Nieuwsbrief - januari 2024

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt maximaal vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Managementrapportage 4e kwartaal 2023

In de bijlage vindt u per gemeente informatie over de afgehandelde aanvragen inclusief de gemiddelde doorlooptijd, aantal uitkeringsgerechtigden op de 1e van de maand, aantal loonkostensubsidie, aantal actieve voorzieningen Zorg (Wmo en Jeugd Pgb), het aantal voorzieningen Schulddienstverlening en de bedragen en de aantallen energietoeslag 2022 en 2023 deel 1 en deel 2.

Dagelijks Bestuur (DB)

De belangrijkste onderwerpen waar het DB de afgelopen maanden over gesproken heeft zijn: Addendum Beleidsplan Schuldhulpverlening, Energietoeslag 2023 deel 2, beheersbaar houden Zorguitgaven, stand van zaken Maatschappelijke Zorg, tarieven Regiotaxi 2024, Terugvordering en Verhaal inclusief Integrale uitvoeringsregels Debiteuren 2023, tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen, Pgb-tarieven 2024, verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording en ambitieniveau, Verordeningen artikel 212 en 213 Gemeentewet, Financieel Besluit Wmo en Uitvoeringsregels Wmo 2024, Jaarplan Planning en Control 2024, Normenkader 2023, Informatiebeveiliging- en privacybeleid ISD Bollenstreek 2023-2028, Uitvoeringsregels Schuldhulpverlening 2024, Beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik, Fraude-risicoanalyse 2023, drempelwaarden inkoopproces ISD Bollenstreek 2024-2025, Inkoop- en aanbestedingsbeleid ISD Bollenstreek, GR ISD Bollenstreek 2024 en evaluatie vroegsignalering 2022-2023. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie.

Algemeen Bestuur (AB)

De belangrijkste onderwerpen waar het AB de afgelopen maanden over gesproken heeft zijn: Verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording en ambitieniveau en de Verordeningen artikel 212 en 213 Gemeentewet. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie.

Stand van zaken energietoeslag 2023 deel 2

Sinds 1 november 2023 kunnen inwoners uit de ISD-gemeenten de energietoeslag 2023 deel 2 (€ 800,- verdeeld over 4 x € 200,-) automatisch ontvangen of aanvragen. De energietoeslag 2023 deel 2 is bestemd voor de doelgroep met een inkomen van maximaal 130% van het sociaal minimum. Dat is ruimhartiger dan de 120%, die het Rijk als uitgangspunt heeft genomen. Inwoners die de energietoeslag 2023 deel 1 hebben ontvangen en voldoen aan de eisen of een bijstandsuitkering hadden op de peildatum, hebben deel 2 automatisch ontvangen. Inwoners die deel 1 hebben ontvangen, maar waarvan de ISD op basis van de informatie van het Inlichtingenbureau het recht niet goed heeft kunnen vaststellen kunnen de energietoeslag deel 2 zelf aanvragen. Dat verklaart het verschil tussen de aantallen energietoeslag deel 1 en deel 2. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden en de energietoeslag 2023 deel 2 niet heeft ontvangen, kan tot 1 juli 2024 een aanvraag indienen. Via onze nieuwsbrieven/socials/gemeentepagina brengen we deze mogelijkheid onder de aandacht.

Tijdelijk Noodfonds Energie weer geopend

Sinds eind januari 2024 is het Tijdelijk Noodfonds energie weer geopend. Dit Noodfonds is bestemd voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Via onze website, contact met klanten en onze nieuwsbrief verwijzen we inwoners naar dit Tijdelijk Noodfonds Energie. Voor meer informatie kunt u terecht op Tijdelijk Noodfonds Energie.

Startpunt Geldzaken blijft goed bezocht

Via onze website kunnen inwoners anoniem en kosteloos geldplannen maken. Er 12 geldplannen beschikbaar. In 2023 zijn 280 geldplannen ingevuld. De top 5 van de geldplannen zijn: Kom uit de geldzorgen, Beter rondkomen, Bijna 18 jaar, Scheiden en Pensioen. De geldplannen en meer informatie kunt u vinden op de pagina Startpunt Geldzaken

Aantal uitkeringsgerechtigden licht gestegen

Zoals uit de managementinformatie blijkt is het aantal uitkeringsgerechtigden totaal licht gestegen van 1252 naar 1262. Bij de IOAW/IOAZ is sprake van een forse daling van 72 naar 58. Bij de Participatiewet is het aantal gestegen van 1180 naar 1204. Het afgelopen zijn meer mensen ingestroomd dan uitgestroomd. De belangrijkste redenen van instroom zijn nieuwkomers vanuit het COA, einde Werkloosheidsuitkering of Ziektewet of geen recht op andere uitkering. De belangrijkste redenen van uitstroom zijn werk en het bereiken pensioengerechtigde leeftijd.

