Nieuwsbrief - mei 2021

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Coronavirus en consequenties ISD

Dienstverlening ISD 

De maatregelen van de Overheid zijn de laatste maanden regelmatig verlengd. Dat geldt ook voor onze dienstverlening. Dat betekent dat er in principe geen fysieke afspraken met klanten plaatsvinden, tenzij het  niet anders kan. We helpen/ondersteunen onze klanten via telefonisch contact, e-mailcontact en beeldbellen. Ook het Budgetinformatiepunt en het spreekuur voor zelfstandigen is fysiek niet doorgegaan. In het kader van Vroegsignalering zijn de medewerkers van Vroeg Eropaf niet standaard bij iedereen op huisbezoek geweest, maar benaderen zij telefonisch of schriftelijk de doelgroep. Afhankelijk van de situatie/urgentie vindt een fysiek overleg plaats.      

Daarnaast bleven we beschikbaar voor de lokale loketten/sociaal teams (vanaf 1 maart 2021 voor Voor ieder 1) van de gemeenten. Daar geldt de afspraak dat burgers alleen op afspraak langs kunnen komen. Voor de medewerkers is en blijft thuiswerken het uitgangspunt, tenzij dat vanwege de functie/persoonlijke omstandigheden niet mogelijk is. Ook voor onze medewerkers blijft lang thuiswerken, niet altijd even makkelijk. Vooral de fysieke gesprekken met de klanten en met collega’s ervaren ze als een gemis. 

Vanaf 19 april 2021 hebben we onze dienstverlening aangepast. Vanaf die datum herstarten we het Budgetinformatiepunt en het inloopspreekuur voor zelfstandigen fysiek bij ons op kantoor. Voorwaarde is wel dat bezoekers vooraf een afspraak maken en iedereen zich houdt aan de RIVM-richtlijnen. Daarnaast kunnen noodzakelijke gesprekken voor project Meedoen, de tegenprestatie naar vermogen, Vroeg Eropaf, gesprekken PW en huisbezoeken Wmo in goed overleg met de klant plaatsvinden. Fysieke afspraken zijn op vrijwillige basis en dat geldt voor zowel onze bezoekers als onze medewerkers.  

Klanten krijgen nog steeds zorg en de Regiotaxi rijdt 

De klanten krijgen de toegekende zorg en anders een alternatieve vorm van zorg. De dagbestedingen zijn open. De Regiotaxi rijdt en de voorwaarden om in tijden van corona gebruik te maken van de Regiotaxi wijzigen regelmatig. Via onze website en de socials informeren wij inwoners over deze wijzigingen.        

Meldingen Wmo blijven doorgaan

De meldingen voor de Wmo komen dagelijks binnen en er zijn geen signalen dat de coronamaatregelen een belemmering zijn om een melding te doen.  

Uitvoering Tozo

Tot en met 31 maart 2021 konden ondernemers Tozo 3 aanvragen. Vanaf 1 april 2021 geldt Tozo 4. De voorwaarden voor Tozo 4 zijn hetzelfde als Tozo 3. Het enige is dat ondernemers op basis van de regelgeving van het Rijk een kopie van een identiteitsbewijs/paspoort moeten toevoegen. Ondernemers die Tozo 3 hadden krijgen geen automatische verlenging voor Tozo 4. Daarvoor is op basis van de regelgeving  een nieuwe aanvraag nodig. Voor deze ondernemers hebben we een verkorte aanvraagprocedure gemaakt. Via publicaties, onze website, socials en persoonlijke mails zijn ondernemers over Tozo 4 op de hoogte gesteld.

Managementinformatie Tozo 

In de bijlage vindt u gegevens over Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 en Tozo 4 per 11 mei 2021. In dit overzicht staan de ingediende aanvragen, aantal uitkeringen en bedrijfskapitalen en de uitgekeerde bedragen.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Vanaf medio maart 2021 kunnen huishoudens die voldoen aan de TONK een aanvraag indienen. Via een raadsmemo hebben we de raden geïnformeerd over de TONK, de voorwaarden en de uitvoeringsregels. Via publicaties, infographics, persoonlijke mails, onze website en socials en die van gemeenten hebben we de TONK onder de aandacht gebracht. Huishoudens die voldoen aan de voorwaarden kunnen voor maximaal zes maanden een bedrag van maximaal € 1.000,- per maand krijgen. Dat betekent totaal maximaal € 6.000,-. De TONK is een onderdeel van het Bijzondere bijstandsbeleid.

Tot op heden is het aantal aanvragen TONK laag en dat is een landelijk beeld, ongeacht het beleid van de individuele gemeenten. We hebben 57 aanvragen ontvangen en daarvan voldoen 34 personen aan de voorwaarden. Een aantal personen heeft de aanvraag ingetrokken. Het lastige bij de TONK is dat we de doelgroep die hiervoor in aanmerking komt niet kennen. Daardoor kunnen we niet aangeven waarom huishoudens geen TONK aanvragen. Dat kan komen omdat hun inkomensterugval minder is dan 50% of door de inkomensterugval nog niet onder 150% van de bijstandsnorm zit, de partner een inkomen heeft of dat ze meer vermogen hebben dan de vermogensgrens of dat mensen terughoudend zijn met hulp aanvragen en hopen dat ze weer snel hun eigen inkomsten kunnen verdienen. Bij een volgende nieuwsbrief verwachten we meer detailinformatie te kunnen geven.

