Algemene vragen

1. Wat is de Wmo?

De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is er om u te ondersteunen. Uitgangspunt is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving.

2. Voor wie is de Wmo bestemd?

De Wmo is bestemd voor:

  • Alle zelfstandig wonende inwoners van de ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) die als gevolg van een beperking, een chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden in de zelfredzaamheid en participatie.
  • Ouderen die in een verzorgingshuis wonen. Zij kunnen gebruik maken van vervoer- en rolstoelvoorzieningen.
  • Mensen die in een verpleeghuis verblijven, kunnen gebruik maken van een vervoervoorziening.
  • Thuiswonende kinderen met een beperking. Ook voor uitwonende kinderen kan de ouderlijke woning toegankelijk worden gemaakt.

3. Wie verstrekt indicaties voor de hulp bij het huishouden, begeleiding en de voorzieningen (bijvoorbeeld een rolstoel)?

U krijgt alleen hulp bij het huishouden, begeleiding of een voorziening als u een indicatie hebt. De ISD geeft de indicaties voor de Wmo af. Wanneer de aanvraag gecompliceerd is of wanneer dit in het beleid wettelijk bepaald is, zal er gebruik gemaakt worden van een of meerdere onafhankelijke adviesinstanties. Aanvragen voor hulp bij het huishouden, begeleiding of voorzieningen kunnen na het onderzoek ingediend worden bij de ISD Bollenstreek.

4. Wat moet u doen als u het niet eens ben met het (indicatie)besluit?

Wanneer u het niet eens bent met het (indicatie)besluit, kunt u dit kenbaar maken bij de ISD Bollenstreek. In een brief gericht aan het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek geeft u aan waar u het niet mee eens bent, waarom u het er niet mee eens bent en hoe het volgens u moet zijn. Een commissie zal zich dan over het (indicatie)besluit buigen. Wanneer u gelijk krijgt, neemt de ISD Bollenstreek een nieuwe beslissing.

5. In de Wmo geldt voor gemeenten een zogenaamde compensatieplicht. Wat houdt dit in?

Vanaf 2015 moeten de gemeenten personen met beperkingen, een chronisch psychisch- of psychosociaal probleem ondersteuning bieden bij hun zelfredzaamheid en participatie zodat zij door het treffen van voorzieningen een gelijkwaardige uitgangspositie hebben als andere mensen.

6. Wat kunt u doe als u niet tevreden ben over de geleverde zorg?

Elke aanbieder is verplicht een klachtenregeling voor klanten te hebben. U kunt een klacht indienen bij uw zorgaanbieder. De gemeente registreert het aantal klachten, de aard van de klachten en de oplossingen van de klachten. De gemeente verricht elk jaar een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten.

7. Kunt u ook hulp krijgen als u mantelzorger bent?

Bij uw gemeente kunt u terecht om voor degene die u verzorgt hulp aan te vragen. Daardoor wordt de zorg voor uzelf mogelijk ook minder zwaar. Daarnaast zijn er verschillende organisaties die hulp en ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Uw gemeente kan u daarover informeren.

8. Waar vindt u meer informatie over de Wmo?

 

Uitgelicht

Volg ons