Nieuwsbrief - januari 2020

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: tarieven Regiotaxi 2020, aanbesteding software ISD, Handhavingsverordening ISD, kostprijsonderzoek vervoer dagbesteding, evaluatie Ondernemersklankbord, Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2020, Contourennota ISD 2020, lidmaatschap werkgeversvereniging VNG en wijziging GR ISD Bollenstreek, Uitvoeringsbesluit - en Uitvoeringsregels Wmo 2020, Verordening Individuele Inkomenstoeslag en evaluatie Vroeg Eropaf. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie.

Algemeen Bestuur (AB)

Belangrijkste onderwerpen waar het AB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: Halfjaarcijfers 2019 inclusief begrotingswijziging 2019-I, lidmaatschap werkgeversvereniging VNG en wijziging GR ISD Bollenstreek. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: onze website onder Organisatie.

Aantal uitkeringsgerechtigden meer stabiel

Het aantal uitkeringsgerechtigden in het vierde kwartaal van 2019 stabiel gebleven. Over het jaar 2019 is het aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet gedaald van 1121 naar 1079. Dat is een daling van circa 3,75%. Het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de IOAW/IOAZ is gedaald van 111 naar 104. Dat is een daling van circa 6,3%.

Toename bezwaar- en beroepszaken

Ten opzichte van 2018 is het aantal bezwaar- en beroepszaken gestegen van 278 naar 434. Dat is een toename van circa 56%. De toename komt voornamelijk door een klant.

Aantal klanten Schulddienstverlening gestegen

Het aantal klanten in budgetbeheer is toegenomen van 151 naar 183. Dat is een toename van circa 21%. Het aantal klanten met een schuldregeling is met circa 4% gestegen, van 242 naar 253. Er zijn klanten die een schuldregeling hebben en waarvoor wij ook budgetbeheer doen. Er zijn ook klanten waarvoor wij alleen tijdelijk het budgetbeheer doen. Tijdens het budgetbeheer houdt de ISD de financiën bij en betaalt de ISD de rekeningen. Dit voorkomt dat eventuele schulden oplopen. Door budgetbeheer krijgen klanten financiële rust en krijgen ze de tijd om hun zaken weer op orde te krijgen met als streven om hun financiën weer zelf te beheren.

Abonnementstarief leidt tot meer aanvragen en uitdagingen

In 2019 hebben we totaal 8436 aanvragen afgehandeld. In dezelfde periode van 2018 waren dat 6937 aanvragen. Dat is een totale stijging van circa 22%. Voor de aanvragen Wmo gaat het om een stijging van circa 34%. De consequenties van de invoering van het Abonnementstarief vanaf 1 januari 2019 is duidelijk zichtbaar bij de stijging van de aanvragen Wmo. Ondanks deze stijging is het ons gelukt om de aanvragen gemiddeld in 31 werkdagen af te handelen. In 2018 was dat 28 werkdagen. De wettelijke termijn is 56 dagen. De langere afhandeltermijn komt door de genoemde stijging, maar ligt nog ruim onder het wettelijk gemiddelde. Niet alleen voor de ISD, maar ook voor de zorgaanbieders en zorgleveranciers is de toename een uitdaging, omdat de aantallen fors hoger zijn dan bij de start van het contract de verwachting was.

Bbz 2020 geen invloed op beleid ISD

De Overheid heeft de financieringsmethodiek voor de uitvoering van de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) vanaf 2020 aangepast. Tot 2020 konden wij verstrekte kredieten grotendeels declareren bij het Rijk. Voor nieuwe aanvragen geldt vanaf 2020 een andere systematiek met voorfinanciering door het Rijk en met een hoger eigen risico voor de ISD (gemeenten). Doen we het goed, dan mogen we het bedrag dat overblijft houden. Geven we meer uit, dan zijn de extra kosten voor eigen rekening. Uit intern onderzoek blijkt dat deze verlaging geen consequenties heeft voor de aanpassing van ons huidig beleid. Onze ambitie blijft ondernemers ondersteunen, waarbij we aan de poort kritisch naar aanvragen en de hoogte van het krediet kijken.

