2019-02 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: verlenging overeenkomst RDOG medische advisering, Contourennota, knelpunten Wmo/Wlz, Ministeriële regeling Pgb sociaal netwerk, Jaarplan planning en control 2019, Klanttevredenheidsonderzoek 2019, overheveling overbruggingszorg beschermd wonen, vervoer dagbesteding, aanbesteding software, uitwerking Contourennota/project Meedoen!, Jaarrekening 2018, Begroting 2020, Handhavingsverordening 2019 en de managementinformatie. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 is op 11 april 2019 voor kennisgeving naar de gemeenteraden verzonden. We zijn binnen de vastgestelde begroting gebleven. Bij de Participatiewet is sprake van een onderschrijding van circa € 700.000 en bij Zorg een onderschrijding van circa € 525.000. De Overheadkosten zijn circa € 230.000 lager dan begroot. De accountantsverklaring is nog niet beschikbaar, maar we verwachten dat we net als vorig jaar een goedkeurende verklaring krijgen met mogelijk een opmerking voor de uitgaven die via de SVB lopen. Die beperking is een landelijk probleem en speelt sinds de SVB de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten regelt. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 2018 formeel vast op 24 juni 2019.

Uitwerking Contourennota 2020

Naar aanleiding van de bijeenkomsten met raadsleden over de Contourennota 2020 hebben wij het projectvoorstel Meedoen! gemaakt. In dit projectvoorstel staat een vijftal projecten uitgewerkt inclusief de financiële consequenties. De projecten zijn gericht op de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeenteraden bepalen welke projecten de ISD moet uitvoeren. De projectvoorstellen staan gelijktijdig met de begroting 2020 op de agenda van de raden, omdat de uitgaven voor deze projecten nog niet zijn verwerkt in de begroting 2020.

Begroting 2020

De begroting 2020 is op 11 april 2019 voor gevoelens naar de raden gestuurd. De begroting is gebaseerd op bestaand beleid en dat betekent dat de uitgaven voor de projectvoorstellen Meedoen! nog niet zijn verwerkt. Zodra de gevoelens van de raden bekend zijn over deze projectvoorstellen passen we de begroting 2020 daarop aan. Het algemeen bestuur stelt, mede op basis van de gevoelens van de raden, op 24 juni 2019 de begroting 2020 inclusief de uitgaven voor de projectvoorstellen Meedoen! formeel vast.

Klanttevredenheidsonderzoek

Net als voorgaande jaren voert I&O Research voor de ISD het klanttevredenheidsonderzoek uit. In april 2019 hebben circa 2500 klanten een vragenlijst gehad, die ze schriftelijk of digitaal kunnen invullen. De resultaten zijn eind juni 2019 bekend. De ervaringen van onze klanten gebruiken wij om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Het eindrapport sturen wij na vaststelling in het dagelijks bestuur ook naar de college- en raadsleden toe en publiceren we op onze website.

ISD start formeel met MijnOverheid.nl

Na de formele aansluiting op MijnOverheid.nl en interne testen hebben de klanten Participatiewet begin mei hun eerste post via MijnOverheid.nl. We zijn gestart met de uitkeringsspecificaties van klanten met een uitkering Participatiewet. De eerste paar maanden sturen we de informatie zowel digitaal als per post. Het gebruik van MijnOverheid.nl is niet verplicht. Totaal heeft 27% de uitkeringsspecificatie via MijnOverheid.nl ontvangen en dat is een goed begin. Klanten die daarvan geen gebruik maken blijven hun post via de Nieuwsbrief ISD 2019-02 versie 13 mei 2019 reguliere post ontvangen. Daarna gaan we meer documenten via MijnOverheid.nl versturen. Dat is ook
veiliger dan via de reguliere e-mail.

Aantal uitkeringsgerechtigden redelijk stabiel

Zoals uit de managementrapportage (zie bijlage) blijkt is het aantal uitkeringsgerechtigden het eerste kwartaal 2019 redelijk stabiel gebleven. Vanaf 1 april 2019 is sprake van een lichte daling en mogelijk komt dat door seizoenswerk. Ten opzichte van 1 april 2018 is het aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet gedaald van 1218 naar 1115. Het aantal uitkeringen op basis van de IOAW/IOAZ is gedaald van 123 naar 121. Het aantal loonkostensubsidies is gestegen. Op 1 januari 2018 was sprake van 55 loonkostensubsidies en op 1 april 2019 van 79 loonkostensubsidies en dit aantal neemt nog toe.    

