Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is één van de steunmaatregelen die het Rijk bekend heeft gemaakt. Het is een tijdelijke tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die u privé maakt.

De TONK is een vorm van bijzondere bijstand en valt onder de Participatiewet. Iedere gemeente kan hiervoor zijn eigen beleid bepalen. De ISD Bollenstreek voert de TONK uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. 

Huishoudens die voldoen aan de voorwaarden kunnen voor maximaal zes maanden maximaal € 1000,- per maand krijgen. De TONK loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Update 10 juni 2021
De TONK is met drie maanden verlengd tot 1 oktober 2021. Daarnaast zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 verruimd.

Voor wie bestemd?

De TONK is bestemd voor huishoudens die door de coronamaatregelen te maken hebben met een forse inkomensterugval. En daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit hun inkomen en/of beschikbare geldmiddelen. Omdat de woonlasten (hypotheek/huur/gas/water/licht) vaak de hoogste lasten zijn kunt u voor deze kosten als eerste de TONK aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van uw woonlasten kijken we daarnaast ook naar de  verzekeringen die aan de woning verbonden zijn en naar noodzakelijke vervoerskosten. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Tot wanneer loopt de TONK?

De TONK is vanaf 1 juli 2021 verlengd met drie maanden en loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. 

Wanneer komt u in aanmerking?
 • U hebt (samen met uw partner) door de coronamaatregelen een inkomensterugval van minimaal 30% (was eerst 50%) ten opzichte van het inkomen van voor de coronacrisis (peilmaand januari 2020) of 
 • U hebt (samen met uw partner) door de coronamaatregelen een inkomensterugval (ten opzichte van januari 2020), waardoor uw nieuwe inkomen (peilmaand januari 2021) minder is dan 150% van de voor u geldende bijstandsnorm. 
 • Uw noodzakelijke kosten zoals uw woonlasten zijn 45% of meer van uw huidige inkomen (peilmaand januari 2021)
 • U hebt zelf onvoldoende middelen (inkomen, beschikbare geldmiddelen) om deze kosten te betalen.

Vraagt u de TONK aan vanaf een andere maand dan januari 2021? Dan kijken we naar uw nieuwe inkomen over die maand ten opzichte van januari 2020.

Wanneer komt u niet in aanmerking? 
 • Uw woonlasten zijn 45% of lager van uw nieuwe inkomen (peilmaand januari 2021) of maximaal € 430,- per maand. 
 • De hoogte van uw kale huur is lager dan de huurtoeslaggrens (€ 752,33 en voor jongeren 18-23 jaar € 442,46).
 • Uw beschikbare geldmiddelen zijn hoger dan € 12.590,- (was € 6.295,-)  voor een alleenstaande of € 25.180,- (was € 12.590,-) voor een gezin of alleenstaande ouder; en
 • U kunt met uw beschikbare geldmiddelen 3 maanden of langer uw woonkosten betalen zonder dat u onder de vermogensgrens komt.   
 • U krijgt al een woonkostentoeslag via de ISD Bollenstreek. 
 • U bewoont geen zelfstandige woning
Hoe hoog is de bijstandsnorm van 150%?
Leefsituatie Netto inkomsten per maand excl. vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 2.189,28
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.532,51
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.532,51
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 2.309,55
Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.704,26
Alleenstaande (pensioengerechtigd) € 1.704,26
Welk bedrag kunt u krijgen?

U kunt per huishouden maximaal € 1000,- per maand krijgen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke (gezins)situatie. 

Wat valt er onder uw inkomen of beschikbare geldmiddelen?

Onder uw inkomen valt:

 • Inkomen uit arbeid
 • Inkomen uit een uitkering 
 • Inkomen uit verhuur 
 • Inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie
 • Voor de bepaling van het inkomen van zelfstandigen geldt de volgende werkwijze: omzet verminderd met bedrijfskosten en verminderd met forfaitair belastingpercentage van 18%.

Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover u (samen met uw partner) direct of snel kunt beschikken. Dit zijn:

 • Contant geld
 • Geld op uw betaal- en spaarrekeningen
 • Cryptovaluta (zoals bitcoins)
 • De waarde van effecten (het gaat om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).   
Wanneer aanvragen?

U kunt de TONK tot en met 31 oktober 2021 aanvragen. De periode waarover u TONK kunt krijgen loopt van januari 2021 tot en met september 2021. 

TONK met terugwerkende kracht aanvragen?

U kunt de TONK met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 aanvragen.

Wanneer ontvangt u het bedrag voor de TONK?

Bij de eerste betaling krijgt u het bedrag nadat uw aanvraag is goedgekeurd. Daarna krijgt u het bedrag aan het begin van de volgende maand. Voorbeeld begin mei krijgt u het bedrag over de maand april. 

Aanvraagformulier TONK

U kunt de TONK via een digitaal aanvraagformulier en met uw DigiD aanvragen. U vindt het aanvraagformulier in het "Digitaal Loket".  Lukt het u niet via DigiD dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

Bekijk de uitleg van de TONK aanvraag. Klik op de afbeelding om het te vergroten.

Stappen aanvraag TONK

Stappen aanvragen TONK

1. Leg klaar

 • DigiD naam en wachtwoord: van uzelf en partner.
 • Kopie bankpas en bankafschriften
 • Kopie ID/paspoort (geen rijbewijs).
 • Kostenoverzicht.

2. Ga naar

3. Inloggen

 • Log in met uw DigiD.

4. Controleer uw gegevens

 • Uw gegevens.
 • De gegevens van uw partner.

5. Inkomen

 • Vul het inkomen en beschikbare middelen van u en uw (evt.) partner in.

6. Bewijsstukken

 • Voeg een kopie van de bankpas toe.
 • Voeg een kopie van alle bankafschriften toe.
 • Voeg een kopie van uw ID/paspoort toe (geen rijbewijs)

7. Verklaring

 • Ik heb mijn gegevens naar waarheid ingevuld.
 • Ik voldoe aan de voorwaarden.
 • Ik weet dat ik moet terugbetalen als dat niet zo is.
 • Ik informeer de ISD als mijn situatie verandert.

8. Ondertekenen en versturen

 • U en uw partner ondertekenen de aanvraag.
Bewijsstukken meesturen?

Bij het indienen van uw aanvraag hoort een kopie van uw bankpas van de rekening waarop wij de TONK kunnen betalen. U moet ook een kopie van uw bankafschriften van al uw rekeningen en van uw eventuele partner van de eerste maand waarover u de TONK aanvraagt inleveren. We kunnen achteraf om meer bewijsstukken vragen. In het aanvraagformulier verklaart u dat u uw gegevens naar waarheid hebt ingevuld en dat de daling van uw inkomen het gevolg is van de maatregelen van het coronavirus. Als u bij uw aanvraag meteen alle gevraagde bewijsstukken meestuurt dan kunnen wij uw aanvraag snel behandelen. Anders duurt de afhandeling langer. 

TONK eerder afgewezen?

Hebt u eerder de TONK aangevraagd en is deze afgewezen? Op basis van de verruimde voorwaarden bekijkt de ISD of u nu wel in aanmerking komt. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Ontvangt u al TONK?

Hebt u tot 1 juli 2021 al TONK toegekend gekregen? Dan krijgt u van de ISD bericht over hoe u de TONK over de periode van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021 kunt aanvragen.

Vragen?

We adviseren u onze website goed in de gaten te houden. Daar vindt u de actuele informatie en de meeste gestelde vragen met antwoorden. Eventuele vragen kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl

Veelgestelde vragen

Wat is de peildatum en is die altijd hetzelfde? 

De peildatum van het oude inkomen is altijd januari 2020. De peildatum van het nieuwe inkomen (dus het inkomen na de terugval) is de maand van de door u aangevraagde ingangsdatum van de TONK.

