Nieuwsbrief - mei 2023

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt maximaal vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie.

Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Managementrapportage 1e kwartaal 2023

In de bijlage vindt u per gemeente informatie over de afgehandelde aanvragen inclusief de gemiddelde doorlooptijd, aantal uitkeringsgerechtigden op de 1e van de maand, aantal loonkostensubsidie, aantal actieve voorzieningen Zorg (Wmo en Jeugd Pgb), het aantal voorzieningen Schulddienstverlening en de bedragen en de aantallen en bedragen energietoeslag 2022 en 2023 deel 1.

Dagelijks Bestuur (DB)

De belangrijkste onderwerpen waar het DB de afgelopen maanden over gesproken heeft zijn: Uitvoeringsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo, Ondermandaatbesluit Maatschappelijke Zorg 2023, Energietoeslag 2023, kosten Wmo beheersbaar houden, evaluatie Wet inburgering, evaluatie Vroegsignalering, tussenevaluatie Beleidsplan Schuldhulpverlening, Pilot Schuldenrechter, Evaluatie bijzondere bijstand, stand van zaken Maatschappelijke Zorg, Reglement cameratoezicht,
Jaarstukken 2022, Begrotingswijziging 2023-I, Begroting 2024, Pilot HbH Light, Jaarrapportage AVG en Cliëntervaringsonderzoek 2023. 

De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie.

Algemeen Bestuur (AB)

Het algemeen bestuur heeft dit jaar nog niet vergaderd. Het volgende overleg van de openbare vergadering staat gepland op 6 juli 2023. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie.

Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 is inclusief infographics op 13 april 2023 voor kennisgeving naar de gemeenteraden verstuurd. We zijn binnen de vastgestelde begroting 2022 gebleven. De accountantsverklaring is nog niet beschikbaar, maar we verwachten dat we net als vorig jaar een goedkeurende verklaring krijgen. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 2022 formeel vast in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2023.

Begrotingswijziging 2023-I

Op basis van nieuwe ontwikkelingen is de begrotingswijziging 2023-I op 13 april 2023 voor gevoelens naar de raden gestuurd. Bij het opstellen van de begroting 2023 in maart 2022 waren deze extra verwachte uitgaven van € 13.311.311 nog niet bekend. Voor deze uitgaven krijgen gemeenten extra geld vanuit het Rijk. Aanpassing begroting betreft de CAO gemeentelijke overheid, wettelijke verhoging uitkeringen Participatiewet, uitbreiding Wet inburgering, nieuwe taak Maatschappelijke Zorg, de Energietoeslag 2023, Leefgeld Oekraïners HLT en kosten saneringskredieten. Het algemeen bestuur stelt, mede op basis van de gevoelens van de raden, op 6 juli 2023 de begrotingswijziging 2023-I formeel vast.

Begroting 2024

De begroting 2024 is op 13 april 2023 voor gevoelens naar de raden verstuurd. De begroting is gebaseerd op bestaand beleid en dat betekent dat nieuwe wetgeving en/of aanpassingen van het huidige beleid nog niet zijn opgenomen. Het algemeen bestuur stelt, mede op basis van de gevoelens van de raden, op 6 juli 2023 de begroting 2024 formeel vast.

Stand van zaken Energietoeslag 2022 en 2023

In 2022 konden huishoudens met een laag inkomen in aanmerking komen voor de energietoeslag van totaal € 1.300,-. Tot 1 oktober 2022 betrof dat voor de doelgroep huishoudens met een laag inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm en vanaf 1 oktober 2022 is de doelgroep uitgebreid naar 130%.

Het Rijk heeft voor de energietoeslag 2023 extra geld beschikbaar gesteld. Deze kunnen in 2023 nogmaals een energietoeslag van totaal € 1.300,- ontvangen. Dit bedrag bestaat uit twee delen: deel 1 (een bedrag van € 500,-) en deel 2 (vermoedelijk een bedrag van € 800,-). Deel 2 wordt nog vastgesteld in een wetswijziging.

