Nieuwsbrief 4 - 2019

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: Halfjaarcijfers 2019 en Begrotingswijziging 2019-I, Handhavingsverordening, Jaarrapportage gegevensbescherming 2018, Europese aanbesteding inhuur, HR21, Premiebijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering, informatie over Normenkader hulp bij het huishouden, invoering klasse waakvlam begeleiding en Abonnementstarief 2020 en Verordening Wmo 2020. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Het algemeen bestuur is afgelopen kwartaal niet bijeen geweest. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Aantal uitkeringsgerechtigden daalt nog steeds

Zoals uit de managementrapportage (zie bijlage) blijkt is het aantal uitkeringsgerechtigden in het derde kwartaal van 2019 opnieuw gedaald. Het aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet is gedaald van 1105 naar 1094. Het aantal uitkeringen op basis van de IOAW/IOAZ is gedaald van 108 naar 105. Ten opzichte van 1 oktober 2018 is het aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet gedaald van 1139 naar 1094 en de IOAW/IOAZ van 119 naar 105. De ervaring is dat de samenstelling van de instroom anders is geworden. Het aantal mensen dat na een WW-uitkering instroomt is afgenomen, maar het aantal mensen met psychische/complexe problemen neemt toe.

Aantal afgehandelde aanvragen stijgt nog steeds

Zoals uit de managementrapportage (zie bijlage) blijkt hebben we tot 1 oktober 2019 totaal 6321 aanvragen afgehandeld. In dezelfde periode van 2018 waren dat 5047 aanvragen. Net als vorig kwartaal een stijging van nog steeds ruim 25%. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is sprake van een forse stijging bij aanvragen voor bijzondere bijstand en voor de Wmo (begeleiding, hulp bij het huishouden, vervoers- en woonvoorzieningen). De stijging van 25% is zichtbaar in de gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen. Dat was in 2018 gemiddeld 24 dagen en in 2019 31 dagen. De wettelijke termijn is 56 dagen. Totaal is in 2019 87% binnen de wettelijke termijn afgehandeld en dat was in 2018 85%. De langere afhandeltermijn komt door de genoemde stijging van 25%, maar ligt nog ruim onder het wettelijk gemiddelde. We hebben intern maatregelen genomen om lange wachttijden te voorkomen.

Halfjaarcijfers 2019 aanleiding tot begrotingswijziging

Op basis van de halfjaarcijfers 2019 en de verwachte uitgaven voor 2019 voorzien we bij het programma Participatie een onderschrijding van € 1.089.746 en bij het programma Wmo een overschrijding van € 1.445.573. Op basis hiervan hebben wij de gemeenten een begrotingswijziging gestuurd. Het voorstel is de begroting 2019 met een bedrag van € 355.827 hoger vast te stellen. De verwachte uitgaven sluiten aan bij de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden en de toename van de aanvragen Wmo.

Personeelsprobleem bij hulp bij het huishouden

De forse toename van het aantal aanvragen voor hulp bij het huishouden en de krapte op de arbeidsmarkt leiden steeds meer tot personeelsproblemen bij diverse zorgaanbieders. Regelmatig krijgen we signalen dat zorgaanbieders tijdelijk of in een bepaalde gemeente niet kunnen leveren. Of ze kunnen wel leveren, maar niet op de gewenste dag. We bespreken met de zorgaanbieders en ook met het SPW/de MareGroep hoe we dit probleem gezamenlijk kunnen oplossen. Belangrijk is dat burgers de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Jaarrapportage gegevensbescherming 2018

De functionaris gegevensbescherming heeft over 2018 een jaarrapportage opgesteld. Deze jaarrapportage bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over 2018. Wat heeft de ISD bereikt op het gebied van gegevensbescherming? Welke maatregelen zijn er genomen om te voldoen aan de AVG? De conclusie is dat we goed op weg zijn. Het spreekt voor zich dat er ook aandachtspunten zijn. In het tweede deel staan aanbevelingen om gegevensbescherming en privacy in het jaar 2019 naar een hoger niveau te krijgen. De aandachtspunten en aanbevelingen zijn opgepakt of pakken we op. Adequaat omgaan met persoonsgegevens is en blijft belangrijk.