Voorbeeld 1:
U bent alleenstaande en had een inkomen van € 3.500,- netto per maand in januari 2020. Uw inkomen is sinds december 2020 gedaald naar € 1.700,- per maand. U hebt € 2.000,- op uw spaarrekening. U hebt ook een auto en u hebt een koopwoning. Uw woonlasten zijn netto € 1.100,-  per maand. Wat is uw recht op TONK?

Antwoord: De waarde van uw auto en uw woning worden niet meegerekend als vermogen. De hoogte van uw spaarrekening ligt onder de voor u geldende grens van € 12.590,-. 
De terugval is meer dan 30% van uw oude inkomen, u valt onder de doelgroep TONK. De peilmaand voor uw nieuwe inkomen is januari 2021. Uw recht op TONK gaat in per 1 januari 2021

De berekening van uw draagkracht is als volgt: 
Inkomen:                
€ 1.700,- 
45%   x
Draagkracht € 765,- per maand

De berekening van uw recht op TONK is als volgt:
Uw woonlasten:        € 1.100,-
Uw draagkracht:    -  €    765,-
    
Uw recht op TONK  € 335,- per maand.

Voorbeeld 2: 
Uw inkomen is gedaald vanaf maart 2021. U vraagt de TONK aan met ingang van 1 maart 2021. Voor uw nieuwe inkomen is de peildatum 1 maart 2021 (het inkomen over de maand maart 2021).

Voorbeeld 3: 
Uw inkomen is gedaald vanaf januari 2021. U vraagt de TONK aan op 8 april 2021 met ingang van 1 januari 2021. De ingangsdatum van de TONK is 1 januari 2021.

Voorbeeld 4: 
Uw inkomen is gedaald vanaf mei 2021. U vraagt de TONK aan op 1 juni 2021 met ingang van 1 januari 2021. De ingangsdatum TONK kan niet eerder dan 1 mei 2021 zijn. 

Welk bedrag aan hypotheek moet ik doorgeven op mijn aanvraag? 

Het netto hypotheekbedrag komt in aanmerking voor TONK, dus het hypotheekbedrag min de eventuele belastingteruggave per maand. 

Welk bedrag aan huur moet ik doorgeven op mijn aanvraag?

Het huurbedrag inclusief servicekosten komt in aanmerking voor TONK, dus wat u netto betaalt aan de verhuurder.

Waarom is het beleid niet in alle gemeenten hetzelfde? 

De regeling TONK is niet centraal vastgelegd, er zijn geen voorschriften voor. Iedere gemeente vult de regeling in aan de hand van de lokale situatie. Zo kan het zijn dat er onderling verschillen zijn in bijvoorbeeld de hoogte van de TONK of de draagkracht (dat betekent wat u zelf aan beschikbare middelen en inkomen hebt om uw noodzakelijke kosten te betalen).

Ik heb ook andere hoge lasten die ik niet kan betalen?

De TONK is in eerste instantie bedoeld voor de woonlasten. Als u daarnaast nog andere vaste lasten hebt die u niet kunt betalen, kunt u dit aangeven op uw aanvraagformulier. Noodzakelijke vaste lasten, zoals bijvoorbeeld nutsvoorzieningen en woonverzekeringen, kunnen ook in aanmerking komen voor de TONK. Dat geldt niet voor bijvoorbeeld een tv- of internetabonnement.

Waarom pas boven een bepaald bedrag een vergoeding?

Ieder inkomen heeft een bepaalde draagkracht voor woonlasten. Draagkracht is het bedrag dat u altijd zelf moet kunnen betalen en dat geldt ook bij een minimuminkomen. Dat bedrag moet worden ingezet voor de woonlasten en daarboven kunt u een tegemoetkoming krijgen. De hoogte van uw draagkracht is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Geldt spaargeld van mijn inwonende minderjarige kinderen ook als beschikbare geldmiddelen?

