Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018

Op verzoek van het Algemeen Bestuur zijn wij bij het opstellen van de begroting uitgegaan van de bestaande situatie. We weten dat er een voornemen is om een aantal zaken te veranderen.
Desondanks bieden wij deze begroting beleidsarm aan. Op het moment dat de geplande wijzigingen in beleid en uitvoering een feit zijn en duidelijk is wat de rol van de ISD zal zijn, komen we met onderbouwde begrotingswijzigingen voor de onderwerpen van de veranderingen.

De uitrol van de 3D’s (Participatiewet, AWBZ en Jeugdzorg) zal invloed hebben op de dienstverlening van de ISD. In welke mate is nog onduidelijk. De WWB, Ioaw en Ioaz gaan op 1 januari 2015 op in de Participatiewet. In deze begroting zijn deze veranderingen niet verwerkt.

Ondanks dat veel onduidelijk is, kijkt de ISD met vertrouwen naar de toekomst. De decentralisaties bieden de gemeenten -en dus ook de ISD- een kans om de zorg voor de burgers beter te organiseren en waar nodig te intensiveren. Dat moeten we doen met minder financiële middelen van het Rijk. Uit deze begroting blijkt dat beleidswijzigingen noodzakelijk zijn om de zorg betaalbaar te houden.

Begrotingswijziging 2015-I

Inmiddels is door het Algemeen Bestuur de eerste begrotingswijziging 2015 vastgesteld.

In deze begrotingswijziging zijn de gevolgen van de 3D’s (Participatiewet, AWBZ en Jeugdzorg) die invloed hebben op de dienstverlening van de ISD en de veranderingen binnen de bestaande taken verwerkt, evenals de financiële gevolgen van de herijking van de formatie, zowel voor de nieuwe taken als de bestaande taken

Bijlagen