Nieuwsbrief - december 2021

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Nieuwsbrief ISD

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt maximaal vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Coronavirus en consequenties voor de klanten en personeel ISD

De maatregelen van de Overheid zijn de laatste maanden regelmatig verlengd/gewijzigd. Dat geldt ook voor onze dienstverlening en de interne organisatie. Sinds de verruiming van de maatregelen werkten de meeste medewerkers weer 50% van hun werktijd op weer op kantoor. Door de landelijke toename van het aantal besmettingen was dat van korte duur en is de afgelopen maanden het thuiswerkadvies regelmatig aangepast. Ook bij de ISD geldt de regel werk thuis, tenzij het niet anders kan. Ervaring leert wel dat medewerkers het fijn vinden om regelmatig op kantoor te komen. Volledig thuiswerken ervaart niet iedereen als prettig en is binnen de organisatie ook niet 100% realiseerbaar.      

Ons kantoorpand is open voor bezoekers die een afspraak hebben. Klantgesprekken en huisbezoeken vinden in overleg met de klanten plaats en onder de afspraak dat de richtlijnen van het RIVM van toepassing zijn. Bij het maken van een afspraak en voorafgaand aan een gesprek/huisbezoek vragen we of de klant klachten heeft. Bij klachten van de klant of de consulent vindt een andere afspraak plaats en dat kan afhankelijk van de aanvraag ook digitaal zijn. Groepsbijeenkomsten voor bijvoorbeeld de Participatiewet/Schulddienstverlening vinden nog niet plaats.        

Uitvoering Tozo/TONK

De Tozo en de TONK zijn per 1 oktober 2021 beëindigd. Tot en met 30 september 2021 kon de Tozo aangevraagd worden en tot en met 31 oktober 2021 de TONK. In september hebben we circa 250 ondernemers die nog gebruik maakten van Tozo 5 een uitnodiging gestuurd voor de informatiedagen op 21 en 28 september 2021. Tijdens deze dagen was het voor ondernemers mogelijk om een persoonlijk gesprek te hebben over de Bbz, de Participatiewet, Schulddienstverlening en het regionaal mobiliteitsteam.  Naar aanleiding van deze uitnodiging hebben totaal 63 gesprekken plaatsgevonden. De meeste interesse ging uit naar de mogelijkheden van de Bbz. Naast deze informatiedagen blijven adviesgesprekken mogelijk. 

Managementinformatie Tozo/TONK

In de bijlage vindt u het eindresultaat van Tozo 1 tot en met Tozo 5. In dit overzicht staan de ingediende aanvragen, aantal uitkeringen en bedrijfskapitalen en de uitgekeerde bedragen. En daarna vindt u de aantallen TONK.

Tijdelijke verruiming Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 

Vanaf 1 oktober 2021 is er voor ondernemers die nog extra ondersteuning nodig hebben het tijdelijk Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Ondernemers die nog financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober 2021 een beroep doen op het Bbz. Het kabinet heeft besloten om deze regeling voor de maanden oktober, november en december 2021 eenvoudiger te maken. Dat betekent dat de voorwaarden ten opzichte van de reguliere Bbz versoepeld zijn. Er vindt wel onderzoek plaats of het bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat de ondernemer na de financiële ondersteuning weer voldoende inkomsten uit het bedrijf kan halen om van te kunnen leven. Op dit moment hebben 29 ondernemers de Tijdelijke Bbz aangevraagd.

Dagelijks Bestuur (DB)

De belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: 
coronavirus, stand van zaken Tozo/TONK, Halfjaarcijfers 2021, Begrotingswijziging 2021-I, Evaluatie tegenprestatie naar vermogen, Voorlopige gunning Wmo/Hulp bij het huishouden, Premiebijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering 2022, GR ISD Bollenstreek 2022, Voorstel Individuele Studietoeslag, stand van zaken voortgang uitgaven 2021, Tarieven Regiotaxi 2022 en extra zones, Wet inburgering, Beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2025 en de Uitvoeringsregels Schuldhulpverlening. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie

Algemeen Bestuur (AB)

Het algemeen bestuur heeft afgelopen kwartaal niet vergaderd. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie. Op 23 december 2021 staat de volgende vergadering van het algemeen bestuur gepland.

Aantal uitkeringsgerechtigden gedaald  in 3e kwartaal  

In het afgelopen kwartaal is het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de Participatiewet (PW) en de IOAW/IOAZ voor het eerst sinds tijden weer gedaald van 1290 naar 1257. Het economisch herstel is hiervan een belangrijke reden. Ten opzichte van 1 oktober 2020 is het totaal aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de PW en IOAW/IOAZ gestegen van 1201 naar 1257. Nu de arbeidsmarkt goed is, verwachten we dat de daling ook in het vierde kwartaal van 2021 doorzet. Eind november lag het aantal uitkeringsgerechtigden met 1240 onder het niveau van 1244 op 1 januari 2021. Hierbij wel de kanttekening dat de coronamaatregelen en het effect op de economie onvoorspelbaar zijn en dat sprake is van dagkoersen.    

Aantal voorzieningen Wmo gestegen

Op 1 oktober 2021 was het aantal Wmo voorzieningen 12.366 en dat zijn er ruim 500 meer dan op 1 oktober 2020. De stijging betreft met name begeleiding, hulp bij het huishouden, vervoer en woonvoorzieningen. Naast de stijging van het aantal Wmo voorzieningen komen er steeds meer aanvragen om de bestaande indicaties voor begeleiding en hulp bij het huishouden te verhogen.   

Begrotingswijziging 2021-I en bijgestelde prognose 2021 

Op basis van de halfjaarcijfers 2021, waaruit blijkt dat de verwachte uitgaven fors hoger zijn dan begroot, hebben wij via de begrotingswijziging 2021-I het voorstel gedaan om de begroting 2021 voor zowel de uitgaven Participatiewet als de Zorguitgaven aan te passen. Een aantal uitgaven betreft nieuwe taken (zoals de Tozo), die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten extra budget van het Rijk.

De definitieve budgetten voor de Participatiewet (BUIG-budgetten) zijn in oktober 2021 bekend gemaakt. Deze zijn lager dan de voorlopige BUIG-budgetten. Door de economische ontwikkelingen is het aantal uitkeringsgerechtigden gedaald en lager dan eerder verwacht. Als dit zo blijft dan zijn de uitgaven die gemeenten via de BUIG en voor de extra taken van het Rijk ontvangen voldoende voor de verwachte uitgaven Participatiewet 2021.

De prognose voor de Zorguitgaven was gebaseerd op de eerste maanden van 2021 en op basis daarvan was onze prognose een forse overschrijding op de Zorguitgaven. Op basis van meer  actuele informatie verwachten wij dat deze prognose naar beneden bijgesteld kan worden. Het algemeen bestuur bespreekt op 23 december 2021 de begrotingswijzing 2021-I en stelt deze, gelet op de gevoelens van de raden, formeel vast.   

Premiebijdrage Collectieve aanvullende zorgverzekering 2022

Net als voorgaande jaren kunnen burgers met een laag inkomen deelnemen aan de collectieve aanvullende zorgverzekering. Dat betekent dat burgers tegen een laag tarief goed verzekerd zijn. Deelnemers die voldoen aan de voorwaarden kunnen kiezen uit twee aanvullende zorgverzekeringen. De meest gebruikte is de AV-Gemeente-Standaard. Vanaf 2022 betalen de deelnemers daar € 7,25 per maand voor. De rest van de premie voor deze aanvullende zorgverzekering betalen de gemeenten. De premiebijdrage kost gemeenten geld, maar het positief effect is dat burgers met een laag inkomen goed verzekerd zijn en daardoor voor bepaalde kosten geen bijzondere bijstand hoeven aan te vragen.

Wet inburgering vraagt aanpassing GR ISD Bollenstreek 2022 en begrotingswijziging 2022

Door de nieuwe Wet inburgering krijgt de ISD Bollenstreek er een aantal uitvoeringstaken bij. Dit betekent dat de huidige GR ISD Bollenstreek aangepast moet worden. De GR ISD Bollenstreek versie 2022 is voor besluitvorming naar de ISD gemeenten gestuurd. De formele vaststelling vindt vervolgens plaats in het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek. In de begroting 2022 zijn de taken voor de Wet inburgering niet opgenomen. Daarom volgt begin 2022 een begrotingswijziging voor onder andere de uitgaven 
Wet inburgering.    

