IOAZ

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) vult het (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. Bij een IOAZ-uitkering wordt niet naar uw vermogen gekeken.

De IOAZ is bedoeld voor oudere zelfstandigen van 55 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die onvoldoende inkomsten uit het bedrijf of beroep halen en daarom noodgedwongen hun bedrijf moeten beëindigen. Zie voor meer informatie ook onze folder.

Wanneer komt u in aanmerking voor een IOAZ-uitkering?

U kunt in aanmerking komen voor een IOAZ uitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u hebt nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
   
 • U hebt gedurende drie jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken rechtmatig een bedrijf of beroep in Nederland uitgeoefend en gedurende de zeven jaar daarvoor eveneens rechtmatig een bedrijf of beroep in Nederland uitgeoefend dan wel arbeid in dienstbetrekking verricht.
   
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur.
   
 • Uw inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven bedroeg de laatste drie boekjaren gemiddeld minder dan € 26.455,- per jaar (bedrag per 1 juli 2021).
   
 • Uw inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven zou bij voortzetting van het bedrijf of beroep naar verwachting duurzaam minder dan € 27.796,- (bedrag per 1 juli 2021) per jaar bedragen;
   
 • U hebt de aanvraag ingediend vóór het beëindigen van het bedrijf of beroep en de beëindiging heeft plaatsgevonden binnen een periode van 1,5 jaar volgend op het tijdstip van aanvraag;
   
 • Uw inkomsten uit of in verband met arbeid (ook van uw eventuele partner) zijn lager dan de IOAZ grondslag (uitkering). Als u vermogen hebt is dat in beginsel niet van invloed op het recht op IOAZ. Wel wordt van het vermogen 3% (peildatum 1 juli 2021) op jaarbasis, als dat meer bedraagt dan € 138.381,- (bedrag per 1 juli 2021), als inkomsten in mindering gebracht op de uitkering.
   
 • Een bedrag van € 134.003,- (peildatum 1 juli 2021) voor aanvullende pensioenvoorzieningen wordt niet tot de bezittingen gerekend.

De uitkering gaat pas in nadat u uw bedrijf daadwerkelijk hebt beëindigd. Een IOAZ uitkering kunt u eventueel aanvragen in combinatie met een zogenaamde Bbz uitkering voor een stoppende zelfstandige. 

Hoe dient u een aanvraag in?

Als u voldoet aan de voorwaarden voor de IOAZ, kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek. U kunt met één van de medewerkers een afspraak maken. De aanvraag loopt dus niet via het UWV!

Inschrijven bij www.werk.nl

Hebt u zich al ingeschreven bij www.werk.nl? Dat is een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering.

Binnen hoeveel tijd neemt de ISD een beslissing?

Nadat de ISD alle benodigde informatie heeft ontvangen, vragen wij advies aan het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf of aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (bij agrariërs). Deze instanties brengen een advies uit over onder meer de levensvatbaarheid van uw bedrijf. De ISD neemt in principe binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

Verplichtingen IOAZ

Aan het recht op een IOAZ uitkering zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • Wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw uitkering of op uw mogelijkheden om te werken, moet u zelf melden. Als de ISD Bollenstreek om gegevens vraagt moet u die informatie geven.
   
 • U moet proberen zo snel mogelijk werk te vinden. U bent verplicht om te solliciteren.
   
 • U moet ingeschreven staan bij het UWV en u moet zich inschrijven bij één of meer uitzendbureaus.
   
 • U houdt zich aan de afspraken die u over uw re-integratie met de ISD Bollenstreek maakt. U accepteert de re-integratievoorzieningen die de ISD Bollenstreek u aanbiedt en u werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden tot arbeidsinschakeling.
   
 • U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.
   
 • U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of u krijgt werk aangeboden, dan neemt u dit aan.
   
 • U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren.
   
 • U moet aangeboden werk accepteren, ook als dat werk niet aansluit bij uw opleiding en werkervaring.

Deze verplichtingen gelden ook voor uw partner. Meer informatie over deze verplichtingen leest u bij de volgende vraag "Wat gebeurt er als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt?" .

Wat gebeurt er als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt?

Als u niet aan de verplichtingen voldoet, kan de ISD uw uitkering verlagen of stoppen. In de Afstemmingsverordening van de ISD kunt u lezen wanneer en hoe lang de ISD uw uitkering kan verlagen.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de informatieplicht houdt?

Als u verwijtbaar niet de juiste inlichtingen verstrekt moet de ISD u een boete opleggen. Dit staat in de wet. De hoogte van deze boete is gelijk aan het netto benadelingsbedrag, maar bedraagt tenminste € 150,00.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u naast de ISD Bollenstreek ook terecht bij: