2019-01 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

Nieuwsbrief ISD

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: Aansluitingsovereenkomst Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Collectieve aanvullende zorgverzekering, Algemene inkoopvoorwaarden ISD Bollenstreek, Bestuurlijk aanbesteden hulp bij het huishouden, Abonnementstarief Wmo, Analyse halfjaarcijfers 2018 en voorlopige BUIG-budgetten 2019, Uitspraak CRvB over hulp bij het huishouden, Vroegsignalering, Systeem functiebeschrijvingen en waarderingssysteem, Project statushouders, Normenkader 2018, Informatiebeveiligingsbeleid en Informatiebeveiligingsplan, Uitvoeringsregels loonkostensubsidie 2018 en evaluatie loonkostensubsidie, tarieven hulp bij het huishouden 2019, Evaluatie hulp bij het huishouden/schoon en leefbaar, Uitvoeringsregels en Uitvoeringsbesluit Wmo 2019, Kadernota en managementinformatie. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Belangrijkste onderwerpen waar het AB het afgelopen kwartaal over vergaderd heeft zijn: Halfjaarcijfers 2018, GR ISD Bollenstreek en benoeming nieuw lid en voorzitter dagelijks bestuur ISD 2019. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Nieuwe voorzitter ISD en wijziging algemeen bestuur

De heer Dennis Salman, wethouder sociaal domein Noordwijk, is de nieuwe voorzitter van het dagelijks- en algemeen bestuur van de ISD. Hij vervangt mevrouw Marie José Fles, die niet meer in het college van Noordwijk zit. De heer Arno van Kempen, wethouder sociaal domein Teylingen, blijft plaatsvervangend voorzitter. Vanwege de nieuwe gemeente Noordwijk bestaat het algemeen bestuur van de ISD nog uit 8 leden in plaats van 10 leden. Namens Noordwijk is naast de heer Dennis Salman ook de heer Roberto ter Hark lid van het algemeen bestuur van de ISD.

Uitkeringsgerechtigden laatste kwartaal weer gedaald

Zoals uit de managementrapportage (zie bijlage) blijkt is het aantal uitkeringsgerechtigden in het 4e kwartaal opnieuw gedaald. Ten opzichte van 1 januari 2018 is het aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet gedaald van 1223 naar 1121. Het aantal uitkeringen op basis van de IOAW/IOAZ is gestegen van 93 naar 111.

In 2018 meer aanvragen afgehandeld en met name bij de Wmo

Zoals uit de managementrapportage (zie bijlage) blijkt hebben we in 2018 totaal 6937 aanvragen afgehandeld, waarvan 90% binnen de wettelijke termijn. De gemiddelde doorlooptijd was 28 dagen en wettelijk is dat 56 dagen. In 2017 was het aantal afgehandelde aanvragen 6465 en was 88% binnen de wettelijke termijn en met de gemiddelde doorlooptijd van 28 dagen afgehandeld. Het aantal aanvragen voor een uitkering en bijzondere bijstand is afgenomen en bij de Wmo is het aantal aanvragen gestegen.

Lichte stijging Loonkostensubsidie

Uit de cijfermatige evaluatie van medio december 2018 blijkt dat het aantal personen met een loonkostensubsidie in 2018 is gestegen van 55 naar 71. Het aantal is minder gestegen dan verwacht en dat komt omdat contracten regelmatig niet verlengd zijn. Daarnaast hebben ook werknemers zelf ontslag genomen of is het dienstverband door langdurige ziekte gestopt. Totaal heeft slechts 10% een vast dienstverband.

Bestuurlijke aanbesteding hulp bij het huishouden afgerond

De bestuurlijke aanbesteding voor de Wmo/hulp bij het huishouden is afgerond. Vanaf 1 januari 2019 hebben we met acht aanbieders, waarvan één nieuwe zorgaanbieder, een nieuwe overeenkomst afgesloten. Het afgesproken uurtarief is ten opzichte van vorig jaar verhoogd. We hebben het vertrouwen dat de continuïteit en de kwaliteit van de hulp bij het huishouden gewaarborgd is.

Consequenties uitspraak CRvB over ‘schoon en leefbaar’

In het 4e kwartaal 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep over de hulp bij het huishouden/schoon en leefbaar een tweetal uitspraken gedaan, die voor een groot aantal gemeenten in het land verstrekkende gevolgen kan hebben. VNG heeft het advies gegeven aan gemeenten en aanbieders geen overhaaste stappen te nemen om het beleid te wijzigen of contracten op te zeggen. Op korte termijn komen wij met een voorstel over hoe om te gaan met deze uitspraken, omdat voor de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen een schoon en leefbaar huis van toepassing is.

