2017-04 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: offertes schulddienstverlening zelfstandigen, klanttevredenheidsonderzoek, gewijzigde verordeningen, halfjaarcijfers 2017, begrotingswijziging 2017-III, Vangnetregeling, varianten handhavingsrol ISD, stand van zaken project statushouders, mogelijkheden eigen bijdrage Wmo, verlenging contracten hulp bij het huishouden, collectieve aanvullende zorgverzekering, Verordening Wmo 2018, belastingteruggave statushouders, bandbreedte reële kostprijs hulp bij het huishouden, Verzamelbrief SZW 2017-II en de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Het afgelopen kwartaal heeft er geen vergadering plaatsgevonden. De volgende openbare vergadering van het algemeen bestuur vindt plaats op maandag 18 december 2017 om 16.30 uur. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Halfjaarcijfers 2017 leiden tot begrotingswijziging 2017

Uit de halfjaarcijfers 2017 blijkt dat een begrotingswijziging van totaal € 2.667.000 noodzakelijk is. Voor de Participatiewet is het verwacht tekort € 1.855.000 en voor Zorg € 812.000. Belangrijkste redenen zijn het toegenomen aantal bijstandsgerechtigden, de toegenomen uitgaven voor bijzondere bijstand en het aantal voorzieningen Wmo ten opzichte van de geplande begroting, die begin 2016 al is opgesteld. De toename van het aantal bijstandsgerechtigden komt door de instroom van een groot aantal statushouders. En dat betekent ook extra uitgaven voor bijzondere bijstand (onder andere voor inrichtingskosten). De begrotingswijziging 2017-III is voor gevoelens naar de raden gestuurd en het algemeen bestuur behandelt en stelt de begrotingswijziging 2017-III vast in de openbare vergadering van 18 december 2017.

Vangnetuitkering 2017

Gemeenten die een fors tekort hebben op het BUIG budget (het budget waaruit we de uitkeringen betalen) kunnen een Vangnetuitkering aanvragen. Om in 2018 een vangnetuitkering aan te mogen vragen voor 2017 moeten gemeenten vóór 1 januari 2018 een besluit nemen over de beoogde maatregelen, waarmee ze een tekortreductie op het BUIG budget verwachten te realiseren. De ISD heeft in samenwerking met de gemeenten/het SPW voor de Vangnetuitkering 2017 een voorstel gemaakt. Voorstel ligt bij de vijf ISD gemeenten, omdat we nu nog niet concreet kunnen zeggen welke gemeenten in aanmerking komen. In 2017 is voor de gemeenten Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout de Vangnetuitkering 2016 aangevraagd. Uiterlijk 31 oktober 2017 is bekend of deze uitkering is toegekend en voor welk bedrag.

Nieuwe Wmo verordening 2018 noodzakelijk

In 2017 is de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 op een aantal punten aangepast. Dat betrof een technische aanpassing, waarbij is aangeven dat een inhoudelijke aanpassing in de loop van het jaar volgt. De aanleiding om de huidige verordening te vervangen door de nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 zijn onder meer een Algemene Maatregel van Bestuur over de reële kostpijs voor Wmo/hulp bij het huishouden en Wmo/begeleiding en de bevoegdheid van delegatie betreffende bepaalde bepalingen bij een persoonsgebonden budget (pgb). De nieuwe verordening is van invloed op inwoners met een pgb en ligt voor besluitvorming bij de gemeenten. In het belang van klanten met een pgb is het streven dat alle raden de verordening 2018 voor 1 december 2017 vaststellen, zodat de mensen met een pgb op tijd hun afspraken met hun zorgverleners kunnen maken en de ISD op tijd de gegevens kan aanleveren bij de Sociale Verzekeringsbank, zodat mensen met een pgb vanaf 1 januari 2018 hun hulpverleners uit het pgb kunnen betalen.

Stand van zaken hulp bij het huishouden

Eind van het jaar komen we met een uitgebreide evaluatie over de hulp bij het huishouden/de invoering van een schoon en leefbaar huis. Het is de laatste periode rustig met vragen/klachten over een schoon en leefbaar huis. Invoering van nieuw/aangepast beleid vraagt om een gewenningsperiode en het lijkt erop of die periode voorbij is. Maar ondanks dat blijven wij alert op signalen/klachten. En als er klachten zijn, dan bespreken we die met de betrokken zorgaanbieders en klanten. De contracten met de zorgaanbieders voor de hulp bij het huishouden zijn met een jaar verlengd. Juridisch gezien is dit de laatste mogelijkheid om de contracten te verlengen. In 2018 vindt voor de hulp bij het huishouden vanaf 2019 opnieuw een bestuurlijke aanbesteding plaats.

Indicatiestelling Wmo zonder uitgebreid onderzoek

Als een burger een melding doet voor de Wmo vindt standaard een uitgebreid onderzoek plaats. Als daaruit blijkt dat een maatwerkvoorziening noodzakelijk is volgt de indicatiestelling. In het belang van de klant en een snelle afhandeling van de hulpvraag is besloten om in bepaalde situaties af te zien van een uitgebreid onderzoek en de melding meteen als aanvraag te behandelen. Deze werkwijze hanteren we bij een herindicatie/aanpassing voorziening van bestaande klanten. Wel onder de voorwaarden dat de klant akkoord gaat met deze werkwijze en dat de ISD in de afgelopen 12 maanden naar de klant al uitgebreid onderzoek heeft gedaan. Voorbeeld: iemand gaat nu één dagdeel naar de dagbesteding en vraagt om een uitbreiding naar twee dagdelen. Deze werkwijze past binnen de wet.

