IOAW

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) vult het (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. Bij een IOAW-uitkering wordt niet naar uw vermogen gekeken.

Wie heeft er recht op een IOAW-uitkering?

Recht op een IOAW uitkering hebben:

 • Personen die voor 1 januari 1965 geboren zijn èn
 • Op of na hun 50e verjaardag werkloos zijn geworden èn
 • Daardoor recht hebben gekregen op een WW uitkering van meer dan 3 maanden èn
 • Die de maximale uitkeringsduur van de Werkloosheidswet (WW) hebben doorlopen.
Of
 • Personen die voor 1 januari 1965 geboren zijn èn
 • Op of na hun 50e verjaardag recht hebben gekregen op een loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA uitkering) als bedoeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) èn,
 • Wiens recht op die WGA uitkering nadien is geëindigd omdat de mate van arbeidsongeschiktheid minder dan 35% bedraagt.
Hoe dient u een aanvraag in?

Voor het aanvragen van een IOAW-uitkering kunt u telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum op het gratis telefoonnummer (0800) 95 67 000. U krijgt van ons een uitnodiging voor een algemene informatiebijeenkomst.  

Tijdstip informatiebijeenkomst

Op dinsdag van 13:00 – 14:00 uur vinden de informatiebijeenkomsten plaats bij de ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de rechten en plichten die bij een uitkering horen.
U krijgt algemene informatie over verschillende zaken, zoals over de hoogte van een uitkering, de arbeidsverplichting, de inlichtingenplicht, verblijf in het buitenland en de bijzondere bijstand.

Verplicht

De informatiebijeenkomst is verplicht voor iedereen die een uitkering aanvraagt op grond van Participatiewet of IOAW. Als u verhinderd bent, dan kunt u dit doorgeven via het algemene telefoonnummer om een nieuwe afspraak te maken.

Aanvraagformulier en meldingsgesprek

Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk meldingsgesprek. U krijgt het aanvraagformulier mee. Tijdens het meldingsgesprek bespreekt de consulent uw aanvraag en uw persoonlijke situatie.

Inschrijven bij www.werk.nl

Hebt u zich al ingeschreven bij www.werk.nl? Dat is een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering.

Binnen hoeveel tijd neemt de ISD een beslissing?

Nadat de ISD alle benodigde informatie van u heeft ontvangen, neemt de ISD binnen 8 weken een beslissing.

Kostendelersnorm en alleenstaande ouders in de IOAW/IOAZ

De kostendelersnorm betekent dat uw uitkering wordt aangepast als u een woning deelt met meer volwassenen van 21 jaar of ouder. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de kosten kunnen delen.

Hoe zit het met gehuwden/samenwonenden?

Bent u gehuwd of woont u samen met uw partner en woont u niet met één of meer andere meerderjarige personen in dezelfde woning? Dan geldt de kostendelersnorm niet. De inkomsten en het vermogen van u en uw echtgenoot/partner tellen (net als nu) mee voor uw recht op uitkering omdat u samen een gezamenlijke huishouding voert.

Norm alleenstaande ouders

Vanaf 1 januari 2015 is de uitkering voor een alleenstaande ouder gelijk aan die van een alleenstaande. Maar als alleenstaande ouder kunt u in aanmerking komen voor een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst. U krijgt bij uw budget een zogenoemde alleenstaande-ouderkop. Als u nog geen kindgebonden budget heeft, moet u dit zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie

Verplichtingen IOAW

Aan het recht op een IOAW uitkering zijn de informatieplicht en de arbeidsverplichtingen verbonden:

 • U moet de ISD tijdig van de juiste informatie voorzien. Wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw uitkering of op uw mogelijkheden om te werken, moet u zelf melden. Als de ISD om gegevens vraagt moet u die informatie geven. U hebt op grond van de wet een informatieplicht.
 • U moet proberen zo snel mogelijk werk te vinden. U bent verplicht om te solliciteren.
 • U moet ingeschreven staan bij het UWV en u moet zich inschrijven bij één of meer uitzendbureaus.
 • U houdt zich aan de afspraken die u over uw re-integratie met de ISD Bollenstreek maakt. U accepteert de re-integratievoorzieningen die de ISD Bollenstreek u aanbiedt en u werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden tot arbeidsinschakeling.
 • U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.
 • U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of u krijgt werk aangeboden, dan neemt u dit aan.
 • U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren.
 • U moet aangeboden werk accepteren, ook als dat werk niet aansluit bij uw opleiding en werkervaring.
 • U moet meewerken aan alle andere zaken die te maken hebben met de uitvoering van de wet. Zo moet u bijvoorbeeld een huisbezoek toestaan of meewerken aan psychologisch en/of medisch onderzoek.
 • U moet een tegenprestatie naar vermogen verrichten wanneer de ISD deze verplichting aan u oplegt.

Deze verplichtingen gelden ook voor uw partner.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt?

Als u de arbeidsverplichtingen en de afspraken hierover met de ISD Bollenstreek niet nakomt, dan legt de ISD Bollenstreek u een maatregel op. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering.

Afstemmingsverordening

In de Afstemmingsverordening is dit uitgewerkt. Deze verordening geldt voor mensen met een uitkering volgens de Participatiewet, de IOAW of de IOAZ.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de informatieplicht houdt?

Als u verwijtbaar niet de juiste inlichtingen verstrekt  moet de ISD u een boete opleggen. Dit staat in de wet. De hoogte van deze boete kan gelijk zijn aan het netto benadelingsbedrag.

Spelregels IOAW

Alle spelregels van de IOAW vindt u in het spelregelboekje.

Download het boekje.

Spelregelboekje Ioaw en Participatiewet