Het dagelijks bestuur heeft besloten om iedereen die de energietoeslag 2022 heeft ontvangen ambtshalve het bedrag van € 500,- toe te kennen met uitzondering van mensen die verhuisd zijn buiten de ISD-gemeenten of overleden zijn. De ambtshalve toekenning geldt ook voor inwoners die op 1 januari 2023 een bijstandsuitkering ontvangen en nog geen energietoeslag hebben gekregen en voor de pensioengerechtigden die een bijstandsaanvulling ontvangen van de SVB. In maart en april 2023 heeft de ISD dit bedrag in twee termijnen van € 250,- overgemaakt. Daarnaast konden inwoners deel 1 tot 1 mei 2023 aanvragen. Bij de beoordeling van de aanvragen is meteen gekeken of maatwerk van toepassing is. In de managementrapportage die bij deze nieuwsbrief is toegevoegd vindt u meer informatie over het aantal aanvragen en toekenningen per 31 maart 2023 en per gemeente.   

Aantal uitkeringsgerechtigden gestegen

Zoals uit de managementinformatie blijkt is het aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet (PW) in het 1e kwartaal 2023 gestegen. De stijging komt door instroom statushouders en heeft te maken met de huisvestingstaakstellingen van gemeenten. Gelukkig is de arbeidsmarkt gunstig en zijn er re-integratiemogelijkheden om statushouders aan het werk of naar een opleiding te krijgen. Op basis van de ervaring en het seizoenswerk is de verwachting dat het aantal uitkeringsgerechtigden PW in het 2e kwartaal 2023 daalt.

Goede stappen gezet bij Wet inburgering

Sinds de nieuwe Wet inburgering zijn ruim 100 asielstatushouders en overige migranten begonnen aan hun inburgeringstermijn en zijn ze bij de ISD uitgebreid gesproken, getoetst en geholpen om te komen tot een Plan Inburgering en Participatie. De ISD heeft daarbij een begeleidende en monitorende rol. Er zijn nog steeds uitdagingen om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er zijn goede stappen gezet in dit proces; van een intensivering van het inburgeringstraject tot aan de financiële ontzorging. Dit alles om iedereen zo snel en goed mogelijk zelfredzaam te maken en aan de eisen van de inburgeringsplicht te voldoen.

ISD geslaagd voor audit NVVK

De ISD is lid van de NVVK (Nederlandse Vereniging Volkskrediet). De NVVK is de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. Dat betekent dat iedere drie jaar door een externe onafhankelijke partij een verplichte audit plaatsvindt. De ISD is net als voorgaande keren geslaagd voor deze audit en heeft het certificaat  ontvangen. Door middel van een kwaliteitskader toetst de auditor of de organisatie voldoet aan de voorwaarden van de NVVK. Bij de audit is gekeken naar het resultaat voor de hulpvragers achteraf en naar de organisatie als geheel.

Aantal meldingen Vroeg Eropaf stijgt nog steeds niet

Vroegsignalering is één van de manieren om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Maandelijks krijgen wij van onder andere nutsbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeringen een overzicht met betalingsachterstanden. Het aantal meldingen is gemiddeld circa 375 per maand. Opvallend is dat de hoogste betalingsachterstanden nu bij energiemaatschappijen zijn en achterstanden bij woningcorporaties op de tweede plaats komen. Per maand gaat een consulent van de ISD samen met een vrijwilliger van Humanitas bij 35 huishoudens op huisbezoek. De overige huishoudens krijgen een brief toegestuurd, waarin wij ze hulp aanbieden. Bij circa 40% gaat het om terugkerende meldingen. Door de hoge energiekosten en inflatie verwachten we dat het aantal meldingen toeneemt. Op dit moment is dit nog niet terug te zien in het aantal aanvragen schulddienstverlening. Dit is een landelijk beeld.

