2018-01 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: bepalen bandbreedte reële kostprijs hulp bij het huishouden en begeleiding, rol gemeenteraden bij Handhaven, stand van zaken uitvoering Wet taaleis en uitvoeringsregels, Verordening Re-integratie en loonkostensubsidie, tarieven collectief vervoer 2018, bevindingen kostprijsberekening en voorstel tarieven hulp bij het huishouden en begeleiding 2018, Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2018, maaltijdvergoeding dagbesteding, evaluatie tegenprestatie 3e kwartaal 2017, Verordening artikel 212 Gemeentewet, stand van zaken digitalisering, Service Level Agreement met HLT, Uitvoeringsregels loonkostensubsidie, protocol huisbezoek 2017, jaarplan planning en control 2018, Mobility mentoring en vroegsignalering, convenant ondernemers schulddienstverlening, evaluatie beschermingsbewind, Regresrecht en managementinformatie. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: Begrotingswijziging 2017-III en Verordening artikel 212 Gemeentewet. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Uitstroom uitkeringsgerechtigden ten opzichte van grote steden

Uit de media blijkt dat Amsterdam en Rotterdam bij de uitkeringsgerechtigden een forse uitstroom hebben over de afgelopen vier jaar. Zij hebben samen ongeveer 80.000 uitkeringsgerechtigden en 33.000 daarvan (41%) zijn de afgelopen vier jaar uitgestroomd naar werk. De ISD Bollenstreek heeft ongeveer 1.350 uitkeringsgerechtigden. Daarvan zijn de afgelopen vier jaar 880 personen (65%) uitgestroomd naar niet-gesubsidieerd werk. De uitstroom naar zelfstandig ondernemerschap (120 personen) is daar niet in opgenomen. Een hoge uitstroom betekent niet automatisch dat het bestand daalt.

Aantal uitkeringsgerechtigden stijgt minder snel

Ondanks een verbetering van de economie is het totaal aantal uitkeringsgerechtigden het afgelopen jaar toegenomen met 8,6%. In het afgelopen kwartaal was de stijging 1%. Bij de bijstand is altijd sprake van een na-ijleffect. Een groot deel van het bestand heeft een arbeidsontheffing. De komende maanden voeren wij een onderzoek uit naar deze ontheffingen met de bijbehorende redenen. Het aantal klanten met een IOAW/IOAZ uitkering is ten opzichte van 1 januari 2017 gestegen met 5% en het laatste kwartaal gedaald met 4%.

Aantal Wmo voorzieningen blijft stijgen

Het aantal Wmo voorzieningen is het afgelopen jaar gestegen met ruim 6% tot bijna 12.000 Wmo voorzieningen. De stijging betreft vooral begeleiding en woonvoorzieningen. Het Overheidsbeleid dat mensen langer thuis moeten blijven wonen is zichtbaar bij de toename van deze voorzieningen.

Gemiddelde afhandeltermijn ruim onder wettelijk termijn

Uit de managementrapportage 4e kwartaal 2017 blijkt dat we in het jaar 2017 bijna 6500 aanvragen hebben afgehandeld. Daarvan is 88% binnen de wettelijke termijn van 56 dagen afgehandeld met een gemiddelde doorlooptijd van 28 dagen. Door invloed van de zorgleveranciers rolstoelen en woonvoorzieningen ligt de afhandelingstermijn hoger dan het gemiddelde. Dit blijft onderwerp van gesprek met de leveranciers.

Voorbereidingen jaarrekening 2017

De voorbereidingen voor de jaarrekening 2017 zijn in volle gang. De accountant voert eind januari/begin februari 2018 de controle uit. De planning is dat we eind februari de conceptcijfers naar de gemeenten en het dagelijks bestuur kunnen sturen.

Dialoogsessie ter voorbereiding begroting 2019

Ter voorbereiding op de begroting 2019 organiseren we bij de ISD Bollenstreek op dinsdag 6 maart 2018 en woensdag 7 maart 2018 een dialoogsessie voor raadsleden. De dialoogsessie sluit aan bij de wens van een aantal raden om meer betrokken te worden bij de kaders voor de begroting. Voor de begroting 2020 komen we eind van 2018/begin 2019 met een kadernota. Via de griffies sturen we de raden een uitnodiging.

Nieuwe Verordening artikel 212 Gemeentewet

De meeste verordeningen zijn een bevoegdheid van de raad. Verordening artikel 212 Gemeentewet is een uitzondering daarop en is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. In deze verordening staan de uitgangspunten voor het financieel beleid en voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de ISD Bollenstreek. De verordening is aangepast vanwege het schatkistbankieren en de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording, waaraan de ISD vanaf 1 januari 2018 aan moet voldoen.

Dienstverlening met minder stress voor de klant

Tijdens onze jubileumconferentie en de presentaties is duidelijk geworden wat stress kan doen met mensen. We hebben nader overleg gehad met Nadja Jungmann over de mogelijkheden en de ervaringen bij andere partijen zoals Alphen aan den Rijn. Voor het dagelijks bestuur hebben we een praatstuk gemaakt met diverse opties. Insteek is onze dienstverlening zo te organiseren dat we bij de klant de stress beperken/wegnemen zonder de regie/eigen verantwoordelijkheid bij de klant weg te halen. De besluitvorming over de opties en de verdere uitwerking staat gepland voor dit jaar.

Uitvoeringsregels loonkostensubsidie

Het dagelijks bestuur heeft de gewijzigde uitvoeringsregels voor de loonkostensubsidie vastgesteld. Deze uitvoeringsregels sluiten aan bij de aangepaste verordening, die de raden hebben vastgesteld. De verordening en uitvoeringsregels zijn van belang voor de aanvraag van de Vangnetregeling over het jaar 2017.

Ontwikkelingen project statushouders

Het laatste kwartaal van 2017 zijn we druk bezig geweest met het spreken van de statushouders die hun traject hebben afgerond. We zijn nog een taalcursus gestart in december waar ook statushouders uit de groep 2017 deelnemen. Vanuit de Ronde Tafel bijeenkomst is het Service Punt Werk met werkgevers om de tafel gegaan. Met als resultaat een project in de bouw, waar we nu statushouders voor kunnen aanmelden. Voor de cursus VCA hebben we een bedrijf gevonden, waar het slagingspercentage hoger is sinds de nieuwe vraagstelling van het examen. De opleiding en het examen zijn in het Arabisch. Dit betekent dat er nu meer mogelijkheden zijn voor de statushouders om door te stromen in een aantal beroepsgroepen waarbij het VCA verplicht is. Het VCA is een opleiding op het gebied van veilig en gezond werken. Binnen onze organisatie is een statushouder begonnen aan een werkervaringsplek en hij doet het goed en is erg enthousiast. We kijken terug op een geslaagd jaar, waarin we voor de statushouders bijna 500 trajecten hebben ingezet. Vanaf 2018 gaat het project in afgeslankte vorm verder. Binnenkort is de evaluatie van het project klaar. De resultaten presenteren we daarna graag in de raden, waarbij we ook statushouders aan het woord laten die het traject doorlopen hebben.

ISD volgen op twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek op Twitter en www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden.

Bijlage