Nieuwsbrief - oktober 2020

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Coronavirus en consequenties ISD

Het coronavirus en de maatregelen blijven impact hebben op onze organisatie. Dat geldt voor onze dienstverlening en onze klanten, onze medewerkers en voor de uitvoering van de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandigen ondernemers). Daarom gaan we ook in deze nieuwsbrief uitgebreid in op dit onderwerp.   

Dienstverlening ISD 

De maatregelen van de Overheid zijn de laatste maanden een aantal keren aangepast en dat geldt ook voor onze dienstverlening. Vanaf 1 juni 2020 was met in achtneming van de RIVM richtlijnen onze dienstverlening grotendeels weer opgestart. Dat betekende dat we weer op huisbezoek gingen en met klanten afspraken op kantoor maakten, omdat persoonlijk contact soms beter is dan digitaal/telefonisch contact. Voor zowel klanten als medewerkers gebeurden deze afspraken op vrijwillige basis.  

Sinds de aangescherpte maatregelen van 29 september 2020 en 13 oktober 2020 is het uitgangspunt dat fysieke afspraken met de klanten niet doorgaan, tenzij het echt niet anders kan. Om onze klanten goed te kunnen helpen maken we gebruik van telefonisch contact, e-mailcontact en beeldbellen. Ook het Budgetinformatiepunt en het spreekuur voor zelfstandigen gaat voorlopig fysiek niet door. Voor de medewerkers is thuiswerken het uitgangspunt, tenzij dat vanwege de functie/persoonlijke omstandigheden niet mogelijk is. 

Zorg blijft op niveau

De gevolgen van de aangescherpte maatregelen lijken nog mee te vallen. De zorgaanbieders proberen rekeninghoudend met de richtlijnen van het RIVM, zoveel mogelijk de noodzakelijke zorg te leveren. Eén aanbieder heeft preventief de dagbestedingslocatie gesloten en met deze aanbieder zijn wij in overleg. Twee aanbieders hebben hun dagbestedingslocatie tijdelijk moeten sluiten in verband met een besmetting onder personeel/klanten. Personeel van aanbieders moet regelmatig getest worden/in quarantaine gaan. Daardoor is er een risico  aanwezig dat zorgaanbieders door een te kort aan personeel niet de volledige zorg kunnen leveren. Regelmatig kan het personeel vanwege coronatesten niet werken. Gelukkig kunnen de meeste aanbieders dit tot nu toe redelijk opvangen. Het risico is aanwezig dat dagbestedingen tijdelijk sluiten door besmetting van personeel/klanten. Als hier sprake van is dan bespreken wij dat met de aanbieder welke alternatieve zorg zij kunnen leveren gedurende de periode dat zij gesloten zijn. Op dit moment lijkt het erop dat er voor zorgaanbieders nog geen continuïteitsregeling vanuit de VNG komt zoals bij de eerste coronagolf.

Meldingen Wmo 

De laatste maanden heeft het coronavirus geen invloed op het aantal meldingen voor een Wmo voorziening. In maart/april 2020 waren mensen terughoudend om een melding te doen/hulp te vragen of lukte het om tijdelijk hulp te krijgen via het eigen sociaalnetwerk. Uit een kort onderzoek blijkt dat dit voor een korte periode een optie is geweest, maar niet voor de lange termijn.    

Uitvoering Tozo

Ondernemers die vanwege het coronavirus minder inkomsten hadden dan het sociaal minimum konden vanaf maart 2020 in aanmerking komen voor de Tozo. De Tozo bestaat  uit twee onderdelen: een uitkering voor levensonderhoud en een lening bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,- tegen een rentepercentage van 2%.  De Tozo is twee keer verlengd. Ondernemers konden de Tozo 1 tot en met 31 mei 2020 aanvragen en Tozo 2 vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020 en vanaf 1 oktober 2020 Tozo 3. In tegenstelling tot Tozo 1 geldt bij Tozo 2 en Tozo 3 het inkomen van de partner mee. Tozo 3 loopt tot 1 juli 2021, maar de huidige voorwaarden voor Tozo 3 gelden tot 1 april 2021. Het Kabinet kan per 1 april 2020 de voorwaarden voor de Tozo aanpassen.    

Kosten Tozo 

Het Rijk vergoedt de volledige bedragen die de ISD aan ondernemers heeft toegekend. Voor de uitvoeringskosten krijgen gemeenten een vast bedrag per besluit. Door de wijze waarop wij de Tozo hebben uitgevoerd en met eigen personeel verwachten we dat de uitvoeringskosten ISD breed circa 
€ 1,2 miljoen lager zijn dan het bedrag dat gemeenten voor de uitvoeringskosten krijgen.   

Managementinformatie Tozo

In de bijlage vindt u gegevens over Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 per 15 oktober 2020. In dit overzicht staat het aantal aanvragen, het aantal bedrijfskapitalen en de uitgekeerde bedragen.  