Beschermd Wonen

Vanaf 1 januari 2023 is de maatwerkvoorziening Beschermd Wonen een taak van de lokale gemeenten/de ISD Bollenstreek. Ter voorbereiding hierop vinden er in 2022 twee pilots plaats.  

Meer zorgaanbieders Hulp bij het huishouden vanaf 2022

Afgelopen maanden heeft de aanbesteding van de Wmo/Hulp bij het huishouden plaatsgevonden. Resultaat van deze aanbesteding is dat we vanaf 1 januari 2022 vijftien zorgaanbieders hebben en dat zijn er zes meer dan nu het geval is. Met deze zorgaanbieders maken we goede afspraken over de kwaliteit en over de verantwoording van de uitgaven/geleverde zorg.        

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2025

De ISD heeft samen met de beleidsmedewerkers van de gemeenten een nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening voor 2022-2025 opgesteld. Met als titel ‘Gezamenlijk naar een financieel gezonde toekomst.’ Dit beleidsplan staat dit jaar voor besluitvorming op de agenda van de raden. Na vaststelling van de raden stelt het dagelijks bestuur de uitvoeringsregels Schuldhulpverlening formeel vast.     

Klanttevredenheid ISD blijft hoog scoren

In september 2021 heeft het klanttevredenheidsonderzoek 2021 (over 2020) plaatsgevonden. Naast klanten Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Schulddienstverlening heeft dit jaar ook een onderzoek plaatsgevonden onder ondernemers die de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) hebben ontvangen. Uit het onderzoek blijkt dat klanten tevreden zijn over de dienstverlening van de ISD. Klanten geven de ISD voor de algemene klantgerichtheid een 8,1, de medewerkers een 8,0 en voor de algehele beoordeling ISD een 7,9. Dat is een hogere score dan het laatste onderzoek uit 2019. Ondernemers beoordelen het aanvraagproces voor de Tozo met een 8,4. Een resultaat waar we trots op zijn, omdat de klant voor ons centraal staat bij het werk dat we als organisatie met professionele medewerkers en veel passie doen. Kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop en waar mogelijk blijven we die in het belang van onze klanten verbeteren. Het volledige rapport en de resultaten per gemeente staan op onze website. Deze kunt u vinden op onze website.

Nieuws vanuit het Team Statushouders

Uitstroom

Er blijven aanvragen komen van nieuwe statushouders of die terugkomen in de bijstand. Er zijn ook veel gezinsherenigingen. Gelukkig is er ook sprake van een goede uitstroom ondanks de weer strengere coronamaatregelen in het derde kwartaal. Er zijn 23 statushouders uitgestroomd. De voornaamste redenen voor uitstroom zijn opleiding en werk.  

Taal en Re-integratie statushouders 

In het 3e kwartaal van 2021 is er een kleine kink in de kabel gekomen door de strengere coronamaatregelen, maar in het algemeen is er meer mogelijk op het gebied van taal en re-integratie. Zo is er weer een groep ‘Sociale activering’ van het Taalatelier gestart. En veel statushouders (sinds 2020 en 2021 in de uitkering) konden terecht bij taaltrajecten van de VU Lisse en de VU Voorhout. Er zijn hier verschillende groepen van verschillende niveaus in oktober gestart. 

Onderwijs

In het 3e kwartaal 2021 is een tiental statushouders gestart met een opleiding. Dat is met behoud van uitkering voor het Voorbereidend Jaar Leiden (VJL). Of ze zijn uit de uitkering gestroomd omdat ze gestart zijn met een MBO-opleiding met studiefinanciering. Het VJL is een 1-jarige opleiding. Het is een schakeljaar voor statushouders onder de 30 jaar naar een reguliere opleiding in het hoger onderwijs. Dit is een snelle investering in duurzame uitstroom.

Aparte nieuwsbrief voor burgers/ketenpartners

Sinds juli 2021 zijn we gestart met een aparte nieuwsbrief voor onze klanten/burgers uit de ISD gemeenten. Iedereen die zich inschrijft krijgt regelmatig een e-mail met informatie over onder andere de uitkeringen, schulddienstverlening, de Wmo en de dienstverlening van de ISD.
Wilt u deze nieuwsbrief zelf ontvangen. U kunt u direct aanmelden.

Bijlagen