Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Vanwege het coronavirus heeft het Kabinet extra maatregelen genomen voor ondernemers/zzp'ers. Eén van die maatregelen is dat ondernemers/zzp'ers tijdelijk een uitkering kunnen krijgen tot bijstandsniveau.

Belangrijk!
Vanaf 1 oktober 2021 kunt u geen Tozo meer aanvragen. 
En vanaf 1 januari 2022 start de betaalverplichting voor het aflossen van het bedrijfskapitaal. De rente bedraagt 2% per jaar.

Tijdelijke regeling voor zelfstandigen vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 is het voor ondernemers mogelijk om algemene bijstand voor levensonderhoud te krijgen. Bekijk de tijdelijke verruiming Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz)?

 

Inkomsten- en mutatieformulier Tozo

Belangrijk om te weten voordat u het Inkomstenformulier invult.
U kunt dit inkomstenformulier pas invullen als u van ons per e-mail of brief een bericht hebt ontvangen dat u het inkomstenformulier over een bepaalde maand kunt invullen.  

Hebt u die mail of brief nog niet ontvangen?
Dan kunt u het formulier invullen, maar kunnen wij uw gegevens niet verwerken en uw uitkering niet betalen. We adviseren u te wachten tot wij u de mail of brief hebben gestuurd. 

Het inkomstenformulier over september 2021 kunt u ook gebruiken voor uw inkomsten over voorgaande maanden.  

Veelgestelde vragen Tozo 5 (vanaf 1 juli 2021)

Aan onderstaande informatie kunt u geen rechten ontlenen. Deze vragen en antwoorden zijn gebaseerd op Tozo 5 (vanaf 1 juli 2021) en de situatie van 1 juli 2021. 

Per 1 juli 2021 is de Tozo regeling verlengd. De Tozo vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 noemen we Tozo 5. De voorwaarden voor Tozo 5 zijn gelijk aan Tozo 4. 

U kunt van Tozo 5 gebruik maken als u voldoet aan de voorwaarden. Dat geldt voor ondernemers die al gebruik maken van de Tozo voor levensonderhoud, maar ook voor ondernemers die nog geen Tozo hebben en voor het eerst een aanvraag willen doen.   

Vanaf 1 juli 2021 is het mogelijk om Tozo 5 aan te vragen.

Welke hulp biedt de ISD Bollenstreek?

 • Op basis van de regeling Tozo 5 biedt de ISD Bollenstreek u voor de maximale periode 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. 
 • Daarnaast kunt u een lening krijgen voor een bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,-. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. Het rentepercentage is 2% per jaar en de looptijd 60 maanden. Als u een lening krijgt, moet u vanaf 1 januari 2022 gaan aflossen op de lening. 

Voor wie geldt Tozo 5?

De regeling is gemaakt voor gevestigde zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers en zzp’ers, om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we een onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 
De volgende specifieke eisen zijn bekend:

 • U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • (pensioengerechtigden kunnen wel een bedrijfskapitaal aanvragen). 
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland. 
 • U bent woonachtig in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen, als u een aanvraag doet bij de ISD Bollenstreek.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of bent daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep moet worden uitgeoefend in Nederland.
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan bij de KvK en het hebben van de vereiste vergunningen.
 • U bent voor 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium. Dat betekent minimaal 1225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 uur per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) is lager dan het voor u geldende sociaal minimum.

Wanneer kan Tozo 5 ingaan? 

De Tozo 5 kan ingaan op 1 juli maar uiterlijk vanaf 1 september 2021. De Tozo 5 kan vanaf 1 juli worden aangevraagd.  

Hoe lang duurt de verlenging Tozo 5? 

De verlenging van Tozo 5 loopt tot en met uiterlijk 30 juni 2021. 

Wat valt onder uw inkomen en van uw partner?

Hebt u een partner? Dan telt voor de Tozo 5-uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Ook kinder- en partneralimentatie, pensioen, onderhuur, kostgeld en periodieke giften zijn inkomen. 

Hebt u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo 5-uitkering en hoeft u geen aanvraag te doen. Hebt u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan hebt u wel recht op de Tozo 5. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

Wat verstaan we onder uw partner? 

U bent getrouwd of geregistreerd partners. 
of
U woont op hetzelfde adres en...

