Vergaderstukken Algemeen bestuur - 30 november 2020

De agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek, te houden op maandag 30 november 2020 van 16.30 tot 18.00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen vindt de vergadering via MS Teams plaats. Wilt u als toehoorder aanwezig zijn? Stuurt u dan vóór 29 november 2020 een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl. Daarna krijgt u een uitnodiging met een link om deze vergadering digitaal bij te wonen.

  1. Opening
  2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
  3. Benoeming lid en plv. voorzitter dagelijks bestuur Ter bespreking/besluitvorming
  4. Verslag openbare vergadering van het algemeen bestuur van 29 juni 2020 Ter bespreking/besluitvorming
  5. Begrotingswijziging 2020-I inclusief halfjaarcijfers 2020 Ter bespreking/besluitvorming
  6. Voorstel verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording en ambitieniveau. Ter bespreking/besluitvoming
  7. Lijst van toezeggingen. Er staan geen acties open.
  8. Wat verder ter tafel komt
  9. Rondvraag en sluiting

Bijbehorende documenten

Punt 4

Punt 5

Punt 6