Nieuwsbrief - augustus 2021

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Nieuwsbrief ISD

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt maximaal vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Coronavirus en consequenties voor de klanten en personeel ISD

Algemeen

De maatregelen van de Overheid zijn de laatste maanden regelmatig verlengd/gewijzigd. Dat geldt ook voor onze dienstverlening en de interne organisatie. Vanaf 19 april 2021 zijn het Budgetinformatiepunt en het inloopspreekuur voor zelfstandigen fysiek bij ons op kantoor weer mogelijk. Voorwaarden zijn wel dat bezoekers vooraf een afspraak maken en iedereen zich houdt aan de RIVM-richtlijnen. Daarnaast vinden de noodzakelijke gesprekken voor project Meedoen, de tegenprestatie naar vermogen, Vroeg Eropaf, gesprekken PW en huisbezoeken Wmo in goed overleg met de klant plaats. Vanaf 28 juni 2021 doen we weer huisbezoeken als deze nodig zijn (voorheen was het bij alleen echt noodzakelijk). Daarbij wel het advies dat de medewerker tijdens een huisbezoek een mondkapje draagt en dat ook aan de klant vraagt. Vanaf deze datum zijn binnen de regels/afspraken bezoekers weer welkom. Dit betekent dat er niet teveel afspraken tegelijkertijd ingepland worden. Groepsbijeenkomsten vinden nog niet plaats. Vanaf eind juni 2021 werkten de meeste medewerkers één dag per week en maximaal 50% weer op kantoor. Door de landelijke toename van het aantal besmettingen was dat van korte duur en is vanaf medio juli 2021 weer de lijn ‘werk zoveel mogelijk thuis’.  

Uitvoering Tozo

Tot en met 30 juni 2021 konden ondernemers Tozo 4 aanvragen. Vanaf 1 juli 2021 geldt Tozo 5. De voorwaarden voor Tozo 5 zijn hetzelfde als Tozo 4. Ondernemers die Tozo 4 hadden krijgen geen automatische verlenging voor Tozo 5. Daarvoor is op basis van de regelgeving een nieuwe aanvraag nodig. Voor deze ondernemers hebben we een verkorte aanvraagprocedure gemaakt. Via publicaties, onze website, socials en persoonlijke mails zijn ondernemers over Tozo 5 op de hoogte gesteld. Het aantal aanvragen voor Tozo 5 is aanzienlijk minder dan voor Tozo 4 en dat is door de verruiming van de maatregelen logisch. We zijn gestart met het bellen van ondernemers die nog gebruik maken van Tozo 5, zodat helder is waarom ze daar nog behoefte aan hebben, wat hun toekomstplannen zijn en waar ze nog ondersteuning voor nodig hebben. 

Managementinformatie Tozo 

In de bijlage vindt u gegevens over Tozo 1 tot en met Tozo 5 per 25 augustus 2021. In dit overzicht staan de ingediende aanvragen, aantal uitkeringen en bedrijfskapitalen en de uitgekeerde bedragen.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) verruimd

Vanaf medio maart 2021 kunnen huishoudens die voldoen aan de voorwaarden voor de TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 een aanvraag indienen. In de praktijk werd er weinig aanspraak op de TONK gemaakt. Het Rijk heeft de TONK verlengd van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021 en in juni 2021 heeft het dagelijks besloten om de voorwaarden voor de TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 te verruimen. Via een memo hebben we de raadsleden hierover geïnformeerd. Via publicaties, infographics, onze website en socials en die van gemeenten hebben we deze verruiming kenbaar gemaakt. Huishoudens die voldoen aan de voorwaarden kunnen voor maximaal negen maanden een bedrag van maximaal € 1.000,- per maand krijgen. Dat betekent totaal maximaal € 9.000,-. 