Verlenging en uitbreiding Vroeg Eropaf

Voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zijn we samen met de woonstichtingen begin 2019 gestart met de pilot Vroeg Erop. De woonstichtingen uit deze gemeenten melden huurders met een achterstand van twee maanden aan bij het team van Vroeg Erop. Een huisbezoeker gaat samen met een professionele vrijwilliger op huisbezoek om met huurder in gesprek te gaan. Insteek is om de huurder te helpen bij zijn betalingsachterstanden/andere problemen en verdere schulden te voorkomen. Vroeg Eropaf is vooral gericht op preventie en preventie is belangrijk om grote/problematische schulden te voorkomen. Op basis van de evaluatie en de positieve ervaringen heeft het dagelijks bestuur besloten de pilot Vroeg Eropaf te verlengen tot 1 januari 2021. De ambitie is om in 2020 meer grote schuldeisers, zoals de zorgverzekeraar en nutsbedrijven, aan te laten sluiten.

Kwijtschelding schulden ook bij ISD

In de media staat dat diverse gemeenten schulden van klanten kwijtschelden. Ook de ISD kent al jaren dit beleid. Als klanten een schuld bij de ISD hebben, zoals bijvoorbeeld een lening Bbz, dan kunnen ze na drie jaar een verzoek tot kwijtschelding indienen voor de restschuld. Uitgangspunt is wel dat de klant in die drie jaar aan zijn maandelijkse verplichtingen heeft voldaan en dat geen sprake is van een fraudeschuld.

Hoge uitstroom statushouders

In 2019 zijn 100 personen uit de uitkering gestroomd, waarvan 53 personen naar werk, 26 personen naar een studie en 21 personen door een andere oorzaak (bijvoorbeeld verhuizing, handhaving, overlijden, AOW). De ervaring leert dat extra aandacht geven aan statushouders succesvol is.

Ontwikkelingen statushouders

Er is op dit moment een grote groep statushouders die alfabetiseren of laagleerbaar zijn en daarmee moeilijk participeren in de Nederlandse samenleving. Met als gevolg dat ze lang in de uitkering zitten. We bereiden de laagleerbaren en alfabetiserenden beter voor op met name vrijwilligerswerk.
In oktober 2019 zijn we voor deze groep gestart met een traject bij Kreda. Traject bestaat uit oefeningen, opdrachten om hun begrip van de werkvloer beter eigen te maken. Doel is mensen beter in hun kracht te zetten. En daardoor de drempel te verlagen en mensen te bewegen richting vrijwilligerswerk.

De huidige groepen zijn geëvalueerd en elke cursist is individueel besproken. We monitoren klanten op basis van indicatoren zoals bijvoorbeeld interesses, aanwezigheid, beschikbaarheid. De statushouders zijn op excursie gegaan naar een aantal organisaties waar vrijwilligerswerk mogelijk.
Met behulp van de consulenten Tegenprestatie zijn voor elke cursist vervolgstappen afgesproken. Zo zijn 10 cursisten nu vrijwilligerswerk aan het doen en zijn er voor de andere cursisten extra taallessen ingeschakeld of zijn ze doorverwezen naar het SPW. Eind januari 2020 starten we met een nieuwe groep laagleerbaren en alfabetiserenden en met een groep waarbij het doel hoger ligt dan vrijwilligerswerk.

De minister heeft in aanloop naar de nieuwe Wet inburgering voor 2020 extra middelen beschikbaar gesteld. Gemeenten kunnen deze middelen onder andere gebruiken voor integratie van de huidige inburgeraars te versnellen en voor initiatieven die de implementatie van de nieuwe Wet inburgering ondersteunen. Met dit budget is het mogelijk een extra impuls te geven aan het taalverwervingsproces van inburgeringsplichtige statushouders die onder het huidige stelsel moeten inburgeren.
De middelen worden opgenomen in de mei-circulaire en zijn niet apart geoormerkt.

Website ISD in nieuw jasje

Vanaf 1 januari 2020 is onze website aangepast. Bent u nieuwsgierig? U bent welkom op www.isdbollenstreek.nl.

ISD volgen op twitter en Facebook

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek op Twitter en via www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden. Voor onze Facebookpagina kunt u terecht op Facebookpagina ISD.

Meelopen

College- of raadsleden die interesse hebben om een dag(deel) bij de ISD Bollenstreek mee te lopen zijn van harte welkom en kunnen dit kenbaar maken via e.cozijn@isdbollenstreek.nl. Op basis van uw interesses stellen wij een programma samen.