 • Hebt samen een huishouden
 • Bent ex-echtgenoten of ex-partners 
 • Hebt samen een kind 
 • U hebt het kind van uw partner erkend of uw partner uw kind
 • Staat ergens anders als partners geregistreerd, zoals bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoe hoog zijn de bijstandsnormen op 1 juli 2021?

Leefsituatie Netto per maand inclusief vakantietoeslag 1 oktober 2020
Gehuwden en samenwonenden:  
Beide partners van 21 jaar tot AOW- leeftijd € 1.541,00
Eén partner 21 tot AOW- leeftijd en 1 partner AOW-leeftijd € 1.627,08
Eén partner 18 tot 21 jaar, een partner van 21 tot AOW-leeftijd en wel kinderen € 1.344,99
Eén partner 18 tot 21 jaar, een partner van 21 tot AOW-leeftijd en geen kinderen € 1.036,79
Van 18-21 jaar, wel kinderen €    840,78
Van 18-21 jaar, geen kinderen €    532,58
Alleenstaande en alleenstaande ouders:  
Van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70
Van 18 tot 21 jaar

€    266,29

 

Hoe kunt u Tozo 5 aanvragen?

U kunt Tozo 5 aanvragen met het aanvraagformulier Tozo 5 dat op onze website  staat. U krijgt de Tozo 5 niet vanzelf. Voor Tozo 5 moet u wel een nieuwe aanvraag doen. Als u binnen drie maanden na afloop van de Tozo 4 de uitkering Tozo 5 aanvraagt, hoeft u niet al uw gegevens opnieuw in te vullen. Als u later of voor het eerst een aanvraag Tozo indient dan vragen wij meer informatie van u. 

Waarom eind van de maand Inkomsten- en mutatieformulier invullen?    

De Tozo valt onder de uitvoering van de Participatiewet en dat betekent dat iedereen met een uitkering voor levensonderhoud aan het eind van de maand een inkomstenformulier moet invullen. De ISD stuurt u aan het eind van ieder maand een bericht dat u het Inkomstenformulier kunt invullen. Na ontvangst betaalt de ISD uw uitkering over die maand.

Voorbeeld: U krijgt eind juli 2021 een mail dat u het inkomstenformulier over juli 2021 kunt invullen met een link naar dat inkomstenformulier. De ISD betaalt begin augustus 2021 uw uitkering over juli 2021.  

Welke informatie moet ik aanleveren bij de ISD Bollenstreek?

Op onze website staat bij het aanvraagformulier een stappenplan. Daarin staat welke informatie u nodig hebt om uw aanvraag in te dienen.

Wanneer weet u waar u aan toe bent?

We streven ernaar om u binnen twee weken en uiterlijk binnen vier weken, nadat wij uw aanvraag digitaal hebben ontvangen, een reactie te geven of u in aanmerking komt. 

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van uw inkomen en de samenstelling van het huishouden.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogenstoets.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een rentepercentage van 2%.

Hoe weet u dat de ISD uw aanvraag heeft ontvangen?

Na het invullen van uw aanvraag kunt u aan het einde (na tweede ondertekening via DigiD) uw aanvraag downloaden. U hebt dan zelf een kopie en dat dat is meteen uw bevestiging. We adviseren u de datum en tijdstip van uw aanvraag te noteren.   

Hoe aanvraag intrekken?

Hebt u een definitieve aanvraag ingediend en wilt u deze intrekken? Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@isdbollenstreek.nl. Graag in uw mail uw naam met BSN vermelden.  

Bent u allebei ondernemer/zzp-er? 

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag indienen. U moet wel beiden de aanvraag ondertekenen. 

Komt u met een nul-urencontract in aanmerking?

De vraag is of u ondernemer/zzp’er bent en of u aan de voorwaarden voldoet. Als u niet staat geschreven bij de Kamer van Koophandel en u voldoet niet aan het urencriterium, dan komt u in ieder geval niet in aanmerking.  

Welke inkomsten moet u opgeven?

Het gaat om inkomsten over de maand, waarin u of uw partner de werkzaamheden (hebt) verricht, hebt ontvangen of waar u nog recht op hebt. Van de inkomsten die niet uit de onderneming komen, mag u niet de bedrijfskosten aftrekken.

