2019-03 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: Procedureregeling HR21, Ministeriële regeling Pgb, toekomst Hulp bij het huishouden, datalek ISD, BUIG-budget 2019, Collectieve aanvullende zorgverzekering, Klanttevredenheidsonderzoek 2019 (over 2018) en de Ledenbrief VNG. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Belangrijkste onderwerpen waar het AB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: benoeming plaatsvervangend voorzitter, Jaarrekening 2018 en de Begroting 2019. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Goedkeurende accountantsverklaring over 2018

Het algemeen bestuur heeft op 24 juni 2019 de jaarrekening 2018 formeel vastgesteld. Tijdens deze vergadering heeft de accountant van PWC haar bevindingen toegelicht. Zij heeft een goedkeurende verklaring afgegeven op zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Begroting 2020 en projectvoorstel Meedoen!

Het algemeen bestuur heeft 24 juni 2019 de begroting 2020 formeel vastgesteld. In deze begroting zijn de kosten voor het projectvoorstel Meedoen! nog niet verwerkt. Alle raden zijn positief over het projectvoorstel Meedoen!, maar er is in een aantal raden ook een voorbehoud gemaakt vanwege de stijgende uitgaven Wmo. Eind augustus hebben wij meer inzicht in de halfjaarcijfers 2019 en de financiële consequenties. Daarnaast zijn naar verwachting in september 2019 de definitieve budgetten 2019 van de Overheid bekend. Daarna vindt de definitieve besluitvorming plaats over de uitvoering van het project Meedoen! en volgt afhankelijk van dat besluit een begrotingswijziging voor de begroting 2020.

Nieuwe plaatsvervangend voorzitter

Het algemeen bestuur heeft op 24 juni 2019 Fred van Trigt, lid algemeen- en dagelijks bestuur ISD en wethouder van Hillegom, benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de ISD. Hij vervangt daarmee Arno van Kempen, die nog wel lid blijft van het algemeen- en dagelijks bestuur van de ISD.

Klanten geven de ISD drie keer een 7,8

Uit de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2019 (over 2018) blijkt dat klanten tevreden zijn over de dienstverlening van de ISD. Klanten geven de ISD voor de algemene klantgerichtheid een 7,8, de medewerkers een 7,8 en voor de algehele beoordeling ISD ook een 7,8. Dat is een hogere score dan vorig jaar. Een resultaat waar we trots op zijn, omdat de klant voor ons centraal staat bij het werk wat we als organisatie met veel passie doen. Kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop en waar mogelijk blijven we die in het belang van onze klanten verbeteren. Het volledige rapport en de resultaten per gemeente staan op onze website. 

Aantal uitkeringsgerechtigden gedaald

Zoals uit de managementrapportage (zie bijlage) blijkt is het aantal uitkeringsgerechtigden in het tweede kwartaal van 2019 opnieuw gedaald. Het aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet is gedaald van 1122 naar 1104. Het aantal uitkeringen op basis van de IOAW/IOAZ is gedaald van 121 naar 108.
Ten opzichte van 1 juli 2018 is het aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet gedaald van 1205 naar 1104 en de IOAW/IOAZ van 127 naar 108.

Aantal afgehandelde aanvragen stijgt nog steeds

Zoals uit de managementrapportage (zie bijlage) blijkt hebben we in het eerste halfjaar van 2019 totaal 4343 aanvragen afgehandeld. In de eerste helft van 2018 waren dat 3380 aanvragen. Een stijging van ruim 25%. Het aantal afgehandelde aanvragen voor een uitkering Participatiewet/IOAW/IOAZ/Bbz is fors afgenomen van 253 in de eerste helft van 2018 naar 197 in de eerste helft van 2019. Deze daling past bij de daling van het uitkeringsbestand. Het aantal afgehandelde aanvragen voor bijzondere bijstand is daarentegen niet afgenomen, maar gestegen van 1075 naar 1414. Door de invoering van het abonnementstarief vanaf 1 januari 2019 is het aantal afgehandelde aanvragen voor de Wmo (begeleiding, hulp bij het huishouden, vervoers- en woonvoorzieningen) en de GPK fors toegenomen van totaal 2052 afgehandelde aanvragen in de eerste helft van 2018 naar 2732 in de eerste helft van 2019. De gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen in de eerste helft van 2019 was 30 dagen en de wettelijke termijn is 56 dagen. In dezelfde periode 2018 was dit 24 dagen. De langere afhandeltermijn komt door de genoemde stijging van 25%, maar ligt nog ruim onder het wettelijk gemiddelde.

Hulp bij het huishouden zomerperiode

Net als voorgaande jaren is voor zorgaanbieders de planning in de zomerperiode een uitdaging. Door de forse toename van het aantal aanvragen voor hulp bij het huishouden en de krapte op de arbeidsmarkt is dat dit jaar nog lastiger. Dat speelt ook landelijk. Ondanks dat heeft het merendeel van de zorgaanbieders aangegeven er vertrouwen in te hebben dat zij de planning rond krijgen. Zij geven wel aan dat het lastig is om goed personeel aan te trekken en te behouden en dat klanten mogelijk om een andere dag dan ze gewend zijn hulp bij het huidhouden krijgen. Maar de afspraak is dat alles in overleg met de klant plaatsvindt. Via een ISD rubriek op onze website en de gemeentepagina hebben we klanten geïnformeerd over de hulp bij het huishouden in de zomerperiode. Ook in de zomerperiode hebben ze recht op hulp bij het huishouden en is het aan de zorgaanbieders om daarover afspraken te maken. Daarnaast ondersteunen we zorgaanbieders om via twitter en onze website de vacatures van de zorgaanbieders onder de aandacht te brengen. Samen met de MareGroep werken voor de hulp bij het huishouden een projectvoorstel uit, waarbij de insteek is om klanten in te zetten voor de hulp bij het huishouden, zodat ze daardoor (gedeeltelijk) uitstromen uit de uitkering. Dit alles in het belang van de onze klanten die de hulp bij het huishouden nodig hebben.

Meelopen

College- of raadsleden die interesse hebben om een dag(deel) bij de ISD Bollenstreek mee te lopen zijn van harte welkom en kunnen dit kenbaar maken via e.cozijn@isdbollenstreek.nl. Op basis van uw interesses stellen wij een programma samen.

ISD volgen op Twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek op Twitter en www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden.

Bijlage