Aantal afgehandelde aanvragen fors gestegen

Zoals uit de managementrapportage (zie bijlage) blijkt hebben we in het eerste kwartaal van 2019 totaal 2147 aanvragen afgehandeld. In het eerste kwartaal van 2018 waren dit 1815 aanvragen.
De stijging betreft voornamelijk de aanvragen bijzondere bijstand en Wmo (begeleiding, hulp bij het huishouden, vervoersvoorziening en woonvoorziening). Het aantal afgehandelde aanvragen voor een uitkering Participatiewet is afgenomen. De gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen was in het eerste kwartaal 29 dagen en wettelijk is dat 56 dagen. In het eerste kwartaal van 2018 was het aantal afgehandelde aanvragen 6465 en was de gemiddelde doorlooptijd 25 dagen. De hogere doorlooptijd heeft te maken met de toename van het aantal afgehandelde aanvragen. Ondanks de toename zitten we ruim onder de wettelijke termijn. In het belang van onze klanten blijven we ons best doen om de doorlooptermijn zo laag mogelijk te houden.      

Effect invoering Abonnementstarief Wmo zichtbaar

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor de Wmo aanzienlijk gedaald. Het maximaal tarief is € 17,50 per vier weken en dat is ongeacht de hoogte van het inkomen dat iemand heeft. Zoals verwacht heeft de invoering van dit lage tarief een aanzuigende werking en leidt dit tot extra aanvragen.
Ten opzichte van het 1e kwartaal 2018 is het aantal ingediende aanvragen in het eerste kwartaal 2019 met 22,5% gestegen. De hoogste stijging betreft de hulp bij het huishouden met 58%.
Bij de halfjaarcijfers 2019 zien we of deze trend zich voortzet en of een begrotingswijziging voor de begroting 2019 noodzakelijk is.  

Acties datalek meteen opgepakt

Helaas heeft door een menselijke fout op 18 april 2019 een datalek plaatsgevonden. Door dit datalek hebben totaal 116 klanten (in plaats van bijna 300 zoals eerst verwacht) met een uitkering per e-mail de NAW gegevens van 286 andere klanten gekregen. Het ging niet om inhoudelijke gegevens over de uitkering, maar betrof naam, adresgegevens en e-mailadres. Na ontdekking van het datalek hebben we dezelfde dag een aantal acties ondernomen, zoals excuusbrief klanten, contact met functionaris gegevensbescherming en melding bij de autoriteit persoonsbescherming. Daarnaast hebben we naast de standaardprocedure extra maatregelen getroffen om dit te voorkomen. Op het datalek en de excuusbrief hebben uiteindelijk 5 klanten nog gereageerd en die hebben daarop een persoonlijke reactie gekregen.  

Resultaten statushouders

Op 1 februari 2019 zijn 16 studenten na een ‘Maak je studiefit’ training uitgestroomd uit de uitkering richting een entree-opleiding op het MBO Rijnland. De entree-opleiding (MBO niveau 1) duurt minimaal zes maanden en maximaal een jaar. De bedoeling is dat ze doorstromen naar niveau 2, 3 of 4 op het MBO, zodat ze daarna meer kans hebben op de arbeidsmarkt in de door hen gewenste richting. Vanwege deze mooie prestatie en samenwerking met het MBO Rijnland zijn de consulenten statushouders gestart met het selecteren van jongeren die 1 september 2019 kunnen uitstromen. Daarnaast is er nu een aantal statushouders die direct een HBO opleiding kunnen volgen. Om mee te kunnen doen aan ‘Maak je Studiefit’ moet de statushouder minimaal taalniveau A2 hebben en jonger zijn dan 30 jaar. Deze groep is uitgenodigd voor een gesprek bij de ISD. We informeren ze over de mogelijkheid terug te gaan naar school. Een aantal heeft al een opleiding gevolgd of werkervaring in het land van herkomst. De consulenten statushouders leggen in een aantal sessies uit hoe het schoolsysteem in Nederland werkt, hoe belangrijk een diploma is en wat studiefinanciering inhoudt en welke gevolgen dat heeft voor het  inkomen. Daarbij is gekozen om deze selectie van jongeren in de zomer een spoedcursus Nederlands te laten volgen, zodat de kans op uitval bij het starten van de opleiding nihil is.

Naast deze mooi uitdaging zetten we de komende periode veel in op extra taallessen naast de inburgering. In samenwerking met Kreda kijken we naar extra activiteiten zodat de statushouders op welk niveau dan ook kan participeren en integreren.

Meelopen

College- of raadsleden die interesse hebben om een dag(deel) bij de ISD Bollenstreek mee te lopen zijn van harte welkom en kunnen dit kenbaar maken via e.cozijn@isdbollenstreek.nl. Op basis van uw interesses stellen wij een programma samen. Afgelopen periode heeft een aantal raadsleden meegelopen en die zijn daar positief over. 

ISD volgen op Twitter

Als u de ISD volgt op Twitter krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek vindt u ons op Twitter en onze website www.isdbollenstreek.nl.

Bijlage