Door de verruiming van de voorwaarden is het aantal aanvragen voor de TONK toegenomen van 57 in mei 2021 naar 88 in augustus 2021. In de bijlage vindt u naast de Tozo ook de managementinformatie over de TONK. Belangrijkste redenen van de afwijzing TONK zijn: te hoog inkomen of vermogen (waarvan een aantal na verruiming beleid alsnog is toegekend), huurtoeslag als voorliggende voorziening, geen inkomensterugval of kale huur onder de huurtoeslaggrens.   

Dagelijks Bestuur (DB)

 

De belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: coronavirus, stand van zaken Tozo/TONK en verruiming beleidsregels TONK, accountantsverklaring en rapport van bevindingen Jaarstukken 2020, wetswijziging Individuele studietoeslag, Integrale Uitvoeringsregels Debiteuren ISD Bollenstreek 2021, addendum Mandatenbesluit 2021, inkoop Hulp bij het huishouden 2022, Pauzeren eigen bijdrage CAK, Kostprijsonderzoek vervoer dagbesteding, raadsbijeenkomsten beleidsplan Schulddienstverlening 2022-2025 en klanttevredenheidsonderzoek 2021. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie. 

Algemeen Bestuur (AB)

De belangrijkste onderwerpen waar het AB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: Jaarstukken 2020 en de begroting 2022. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie.

Aantal uitkeringsgerechtigden stijgt minder snel  

In het afgelopen kwartaal is het aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet (PW) gestegen van 1193 naar 1200. Dat is een lagere stijging dan in het eerste kwartaal van 2021. Het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de IOAW/IOAZ is gedaald van 94 naar 90. De IOAW is een afbouwregeling en verklaart voor een deel deze daling. Ten opzichte van 1 juli 2020 is het totaal aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de PW en IOAW/IOAZ gestegen van 1236 naar 1290. Dat is een stijging van circa 4,4%. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en de arbeidsmarkt goed is, verwachten we dat de stijging verder afneemt. Bij de PW is altijd sprake van dagkoersen.   

Aantal afgehandelde aanvragen Wmo/begeleiding en HbH fors gestegen

Op 1 juli 2021 is ten opzichte van 1 juli 2020 het aantal afgehandelde aanvragen voor Wmo/begeleiding gestegen met circa 21% en Wmo/hulp bij het huishouden met circa 35%. Daarentegen is bij rolstoelen, vervoers- en woonvoorzieningen het aantal afgehandelde aanvragen gedaald van respectievelijk 23%, 30% en 12%. Mogelijk zijn burgers vorig jaar tijdens het coronavirus terughoudender geweest met het aanvragen van begeleiding en/of hulp bij het huishouden. De vergrijzing en de maximale eigen bijdrage die mensen zelf betalen lijken nog steeds invloed te hebben op deze stijging.  

Goedkeurende accountantsverklaring over 2020

Het algemeen bestuur heeft op 28 juni 2021 de jaarrekening 2020 formeel vastgesteld. Tijdens deze vergadering heeft de accountant van Verstegen accountants en adviseur zijn bevindingen toegelicht. Voor de accountant was dit de eerste accountantscontrole bij de ISD en daarnaast was 2020 door corona een bijzonder jaar. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven op zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. De jaarstukken 2020 inclusief de infographics staan op de website van de ISD.   

Begroting 2022 

Het algemeen bestuur heeft 28 juni 2021 de begroting 2022 formeel vastgesteld. De begroting 2022 is tijdig en voor 15 juli 2021 naar de Provincie Zuid-Holland gestuurd.

Inkoop voor Hulp bij het huishouden 2022 van start

De bestuurlijke aanbesteding voor Hulp bij het huishouden vanaf 2022 is gestart en loopt conform planning. Uit het aantal meldingen blijkt dat er voldoende belangstelling is. 