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten). Omdat u aan na afloop van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers. Het gaat niet over uw omzet in 2020 en ook niet om het bedrag dat u maandelijks van uw zakelijke rekening overmaakt.

Kunt u de omzet laten nog aanpassen?

U kunt later nog wijzigingen doorgeven. Dat kunt u doen via het Inkomsten- en mutatieformulier dat u eind van de maand moet invullen. U krijgt bericht wanneer het formulier klaar staat. 

Wat valt onder het netto inkomen?

Bij arbeidsinkomsten (inclusief inkomsten uit uw onderneming) gaat het om de periode waarin u gewerkt hebt en waarvoor u het inkomen ontvangt. Het gaat niet om de periode waarin u het ontvangt. U moet ook het inkomen opgeven, dat u nog tegoed hebt over de betreffende periode. Bij uitkeringen, alimentatie, studiefinanciering en onderhuur/kostgeld gaat om het om de periode waarvoor de inkomsten bestemd zijn.

Hoe zit het met uw bedrijfslasten?

Bij het opgeven van uw inkomsten uit uw onderneming, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten).
De bedrijfslasten/afschrijvingen kunnen niet in mindering gebracht worden op ander inkomen.

Hoe zit het met partner- en kinderalimentatie?

Kinderalimentatie en partneralimentatie vallen wel onder uw inkomsten en moet u maandelijks doorgeven met het inkomsten- en mutatieformulier.

Hoe zit het met huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget en kinderbijslag?

Huur- en zorgtoeslag vallen niet onder het inkomen dat u moet doorgeven. Ook de kinderbijslag en het kindgebondenbudget zijn geen inkomen dat u moet doorgeven.

Hoe weet u of de ISD uw inkomstenformulier heeft ontvangen?

Als u het formulier hebt ingevuld en u hebt het formulier verstuurd, dan krijgt u meteen de vraag of u het formulier wilt downloaden. U hebt dan meteen zelf een kopie en dat is meteen uw bewijs dat u het formulier hebt ingeleverd.   

Kunt u voor meer bedrijven een bedrijfskapitaal aanvragen? 

Dat is niet mogelijk. U mag maar voor één bedrijf een bedrijfskrediet aanvragen. 

Kan uw partner ook een bedrijfskapitaal aanvragen?

Als u beiden een eigen bedrijf hebt dan kunt u allebei voor uw eigen bedrijf een bedrijfskapitaal aanvragen.

Wanneer bedrijfskapitaal verplicht aflossen? 

De startdatum van de betaalverplichting is verplaatst van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. Dan moet u beginnen met het aflossen. U mag ook eerder beginnen met aflossen. U hoeft geen rente te betalen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, maar wel vanaf 1 januari 2022. Vanaf 1 januari 2022 is de rente 2% per jaar.

Hoe lang de tijd om bedrijfskapitaal af te lossen?

Vanaf de uitbetaling van het bedrijfskapitaal hebt u 5 jaar (60 maanden) de tijd om het bedrijfskapitaal af te lossen. Dat betekent dat u voor elke lening 5 jaar de tijd hebt om die af te lossen.

Voorbeeld 
U hebt een lening ontvangen op 1 januari 2021. Dat betekent dat u tot 1 januari 2026 de tijd hebt om het bedrag af te lossen. 
U betaalt over de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022 geen rente. Vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2026 betaalt u over het bedrag dat u nog moet aflossen 2% rente per jaar.

Kunt u als AOW-er Tozo 5 aanvragen?

U komt niet in aanmerking voor een uitlering levensonderhoud, maar u kunt wel een aanvraag voor lening bedrijfskapitaal indienen. 

U bent AOW-er en u hebt een inkomen onder het sociaal minimum. Waar kunt u terecht voor een (aanvullende) uitkering?   

Hebt u geen of geen volledige AOW? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De AIO vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Voor meer informatie over de AIO kunt u terecht bij de SVB. 

Waar vindt u meer informatie over maatregelen en andere voorzieningen voor ondernemers en zzp’ers?

U kunt op verschillende websites meer informatie vinden over de maatregelen en voorzieningen. Wij raden u aan om ook de website van de Kamer van Koophandel in de gaten te houden voor de meest recente informatie. 

Hier volgen drie websites, waar u informatie meer kunt vinden:

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/
https://www.rvo.nl/


Tip: houd onze website en Facebookpagina in de gaten.