet meer af hoeft te lossen. Houdt u zich niet aan de afspraken, dan beëindigt de ISD de schulddienstverlening. U wordt vervolgens voor schulddienstverlening uitgesloten voor een periode van 12 maanden. De schuldeisers herstarten dan de incassoprocedure.

Motivatie
Het minnelijk traject is een traject dat niet gemakkelijk is. Om 36 maanden met weinig geld rond te komen valt niet mee. Uw motivatie en doorzettingsvermogen zijn belangrijk voor het slagen en tot een succesvol einde brengen van dit traject. Tijdens het minnelijk traject verplicht u zich maximaal in te zetten om uw schuldensituatie op te lossen/te verbeteren. Voldoet u hier niet aan dan wordt het traject schulddienstverlening afgesloten. U kunt dan gedurende 12 maanden geen gebruik maken van schulddienstverlening. Alleen informatie en advies kan de ISD dan nog voor u inzetten.

Budgetbeheer
Tijdens een schuldregeling is het mogelijk dat de ISD uw inkomen (gedeeltelijk) beheert. Dit is tijdelijk mogelijk. De duur van het budgetbeheer is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Budgetbeheer betekent dat uw inkomen (gedeeltelijk) wordt overgemaakt naar de ISD. Als u in een schuldregeling zit, wordt het aflosbedrag gereserveerd voor uw schuldeisers. De ISD kan diverse lasten zoals bijvoorbeeld huur, energie, water en ziektekostenverzekering van uw inkomen betalen. Welke lasten de ISD precies van uw inkomen betaalt, bepalen we in onderling overleg met u. Het restant van uw inkomen maakt de ISD over naar uw bankrekening.

Bureau Krediet Registratie (BKR)
Laten wij u toe tot schulddienstverlening, dan zijn wij verplicht dit te registreren bij het BKR. De melding bij het BKR blijft tot vijf jaar na einddatum geregistreerd staan. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het afsluiten van een lening of hypotheek. Kijk voor meer informatie op www.bkr.nl
Als u alleen gebruik maakt van ‘Informatie & advies’ en/of de cursus omgaan met geld, doen wij geen melding bij het BKR.

Het WSNP traject
Soms is een minnelijk schuldregelingstraject niet mogelijk, omdat de schuldeisers niet akkoord gaan met de aflosvoorstellen. In dat geval kan de ISD een verzoekschrift en een verklaring voor de Wsnp opmaken. Hiermee verzoekt u de rechtbank om toegelaten te worden tot het wettelijke schuldsaneringstraject. Daarnaast is het in sommige situaties ook mogelijk een dwangakkoord aan te vragen. Bij toekenning worden de schulden alsnog via bemiddeling van de ISD afgelost.

De rechtbank
De rechtbank beoordeelt of u in aanmerking komt voor het wettelijke schuldsaneringstraject. Om toegelaten te worden moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van uw situatie.

Toegelaten Wsnp en wat dan?
Als u bent toegelaten tot de Wsnp, benoemt de rechtbank een rechter-commissaris en een bewindvoerder. De rechter-commissaris houdt namens de rechtbank de voortgang van uw zaak in de gaten. De bewindvoerder zet in het begin uw situatie nog eens uitgebreid op een rijtje en controleert of u zich aan de regels houdt. De bewindvoerder komt op huisbezoek en bekijkt al uw post die via een postblokkade bij hem binnen komt. De bewindvoerder is geen hulpverlener. U moet zelf zorgen dat u uw zaken goed op orde hebt en houdt. U blijft bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw maandelijkse rekeningen. De bewindvoerder vult geen formulieren voor u in en geeft u ook geen psychosociale begeleiding. De bewindvoerder kan u wel doorverwijzen naar een hulpverlener.

Houdt u zich voor de vastgestelde termijn aan de regels? Dan krijgt u aan het eind van de periode een ‘schone-lei-verklaring’. Dit betekent dat u de rest van uw schulden niet meer terug hoeft te betalen.

Voorwaarden schulddienstverlening

Bent u toegelaten tot schulddienstverlening bij de ISD Bollenstreek dan zijn er spelregels. Dit betekent dat u:

 • Zich maximaal inzet om uw schulden af te betalen
 • Bij werkloosheid naar een baan zoeken of meer uren gaan werken als dat mogelijk is
 • Uw auto mogelijk moet verkopen
 • Geen nieuwe schulden maakt
 • Andere problemen die van invloed zijn op uw schulden aanpakt of oplost

De consulent van de ISD zet tijdens ieder gesprek de met u gemaakte afspraken op papier. Het niet houden aan de gemaakte afspraken tijdens het traject kan betekenen dat we u voor 12 maanden uitsluiten van schulddienstverlening.

Wij verwachten dat u zelfstandig zaken regelt. Wanneer dat niet mogelijk is, kan een doorverwijzing plaatsvinden naar een andere hulpverleningsinstantie om u hierbij te helpen.

NVVK

De ISD Bollenstreek is lid van de NVVK. De NVVK is de brancheorganisatie voor schulddienstverlening en sociaal bankieren. Schuldeisers zijn eerder bereid om afspraken te maken met een organisatie, die lid is van de NVVK.

Meer informatie of vragen?

Andere relevante informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende sites: www.zelfjeschuldenregelen.nl of www.schulden.nl of www.nibud.nl. Op deze sites vindt u informatie over adviesbrieven en berekeningen.

Hebt u nog vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan contact op met de ISD Bollenstreek. De medewerkers van de ISD helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen.

Contact met de ISD Bollenstreek

Kantooradres:
Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse (geen bezoekadres/alleen op afspraak)

Postadres:
Postbus 255, 2160 AG Lisse

Telefoon (gratis):
(0800) 95 67 000 (op iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur)

Fax: (0252) 345 077
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Website: www.isdbollenstreek.nl

Voor een persoonlijk bezoek kunt u terecht bij Voor ieder 1 van uw woonplaats. De actuele openingstijden en adresgegevens van Voor ieder 1 in uw woonplaats vindt u op www.voorieder1.nl

Bekijk alle contactinformatie op onze contactpagina.

Iemand anders machtigen?

Wilt u iemand anders machtigen voor de communicatie? De gemachtigde is dan namens u contactpersoon voor de ISD Bollenstreek. U kunt uw machtiging op ieder moment intrekken. Als u samenwoont met uw partner, dan moet uw partner de machtiging ook invullen en ondertekenen. Als uw partner niet meetekent, is er geen geldige machtiging. U vindt het machtigingsformulier op de pagina "contact".

Folder op papier

Wilt u de informatie liever op papier? Download dan de folder voor het Schulddienstverlening.

Folder Schulddienstverlening