Nieuwsbrief - maart 2022

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

De nieuwsbrief verschijnt maximaal vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen, over bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Coronavirus

Dienstverlening 
Door de verruiming van de coronamaatregelen is onze dienstverlening zoals voor de coronaperiode. Het spreekt voor zich dat hierbij de RIVM richtlijnen van kracht blijven. Het uitgangspunt is dat de klantgesprekken, huisbezoeken, het inloopspreekuur voor zelfstandigen en het Budgetinformatiepunt fysiek plaatsvinden. Ondanks dat een mondkapje niet meer verplicht is, dragen onze medewerkers een mondkapje als ze dat zelf prettig vinden of als een klant dat tijdens een huisbezoek op prijs stelt. Als ISD hebben we immers met kwetsbare burgers te maken. Vanaf 1 maart 2022 werken alle medewerkers minimaal 50% weer op kantoor. Op basis van ons thuiswerkbeleid mogen medewerkers 50% van hun werktijd thuiswerken.  

Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers
Ondernemers die in 2020 of 2021 een bedrijfskapitaal Tozo hebben gekregen zijn verplicht deze terug te betalen. Het Kabinet heeft de ingangsdatum van deze terugbetalingsverplichting uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. 

Vanaf 1 oktober 2022 kunnen ondernemers via de ISD alleen nog de Tijdelijke Bbz aanvragen. De tijdelijke Bbz is mogelijk vanaf 1 oktober 2021 en kan tot 1 april 2022 aangevraagd worden. Totaal hebben we voor de tijdelijke Bbz 138 aanvragen ontvangen, waarvan 128 zijn toegekend en nog 3 in behandeling.  
Het aantal verzoeken van ondernemers om voor Schulddienstverlening in aanmerking te komen is nog minimaal. 

Dagelijks Bestuur (DB)

De belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: coronavirus, Begrotingswijziging 2022-I, Normenkader 2021, Mandatenbesluit 2022, Sociaal medische indicatie en bijzondere bijstand, Uitvoeringsregels en Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning 2022, ontwikkelingen pauzeren eigen bijdrage, vergaderrooster 2022, discussievoorstel over Zorguitgaven, analyse loonkostensubsidie, stand van zaken convenanten ter voorkoming van huisuitzetting,  Verzamelwet Sociale Zaken en werkgelegenheid 2022, actief klanten benaderen, advies Bijverdienpremie op verzoek Cliëntenraad en cijfermatig overzicht bezwaar en beroep 2020. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie

Algemeen Bestuur (AB)

De belangrijkste onderwerpen waar het AB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: Begrotingswijziging 2021-I, GR ISD Bollenstreek versie 2022 en vergaderrooster 2022. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie.

Aantal uitkeringsgerechtigden opnieuw gedaald  

In het vierde kwartaal 2021 is het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de Participatiewet (PW) en de IOAW/IOAZ opnieuw gedaald van 1257 naar 1243. Het economisch herstel is hiervan de belangrijkste reden. Het totaal aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de PW en de IOAW/IOAZ is op 1 januari 2022 met 1243 gelijk aan het aantal uitkeringen op 1 januari 2021. Bij de Participatiewet is het aantal met 1157 hoger dan 1141 in 2021 en bij de IOAW/IOAZ is het aantal gedaald van 102 naar 86. 

Aantal voorzieningen Wmo opnieuw gestegen

Op 31 december 2021 was het aantal Wmo voorzieningen 12.714 en dat zijn er bijna 700 meer dan op 31 december 2020. De stijging betreft met name begeleiding, hulp bij het huishouden, vervoer en woonvoorzieningen. 

Werkgevers vinden de weg naar loonkostensubsidie

Ten opzichte van 2019 is het aantal aanvragen om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie verdubbeld. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers de weg weten te vinden om hiervoor in aanmerking te komen. Het doel van de loonkostensubsidieregeling is om mensen met een arbeidshandicap en een verminderde arbeidsproductiviteit aan een (duurzame) baan te helpen. De werkgever kan voor de verminderde arbeidsproductiviteit  een financiële compensatie krijgen. 

Vroeg Eropaf

Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt zeker bij schulden. Wat klein begint kan snel groter worden. Kleine schulden en rekeningen die blijven liggen groeien mensen snel boven het hoofd. Vroegsignalering van schulden is sinds 2021 een formele taak van de ISD en dat doen we via Vroeg Eropaf. Maandelijks krijgen we een overzicht van nutsbedrijven, woningbouwverenigingen, zorgverzekeringen etc. met betalingsachterstanden. Dat zijn er gemiddeld ongeveer 400 per maand. Afhankelijk van de hoogte van de betalingsachterstanden gaan we op huisbezoek of sturen we een brief. Het aantal huisbezoeken is gemiddeld 35-40 per maand. Alles is erop gericht om mensen te ondersteunen en verdere (problematische) schulden te voorkomen.  

Actief klanten benaderen

In de praktijk merken we dat klanten regelmatig op het laatste moment/te laat een herindicatie voor een Wmo voorziening aanvragen. Met daarbij het risico dat ze tijdelijk geen zorg krijgen, omdat de zorgaanbieder zonder herindicatie de zorg niet kan leveren. Daarnaast zijn er klanten met een bijstandsuitkering die de Individuele inkomenstoeslag (nog) niet hebben aangevraagd, terwijl ze op basis van de informatie die de ISD heeft naar verwachting recht hebben. We zijn gestart om klanten waarvan de indicatie Wmo over 2-3 maanden afloopt persoonlijk via een brief aan te schrijven, zodat ze hun herindicatie tijdig kunnen aanvragen en de noodzakelijke zorg doorloopt. We gaan klanten die mogelijk recht hebben op de Individuele inkomenstoeslag en die deze nog niet hebben aangevraagd actief via een persoonlijke brief aanschrijven.  

Geslaagde discussiebijeenkomst met raadsleden over Zorguitgaven

Naar aanleiding van een discussievoorstel over de Zorguitgaven en praktijkvoorbeelden heeft op 23 februari 2022 met een afvaardiging van de raden uit de ISD gemeenten een informeel overleg met de ISD plaatsgevonden. Deze bijeenkomst en de ontvangen input hebben wij als ISD als positief ervaren. Deze input nemen wij mee met de uitwerking van beleidsvoorstellen Wmo. Met de nieuwe raden vindt het vervolgtraject en de formele discussie/besluitvorming plaats. Na de gemeenteraadsverkiezingen nodigen we de nieuwe raden uit voor een informatieavond bij de ISD. 

Meelopen

College- of raadsleden die interesse hebben om een dag(deel) bij de ISD Bollenstreek mee te lopen zijn van harte welkom en kunnen dit kenbaar maken via e.cozijn@isdbollenstreek.nl. Op basis van uw interesse stellen wij een programma samen. 

Aparte nieuwsbrief voor burgers/ketenpartners

Medio 2021 zijn we gestart met een aparte nieuwsbrief voor onze klanten/burgers uit de ISD gemeenten. Iedereen die zich inschrijft krijgt regelmatig een e-mail met informatie over onder andere de uitkeringen, schulddienstverlening, de Wmo en de dienstverlening van de ISD. Wilt u deze nieuwsbrief zelf ontvangen. U kunt u direct aanmelden.

 

Bijlagen