2018-02 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: Vrijstelling eigen bijdrage Wmo, deelname pilot I-Pgb, evaluatie hulp bij het huishouden/schoon en leefbaar huis, evaluatie project statushouders, dialoogsessies met raden, klanttevredenheidsonderzoek 2018, Vroegsignalering, bewijsstukken bij digitale aanvragen, evaluatie tegenprestatie naar vermogen, loonkostensubsidie en managementinformatie. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Het algemeen bestuur heeft het afgelopen kwartaal niet vergaderd. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Informatiebijeenkomsten voor nieuwe raden

Allereerst wensen we de nieuwe raden van Hillegom, Lisse en Teylingen de komende raadsperiode veel succes toe. Zodra in deze gemeenten de colleges en de bestuursleden voor de ISD bekend zijn, organiseren wij in overleg met de griffie informatiebijeenkomsten voor de nieuwe raden. Tijdens deze bijeenkomsten informeren we de raadsleden over de taken van ISD Bollenstreek en de ontwikkelingen die spelen. In verband met de voorgenomen fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout is daar de verkiezing in november 2018. Daarna nodigen we de nieuwe raad van Noordwijk uit.

Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 is op 12 april 2018 voor kennisgeving naar de gemeenteraden verzonden. We zijn binnen de vastgestelde begroting gebleven. Bij de exploitatiekosten is sprake van een onderschrijding van bijna € 700.000, bij Inkomen een lichte onderschrijding van € 3.000 en bij Zorg een overschrijding van € 41.000. Uit de controle van de accountant zijn geen signalen en bijzonderheden naar voren gekomen. De accountantsverklaring is nog niet beschikbaar, maar we verwachten dat we net als vorig jaar een goedkeurende verklaring krijgen met een beperking voor de uitgaven die via de SVB lopen. Die beperking is een landelijk probleem en speelt sinds de SVB de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten regelt. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 2017 formeel vast op 28 juni 2018.

Begrotingswijziging 2018-I

De begrotingswijziging 2018-I is op 12 april 2018 voor gevoelens naar de raden gestuurd. De begroting 2018 is begin 2017 al opgesteld. Op basis van de realisatie 2017, bijgestelde verwachtingen, de uitvoering van de Algemene Maatregel van Bestuur reële kostprijs Wmo 2015, de toename van het aantal voorzieningen Wmo en de meeneemregeling van het project statushouders is het voorstel de begroting 2018 te verhogen met een bedrag van totaal € 3.590.470. Het algemeen bestuur stelt, mede op basis van de gevoelens van de raden, op 28 juni 2018 de begrotingswijziging 2018-I formeel vast.

Begroting 2019

De begroting 2019 is op 12 april 2018 voor gevoelens naar de raden gestuurd. De begroting is gebaseerd op bestaand beleid. Het algemeen bestuur stelt, mede op basis van de gevoelens van de raden, op 28 juni 2018 de begroting 2019 formeel vast.

Eerste resultaten uitbreiding Digitaal loket

Het digitaal loket is medio maart 2018 uitgebreid. Dit betekent dat burgers voor diverse aanvragen van de Participatiewet via DigiD eenvoudig een aanvraag kunnen indienen. Op de digitale aanvraagformulieren staat een deel van de informatie ingevuld en tijdens de aanvraagprocedure krijgt de aanvrager extra informatie en ziet hij meteen als hij geen recht heeft. Het meesturen van bewijsstukken is niet nodig en de controle vindt achteraf plaats. Er is sprake van aanvullende dienstverlening en dat betekent dat schriftelijk aanvragen mogelijk blijft. De eerste ervaringen zijn positief. De gemiddelde afhandeltermijn van de eerste 11 aanvragen is 5 dagen. Het aantal aanvragen is nog minimaal, maar we verwachten dat dit aantal de komende maanden toeneemt. We staan open voor reacties van klanten en nemen de tips mee met de verdere ontwikkeling van de digitalisering. De voorbereidingen om aan te sluiten op MijnOverheid.nl gaat de goede kant op. We verwachten in 2018 hierop aan te kunnen sluiten.

