Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) maakt het voor mensen met een beperking mogelijk om de regie over hun eigen leven te behouden, zelf hun eigen leven in te richten en zelf zorgverleners uit te zoeken die hen helpen op tijdstippen die zij wensen.

Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) na het meldingsgesprek in aanmerking voor hulp bij het huishouden, een hulpmiddel, een woningaanpassing of begeleiding? Dan kunt u in sommige situaties kiezen voor een pgb. Ook als u een maatwerkvoorziening krijgt toegekend, hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om te kiezen voor een pgb in plaats van zorg in natura.

Trekkingsrecht

Gemeenten betalen pgb's uit in de vorm van trekkingsrecht. Dit houdt in dat de ISD het pgb op de rekening van het servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stort (en niet op de bankrekening van u als budgethouder). De budgethouder laat via declaraties of facturen aan de SVB weten hoeveel uren hulp zijn geleverd en de SVB zorgt vervolgens voor de uitbetaling aan uw zorgverlener.

Eventuele ondersteuning bij de uitvoering van het pgb door het Servicecentrum van de SVB voor klanten is gratis. Hiervoor zijn dan ook geen kosten opgenomen in het pgb.

Pgb is geen inkomen

Het pgb is bestemd voor het inkopen van een voorziening of hulp bij het huishouden. Het pgb wordt niet als inkomen gezien. Dit betekent dat het pgb geen invloed heeft op een eventuele uitkering of de door u te betalen inkomstenbelasting. Het betekent ook dat u het pgb alleen mag gebruiken voor het inkopen van een voorziening of voor hulp bij het huishouden. U mag het pgb niet voor andere doeleinden gebruiken.

Geen recht op een pgb

In sommige gevallen kan de ISD bepalen dat u geen pgb krijgt. U voldoet niet aan de voorwaarden of er zijn andere redenen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Er bestaat een vermoeden dat u problemen zult hebben met het omgaan met een pgb
  • U hebt in het verleden misbruik gemaakt van een pgb

Eigen bijdrage

Voor hulp bij het huishouden, begeleiding, een hulpmiddel of woningaanpassing geldt een eigen bijdrage. Dit geldt ook voor een pgb. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 17,50 per vier weken. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 17,50 per 4 weken. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen in 2019 geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Meer informatie over pgb

Uitgelicht

Volg ons