Klanttevredenheidonderzoek 2021

Ook dit jaar voert I&O Research voor de ISD een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek uit. In september 2021 krijgen circa 2600 klanten (PW, Wmo en Schulddienstverlening) een vragenlijst, die ze schriftelijk of digitaal kunnen invullen. Daarnaast krijgen 700 ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de Tozo een aparte vragenlijst om digitaal in te vullen. De resultaten zijn in november 2021 bekend. De ervaringen van onze klanten gebruiken wij om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Het eindrapport sturen wij na vaststelling in het dagelijks bestuur ook naar de college- en raadsleden toe en publiceren we op onze website.

Nieuws vanuit het Team Statushouders

Stijging in uitstroom

Het aantal nieuwe aanvragen van statushouders gaat gestaag door. Ook komen er statushouders terug in de bijstand. Maar er is ook sprake van een goede uitstroomscore afgelopen kwartaal. Liefst 35 statushouders zijn uitgestroomd. De redenen van uitstroom verschillen, maar voornamelijk door werk. Dit komt naar verwachting door de versoepelingen van de coronamaatregelen in het 2e kwartaal. Hopelijk zet deze trend zich door in het 3e kwartaal.

Taal en Re-integratie statushouders 

In het 2e kwartaal van 2021 liepen twee online cursussen ‘Taal op de werkvloer’ af. De cursus heeft twaalf statushouders beter voorbereid op de werkvloer. De kandidaten waren erg tevreden en er is in zijn algemeenheid sprake van meer werkfitheid onder de kandidaten door de cursus. Inhoudelijk is de cursus verbeterd doordat er nu een portfolio wordt bijgehouden door de docent en de statushouder zelf. Deze wordt bijvoorbeeld meegegeven bij de aanmelding bij het SPW. 
De versoepelingen van de coronamaatregelen leidden ertoe dat de inburgering ook klassikaal weer kon worden opgepakt. Er is weer meer mogelijk op het gebied van sociale activiteiten, vrijwilligerswerk en andersoortige re-integratietrajecten. Dit zal in het 3e kwartaal zijn vruchten afwerpen. 

Voorbereidend Jaar Leiden  

In het 2e kwartaal 2021 is een tiental statushouders op intake en voor advies geweest bij een docent van het Voorbereidend Jaar Leiden (VJL). Deze 1-jarige opleiding dient als schakeljaar voor statushouders onder de 30 naar een reguliere opleiding in het hoger onderwijs. Dit is een investering in duurzame uitstroom. Naar verwachting begint in het 3e kwartaal een aantal hiervan. Van de overige deelnemers is de informatie uit de intake zeer bruikbaar voor hun vervolgtraject.

Meer samenwerking in het 3e kwartaal

Een nieuwe cursus ‘Sociale activering’ van het Taalatelier staat op de planning voor het 3e kwartaal. Planning is om weer reguliere taaltrajecten te starten bij de VU Lisse en VU Voorhout en een nieuwe cursus ‘Taal op de werkvloer’. 
De pilot voor een vrijwilligerswerktraject voor statushouders bij Plein 28 is over de zomer getild en begint in het 3e kwartaal 2021. Verder beginnen enkele statushouders in september met een MBO (entree)opleiding. 

Nieuwe Wet Inburgering 1 januari 2022

De nieuwe Wet Inburgering komt langzaam maar zeker dichterbij. Binnen de ISD is er een projectgroep, bestaande uit de afdeling beleid, kwaliteit en consulenten van team Statushouders, die kijkt naar de praktische uitvoering en de gevolgen voor de ISD. 

Aparte nieuwsbrief voor burgers

Sinds juli 2021 zijn we gestart met een aparte nieuwsbrief voor onze klanten/burgers uit de ISD gemeenten. Iedereen die zich inschrijft krijgt regelmatig een e-mail met informatie over onder andere de uitkeringen, schulddienstverlening, de Wmo en de dienstverlening van de ISD. Wilt u deze nieuwsbrief zelf ontvangen? U kunt u direct aanmelden.

Bijlagen