Zoekresultaten

15 resultaten voor ‘’

 • Melding calamiteit en geweldincident

  Op grond van artikel 3.4 van de Wmo 2015 zijn aanbieders verplicht om calamiteiten en/of geweldsincidenten te melden aan de toezichthouder.

 • Wmo Hulp bij het huishouden ISD

  De ISD Bollenstreek (handelend namens de gemeenten Hillegom. Lisse, Noordwijk en Teylingen) heeft de inkoop van deze maatwerkvoorziening uitgevoerd volgens de methode van bestuurlijk contracteren.

 • Transformatie agenda Bollen 5

  De vijf gemeenten in de Bollenstreek hebben een plan voor optimale ondersteuning via de Wmo ontwikkeld. Ze willen de toegang voor de Wmo beter laten aansluiten op Jeugd en Werk. Ook worden relaties gelegd tussen de Wmo en beleidsterreinen als volksgezondheid, sport, jeugd, participatie, cultuur en onderwijs. Daarnaast willen de gemeenten ervoor zorgen dat mensen met meerdere- of zeer complexe vragen vanuit verschillende disciplines soepel ondersteund worden.

 • Inkoop

  De ISD Bollenstreek verzorgt samen met de gemeente Katwijk de inkoop voor de maatwerkvoorzieningen begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en Tijdelijk Beschermd Wonen LVB 18+ in het kader van de Wmo.

 • Tariefstelling

  Hier vindt u informatie over de tariefstelling.

 • Werkafspraken

  De werkafspraken behoren bij de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding en Maatwerkvoorziening Tijdelijk Beschermd Wonen LVB 18+. In deze werkafspraken wordt een nadere uitwerking gegeven van de gemaakte afspraken in de diverse overeenkomsten en aanvullende afspraken. De werkafspraken worden in samenspraak tussen de aanbieders en de gemeente opgesteld.

 • Deelovereenkomsten

  Na het doorlopen van de procedure van de COB-overeenkomst tekenen de aanbieder en de aanbestedende dienst de deelovereenkomst. De ISD Bollenstreek / gemeente Katwijk behoudt zich het recht voor voordat zij een deelovereenkomst met de aanbieder tekent en gedurende de looptijd van de overeenkomst te controleren of genoemde uitsluitingsgronden daadwerkelijk niet op de aanbieder van toepassing zijn dan wel de aanbieder nog steeds voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen.

 • Facturatie iWmo

  De ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk zijn per 1 februari 2016 gestart met iWmo berichtenverkeer. In het Wmo-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd.

 • Onderwerpen fysiek overleg 8 september 2015

 • Controleprotocol

  Gemeente volgt bij de jaarlijkse controle het landelijk controleprotocol van i-Sociaal Domein/COPRO. Conform de deelovereenkomst dienen aanbieders ieder jaar vóór 1 maart in ieder geval een specifiek voor Gemeente opgestelde verantwoording over het voorgaande jaar te leveren, in lijn met het landelijk controleprotocol, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties. Aanbieders met een omzet bij Gemeente voor de Wmo van meer dan EUR 125.000,00 over het voorgaande jaar, leveren voor 1 april de bijbehorende controleverklaring aan. Aanbieders zijn verplicht om mee te werken aan een steekproefsgewijze materiële controle voor de toetsing van de rechtmatigheid.