Wonen met ondersteuning

Per 2023 worden de taken rondom Maatschappelijke Zorg zoveel mogelijk lokaal georganiseerd. De ISD Bollenstreek (handelend namens de gemeenten Hillegom. Lisse, Noordwijk en Teylingen) en de gemeente Katwijk doen de inkoop van deze maatwerkvoorziening.

Controle protocol

Beleid gemeente Katwijk

De bepalingen in de overeenkomsten gelden onverkort. Voor het te hanteren controleprotocol dient gebruik te worden gemaakt van het ‘Landelijk accountantsprotocol 2023 financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet’ en het ‘Format Model productieverantwoording Wmo 2023’ (zie hieronder). Het format en het protocol zijn ook te vinden op de landelijke website: www.i-sociaaldomein.nl.

De verplichting voor het leveren van een controleverklaring geldt bij een omzet van meer dan € 125.000, betrekking hebbend op opdrachten afkomstig van Katwijk. Van aanbieders die niet onder de verplichting vallen, maar die wel gebruik maken van dit landelijke protocol, stelt de gemeente Katwijk het zeer op prijs als dat aan de gemeente kenbaar wordt gemaakt. De stukken kunnen, liefst zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 1 maart voor de productieverantwoording en voor 1 april voor de controleverklaring, gestuurd worden naar: contractbeheerwmo@katwijk.nl

Beleid ISD Bollenstreek

De bepalingen in de overeenkomsten gelden onverkort. Voor het te hanteren controleprotocol dient gebruik te worden gemaakt van het ‘Landelijk accountantsprotocol 2021 financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet’ en het ‘Format Model productieverantwoording Wmo 2023’ . Het format en het protocol zijn ook te vinden op de landelijke website: www.i-sociaaldomein.nl.

De verplichting voor het leveren van een controleverklaring geldt bij een omzet van meer dan € 125.000, betrekking hebbend op opdrachten afkomstig van de ISD Bollenstreek. Van aanbieders die niet onder de verplichting vallen, maar die wel gebruik maken van dit landelijke protocol, stelt de ISD Bollenstreek het zeer op prijs als dat aan de ISD Bollenstreek kenbaar wordt gemaakt. De stukken kunnen, liefst zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 1 maart voor de productieverantwoording en voor 1 april voor de controleverklaring, gestuurd worden naar: contractbeheerwmo@isdbollenstreek.nl.

De ISD Bollenstreek voert daarnaast steekproefsgewijs materiele controle uit voor de toetsing van rechtmatigheid.

Verantwoordingsjaar 2023

Lijst met aanbieders

Het document bevat een overzicht van de partijen die momenteel zijn gecontracteerd voor het leveren van de maatwerkvoorziening Wonen met ondersteuning:

Facturatie I-Wmo

De ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk werken met het iWmo berichtenverkeer. In het Wmo-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd.

ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk hanteren de volgende codes voor het berichtenverkeer:

WMO301 Wmo-Toewijzing Bericht voor toewijzing ondersteuning
WMO302 Wmo-Toewijzing-Retour Retourbericht toewijzing ondersteuning
WMO303 Wmo-Declaratie Bericht voor declaratie
WMO304 Wmo-Declaratie-Retour Retourbericht declaratie
WMO305 Start Wmo-Ondersteuning Bericht voor het melden van de start van levering van Wmo-ondersteuning
WMO306 Start-Wmo-Ondersteuning-Retour Bericht voor retourinformatie over de Start Wmo-ondersteuning
WMO307 Stop-Wmo-Ondersteuning Bericht voor het melden van de stop van levering van Wmo-ondersteuning
WMO308 Stop-Wmo-Ondersteuning-Retour Bericht voor retourinformatie over de Stop Wmo-ondersteuning
WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Wmo-ondersteuning.
WMO316 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning Retour Bericht voor retourinformatie over het verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning

 

Algemene informatie over het werken met iWmo-standaarden is terug te vinden op de website: www.istandaarden.nl

Melding calamiteit en geweldincident

Op grond van artikel 3.4 van de Wmo 2015 zijn aanbieders verplicht om calamiteiten en/of geweldsincidenten te melden aan de toezichthouder.

Voor de gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk is het toezichthouderschap ondergebracht bij de GGD. Mocht er bij de uitvoering van de maatwerkvoorziening sprake zijn van een calamiteit en/of geweldsincident dan dient u dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen te melden bij de toezichthouder. Dit kan via wmo-secretariaat@ggdhm.nl. ISD Bollenstreek dient hierbij ook op de hoogte te worden gesteld van de melding door de zorgaanbieder.

In onderstaand document van de GGD vindt u meer informatie over het proces dat start na een melding.

Factsheet calamiteiten Wmo GGD HM

Gemeente Katwijk

Mocht er sprake zijn van een calamiteit of geweldsincident waarbij een cliënt van de gemeente Katwijk betrokken is geweest dan dient u dit te melden bij de toezichthoudende ambtenaar van de gemeente Katwijk. Dit kan door te mailen naar: toezichthouderwmo@katwijk.nl

Overlegtafel

Gedurende het contracteringstraject komen de gemeenten en zorgaanbieders bijeen in de zogeheten Fysieke Overlegtafel. De Fysieke Overlegtafel vindt twee keer per jaar plaats: zowel op het kantoor van ISD Bollenstreek als het gemeentehuis van Katwijk. Samenwerking tussen aanbieders onderling wordt gerealiseerd doordat aanbieders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle BW-cliënten. ‘Het leveren van maatwerk door samenwerking’. Dit betekent dat relevante informatie op casusniveau alsook informatie over leegstand en wachtlijsten onderling wordt gedeeld. Het doel van de fysieke overlegtafel is dat samen tot overeenstemming wordt gekomen over de inhoud en beheer van zogenoemde overeenkomsten.

Voor de Fysieke Overlegtafel staan de volgende data gepland:

  • data volgen nog... 
Tariefstelling

De tarieven maatwerkvoorziening Wonen met ondersteuning.

Werkafspraken

De werkafspraken zijn er al nadere uitwerking van de gemaakte afspraken in de diverse overeenkomsten en aanvullende afspraken. De werkafspraken worden in samenspraak tussen de aanbieders en de gemeente opgesteld.