Afhandeltermijnen vanaf 2024 betere kant op

Door meerdere oorzaken, zoals hoog ziekteverzuim, vertrek van ervaren medewerkers, vacatures, inwerken nieuwe medewerkers, hebben we het afgelopen jaar helaas te maken gehad met lange wachttijden bij vooral de Wmo. Inmiddels zijn de vacatures vervuld en hebben we intern een aantal processen aangepast. We constateren dat dit een positief effect heeft op de wachttijden. Zeker voor de klanten die een voorziening bij de ISD aanvragen en daar afhankelijk van zijn is dat een positieve ontwikkeling. De wachttijden voor een Gehandicaptenparkeerkaart zijn helaas nog lang en dat heeft te maken met de wachttijden van de verplicht op te vragen externe medische adviezen.   

Ontwikkelingen Schuldhulpverlening

Vanaf 1 mei 2023 werkt de ISD met een laagdrempelige toegang. Inwoners met financiële problemen kunnen zich melden zonder het vooraf invullen van formulieren en het aanleveren van gegevens. Er is een stijging te zien in het aantal mensen dat zich bij de ISD meldt. De afgelopen periode is het aantal mensen in een schuldregeling gedaald. Het is nog te kort om hier conclusies uit te trekken.

Sinds april 2023 kunnen klanten via de ISD Bollenstreek in aanmerking komen voor een saneringskrediet. Er is een stijgende lijn in het aantal verstrekte saneringskredieten. Medio 2024 volgt een evaluatie over de saneringskredieten. De evaluatie Vroegsignalering 2022-2023 is in januari 2024 voor kennisgeving naar de colleges en raden gestuurd.

Basisdienstverlening Schuldhulpverlening

In 2024 verwachten we meer duidelijkheid over de basisdienstverlening schuldhulpverlening. De basisdienstverlening geeft aan welke dienstverlening een gemeente minimaal moet aanbieden op het gebied van schuldhulpverlening.  De basisdienstverlening is een verbeterplan vanuit het ministerie. Het doel is verbeteren van het bereik en de kwaliteit van de dienstverlening en de wijze waarop begeleiding en nazorg wordt aangeboden.

Rechtmatigheidscontrole op de jaarcijfers wijzigt

Vanaf de jaarrekening 2023 verandert de rechtmatigheidsverantwoording. De kaderstellende- en controlerende rol van het algemeen bestuur op de rechtmatigheid van de uitgaven neemt toe. Tot 2023 gaf de accountant een verklaring af over de rechtmatigheid van de uitgaven. Vanaf de jaarrekening 2023 legt het dagelijks bestuur van de ISD over de rechtmatigheid verantwoording af aan het algemeen bestuur. Dit doen zij door een rechtmatigheidsverantwoording op te stellen. De accountant geeft een getrouwheidsoordeel af over de jaarrekening, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel uitmaakt. Voordat het dagelijks bestuur een rechtmatigheidsverklaring kan afgeven moet het algemeen bestuur besluiten welke verantwoordingsgrens en ambitieniveau van toepassing is. Het algemeen bestuur heeft in december 2023 hierover een besluit genomen.

Wijziging GR ISD Bollenstreek 

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in 2022 gewijzigd. Dit betekent dat de huidige GR ISD Bollenstreek uiterlijk 1 juli 2024 daarop aangepast moet zijn. Op basis van de nieuwe Wgr is meer lokale inspraak mogelijk en wordt de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerkingen versterkt. Het vaststellen van de gewijzigde GR ISD Bollenstreek is een bevoegdheid van het college. De gemeenteraad moet voorafgaand aan dit collegebesluit toestemming geven. Het voorstel voor aanpassing van de GR ISD Bollenstreek is naar de colleges gestuurd.

Meelopen

College- of raadsleden die interesse hebben om een dag(deel) bij de ISD Bollenstreek mee te lopen zijn van harte welkom en kunnen dit kenbaar maken via e.cozijn@isdbollenstreek.nl.

Aparte nieuwsbrief voor burgers/ketenpartners

Voor onze klanten/burgers/ketenpartners uit de ISD-gemeenten hebben we een aparte nieuwsbrief Iedereen die zich inschrijft krijgt regelmatig een e-mail met informatie over onder andere de uitkeringen, schulddienstverlening, de Wmo en de dienstverlening van de ISD. Wilt u deze nieuwsbrief zelf ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bijlagen