Nieuwsbrief - oktober 2023

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt maximaal vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Managementrapportage 2e kwartaal 2023

In de bijlage vindt u per gemeente informatie over de afgehandelde aanvragen inclusief de gemiddelde doorlooptijd, aantal uitkeringsgerechtigden op de 1e van de maand, aantal loonkostensubsidie, aantal actieve voorzieningen Zorg (Wmo en Jeugd Pgb), het aantal voorzieningen Schulddienstverlening en de bedragen en de aantallen en bedragen energietoeslag 2022 en 2023 deel 1.

Dagelijks Bestuur (DB)

De belangrijkste onderwerpen waar het DB de afgelopen maanden over gesproken heeft zijn: verkorting aflostermijn minnelijk schuldregelingstraject inclusief uitvoeringsregels, vrijlating giften, kosten Wmo beheersbaar houden, stand van zaken Maatschappelijke Zorg, uitvoering loonwaardebepaling door Provalu, Accountantsverklaring 2022 en bevindingen accountant, gevoelens raden Begrotingswijziging 2023-I en Begroting 2024, Uitvoeringsregels loonkostensubsidie, Halfjaarcijfers 2023, rapport klanttevredenheidsonderzoek 2023, collectieve aanvullende zorgverzekering 2024, voorstellen Wmo beheersbaar houden. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie

Algemeen Bestuur (AB)

De belangrijkste onderwerpen waar het AB de afgelopen maanden over gesproken heeft zijn: Jaarstukken 2022, Begrotingswijziging 2023-I inclusief bevindingen accountant en Begroting 2024. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie.  

Goedkeurende accountantsverklaring over 2022

Het algemeen bestuur heeft op 6 juli 2023 de jaarrekening 2022 formeel vastgesteld. Tijdens deze vergadering heeft de accountant van Verstegen accountants en adviseurs zijn bevindingen toegelicht. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven op zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. De jaarstukken 2022 inclusief de infographics staan op de website van de ISD.

Begrotingswijziging 2023-I en Begroting 2024

Het algemeen bestuur heeft op 6 juli 2023, mede op basis van de gevoelens van de raden, de begrotingswijziging 2023-I en de begroting 2024 formeel en ongewijzigd vastgesteld. De begroting 2024 is tijdig naar de Provincie Zuid-Holland gestuurd. Via een brief hebben we de raden op de hoogte gesteld van het besluit van het algemeen bestuur. 

Klanten geven de ISD opnieuw een hoge waardering

In juni 2023 heeft I&O Research het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder klanten van de Participatiewet (PW), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Schulddienstverlening (SDV). Hieraan hebben totaal 696 klanten (378 Wmo, 244 PW en 74 SDV) meegedaan. Klanten geven aan tevreden te zijn over de dienstverlening van de ISD. Op de onderdelen algemene klantgerichtheid, de medewerkers en de algehele beoordeling geven de klanten de ISD drie keer gemiddeld een 8,1. Een resultaat waar we trots op zijn, omdat de klant voor ons centraal staat bij het werk dat we als organisatie met professionele medewerkers en veel passie doen. Kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop en waar mogelijk blijven we die in het belang van onze klanten verbeteren. Die uitdagingen zijn er ook. Waar klanten minder tevreden over zijn is de termijn waarbinnen hun aanvraag is behandeld en zij de noodzakelijke zorg/voorziening hebben ontvangen. We erkennen dat vooral de wachttijden bij de Wmo langer zijn dan wenselijk/de wettelijke termijn van acht weken. De langere wachttijden zijn niet iets wat alleen bij de ISD speelt, maar blijkt ook uit het landelijk rapport van de Ombudsman, waar landelijk 22 mensen hun ervaringen met de Nationale Ombudsman hebben gedeeld. Als organisatie zetten we ons optimaal in om deze termijnen bij zowel de ISD als bij onze zorgaanbieders te verbeteren. Naast interne verbeteracties komt er ook een formatieonderzoek, waaruit moet blijken of de beschikbare formatie aansluit bij de huidige taken van de ISD. Het volledige rapport en de resultaten per gemeente staan op onze website.

