Nieuwsbrief - februari 2021

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Coronavirus en consequenties ISD Dienstverlening ISD

De maatregelen van de Overheid zijn de laatste maanden aangepast/verlengd en dat geldt ook voor onze dienstverlening. Sinds de aangescherpte maatregelen van eind september 2020 blijft het uitgangspunt dat fysieke afspraken met de klanten niet doorgaan, tenzij het echt niet anders kan. We helpen/ondersteunen onze klanten via telefonisch contact, e-mailcontact en beeldbellen. Ook het Budgetinformatiepunt en het spreekuur voor zelfstandigen gaat fysiek niet door. In het kader van Vroegsignalering gaan de medewerkers van Vroeg Eropaf niet standaard bij iedereen op huisbezoek, maar benaderen zij telefonisch of schriftelijk de doelgroep. Afhankelijk van de situatie/urgentie vindt een fysiek overleg plaats. Daarnaast zijn we beschikbaar voor de lokale loketten/sociaal teams van de gemeenten. Daar geldt de afspraak dat burgers alleen op afspraak langs kunnen komen. Voor de medewerkers is en blijft thuiswerken het uitgangspunt, tenzij dat vanwege de functie/persoonlijke omstandigheden niet mogelijk is. Ook voor onze medewerkers is lang thuiswerken, de combi van thuiswerken en thuisonderwijs geven niet altijd even makkelijk. Vooral de fysieke gesprekken met de klanten ervaren ze als een gemis.

Klanten krijgen zorg en de Regiotaxi rijdt

Ondanks de coronamaatregelen krijgen de meeste klanten wel zorg. Samen met de zorgaanbieders zorgen we ervoor dat iedereen zorg of een alternatieve vorm van zorg krijgt. Daarbij staan de RIVM-richtlijnen centraal. De Regiotaxi rijdt nog steeds. De voorwaarden om in tijden van corona gebruik te maken van de Regiotaxi wijzigt regelmatig en die zijn steeds strenger geworden. Een deel van de doelgroep is sinds begin februari 2021 verplicht om in de Regiotaxi een medisch mondkapje te dragen.

Meldingen Wmo blijven doorgaan

In het begin van het coronavirus, rond maart/april 2020, was het aantal meldingen voor een Wmo voorziening minder dan normaal. Uiteindelijk is dat aantal weer toegenomen. In 2020 is ten opzichte van 2019 het aantal aanvragen voor de Wmo voorzieningen begeleiding en woonvoorzieningen toegenomen, voor de hulp bij het huishouden is dat ongeveer gelijk gebleven. Bij de Gehandicaptenparkeerkaarten, rolstolvoorzieningen en vervoersvoorzieningen is het aantal aanvragen gedaald. Dit kan een verklaarbaar effect zijn van de coronamaatregelen.

Uitvoering Tozo

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen ondernemers Tozo 3 aanvragen. We merken dat het aantal aanvragen voor Tozo 3 sinds de aangescherpte maatregelen van december 2020 weer toeneemt. Het Kabinet heeft in december 2020 besloten dat ondernemers met een lening bedrijfskapitaal niet vanaf 1 januari 2021 de aflossingsverplichting hebben, maar vanaf 1 juli 2021. Het Kabinet heeft aangekondigd dat de voorwaarden voor Tozo 4 na 1 april 2021 hetzelfde blijft. De oorspronkelijk aangekondigde toets op beschikbare geldmiddelen gaat niet door. Wij zorgen ervoor dat ondernemers vanaf 1 april 2021 Tozo 4 kunnen aanvragen en dat we dat tijdig communiceren en uitvoeren.