Dagelijks Bestuur (DB)

De belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: 
coronavirus, stand van zaken Tozo, Gunning medische advisering, verkeerd ingediende declaraties vervoerskosten, motie Teylingen over vrijlating giften, inkoop maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), proces evaluatie beleidsplan schulddienstverlening, Jaarrapportage gegevensbescherming 2020, pilot zelfredzaamheidscoach hulp bij het huishouden, benoeming ambtelijk secretaris bezwaar, Jaarstukken 2020, Begroting 2022, Jaarverslag Cliëntenraad en de Toeslagenaffaire. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie. 

Algemeen Bestuur (AB)

Het algemeen bestuur is dit jaar nog niet bijeen geweest. Eerstvolgende overleg staat gepland voor maandag 28 juni 2021. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie.

Aantal uitkeringsgerechtigden blijft stijgen  

In het afgelopen kwartaal is het aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet (PW) gestegen van 1141 naar 1193 en het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de IOAW/IOAZ gedaald van 102 naar 94. Dat is een totale stijging van bijna 3,6%. De verwachting is dat dit aantal in 2021 verder toeneemt en de effecten van de coronapandemie zichtbaar worden. 

Ten opzichte van 1 april 2021 is het totaal aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de PW en IOAW/IOAZ gestegen van 1192 naar 1287. Dat is een stijging van circa 8%. Vanwege de coronapandemie stromen minder mensen uit de uitkering dan voorheen.  

Jaarrekening 2020 

De jaarrekening 2020 inclusief infographics is op 8 april 2021 voor kennisgeving naar de gemeenteraden verstuurd. We zijn binnen de vastgestelde begroting 2020 gebleven. Bij de Participatiewet is sprake van een overschot van € 2,4 miljoen. Bij Zorg (Wmo/Jeugd) is het tekort € 0,56 miljoen. De overhead kosten zijn € 0,2 miljoen lager dan begroot. De accountantsverklaring is nog niet beschikbaar, maar we verwachten dat we net als vorig jaar een goedkeurende verklaring krijgen. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 2020 formeel vast op 28 juni 2021. 

Begroting 2022

De begroting 2022 is op 8 april 2021 voor gevoelens naar de raden verstuurd. De begroting is gebaseerd op bestaand beleid en dat betekent dat nieuwe wetgeving zoals de Wet inburgering nog niet is opgenomen. In de begroting is rekening gehouden met de verwachte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden en de nieuwe taken vroegsignalering en ondersteuning aan ondernemers met schulden. Deze taken voeren we uit vanaf 2021, maar zijn nog niet in de begroting 2021 opgenomen.  Het algemeen bestuur stelt, mede op basis van de gevoelens van de raden, op 28 juni 2021 de begroting 2022 formeel vast.

Jaarrapportage gegevensbescherming 2020

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) stelt jaarlijks een rapportage op. In deze jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen wij hebben genomen om de doelstellingen en beginselen uit de AVG te halen en te waarborgen. Daarnaast staan er aandachtspunten en actiepunten voor 2021 in. Adequaat omgaan met persoonsgegevens is een blijvend proces en heeft de aandacht van onze organisatie. De FG heeft geconstateerd dat we in 2020 een kleine vooruitgang hebben geboekt om de AVG verder te implementeren in de organisatie. Door het coronavirus en de uitvoering van extra werkzaamheden door de Tozo is de vooruitgang minder dan gepland voor 2020. De aanbeveling om meer aandacht te besteden aan het verhogen van de bewustwording en hierop te toetsen pakken we in 2021 verder op. 

Gunning medische advisering

De GGD heeft in 2020 aangegeven dat ze, mede vanwege hun werkzaamheden rondom het coronavirus, niet langer de medische keuringen voor ons uit kunnen voeren. Naar aanleiding van een nieuwe aanbesteding voor medische keuringen heeft Argonaut Advies de aanbesteding gewonnen.  Argonaut Advies voert de medische keuringen bij ons op kantoor uit.   

Toeslagenaffaire

Ook binnen de ISD gemeenten zijn er inwoners die gedupeerd zijn door de Toeslagenaffaire. De gemeente Noordwijk heeft de uitvoering hiervan aan de ISD overgedragen. Wij hebben met de inwoners van Noordwijk die op de lijst staan contact gehad en waar nodig vindt een vervolggesprek plaats. Inwoners kunnen zichzelf aanmelden voor die lijst. Iemand valt formeel onder de doelgroep van gedupeerden als de Belastingdienst dat na onderzoek formeel heeft vastgesteld. De gemeenten HLT zorgen primair zelf voor de uitvoering en betrekken indien nodig de ISD bij dit traject/individuele situaties.        