Alle zorgaanbieders Wmo begeleiding gecertificeerd

Alle aanbieders van begeleiding of dagbesteding die door de ISD Bollenstreek en Katwijk zijn gecontracteerd, zijn gecertificeerd of hebben een kwaliteitshandboek.
Het hebben van een kwaliteitscertificaat of -handboek is een belangrijke randvoorwaarde voor een kwalitatief goede zorg- en dienstverlening. Met het certificaat of handboek laat de aanbieder zien voortdurend te werken aan het verbeteren van deze kwaliteit. En voor klanten belangrijke zaken zoals het hebben van een zorgplansystematiek en klachtenprocedure op orde te hebben.
Het certificaat en handboek laten zien dat de aanbieder zijn werkprocessen goed heeft omschreven en deze aanpast op basis van de ervaringen met klanten. Zo vraagt de aanbieder altijd een VOG verklaring aan zijn medewerkers, evalueert regelmatig samen met de klant de zorg- en/of begeleidingsplannen en heeft een Plan Do Check Act cyclus om te leren van de dagelijkse praktijk in de organisatie. Dit draagt allemaal bij aan de kwaliteit van de zorg en is daarmee ook belangrijk voor de klant. De afgelopen maanden is de ISD Bollenstreek samen met de gemeente Katwijk druk bezig geweest alle aanbieders die nog niet gecertificeerd waren een kwaliteitshandboek te laten schrijven. En met succes. Met vijf aanbieders is het contract beëindigd omdat zij geen certificaat hebben en ook na overleg geen kwaliteitshandboek konden overleggen.

Levering voorzieningen duurt langer dan gewenst

Uit de managementinformatie blijkt dat 87% van alle aanvragen binnen de wettelijke termijn is afgehandeld. We sturen op de termijnen en geven spoedzaken voorrang. Op dit moment is de werkvoorraad, mede door het op orde zijn van de formatie, beheersbaar. Vanwege het feit dat leveranciers niet tijdig alle rolstoelen, vervoers- en woonvoorzieningen kunnen leveren zijn sommige aanvragen niet binnen de wettelijke termijn haalbaar. Dit verklaart het lage percentage bij een aantal aanvragen Wmo. We houden de termijnen goed in de gaten en de leveringstermijn is een onderwerp van gesprek met de leveranciers, waarbij het kunnen opleggen van boetes bij het niet nakomen van gemaakte afspraken een belangrijk onderwerp van gesprek is.

ISD ondersteunt zelfstandigen met schulden

Zelfstandigen met problematische schulden en met een niet levensvatbaar bedrijf zijn vaak vanwege betalingsonmacht niet in staat de onderneming fiscaal/ juridisch te beëindigen. Daarnaast zijn er ook zelfstandigen met problematische schulden met een levensvatbaar bedrijf en die geen beroep kunnen doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en niet in staat zijn een oplossing te vinden voor hun schulden. Deze ondernemers kunnen voor ondersteuning nu ook terecht bij de ISD Bollenstreek. De ISD werkt hierbij samen met de NVVK leden Zuidweg & Partners uit Hilversum en Oxyz uit Lisse en de vrijwilligersorganisatie Over Rood uit Gouda. Binnenkort vindt de ondertekening van de convenanten plaats. Collectieve aanvullende zorgverzekering Ook in 2018 kunnen mensen met een laag inkomen en weinig vermogen gebruik maken van de collectieve aanvullende zorgverzekering van Zorg en Zekerheid. De tarieven van de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekeringen zijn nog niet bekend. Het dagelijks bestuur heeft besloten dat de eigen bijdrage voor de aanvullende verzekering ‘Gemeente-Standaard’ net als dit jaar € 5,- blijft. De cliëntenraad staat achter dit besluit. Dit betekent dat mensen met een laag inkomen en weinig inkomen tegen een laag bedrag toch goed verzekerd zijn. Zodra de tarieven 2018 bekend zijn informeren wij de (potentiële) deelnemers.

Resultaten project statushouders

We zijn nu ruim 9 maanden verder met het project en de resultaten beginnen binnen te komen. Vanuit de samenwerking met het SPW is een aantal statushouders aan het werk, zowel deeltijd als voltijd. Daardoor zijn zij niet langer afhankelijk van de uitkering. Ook zijn er statushouders die een eigen bedrijf zijn gestart of zelf werk hebben gevonden. Op dit moment zijn er 22 personen aan het werk en volgen er drie een opleiding met behulp van studiefinanciering.
Samen met het SPW hebben we de training 'Maak je werkfit' ontwikkeld. De 1e training is afgerond. De statushouders gaan met een bewijs van deelname naar huis. Bij de slotbijeenkomst presenteert de deelnemer zich en heeft hij als eindresultaat een CV. Het SPW en een werkgever zijn aanwezig bij de slotbijeenkomst. Bij de 1e training ontstonden er spontaan kennismakingsgesprekken tussen de statushouders, de werkgevers en het SPW. Met als gevolg dat één statushouder bij een werkgever met een proefplaatsing is begonnen en mogelijk over 3 maanden een BBL traject gaat starten.
Op 17 oktober hebben we samen met het SPW een Ronde Tafelbijeenkomst georganiseerd. Doel hierbij was werkgevers te informeren en enthousiasmeren om statushouders in dienst te nemen of een stage/werkervaringsplek aan te bieden. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

ISD volgen op twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek op Twitter en www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden.

Bijlage