Loonkostensubsidie centraal

Door de aandacht in de media stonden de laatste weken in het teken van de loonkostensubsidie. Aanleiding was het nieuwe beleid vanaf 1 januari 2018, waarbij werkgevers voor een werknemer in beginsel voor maximaal 25,5 uur per week loonkostensubsidie kunnen krijgen. Als een medewerker meer uren werkt, dan betaalt de werkgever zelf die kosten. Kostenbeheersing en een betere balans tussen de bijdrage van de werkgever en de Overheid waren de aanleiding van de beleidsaanpassing. In de uitvoeringsregels die het dagelijks bestuur eind 2017 heeft vastgesteld was maatwerk opgenomen. Naar aanleiding van de discussie rondom de loonkostensubsidie heeft het dagelijks bestuur eind maart de uitwerking van het maatwerk en de overgangsregels specifieker beschreven en vastgesteld. Via het dagelijks bestuur/de griffie zijn de raden schriftelijk geïnformeerd over de regeling loonkostensubsidie, de gestelde vragen met antwoorden, de overgangsregels en het maatwerk. We blijven het belangrijk vinden dat mensen met een arbeidsbeperking uitzicht hebben op een passende en (uiteindelijk) vaste baan. De werkgevers zijn inmiddels op de hoogte van het overgangsrecht.

Klanttevredenheidsonderzoek 2018

Net als voorgaande jaren voert I&O Research voor de ISD het klanttevredenheidsonderzoek uit. In april 2018 krijgen circa 2500 klanten een vragenlijst, die ze schriftelijk of digitaal kunnen invullen. De resultaten zijn eind juni 2018 bekend. De ervaringen van onze klanten gebruiken wij om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Het eindrapport sturen wij na vaststelling in het dagelijks bestuur ook naar de college- en raadsleden toe.

Tegenprestatie naar vermogen een onverwachts succes

In maart 2018 heeft het dagelijks bestuur de evaluatie van de tegenprestatie naar vermogen over 2017 vastgesteld. In tegenstelling tot de verwachting bij de start van de tegenprestatie naar vermogen zijn de resultaten positief. Ook in 2018 zijn de eerste bevindingen en ervaringen weer positief. Er zijn klanten die een tegenprestatie gedaan hebben en zijn uitgestroomd naar een reguliere baan. Eind 2018 komen we met een beleidsmatige analyse van de tegenprestatie naar vermogen. Bij de tegenprestatie naar vermogen blijkt hoe belangrijk meedoen in de samenleving is.

Plannen Vroegsignalering in volle gang

We zijn met de gemeenten en woonstichtingen in overleg om op korte termijn te starten met Vroegsignalering. De plannen sluiten aan bij het project Vroeg Erop Af, dat in Amsterdam een succes is. Het plan is om eerst op huisbezoek te gaan/contact op te nemen met mensen die moeite hebben om hun huur (op tijd) te betalen. Daarna volgt de doelgroep met een achterstand bij de zorgverzekeraars en de energiebedrijven. De verwachting is dat Vroegsignalering een bijdrage levert om problematische schulden te voorkomen/beperken. De komende maanden hoort u meer over de implementatie van het project Vroegsignalering.

Ontwikkelingen project statushouders

De nadruk in het eerste kwartaal lag op het spreken van de klanten. Vragen die aan de orde kwamen; hoe gaat het met de klanten, hoever zijn ze in hun inburgering, hoe staat het met hun kennis van de Nederlandse taal, waar kunnen we nog een bijdrage leveren en kunnen we de klanten al doorsturen naar het SPW? Dit is maatwerk en ieder gesprek levert een andere uitkomst op.
We kijken wat we voor de klanten kunnen betekenen of dat het hoogst haalbare is bereikt. Is dit het geval, dan sluiten we het traject voor deze klant.
We zijn weer gestart met twee trainingen ‘Maak je werkfit’. Bij de Volksuniversiteiten zijn er meerdere groepen taaltraining begonnen, waarvan één alfabetiseringsgroep.
In het 1e kwartaal zijn er ook al successen te melden. Er zijn 9 personen uitgestroomd uit de uitkering, omdat zij werk hebben gevonden, 3 personen zijn gestart met een studie en 13 personen hebben parttime werk gevonden. De komende maanden staan in het teken van individuele begeleiding en het oproepen van de klanten die nog niet gesproken zijn.

Meelopen

College- of raadsleden die interesse hebben om een dag(deel) bij de ISD Bollenstreek mee te lopen zijn van harte welkom en kunnen dit kenbaar maken via e.cozijn@isdbollenstreek.nl. Op basis van uw interesses stellen wij een programma samen.
ISD volgen op twitter Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek op Twitter en www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden.

Bijlage