Ervaringen Vroeg Eropaf vanaf 2021

Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening van toepassing. Deze wet biedt de mogelijkheid om gemeenten (ISD Bollenstreek) gegevens van burgers uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen we mensen met schulden eerder in beeld en is het mogelijk een vorm van schuldhulpverlening aan te bieden. De raden hebben hiervoor het addendum voor het Beleidsplan Schuldhulpverlening vastgesteld. Sinds 1 januari 2019 draaide in de gemeenten HLT de pilot Vroeg Eropaf. Deze pilot is doorontwikkeld en aangepast aan de wet. Vanaf 2021 is de gemeente Noordwijk hierbij aangesloten. We maken gebruik van het landelijk convenant dat de NVVK samen met de VNG, Aedes, Energie Nederland en VEWIN zorgverzekeraars Nederland heeft ontwikkeld. Voor alle signaalpartners gelden uniforme afspraken. We hebben het landelijk convenant met 27 signaalpartners ondertekend. 
 
Vanaf 1 januari 2021 bieden we aan alle inwoners, waarvan we een signaal krijgen van een betalingsachterstand, een vorm van hulpverlening aan. In het eerste kwartaal van 2021 hebben we 927 ‘enkele’ achterstanden gemeld gekregen. Van deze 927 meldingen hebben we bij 80 inwoners geprobeerd persoonlijk contact  te leggen. De rest van de inwoners met een achterstand hebben we via een brief geïnformeerd en hulp aangeboden. Inmiddels is met 41 inwoners persoonlijk contact gelegd. Deze inwoners hebben we verschillende vormen van hulp kunnen aanbieden. Voor 11 inwoners is een betalingsregeling getroffen en 13 mensen zijn middels informatie en advies geholpen. Eén inwoner is  doorverwezen naar een vrijwilligersorganisatie. Dit betekent dat we aan 61% van de gesproken inwoners een vorm van hulpverlening hebben geboden. In het belang van ieders veiligheid en door de coronamaatregelen is het lastig gebleven huisbezoeken af te leggen. Daardoor hebben we minder inwoners persoonlijk gesproken. De verwachting is dat er meer inwoners te maken krijgen met financiële problemen vanwege het coronavirus. We blijven anticiperen op de actuele ontwikkelingen om in een vroeg stadium de inwoners met betalingsachterstanden te bereiken. Op basis van de aangepaste dienstverlening gaan we weer op huisbezoek.

Nieuws vanuit het Team Statushouders

Stijging in aantal aanvragen zet door

Eind 2020 groeide het aantal aanvragen vanuit de asielzoekercentra’s. Deze trend zet in het eerste kwartaal van 2021 nog steeds door. Door de aanhoudende coronacrisis komen meer statushouders terug in de bijstand. Ondanks het coronavirus zijn in het 1e kwartaal van 2021 zes statushouders uitgestroomd met belangrijkste reden werk/opleiding. 

Taal en Re-integratie statushouders 

In het eerste kwartaal van 2021 zijn 2 cursussen ‘Taal op de werkvloer’ gestart. Deze keer online vanwege de steeds strenger wordende coronamaatregelen. De cursus bereidt twaalf statushouders beter voor op de werkvloer. Dit kan een baan, vrijwilligerswerk of een traject bij het SPW zijn. Inhoudelijk is de cursus verbeterd doordat de docent en de klant samen een portfolio bijhouden. Door de coronamaatregelen zijn fysieke lessen niet mogelijk. Dat heeft tot gevolg dat de inburgering voor veel statushouders tijdelijk stil staat. Team Statushouders werkt desondanks hard aan het zoeken van alternatieven om mensen te laten werken aan hun taal en te laten participeren en re-integreren met alle uitdagingen van deze tijd.  

Meer samenwerking

Corona heeft er helaas voor gezorgd dat er nog geen tweede cursus ‘Sociale activering’ bij het Taalatelier is gestart. Deze doelgroep heeft alleen baat bij fysieke lessen. Een cursus ‘Sociale activering’ staat op de planning zodra het weer mogelijk is. In het 2e kwartaal 2021 spreken we met verschillende partijen over nieuwe (taal)cursussen en start er bij Plein 28 een vrijwilligerswerktraject waarbij statushouders worden opgeleid. 

Jaarverslag Cliëntenraad ISD 2020

De Cliëntenraad van de ISD Bollenstreek heeft over 2020 een jaarverslag gemaakt. In dit jaarverslag laten zij zien dat het werk van de cliëntenraad door iedereen gezien mag worden en geven zij inzicht waarvoor de Cliëntenraad staat en hoe zij te werk gaan. Uit dit jaarverslag blijkt dat tussen de ISD en de Cliëntenraad sprake is van een prettige samenwerking. Hebt u interesse in dit jaarverslag? Dit staat op onze website onder Organisatie. 

Binnenkort aparte nieuwsbrief voor burgers

In het 2e kwartaal 2021 starten we met een aparte nieuwsbrief voor onze klanten/burgers uit de ISD gemeenten. Iedereen die zich inschrijft krijgt regelmatig een e-mail met informatie over onder andere de uitkeringen, schulddienstverlening, de Wmo en de dienstverlening van de ISD.
Wilt u deze nieuwsbrief zelf ontvangen? U kunt u direct aanmelden.
 

Bijlagen