Nog geen duidelijkheid over de Wet energietoeslag 2023

De ISD heeft op basis van de wetgeving voor de energietoeslag 2022 aan iedereen die voldoet aan de uitvoeringsregels het eerste deel van de energietoeslag 2023 betaald. Dat was een en bedrag van € 500,- en verdeeld over twee termijnen van € 250,-. Het Kabinet heeft eerder besloten dat de energietoeslag ook in 2023 € 1.300, - is, maar dat hiervoor nog wel de Wet energietoeslag vastgesteld moet worden. De planning was dat deze wet er in juni 2023 zou zijn. Deze wet is uitgesteld en mede door de val van het Kabinet is het nog niet bekend wanneer deze wet er alsnog komt. De wet is in ieder geval niet controversieel verklaard. Dit betekent dat we aan de burgers van de ISD-gemeenten nog geen duidelijkheid kunnen geven over de energietoeslag 2023 deel 2.      

Aantal uitkeringsgerechtigden gestegen

Zoals uit de managementinformatie blijkt is het aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet (PW) in het 2e kwartaal redelijk stabiel gebleven. De belangrijkste redenen van instroom zijn nieuwkomers vanuit het COA, verhuizing en einde Werkloosheidsuitkering of Ziektewet.

Aantal meldingen over betalingsachterstanden stijgt niet

Er zijn steeds meer organisaties die met de NVVK een convenant afsluiten om betalingsachterstanden te kunnen melden. Van deze deelnemende organisaties krijgen we maandelijks meldingen over betalingsachterstanden. Op basis van die meldingen nemen we in het kader van vroegsignalering met deze inwoners contact op. Dat kan zijn schriftelijk, telefonisch of via een persoonlijk huisbezoek. We merken dat de bedragen van de energieschulden stijgen. In tegenstelling tot de verwachtingen neemt het totaal aantal meldingen niet echt toe, maar wel het aantal ondernemers met energieschulden.

Samenwerking met Schuldhulpmaatje

Bij vroegsignalering en het Budgetinformatiepunt werken we al samen met vrijwilligers van Humanitas. Vanaf 1 oktober 2023 sluiten daarbij als pilot ook vrijwilligers van Schuldhulpmaatje Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen aan. Belangrijk is om inwoners met financiële problemen in een vroeg stadium te helpen en te adviseren. Hiermee kunnen problematische schulden voorkomen worden.       

Verkorte aflostermijn schulden geeft nog geen hoge stijging  

De aflosperiode van nieuwe schuldregelingen in het minnelijk schuldregelingstraject is per 1 juli 2023 verkort van 36 maanden naar 18 maanden. De verkorting van de aflosperiode heeft invloed gehad op het aantal aanmeldingen in juli, maar in augustus vlakte dit weer af. Mogelijk speelt de vakantieperiode hierbij een rol. We verwachten dat het aantal meldingen toeneemt. We hebben het meldingsgesprek voor het intakegesprek laagdrempelig gemaakt. Dat betekent dat een inwoner een eerste gesprek kan aanvragen zonder verdere informatie mee te hoeven nemen. Mogelijke ondersteuning die we kunnen bieden zijn informatie en advies, cursus omgaan met geld, betalingsregeling, herfinanciering, schuldregeling en budgetbeheer.

Meelopen

College- of raadsleden die interesse hebben om een dag(deel) bij de ISD Bollenstreek mee te lopen zijn van harte welkom en kunnen dit kenbaar maken via e.cozijn@isdbollenstreek.nl.

Aparte nieuwsbrief voor burgers/ketenpartners

Voor onze klanten/burgers/ketenpartners uit de ISD-gemeenten hebben we een aparte nieuwsbrief Iedereen die zich inschrijft krijgt regelmatig een e-mail met informatie over onder andere de uitkeringen, schulddienstverlening, de Wmo en de dienstverlening van de ISD. Wilt u deze nieuwsbrief zelf ontvangen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bijlagen