Over ons

De ISD Bollenstreek staat voor Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek en is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Bij ons kunnen de bewoners terecht voor alle vragen op het gebied van sociale zekerheid en de Wmo.

Ons verzorgingsgebied omvat ongeveer 120.000 inwoners. Ruim 1100 mensen ontvangen een uitkering voor hun levensonderhoud. Wij kennen ongeveer 9.500 mensen die een Wmo-voorziening ontvangen. Bij de ISD Bollenstreek werken ongeveer 125 mensen die dit mogelijk maken.

De ISD heeft een afdeling Klant Contact Centrum en een Product Centrum. Voor al uw vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum. Dit kan via de telefoon, per mail, de website en een persoonlijk bezoek bij Voor ieder 1 in uw woonplaats. Medewerkers van het Klant Contact Centrum behandelen uw vraag direct. Is dit niet mogelijk, dan hoort u binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Vragen of aanvragen die complex zijn of een langere verwerkingstijd nodig hebben, worden door de medewerkers van het Klant Contact Centrum aan de medewerkers van het Product Centrum overgedragen.

De ISD vindt het belangrijk dat u goed en snel wordt geholpen. Het Klant Contact Centrum is op iedere werkdag bereikbaar. Dit betekent dat u altijd uw vraag kunt stellen aan één van de medewerkers.

Naast de drie afdelingen is er een managementteam en een stafafdeling. Onder de stafafdeling valt beleid en juridische zaken, personeel en organisatie, communicatie en secretariële ondersteuning).

Onze missie en visie

Missie van de ISD Bollenstreek

 • De ISD Bollenstreek is een servicegerichte organisatie die werkzaam is voor de opdrachtgevende gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen). De ISD Bollenstreek doet dit met betrokken en klantgerichte medewerkers.
 • De ISD Bollenstreek ontwikkelt gemeentelijk beleid op het gebied van werk, inkomen en zorg. Na besluitvorming door de gemeenten zorgt de ISD Bollenstreek voor de uitvoering.
 • Het beleid maakt het mogelijk dat de inwoners van de deelnemende gemeenten zelfstandig kunnen deelnemen aan de (lokale) samenleving. Dit is mogelijk, doordat inwoners beschikken over adequate middelen van bestaan, waarbij het verrichten van werk een voorwaardelijke factor vormt en/of beschikken over fysieke hulpmiddelen/voorzieningen die gericht zijn op het zelfstandig leven, wonen en bewegen.

Visie van de ISD Bollenstreek

In de visie staat weergegeven hoe de ISD Bollenstreek zichzelf ziet in relatie tot haar maatschappelijke omgeving en hoe zij daarin optimaal kan functioneren. De visie is:

 • De ISD Bollenstreek is van en voor de ISD Bollenstreek gemeenten.
 • De ISD Bollenstreek staat voor maximale zelfstandigheid van de burgers op het gebied van arbeid, inkomen en zorg.
 • De ISD Bollenstreek is klantgericht, resultaatgericht en levert, in samenwerking met partners, maatwerk.
 • De ISD Bollenstreek voert de opgedragen taken uit met betrokken, professioneel en kwalitatief goed personeel.
 • De ISD Bollenstreek heeft de ambitie een transparante kwalitatief hoogwaardige serviceorganisatie voor de regio Duin- en Bollenstreek te zijn.

Mission statement

De mission statement is een samenvatting van de missie en is als volgt geformuleerd:

‘De ISD Bollenstreek zorgt voor zelfstandige burgers.’

Folder ISD Bollenstreek

Huisregels

1. Respect

We gaan respectvol met elkaar om. Dat geldt ook voor de eigendommen van de ISD en onze bezoekers.

2. Aanwijzingen

Aanwijzingen van medewerkers moeten direct opgevolgd worden.

3. Dieren

Hulphonden zijn welkom. Andere (huis-)dieren blijven buiten.

4. Eten en drinken

Meegebrachte etenswaren en dranken mogen niet in de publieksruimten worden genuttigd.

5. Hinderlijk of agressief gedrag

Schelden, spugen, schreeuwen, discriminerende taal, bedreiging of fysiek geweld accepteren wij niet.

