2018-04 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: Loonkostensubsidiebeleid, Bestuurlijke aanbesteding Tijdelijk bescherm wonen LVB 18+, Logo ISD Bollenstreek, Plan van aanpak Cliëntenraad, Brief Marente over uitvoering Wmo, Onderzoek arbeidsontheffingen, Halfjaarrapportage 2018, GR ISD Bollenstreek 2019, Ondermandaat Jeugdwet ISD Bollenstreek, Armoedemonitor HLT, Halfjaarrapportage project statushouders 2018, Evaluatie samenwerking Ondernemersklankbord, en managementinformatie. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur

Het AB heeft het afgelopen kwartaal niet vergaderd. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Daling uitkeringsgerechtigden zet zich voort

Zoals uit de managementrapportage (zie bijlage) blijkt daalt het aantal uitkeringsgerechtigden nog steeds. Ten opzichte van 1 oktober 2017 is het totaal aantal uitkeringsgerechtigden gedaald van 1336 naar 1258. Dat is een daling van circa 5,8%.

Halfjaarcijfers 2018 en BUIG-budget

Op basis van de halfjaarcijfers 2018 blijkt dat de exploitatiekosten in 2018 binnen de begroting blijven. Bij de Participatiewet zien we een overschrijding, maar op basis van het definitieve BUIG-budget en de daling van het uitkeringsbestand lijkt er uiteindelijk in 2018 geen sprake van een financieel tekort. Ten opzichte van het voorlopige BUIG-budget is het definitieve BUIG-budget voor de ISD gemeenten samen € 545.000 hoger. Dat houdt in dat de ISD gemeenten voor het eerst in jaren geen tekort op het BUIG-budget hebben en een Vangnetregeling aanvragen niet nodig is.
Bij de Zorguitgaven is ISD-breed sprake van een (kleine) onderschrijding, maar zijn de uitgaven wisselend per gemeente. In tegenstelling tot de Participatiewet komen de Zorguitgaven ten laste van de individuele gemeente. Ten opzichte van het landelijk beeld zijn de zorgkosten per inwoner in onze regio laag.

Bevindingen onderzoek arbeidsontheffing

De afdeling Kwaliteit van de ISD heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de arbeidsontheffingen bij de Participatiewet. Aanleiding voor dit onderzoek waren de bevindingen van de benchmark van Divosa, waaruit blijkt dat de ISD procentueel meer klanten met een arbeidsontheffing heeft. Uit het onderzoek blijkt dat de ISD de arbeidsontheffingen goed registreert en de arbeidsontheffingen terecht heeft toegekend. Uit het onderzoek blijkt dat bij de benchmark niet altijd de juiste gegevens zijn vergeleken, omdat niet iedere deelnemer aan de benchmark op dezelfde wijze registreert. Het lage bijstandspercentage binnen de ISD gemeenten heeft ook effect op het percentage klanten met een arbeidsontheffing, omdat de meeste mensen die kunnen werken ook werken.

ISD aangesloten op MijnOverheid.nl

De ISD is aangesloten op MijnOverheid.nl en uit de diverse testen blijkt dat het goed werkt. Dit betekent dat klanten die dat willen de post (bijvoorbeeld beschikkingen, uitkeringsspecificaties) van de ISD digitaal via MijnOverheid.nl kunnen ontvangen. Sinds kort is ook de app MijnOverheid.nl beschikbaar en daarmee is de informatie ook op mobiele telefoons en tablets zichtbaar. De komende maanden vindt de uitrol en de uitgebreide communicatie plaats over deze aansluiting en de mogelijkheden. In de beginperiode krijgen de klanten de informatie zowel digitaal als per post. 

Consequenties tspraak CRvB over ‘schoon en leefbaar’

Een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over hulp bij het huishouden/schoon en leefbaar huis is opzienbarend en heeft voor een groot aantal gemeenten in het land verstrekkende gevolgen. Niet alleen voor de manier waarop gemeenten in het sociaal domein indiceren, maar ook voor de manier waarop zij inkopen. De ISD onderzoekt welke gevolgen deze uitspraak heeft voor de wijze waarop de hulp bij het huishouden in de gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen is geregeld en ingekocht is. Dit geldt niet voor de gemeente Hillegom, omdat deze gemeente destijds niet heeft gekozen voor resultaatgericht indiceren, maar is blijven indiceren in uren. Via de colleges krijgen de raden begin november 2018 meer informatie hierover.

GR ISD Bollenstreek 2019

De huidige Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek (GR ISD) moet gewijzigd worden, mede vanwege de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout. Het dagelijks- en algemeen bestuur zijn akkoord met de voorgestelde GR ISD 2019. De GR ISD 2019 gaat binnenkort naar de colleges toe en voor
1 maart 2019 moet de besluitvorming rond zijn. Voor Noordwijk geldt dat het nieuwe college, gehoord de nieuwe raad, een besluit moet nemen en dat kan pas na 1 januari 2019.  

Activiteiten project statushouders

In de zomerperiode van 2018 zijn de consulenten van het Project Statushouders onverminderd doorgegaan met het wekelijks spreken van hun klanten. Als we de statushouder regelmatig spreken, kunnen we de vinger aan de pols houden en bijsturen waar dat nodig is. Het project heeft ons nogmaals geleerd dat het voor de statushouder cruciaal is de Nederlandse taal te leren spreken. We zijn daarom in het najaar weer gestart met een aantal taalcursussen bij de Vrije Universiteit Lisse en de Vrije Universiteit Voorhout en bij Delken en Boot in Leiden. Daarnaast blijven we de klanten ook begeleiden naar vrijwilligerswerk. De combinatie taalcursus, inburgeringslessen en vrijwilligerswerk is een bewezen goede manier om de statushouders zo snel mogelijk te laten integreren in de Nederlandse samenleving. Er zijn ook weer twee cursussen digivaardigheden gestart. Voorafgaand aan de cursus hebben de statushouders een test gedaan om hun niveau te bepalen.
Voor de rest van het najaar staat er nog een aantal activiteiten op de planning. In oktober 2018 zijn we gestart met een training ‘Maak je Studiefit’ voor jonge, leerbare statushouders. We willen hen begeleiden naar de entreeopleiding van het MBO in februari 2019. Het doel is ze daarna te laten doorstromen naar een MBO-opleiding. We werken voor deze training samen met het MBO Rijnland in Leiden.

Resultaten project statushouders

Jaarlijks vinden er overkoepelende overleggen plaats waarbij de projectleiders/coördinatoren aanwezig zijn van de gemeente Leiden (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude), Katwijk, Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop en de ISD Bollenstreek. Het doel van dit overleg is het uitwisselen van goede ideeën om de begeleiding van statushouders te optimaliseren. In vergelijking met de omringende gemeenten in Zuid- Holland blijkt dat de ISD Bollenstreek een goed werkend project heeft, waarbij voornamelijk het hoge aantal uitstromers er boven uit steekt. De uitstroom van statushouders voor heel 2018 ligt nu op 78. En sinds de start van het project op 138.

Hoge deelname Startpunt Geldzaken 

Sinds mei 2017 zijn we aangesloten bij Startpunt Geldzaken. Via Startpunt Geldzaken kunnen burgers uit de ISD gemeenten anoniem diverse geldplannen maken. Bij de start waren drie geldplannen beschikbaar en dat is uitgebreid naar zes geldplannen. Totaal hebben 379 personen via onze website een geldplan gemaakt. Meer informatie over de geldplannen kunt u vinden op: Startpunt Geldzaken.

Nieuw logo ISD vanaf 1 januari 2019

Vanwege de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout moet het logo van de ISD aangepast worden. Het dagelijks bestuur heeft besloten dat dit een goed moment is voor een nieuw logo. Vanaf 1 januari 2019 herkent u de ISD aan onderstaand logo. 

Logo ISD

Meelopen

College- of raadsleden die interesse hebben om een dag(deel) bij de ISD Bollenstreek mee te lopen zijn van harte welkom en kunnen dit kenbaar maken via e.cozijn@isdbollenstreek.nl. Op basis van uw interesses stellen wij een programma samen. College- en raadsleden die meegelopen hebben zijn daar positief over. 

ISD volgen op twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek op Twitter en www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden.

 

Bijlage