Nee, spaargeld van kinderen (inwonend of uitwonend, meer- of minderjarig) valt niet onder de beschikbare geldmiddelen. 

Wat telt niet mee als beschikbare middelen? 

Als beschikbare middelen telt alleen mee waar u direct over kunt beschikken, zoals spaargeld of cryptovaluta. Als u iets niet direct kun inzetten telt het niet mee. Bijvoorbeeld: een auto, overwaarde in uw eigen huis, een pensioenvoorziening.

Wat betekent ‘u kunt met uw beschikbare geldmiddelen 3 maanden of langer de lasten betalen’? 

Als u beschikbare middelen hebt boven de voor u geldende grens, dan kijken we hoe groot deze ruimte is. Als u dan nog geruime tijd in de kosten kunt voorzien, komt u niet in aanmerking. U kunt op een later moment de TONK aanvragen, als u door betaling van de vaste lasten niet meer voldoende beschikbare middelen hebt.

Voorbeeld 1:
U bent alleenstaand op 1 april 2021. Uw spaargeld bedraagt € 14.500,-. Uw woonlasten zijn € 1.000,- per maand. Het beschikbare geld op uw spaarrekening is hoger dan de voor u geldende grens van € 12.590,-.
U kunt minder dan 2 maanden uw woonlasten betalen met uw spaargeld. Daarom nemen wij uw aanvraag wel in behandeling. 

Voorbeeld 2:
U bent alleenstaand op 1 april 2021. Uw spaargeld bedraagt € 17.000,-. Uw woonlasten zijn € 1.000,- per maand. Het beschikbare geld op uw spaarrekening is hoger dan de voor u geldende grens van € 12.590,-.
U kunt meer dan 3 maanden uw woonlasten betalen met uw spaargeld. Daarom wijzen wij uw aanvraag af. Wanneer uw spaargeld onder de genoemde grens komt door het betalen van uw vaste lasten, kunt u een (nieuwe) aanvraag indienen.

 

Hoe berekent u over een bepaalde maand de netto inkomsten als (marginaal) zelfstandige?

Dat is de omzet minus de bedrijfskosten en verminderd met forfaitair belastingpercentage van 18%. 

Heeft een medebewoner invloed op de TONK?

​​​​​Dat heeft geen invloed als uw medebewoner uw partner is, uw kind jonger dan 21 jaar of uw kind ouder is dan 21 jaar en studiefinanciering of WTOS ontvangt. Bij andere medebewoners wordt een deel van uw woonlasten aan de medebewoner toegerekend en dat is maximaal € 200,- per maand. Voor dat gedeelte kunt u geen TONK krijgen. 

Wat is een zelfstandige woonruimte?

Dat is een woning met een eigen toegangsdeur die op slot kan.  

Wat te doen als uw situatie wijzigt? 

Als u de TONK hebt toegekend gekregen en uw situatie wijzigt, moet u dit zelf aan ons doorgeven. Dit heet de inlichtingenplicht en staat in artikel 17 van de Participatiewet. Dat kan bijvoorbeeld zijn een wijziging in uw inkomen, beschikbare geldmiddelen of uw woonsituatie. We adviseren u in uw eigen belang deze wijzigingen op tijd aan ons te melden. Anders moeten wij de bijstand terugvorderen. Wijzigingen kunt u doorgeven via info@isdbollenstreek.nl.

Betaalt u over de TONK belasting?

U hoeft over het bedrag dat u krijgt geen belasting te betalen. U krijgt daarom voor de TONK ook geen jaaropgave.  

Corona noodfonds ondernemers Noordwijk

De gemeente Noordwijk biedt ondernemers binnen de gemeente Noordwijk noodsteun in de vorm van een financieel vangnet tijdens de COVID-19 crisis als sprake is van een acute (financiële) noodsituatie bij een onderneming, waardoor voortbestaan in gevaar komt of op korte termijn dreigt te komen. Wilt u meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag? Ga naar de website van de Gemeente Noordwijk