Abonnementstarief Wmo

Vanaf 1 januari 2019 geldt voor de Wmo het zogenaamde abonnementstarief. Dit betekent dat voor de voorzieningen Wmo een eigen bijdrage geldt van maximaal € 17,50 per vier weken. Het maakt daarbij niet uit hoeveel voorzieningen iemand heeft. Voor 2019 was de eigen bijdrage afhankelijk van de hoogte van het inkomen en dat is afgeschaft. De eigen bijdrage geldt voor zorg in natura en voor een persoonsgebonden budget. Door de verlaging van de eigen bijdrage verwachten we dat het aantal aanvragen voor een Wmo voorziening toeneemt en dat de inkomsten voor de eigen bijdrage dalen. Op dit moment is daar nog geen informatie over beschikbaar.

Pilot Vroeg Eropaf van start

Voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen is deze maand in het kader van vroegsignalering de pilot Vroeg Eropaf van start gegaan. Vroeg Eropaf is een samenwerking van de drie gemeenten en de woonstichtingen Vooruitgang en Stek. De uitvoering vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de ISD. Woonstichtingen melden huurders met een huurachterstand van twee maanden aan en een huisbezoeker van het projectteam Vroeg Eropaf gaat bij de huurder op bezoek met als insteek de huurder te helpen met zijn (financiële) problemen. De huisbezoekers zijn medewerkers van de ISD en Kwadraad. De gemeente Noordwijk en de woonstichtingen doen nu nog niet mee aan deze pilot, maar kunnen altijd later aansluiten. De eerste aanmeldingen zijn binnen en de eerste huisbezoeken staan gepland.

Tegenprestatie naar vermogen en Wet taaleis

Uit de media blijkt dat staatssecretaris Van Ark van mening is dat gemeenten de Wet taaleis en de Tegenprestatie niet (goed) uitvoeren. Wij voeren de Tegenprestatie naar vermogen conform de wet uit en de ervaringen zijn positief. In het 1e kwartaal van 2019 maken we een beleidsmatige evaluatie van de Tegenprestatie naar vermogen. Bij het aanvragen van een uitkering passen we als taaltoets de taalmeter toe als we twijfelen over de beheersing van de Nederlandse taal. Voor iedere uitkeringsrechtigde is de inspanningsverplichting om Nederlands te leren van toepassing. Voor de uitvoering van de Wet taaleis zijn uitvoeringsregels beschikbaar. Het klantenbestand Participatiewet bestaat uit een groot aantal statushouders. Omdat aan de voorkant al duidelijk is dat zij de Nederlandse taal niet beheersen krijgen de statushouders via het project statushouders extra ondersteuning, zodat ze sneller/beter kunnen re-integreren en participeren in de Nederlandse samenleving. Ondersteuning bij het (sneller) leren van Nederlands is hiervan een belangrijk onderdeel. Het project statushouders van de ISD draagt bij aan het realiseren van het doel van de Wet taaleis.

Training ‘Maak je Studiefit’ voor statushouders mooi resultaat

In oktober 2018 zijn we gestart met de training ‘Maak je Studiefit’ voor jonge, leerbare statushouders. De bedoeling van deze training is zoveel mogelijk jonge statushouders naar school te begeleiden. Om mee te kunnen doen aan ‘Maak je Studiefit’ moet de statushouder minimaal taalniveau A2 hebben en jonger zijn dan 30 jaar. Deze groep is uitgenodigd voor een gesprek bij de ISD. Daarin wezen we ze op de mogelijkheid terug te gaan naar school. Een aantal heeft al een opleiding gevolgd of werkervaring in het land van herkomst. Maar geen van allen heeft een diploma. We zijn gestart met een groep van ongeveer 20 personen. In de loop van de training viel een aantal deelnemers af die toch liever wilden gaan werken. Maar er kwamen ook deelnemers bij. De consulenten statushouders legden in een aantal sessies uit hoe het schoolsysteem in Nederland werkt, hoe belangrijk een diploma is en wat studiefinanciering inhoudt. Na een voorlichtingsavond op het MBO Rijnland konden we 16 nieuwe studenten laten inschrijven op het MBO Rijnland in Leiden. Zij starten op donderdag 31 januari 2019 met de entree-opleiding in een speciale klas. De statushouders krijgen les in Nederlands, rekenen en burgerschap. Daarnaast hebben alle studenten een eigen richting gekozen. In die richting krijgen zij onderwijs en zoeken ze een stageplaats voor twee dagen in de week. Wij ondersteunen de studenten met het vinden van een stageplek.
Alle 17 studenten stromen per 1 februari 2019 uit de uitkering. Dit is een mooie prestatie van de afdeling statushouders van de ISD en iets waar we trots op zijn. De entree-opleiding (MBO niveau 1) duurt minimaal 6 maanden en maximaal een jaar. De bedoeling is dat ze doorstromen naar niveau 2, 3 of 4 op het MBO, zodat ze daarna meer kans hebben op de arbeidsmarkt in de door hen gewenste richting.

Meelopen

College- of raadsleden die interesse hebben om een dag(deel) bij de ISD Bollenstreek mee te lopen zijn van harte welkom en kunnen dit kenbaar maken via e.cozijn@isdbollenstreek.nl. Op basis van uw interesses stellen wij een programma samen. College- en raadsleden die meegelopen hebben zijn daar positief over.

ISD volgen op twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek op Twitter en www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden.

 

Bijlage