Dagelijks Bestuur (DB)

De belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: 
Coronavirus, plan van aanpak Contourennota, herbenoeming leden bezwaarschriftencommissie, Hulp bij het huishouden, aanbesteding accountant, gunning aanbesteding software ISD, Halfjaarcijfers 2020, Begrotingswijziging 2020-I, premiebijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering 2021, Uitvoerende beleidsregels debiteuren Bbz ISD Bollenstreek 2020,  Inkoop- en aanbestedingsregels ISD Bollenstreek 2020 en tarieven Regiotaxi 2021. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie.

Algemeen Bestuur (AB)

Het AB is het afgelopen kwartaal niet bijeen geweest. Eerstvolgende vergadering staat gepland voor 30 november 2020. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie.

Forse stijging aantal uitkeringsgerechtigden blijft beperkt 

In het afgelopen kwartaal is het aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet (PW) gedaald van 1131 naar 1101 en het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de IOAW/IOAZ van 105 naar 100. Dat is een totale daling van 2,8%. Deze daling komt door een bijzondere en hoge uitstroom vanwege de pensioengerechtigde leeftijd, verhuizing, inkomen/andere uitlering en overlijden. Ten opzichte van 1 januari 2020 is het totaal aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de PW en IOAW/IOAZ gestegen van 1183 naar 1201. Dat is een stijging van circa 1,5%. Mede door het coronavirus blijven het dagkoersen. 

Definitief BUIG-budget 2020 valt gunstig uit

Gemeenten krijgen vanuit het Rijk voor de Participatiewet een BUIG-budget. Als ISD krijgen wij niet dit volledige budget, maar vragen wij aan gemeenten dat deel van het BUIG-budget dat wij verwachten nodig te hebben voor de Participatiewet. Het definitieve BUIG-budget 2020 is sinds kort bekend en daaruit blijkt dat alle ISD gemeenten een fors bedrag overhouden. Totaal gaat het om een bedrag van € 3.857.054 (Hillegom € 715.098, Lisse € 723.969, Noordwijk € 1.359.997 en Teylingen € 1.057.990). Gemeenten mogen zelf bepalen wat zij met dit bedrag doen.     

Aantal afgehandelde aanvragen hoger dan 2019 

Ten opzichte 1 oktober 2019 is het totaal aantal afgehandelde aanvragen gestegen met 3.047. De stijging komt door de 3228 aanvragen Tozo. Daarnaast is sprake van een stijging bij Wmo/begeleiding/hulp bij het huishouden en woonvoorzieningen en aanvragen voor een uitkering PW. Bij de bijzondere bijstand, rolstoelvoorziening, aanvraag uitkering Bbz en vervoersvoorziening is sprake van een daling. De aanvragen zijn gemiddeld in 26 werkdagen afgehandeld. De wettelijke termijn is 56 dagen. De coronamaatregelen hebben ook effect op de afhandeling van sommige aanvragen, zoals bijvoorbeeld de Gehandicaptenkaart.   

Nieuwe accountant ISD

Vanaf controlejaar 2020 is Verstegen accountants en adviseurs de nieuwe accountant.  Verstegen is 40 jaar werkzaam in de accountantsbranche en sterk gericht op de Overheid en Non-profit organisaties. Ze zijn intensief betrokken bij de driehoek Volkshuisvesting-Gemeenten en Zorg.

Halfjaarcijfers 2020 en Tozo vragen om begrotingswijziging 2020-I 

Op basis van de halfjaarcijfers 2020 en de verwachte uitgaven 2020 ligt voor gevoelens bij de raden het voorstel de begroting 2020 voor de posten Zorg en Participatie naar boven bij te stellen. Voor Zorg gaat het om een totaalbedrag van € 301.451 en voor de Participatiewet € 13.462.793. De verhoging voor de Participatiewet komt door de niet geplande kosten voor de Tozo. Gemeenten worden voor de uitkeringskosten Tozo volledig gecompenseerd door het Rijk. Daarnaast ontvangen gemeenten voor de uitvoeringskosten Tozo een bedrag per genomen besluit. Door de efficiënte en geautomatiseerde wijze waarop wij de Tozo hebben uitgevoerd verwachten we op basis van de halfjaarcijfers dat de ISD gemeenten totaal circa € 1.224.050 hieraan overhouden. Het algemeen bestuur neemt 30 november 2020 een besluit over deze begrotingswijziging.    

Positieve resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Net als voorgaande jaren hebben we meegedaan aan het landelijk verplicht Cliëntervaringsonderzoek voor de Wmo. Het responsepercentage is met 49% hoog. Op bijna alle onderdelen is de score hoger of gelijk aan vorig jaar. Uit het onderzoek blijkt: Bekend waar men moest zijn met de hulpvraag (82%), bekendheid onafhankelijke Cliëntondersteuning (32%), voelt zich snel geholpen (79%), de medewerker nam de cliënt serieus (89%), er is in het gesprek samen naar oplossingen gezocht (80%), goede kwaliteit (82%), ondersteuning passend (85%), cliënt kan beter de dingen doen die hij/zij wil (81%), cliënt kan zich beter redden (83%), cliënt heeft een betere kwaliteit van leven (78%). Totaal hebben 528 klanten met een Wmo voorziening  meegedaan en daarvan heeft 6% een uitkering van de ISD en 1% valt onder de  Schulddienstverlening.  