Managementinformatie Tozo

In de bijlage vindt u gegevens over Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 per 31 december 2020. In dit overzicht staat het aantal aanvragen, het aantal bedrijfskapitalen en de uitgekeerde bedragen. Het daarin genoemde aantal Tozo 3 is begin 2021 gestegen van 576 naar 696.
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) De TONK is één van de ondersteuningsmaatregelen die het Rijk bekend heeft gemaakt. Het is een tijdelijke tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten en bestemd voor huishoudens die door de coronamaatregelen te maken hebben met een inkomensterugval. En daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit hun inkomen. De TONK loopt van 1 januari 2021 tot en met eind 30 juni 2021. Het Rijk heeft voor de TONK geld beschikbaar gesteld en geregeld dat gemeenten/uitvoeringsorganisaties zoals de ISD de TONK via het instrument Bijzondere Bijstand kunnen uitvoeren. Het Rijk vraagt van de ene kant om een ruimhartig beleid, maar van de andere kant is het beschikbare budget beperkt. En het blijkt sinds kort dat gemeenten/uitvoeringsorganisaties voor de TONK lokaal beleid moeten maken. We zorgen dat er eind februari/begin maart 2021 een concreet voorstel ligt, zodat burgers de TONK in maart kunnen aanvragen. Bij de uitwerking maken we gebruik van ervaringen/signalen uit de praktijk. Op basis van de GR ISD Bollenstreek is het vaststellen van deze uitvoeringsregels een bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de ISD.

Dagelijks Bestuur (DB)

De belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: coronavirus, stand van zaken Tozo, Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2021 en Uitvoeringsregels maatschappelijke ondersteuning 2021, Verordening beslistermijn schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2021 en Beleidsplan schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2021-2022 inclusief evaluatie pilot Vroeg Eropaf, aanbesteding Medische advisering, Mandatenbesluit 2021, vervoer Wmo en algemene regeling Regiotaxi, verlenging meerkostenregeling en alternatieve hulp, Uitvoeringsregels schulddienstverlening, Normenkader 2020, maatregelen beheersing kosten abonnementstarief, Jaarplan Planning en Control 2021 en pilot zelfredzaamheidscoach.
De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie.

Algemeen Bestuur (AB)

De belangrijkste onderwerpen waar het AB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: benoeming lid en plv. voorzitter dagelijks bestuur, Begrotingswijziging 2020-I inclusief halfjaarcijfers 2020, verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording en ambitieniveau. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie.

Forse stijging aantal uitkeringsgerechtigden blijft beperkt

In het afgelopen kwartaal is het aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet (PW) gestegen van 1101 naar 1141 en het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de IOAW/IOAZ van 100 naar 102. Dat is een totale stijging van 3,5%. De verwachting is dat dit aantal in 2021 verder toeneemt en de effecten van het coronavirus zichtbaar worden.

Ten opzichte van 1 januari 2020 is het totaal aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de PW en IOAW/IOAZ gestegen van 1183 naar 1243. Dat is een stijging van 5,1%.

Aantal afgehandelde aanvragen fors gestegen

Ten opzichte van 2019 is het totaal aantal afgehandelde aanvragen in 2020 gestegen met 3463. De stijging komt voornamelijk door de 3841 aanvragen Tozo. Daarnaast is sprake van een stijging bij Wmo/begeleiding en woonvoorzieningen en aanvragen voor een uitkering PW. De aanvragen zijn gemiddeld in 25 werkdagen afgehandeld. De wettelijke termijn is 56 dagen. En totaal is 89% van de aanvragen binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