Aflostermijn schulden gaat naar 18 maanden

De aflosperiode van nieuwe schuldregelingen in het minnelijk schuldregelingstraject wijzigt per 1 juli 2023 van 36 maanden naar 18 maanden. Dit is een gevolg van de aangenomen wijziging van de Faillisementswet waarbij de looptijd van het wettelijk schuldsaneringstraject wordt verkort naar 18 maanden. Omdat het minnelijk traject het voorportaal is van het wettelijk traject, is het belangrijk dat de aflostermijnen van beide trajecten vergelijkbaar zijn. Het doel van deze verkorting is het bieden van perspectief op een schuldenvrije toekomst voor inwoners in een problematische schuldsituatie. Mogelijk verlaagt dit ook de drempel om schuldhulpverlening aan te vragen. Eind mei 2023 neemt het dagelijks bestuur een formeel besluit op dit voorstel en de uitvoeringsregels en daarna volgt een raadsmemo met meer informatie over deze wijziging.

Pilot Schuldenrechter

De ISD doet mee aan de pilot Schuldenrechter van de Rechtbank Den Haag. Binnen de rechtbank zijn schuldenfunctionarissen aangesteld. Als blijkt dat mensen die op een zitting verschijnen (problematische) schulden hebben dan voert de schuldenfunctionaris van de rechtbank een persoonlijk gesprek met hen. Met toestemming van de betrokkene stuurt de schuldenfunctionaris de informatie naar de afdeling schuldhulpverlening van hun woonplaats. Doorverwijzing kan ook via andere afdelingen van de rechtbank plaatsvinden. De ISD neemt op basis van de signalen verdere actie.

Startpunt Geldzaken goed bezocht

Via de website van de ISD Bollentreek kunnen inwoners anoniem en kosteloos geldplannen maken. Op dit moment zijn er 12 geldplannen beschikbaar. In 2022 zijn 342 geldplannen ingevuld en ten opzichte van 2021 is dat een stijging van 100%. De top 5 van de geldplannen zijn: Kom uit de geldzorgen, Beter rondkomen, Rondkomen met kinderen, Sparen aflossen of beleggen en Bijna 18. De geldplannen en meer informatie kunt u vinden op: Startpunt Geldzaken

Uitgebreid Klanttevredenheidsonderzoek 2023

Net als in 2021 voert I&O Research de komende maanden voor de ISD een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek uit. Dat betekent dat circa 2500 inwoners een uitnodiging krijgen om mee te doen aan dit onderzoek. Het gaat om inwoners die via de ISD een uitkering of voorziening Wmo krijgen of in de Schulddienstverlening zitten. De resultaten zijn in het najaar bekend en gaan ter informatie naar de raden toe.  

Jaarverslag Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. Jaarlijks maakt de Cliëntenraad een jaarverslag. Hierin staat waar de Cliëntenraad voor staat, wie ze zijn, wat ze gedaan hebben in 2022 en wat hun plannen zijn voor 2023. Dit verslag staat op de website van de ISD.

Meelopen

College- of raadsleden die interesse hebben om een dag(deel) bij de ISD Bollenstreek mee te lopen zijn van harte welkom en kunnen dit kenbaar maken via e.cozijn@isdbollenstreek.nl. Op basis van uw interesse stellen wij een programma samen.

Aparte nieuwsbrief voor burgers/ketenpartners

Voor onze klanten/burgers/ketenpartners uit de ISD gemeenten hebben we een aparte nieuwsbrief Iedereen die zich inschrijft krijgt regelmatig een e-mail met informatie over onder andere de uitkeringen, schulddienstverlening, de Wmo en de dienstverlening van de ISD. Wilt u deze nieuwsbrief zelf ontvangen? U kunt u direct aanmelden.

ISD volgen op Twitter en Facebook

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken.Via @ISDBollenstreek op Twitter en via www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden. Voor onze Facebookberichten kunt u terecht op Facebookpagina ISD.

Bijlage