Vergaderstukken Algemeen bestuur - 10 maart 2022

De agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek, te houden op 10 maart 2022 van 11.00 - 12.00 uur.

Locatie: Via MS Teams

Wilt u deze vergadering digitaal bijwonen? Stuurt u dan vóór 8 maart 2022 een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl. Daarna sturen wij u een link voor deze vergadering.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
  3. Verslag openbare vergadering van het algemeen bestuur van 23 december 2021. Ter bespreking/besluitvorming.
  4. Begrotingswijziging 2022-I. Ter bespreking/besluitvorming.
  5. Tijdelijke benoeming mevrouw M. Volten als lid dagelijks bestuur. Ter besluitvorming.
  6. Lijst van toezeggingen. Er zijn geen openstaande toezeggingen.
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag en sluiting

Bijbehorende stukken