De eerste innovatieprojecten van Project Meedoen

Voor het innovatiebudget zijn twee voorstellen ingediend en die zijn beiden goedgekeurd. Het eerste voorstel is van Memphys, waarbij een psycholoog in gesprek gaat met de klant over wat er allemaal kan en mogelijk is voor de klant. Dit resulteert in een persoonlijk plan waarmee de deelnemer aan de slag gaat onder begeleiding van de coach vanuit Project Meedoen. Dit voorstel is vooral bedoeld voor bijstandsgerechtigden waarbij de aandachtscoach vanuit Project Meedoen onvoldoende toegerust is om de klant te activeren of bijvoorbeeld als blijkt dat de begeleiding vanuit Project Meedoen moeizaam loopt. Ook kan door de inzet van de gesprekken bij Memphys, een groter bereik van Project Meedoen worden behaald. Het tweede voorstel is van Groenoord Zorgt. Zij hebben een voorstel ingediend waarbij zij zich inzetten tegen eenzaamheid. Dit willen ze doen door de deelnemers van Project Meedoen te koppelen aan cliënten van Groenoord Zorgt (die bijvoorbeeld thuiszorg of hulp bij het huishouden krijgen). Streven is om in het 1e kwartaal van 2021 de eerste deelnemers te koppelen aan de twee innovatieve projecten.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Op basis hiervan ligt er een voorstel bij de gemeenten om de Verordening beslistermijn schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2021 en het Addendum beleidsplan Schulddienstverlening vast te stellen. In de uitvoering handelen wij vanaf 1 januari 2021 op basis van de nieuwe wet. Onder de wet valt ook Vroegsignalering. Vanaf 1 januari 2021 is Vroeg Eropaf geen pilot meer, maar een wettelijke taak geworden die de ISD, op basis van de GR ISD Bollenstreek, voor alle ISD gemeenten uitvoert. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij landelijke convenanten. Partijen die onder andere meedoen en een achterstand melden bij Vroeg Eropaf zijn nutsbedrijven, woonstichtingen en de zorgverzekering. Afhankelijk van de hoogte van de betalingsachterstand krijgen mensen een brief over de ondersteuning die ze gratis kunnen krijgen of neemt een medewerker van het team van Vroeg Eropaf persoonlijk contact op.

Nieuws vanuit het Team Statushouders

Aantal aanvragen stijgt

Eind 2020 groeide het aantal aanvragen. De voornaamste reden was dat de gemeenten nog aan hun taakstelling moesten voldoen om nieuwe statushouders te plaatsen vanuit een AZC. Daarnaast kwamen er door de coronacrisis meer statushouders terug in de bijstand. Dit is een landelijke trend onder de bijstandsgerechtigden. Ondanks de coronacrisis zijn in het 4e kwartaal 2020 ruim 10 statushouders uitgestroomd.

Taal en Re-integratie statushouders

Begin december 2020 zijn, ondanks de strengere coronamaatregelen, 2 cursussen ‘Taal op de werkvloer’ succesvol afgerond met inachtneming van de maatregelen van het RIVM. Twaalf statushouders zijn door deze cursus beter voorbereid op de werkvloer. Dit kan een baan, vrijwilligerswerk of een traject bij het SPW zijn.Tijdens de cursus was er gelukkig toch ruimte voor excursies, zoals bij de MareGroep en bij Plein 28.

Meer samenwerking in het verschiet

Door de strengere coronamaatregelen van december 2020 is er helaas geen tweede cursus ‘Sociale activering’ bij het Taalatelier gestart. Deze staat op de planning zodra het weer mogelijk is. Dit geldt ook voor de ‘Taal op de werkvloer’ cursussen bij stichting Kreda. Met de Vrije Universiteit van Voorhout en Lisse spreken we in het voorjaar over nieuwe cursussen. En met Plein 28 bespreken we het starten van een vrijwilligerswerktraject, waarbij statushouders worden opgeleid. Ook de samenwerking met het MBO Rijnland blijft doorgaan. Gelukkig zijn er veel goede contacten gelegd en verstevigd en de juiste voorwaarden geschept om projecten weer uit te voeren als de maatregelen het toelaten.

Geldplan Statushouders en nieuwe Wet inburgering

We promoten het Geldplan Statushouders bij de statushouders. Dit geldplan is een tool van het Nibud om zaken in de Nederlandse samenleving te regelen en de zelfredzaamheid te stimuleren. Zodra het weer kan zetten we weer meer in op de re-integratie en participatie van de statushouders. Bent u benieuwd naar de verschillende geldplannen? Bekijk het geldplan “statushouders”. De nieuwe Wet inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022.

ISD volgen op Twitter en Facebook

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek op Twitter en via www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden. Voor onze Facebookberichten kunt u terecht op Facebookpagina ISD

Bijlagen