Voorwaarden

Vanaf 2015 gelden in de wet (Wmo 2015) drie voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een pgb:

  • Bekwaamheid (vermogen een pgb uit te voeren): De ISD acht u in staat de aan het pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren. U mag daarbij ondersteund worden door mensen uit uw sociale netwerk, dan wel door een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde.
  • Motivatie: U moet motiveren dat het door de ISD Bollenstreek (namens gemeente) gecontracteerde aanbod van maatwerkvoorzieningen niet passend is in uw specifieke situatie.
  • Kwaliteit: Naar het oordeel van de ISD moet gewaarborgd zijn dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die u met het pgb wil inkopen van goede kwaliteit zijn.

 

pgb vaardigheid

Meer informatie

Meer informatie over pgb-vaardigheid leest u in het document: "Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid".

Uitgelicht

Volg ons