6. Overlast

Voorkom onnodig lawaai en overlast. Wij vragen u het gebruik van uw mobiele telefoon te vermijden. Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen geen overlast geven aan andere bezoekers en medewerkers.

7. Gevaarlijke voorwerpen

Het dragen van wapens of voorwerpen die als wapen kunnen dienen zijn verboden. 

8. Helm, muts of pet

Doe uw helm, muts of pet af bij binnenkomst, zodat wij u beter te woord kunnen staan.

9. Roken, alcohol, drugs

Dit is een rookvrij gebouw. Het gebruik van drugs en/of alcohol of het onder invloed hiervan zijn, is niet toegestaan.

10. Beeld en geluidsopnamen

Voor de privacy van onze bezoekers en medewerkers bent u verplicht vooraf toestemming te vragen als u een foto, film of geluidsopname wilt maken. 

Ieder incident wordt gemeld en geregistreerd. Als u zich niet aan de huisregels houdt, kunnen wij u een maatregel of sanctie opleggen. Zo nodig schakelen wij de politie in en doen wij aangifte.

Folder Huisregels

Klantbehandeling

Voor de uitvoering van onze taken vinden wij het belangrijk om op een goede en prettige manier met onze klanten om te gaan. In dit protocol "klantbehandeling" staat wat u van ons mag verwachten en wat wij ook van u verwachten.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Wij behandelen iedere klant vriendelijk en respectvol.
 • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.
 • Wij behandelen uw vraag/aanvraag binnen de wettelijke termijn.
 • Wij geven u op vragen die via de algemene mail binnenkomen binnen 5 werkdagen een reactie.
 • Wij komen gemaakte afspraken na.
 • Wij accepteren geen attenties van klanten.
 • Wij accepteren geen bedreigingen, fysiek geweld, beledigingen en ander ongewenst gedrag.

Wat verwachten wij van u?

 • U behandelt onze medewerkers respectvol.
 • U komt gemaakte afspraken na en verschijnt op tijd op een afspraak.
 • U geeft op tijd door als u niet op een afspraak kunt komen.
 • U geeft altijd de noodzakelijke informatie door om uw vraag/aanvraag te behandelen.
 • U verleent alle medewerking die van u gevraagd wordt en die nodig is om uw vraag/aanvraag te behandelen.

Niet goed behandeld?

Als u vindt dat u door één van onze medewerkers niet goed bent behandeld dan kunt u een formele klacht indienen. Voor het indienen van een klacht heeft de ISD Bollentreek de folder "klacht of bezwaarschrift indienen" beschikbaar.

Folder Klantbehandeling

Nevenactiviteiten

Wie zijn topambtenaar bij de ISD Bollenstreek?

Bij de ISD Bollenstreek zijn topambtenaren de directeur, de afdelingshoofden en de controller.

Hoe worden nevenfuncties openbaar gemaakt

De nevenfuncties worden openbaar gemaakt door publicatie op de website.

Overzicht nevenfuncties

Hoofdfunctie Nevenfunctie Organisatie waarbinnen de nevenfunctie wordt vervuld  Beperkingen gesteld aan de uitoefening van de nevenfunctie
Directeur Lid van de Divosa-commissies ISD- en Vakmanschap O.l.v. Divosa Geen
Directeur Lid onafhankelijke bezwaarschriftencommissie Gemeente De Ronde Venen Geen
Directeur Lid onafhankelijke bezwaarschriftencommissie Gemeente Haarlemmermeer Geen
Verzoek Woo

Op grond van de Wet open overheid (Woo) hebben burgers toegang tot informatie die bij de overheid aanwezig is. Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke informatie openbaar is. Tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt.

Verzoek Woo indienen

U kunt uw verzoek om informatie per brief of e-mail sturen naar de ISD Bollenstreek, met als onderwerp ‘Verzoek Woo’:
ISD Bollenstreek
Postbus 255
2160 AG LISSE

E-mail: info@isdbollenstreek.nl

Termijn

U ontvangt in beginsel binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Wij kunnen deze termijn verlengen met nog eens 2 weken.