Premiebijdrage Collectieve aanvullende zorgverzekering 2021

Net als voorgaande jaren kunnen burgers met een laag inkomen deelnemen aan de collectieve aanvullende zorgverzekering. Dat betekent dat burgers tegen een laag tarief goed verzekerd zijn. Deelnemers die voldoen aan de voorwaarden kunnen kiezen uit twee aanvullende zorgverzekeringen. De meest gebruikte is de AV-Gemeente-Standaard. Vanaf 2021 betalen de deelnemers daar € 7,- per maand voor. De rest van de premie voor deze aanvullende zorgverzekering betalen de gemeenten. De premiebijdrage kost gemeenten geld, maar het positief effect is dat de uitgaven bijzondere bijstand daardoor lager zijn. 

Project Meedoen

Project Meedoen heeft als doel om bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en weinig of geen uitzicht op werk weer deel te laten nemen aan de maatschappij. De werkzaamheden die wij onder ander gedaan hebben zijn: klanten (telefonisch) benaderd of ze willen meedoen aan het project, (wandel-)coachgesprekken gevoerd, dossieronderzoek gedaan en met de inkomensconsulenten overlegd of de geschikte klanten mee mochten doen, gesprekken gevoerd met de buurtwerker van het Welzijnskompas en de welzijnsadviseurs van Welzijn Teylingen en Noordwijk en voor de klanten een flyer gemaakt. Vanwege de coronamaatregelen is persoonlijke coaching beperkt en dat is jammer, omdat juist persoonlijke aandacht/contact belangrijk is. We kijken welke klanten die kunnen/willen meedoen als de maatregelen weer versoepelen. Totaal hebben we 26 klanten benaderd en daarvan doen er 10 mee en 8 denken er nog over na. Resultaten via coachgesprekken zijn: doorverwijzing naar het Welzijnskompas voor een contactmaatje en inschrijving bij een sportschool, aanvraag Wmo ingediend, aantal is aan het denken gezet over de persoonlijke doelen waaraan zij willen werken en er is meer draagvlak gecreëerd bij de welzijnsorganisaties voor project Meedoen!.
Voor het Innovatiebudget is het eerste projectvoorstel binnen gekomen. Van twee organisaties verwachten we ook een projectvoorstel. De coronamaatregelen hebben invloed op project Meedoen! 

Uitstroom statushouders

Ondanks het coronavirus zijn in het 3e kwartaal van 2020 23 statushouders uitgestroomd, waarvan 8 jonge statushouders naar de entreeopleiding van het MBO. De samenwerking met het MBO Rijnland is een vast onderdeel in het re-integratieaanbod, die dankzij persoonlijke ondersteuning vanuit de ISD tweemaal per jaar zorgt voor stabiele uitstroom. 

Taal en Re-integratie statushouders 

In de zomer hebben 20 statushouders de cursus ‘Taal op de werkvloer’ volledig online afgerond bij stichting Kreda. Bij deze cursus staat het eigen maken van werknemersvaardigheden en het begrip van de Nederlandse werkvloer centraal. Nu is ook noodgedwongen hard gewerkt aan het verbeteren van de digitale vaardigheden. We zijn blij met het doorzettingsvermogen dat de cursisten hebben getoond om in tijden van Corona online door te gaan met re-integratiecursussen. Toch was iedereen blij om in september weer van start te gaan met 2 klassikale groepen ‘Taal op de werkvloer’. Dit ging om 2 groepen van 6 personen waarbij de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Ook de Vrije Universiteit Voorhout bood in september extra Nederlandse taalles aan statushouders. In juli is het VIP-traject afgerond, waarbij statushouders door vrijwilligers van Vluchtelingenwerk individueel werden begeleid richting zelfredzaamheid en mogelijk werk. Vanaf september 2020 biedt Vluchtelingenwerk deze VIP-trajecten niet meer gratis aan. Op een later moment dit jaar evalueren we of, en zo ja in welk format, het VIP-traject nog een optie blijft. De eerste cursus Sociale activering bij het Taalatelier is in de zomer afgerond. Dit was een groot succes! Voor deze sociaal zwakke statushouders was het in tijde van sociale isolatie een mooie manier om te werken aan participatie. Een nieuwe cursus staat in de planning voor het najaar.

Voorbereiden voor de statushouders op wat komen gaat

Ondanks de aangescherpte coronaregels zetten we zo veel mogelijk in op de re-integratie en participatie van de statushouders. Cursussen gaan door waar het kan en er staan gesprekken gepland met verschillende aanbieders en partijen die mogelijk een rol spelen in 2021. Dit wordt concreter als we meer weten over de concrete uitvoering van de Wet inburgering die ingaat per 1 juli 2021.  

ISD volgen op Twitter en Facebook

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek op Twitter en via www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden. Voor onze Facebookberichten kunt u terecht op Facebookpagina ISD

Bijlagen