Premiebijdrage Collectieve aanvullende zorgverzekering 2020

Net als voorgaande jaren kunnen burgers met een laag inkomen deelnemen aan de collectieve aanvullende zorgverzekering. Dat betekent dat burgers tegen een laag tarief goed verzekerd zijn. Deelnemers die voldoen aan de voorwaarden kunnen kiezen uit twee aanvullende zorgverzekeringen. De meest gebruikte is de AV-Gemeente-Standaard. Net als in 2019 betalen de deelnemers in 2020 daar € 5,- per maand voor. De rest van de premie voor deze aanvullende zorgverzekering betalen de gemeenten. De premiebijdrage kost gemeenten geld, maar het positief effect is dat de uitgaven bijzondere bijstand daardoor lager zijn. Het is een succesvolle regeling. In 2019 namen totaal 2500 personen (volwassenen en kinderen) deel aan deze regeling.

Abonnementstarief 2020

Met ingang van 1 januari 2020 gaat het wetsvoorstel abonnementstarief Wmo formeel in. Het wetsvoorstel abonnementstarief Wmo heeft als doel om de stapeling van de eigen bijdragen voor de zorg en ondersteuning te verminderen en de administratieve lasten voor betrokken partijen te verlichten. Vanaf 1 januari 2020 betalen burgers als eigen bijdrage maximaal € 19,- per maand (in 2019 € 17,50). Dit wetsvoorstel betekent een aanpassing van de Verordening Wmo. De aangepaste Verordening Wmo is gebaseerd op het Rijksbeleid en het huidige beleid en hebben wij voor besluitvorming naar de raden gestuurd. Gemeenten moeten daarbij zelf nog aangeven/bepalen of ze voor beschikbare algemene voorzieningen een eigen bijdrage vragen.

Ontwikkelingen statushouders

In februari 2019 is een groep van zeventien jonge statushouders (onder de 30 jaar en zonder diploma) na een training ‘Maak je Studiefit’ begonnen aan de entree-opleiding aan het MBO Rijnland in Leiden. Zij kwamen in een speciale statushoudersklas. Alle studenten die in februari zijn begonnen, zitten nog op school. Een aantal doet examen in februari 2020, de anderen aan het einde van het schooljaar 2019-2020. Na het succes van de eerste groep is er nog een training ‘Maak je Studiefit’ georganiseerd voor een nieuwe groep studenten. Twaalf studenten zijn in september 2019 begonnen aan de entree-opleiding en daarmee uitgestroomd uit de uitkering. Er zijn ook studenten uitgestroomd naar MBO niveau 4 en het HBO. Een groot aantal statushouders heeft deelgenomen aan taalcursussen van A0 tot A2 bij de Volksuniversiteiten van Lisse en Voorhout. Bij Kreda is een groep laaggegeletterden/analfabeten gestart aan een alfabetiseringscursus. Deze cursus is gericht op taal op de werkvloer. Het is de bedoeling dat statushouders na de training klaar zijn voor vrijwilligerswerk en of doorstromen naar taalniveau A1.

Meelopen

College- of raadsleden die interesse hebben om een dag(deel) bij de ISD Bollenstreek mee te lopen zijn van harte welkom en kunnen dit kenbaar maken via e.cozijn@isdbollenstreek.nl. Op basis van uw interesses stellen wij een programma samen.

ISD vanaf 1 oktober op Facebook

Sinds 1 oktober 2019 hebben we een Facebookpagina. Via deze pagina delen we tips, geven we informatie over onder andere de Wmo, Inkomen, Schulden en Bijzondere bijstand. En delen we passende informatie van onze ketenpartners. Zie voor meer informatie Facebookpagina ISD.

ISD volgen op twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek op Twitter en www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden.