2018-03 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: Jaarrekening 2017, Begrotingswijziging 2018-I, Begroting 2019, Vroegsignalering, loonkostensubsidie, Huishoudelijk reglement cliëntenraad, bestuurlijk aanbesteden Wmo 2018/2019, eigen bijdrage bepaalde accessoires rolstoel, resultaten klanttevredenheidsonderzoek en managementinformatie. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Belangrijkste onderwerpen waar het AB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: benoeming leden dagelijks bestuur en voorzitter/plv. voorzitter, Jaarrekening 2017, Begrotingswijziging 2018-I en Begroting 2019. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Nieuw algemeen- en dagelijks bestuur

Als gevolg van de raadsverkiezingen in Hillegom, Lisse en Teylingen is de samenstelling van het algemeen- en dagelijks bestuur gewijzigd. Het algemeen bestuur heeft op 28 juni 2018 de leden voor het dagelijks bestuur benoemd en de voorzitter/plv. voorzitter. De samenstelling van het algemeen bestuur is als volgt: de heer F.Q.A. van Trigt (tevens DB lid) en de heer J. van Rijn (namens Hillegom), mevrouw J.A.C. Langeveld (tevens DB-lid) en mevrouw J.M.P. van der Laan (namens Lisse), mevrouw M.J. Fles (voorzitter en tevens DB-lid) en de heer D.T.C. Salman (namens Noordwijk), de heer A. Gotink (tevens DB-lid) en de heer M.G. Bilars (namens Noordwijkerhout), de heer A.L. van Kempen (plv. voorzitter en tevens DB-lid) en de heer B.H.C. Brekelmans (namens Teylingen) en de heer R.J. ’t Jong (secretaris/directeur ISD).

Jaarrekening 2017

Het algemeen bestuur heeft op 28 juni 2018 de jaarrekening formeel vastgesteld. Tijdens deze vergadering heeft de accountant van PWC zijn bevindingen toegelicht. Hij heeft een goedkeurende verklaring afgegeven op zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. De accountant heeft geen bijzonderheden geconstateerd.

Begrotingswijziging 2018-I en begroting 2019 vastgesteld

Gelet op de gevoelens van de gemeenteraden heeft het algemeen bestuur de begrotingswijziging 2018-I en de begroting 2019 vastgesteld. De begroting 2019 is gebaseerd op het huidige beleid. In september 2018 zijn de halfjaarcijfers over 2018 bekend en is helder of bijstelling van de begroting 2018 gewenst is.

Aantal uitkeringsgerechtigden daalt

De laatste maanden is het aantal mensen met een bijstandsuitkering Participatiewet (PW) gedaald en het aantal ligt voor het eerst onder het niveau van 1 januari 2018. Het aantal mensen met een IOAW/IOAZ uitkering is de laatste maanden toegenomen. De daling van het bestand PW en de toename bij de IOAW/IOAZ sluiten aan bij het landelijk beeld.

Loonkostensubsidiebeleid

Over de loonkostensubsidie hebben wij de colleges en gemeenteraden via diverse brieven en persberichten op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Het voorstel om het beleid aan te passen naar dat van voor 1 januari 2018 hebben wij voor formele vaststelling op 17 juli 2018 naar de gemeenten gestuurd. Vooruitlopend op de formele vaststelling van het voorgestelde loonkostensubsidiebeleid anticiperen we in het belang van de werknemers en werkgevers op het voorgenomen beleid. Dat betekent dat we dit beleid in de praktijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 al toepassen. De beleidsaanpassing betreft de doelgroep loonkostensubsidie en de omvang van de dienstbetrekking waarvoor aanspraak bestaat op loonkostensubsidie. Samen met het onderzoeken we naar het inzetten van andere re-integratieinstrumenten om duurzame uitstroom te realiseren. Daarbij kijken we welke bezuinigingen er in dat kader mogelijk zijn.

Klanten tevreden over onze dienstverlening

Uit de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2018 blijkt dat klanten tevreden zijn over de dienstverlening van de ISD. Klanten geven de ISD voor de algemene klantgerichtheid een 7,7, de medewerkers een 7,8 en voor de algehele beoordeling ISD een 7,7. Dat is een hogere score dan vorig jaar. Toen was de beoordeling op deze onderdelen een 7,5. Kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop en waar mogelijk blijven we die in het belang van onze klanten verbeteren. Het volledige rapport staat op onze website.

Ontwikkelingen project statushouders

In de maanden januari tot en met juni 2018 is er veel gebeurd bij het project statushouders.
Begin 2018 hielden we vooral heronderzoeken en voortgangsgesprekken. Alle consulenten spreken wekelijks een aantal statushouders. Hierdoor blijft de statushouder in beeld en kunnen we ze goed begeleiden. Met de lessen van het project uit 2017 in het achterhoofd zetten we onverminderd in op taalscholing. Het beheersen van de Nederlandse taal is cruciaal om mee te kunnen doen in de samenleving. Vooral de combinatie van een extra taalcursus, inburgeringslessen en (vrijwilligers)werk blijkt een succes te zijn. Door het veelvuldig contact met de samenleving gaat de statushouder zichtbaar en met sprongen vooruit in zijn taalontwikkeling. Bovendien geeft het een doel en ritme aan de dag. Intensieve taalscholing bieden we aan via de Volksuniversiteiten van Lisse en Voorhout.
Vanaf maart doen we intakegesprekken met statushouders die in 2017 en 2018 zijn binnengekomen en nog niet eerder zijn gesproken. De sollicitatietraining ‘Maak je werkfit’ is uitgebreid. Van de 21 deelnemers aan deze training zijn er al 3 uitgestroomd uit de uitkering door werk. In september start een nieuwe groep. We zijn blij dat we voor de cursus VCA (een opleiding op het gebied van veilig en gezond werken) een bedrijf hebben gevonden die de opleiding en het examen in het Arabisch geeft. Inmiddels zijn er 9 statushouders geslaagd voor het VCA examen. Zo kunnen ze doorstromen in een aantal beroepsgroepen waarbij het VCA verplicht is.
De komende maanden gaan we onverminderd door met de taallessen. Daarnaast starten we weer met een cursus digivaardigheden en een vervolg op de training ‘Maak je werkfit’. En we proberen zo veel mogelijk statushouders aan vrijwilligerswerk te helpen. We hebben het eerste halfjaar 45 mensen kunnen helpen om uit te stromen uit de uitkering.

Cursus omgaan met geld toegevoegde waarde

Consulenten Schulddienstverlening geven in samenwerking met Kwadraad een cursus Omgaan met geld. Het doel van de cursus is dat de deelnemers met (deskundige) hulp en persoonlijke begeleiding weer zelfstandig met geld kunnen omgaan. Om toegelaten te worden tot de schulddienstverlening is deelname aan deze cursus verplicht. Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers tevreden zijn over de inhoud van de cursus, het cursusmateriaal, de toepasbaarheid en de cursusleiders.

Meelopen

College- of raadsleden die interesse hebben om een dag(deel) bij de ISD Bollenstreek mee te lopen zijn van harte welkom en kunnen dit kenbaar maken via e.cozijn@isdbollenstreek.nl. Op basis van uw interesses stellen wij een programma samen.

ISD volgen op twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek op Twitter en www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden.

Bijlage