IOAZ

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) vult het (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. Bij een IOAZ-uitkering wordt niet naar uw vermogen gekeken.

De Ioaz is een inkomensvoorziening die is bedoeld voor oudere zelfstandigen van 55 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die onvoldoende inkomsten uit het bedrijf of beroep halen en daarom noodgedwongen hun bedrijf moeten beëindigen. De in het bedrijf meewerkende partner kan ook een beroep doen op de regeling.

Uw bedrijf

Het maakt niet uit of u het eigen bedrijf of beroep alleen of met anderen uitoefent. Bijna elke bedrijfsvorm is van toepassing. U moet wel minstens 1225 uur per jaar in het bedrijf of beroep werken. Op de datum van aanvraag mag het bedrijf nog niet beëindigd zijn, maar dat moet wel binnen anderhalf jaar na de datum van aanvraag gebeuren. Het bedrijf op zich hoeft niet beëindigd te worden. U kunt het ook verkopen of uit het bedrijf treden.

Ingangsdatum

U kunt een beroep doen op een uitkering levensonderhoud ter aanvulling op uw eigen (gezins)inkomsten tot het brutominimumloonniveau. Bij deze uitkering wordt rekening gehouden met uw gezinssituatie. De uitkering gaat in op de datum van bedrijfsbeëindiging en loopt door totdat u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Voorwaarden IOAZ
  • U hebt als gewezen zelfstandige gedurende drie jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken rechtmatig een bedrijf of beroep in Nederland uitgeoefend en gedurende de zeven jaar daarvoor eveneens rechtmatig een bedrijf of beroep in Nederland uitgeoefend dan wel arbeid in dienstbetrekking verricht.
  • U hebt na uw 55e uw bedrijf of beroep beëindigd en u hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • Uw inkomen uit arbeid of overig inkomen bedroeg de laatste drie boekjaren gemiddeld minder dan € 28.957,- per jaar (peildatum 1 januari 2024).
  • Uw inkomen uit arbeid of overig inkomen zou bij voortzetting van het bedrijf of beroep naar verwachting duurzaam minder dan € 33.212,- (peildatum 1 januari 2024) per jaar bedragen.
  • De aanvraag is ingediend vóór het beëindigen van het bedrijf of beroep en de beëindiging heeft plaatsgevonden binnen een periode van anderhalf jaar, volgend op het tijdstip van aanvraag.
Vermogen

Bij deze regeling hoeft het vermogen nauwelijks te worden aangesproken. Bedraagt het eigen vermogen meer dan € 166.026,- (peildatum 1 januari 2024) dan wordt 2% (peildatum 1 januari 2024) van het meerdere gekort op de uitkering. Er wordt rekening gehouden met een pensioenvoorziening. Een bedrag van € 160.026,- (peildatum 1 januari 2024) voor aanvullende pensioenvoorzieningen wordt niet tot de bezittingen gerekend.

Verplichtingen

Aan de uitkering zijn verplichtingen verbonden. Een paar belangrijke verplichtingen zijn:

  • Wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw uitkering of op uw mogelijkheden om te werken, moet u zelf melden. Als de ISD Bollenstreek om gegevens vraagt moet u die informatie geven. 
  • U moet proberen zo snel mogelijk werk te vinden. U bent verplicht om te solliciteren
  • U houdt zich aan de afspraken die u over uw re-integratie met de ISD Bollenstreek maakt. U accepteert de re-integratievoorzieningen die de ISD Bollenstreek u aanbiedt en u werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden tot arbeidsinschakeling.
Uitvoering

De ISD voert de Ioaz uit. Meestal vraagt de ISD om een onafhankelijk extern advies.

Hoe dient u een aanvraag in?

Voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Neem contact op via telefoon of e-mail.

Wanneer ontvangt u een reactie op uw aanvraag?

Als de ISD alle informatie van u heeft ontvangen die nodig is om uw aanvraag te beoordelen, krijgt u binnen 13 weken bericht of u voor de regeling in aanmerking komt.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u naast de ISD Bollenstreek ook terecht bij: