2017-03 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: eigen bijdrage hulpmiddelen overgangsklanten, Algemene maatregel van Bestuur Wmo 2015 Prijs-Kwaliteit, onderzoek knelpunten Wlz, Wmo en Zvw, projectplan digitalisering, tegenprestatie naar vermogen, verzamelbrief SZW 2017-I met commentaar ISD, managementinformatie, scootmobielpool, terugblik jubileumconferentie, ondersteunen uitkeringsgerechtigde statushouders via opleiding naar werk, uitvoeringsregels BBZ, eerste tussenevaluatie hulp bij het huishouden. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Belangrijkste onderwerpen waar het AB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: de jaarrekening 2016 inclusief de bevindingen accountant, begrotingswijziging 2017-II en de begroting 2018. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Jaarrekening 2016

Het algemeen bestuur heeft op 26 juni 2017 de jaarrekening formeel vastgesteld. Tijdens deze vergadering heeft de accountant van PWC zijn bevindingen toegelicht. Hij heeft een goedkeurende verklaring afgegeven op zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid met een beperking voor de geldstromen SVB. Sinds 2015 is het trekkingsrecht ingevoerd en dat betekent dat de ISD de SVB een voorschot voor de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) betaalt. De SVB betaalt de facturen die pgbhouders indienen bij de SVB. Omdat de SVB nog niet alles 100% op orde heeft over 2016 is er sprake van een beperking voor de geldstromen SVB. Dit is een landelijk probleem. De accountant heeft geconstateerd dat de ISD de processen goed op orde heeft. De accountant verwacht dat het probleem van de SVB niet meer speelt bij de jaarrekening 2017. Daarnaast zijn de schattingen in de jaarrekening evenwichtig en evenredig tot stand gekomen.

Begrotingswijziging 2017-II en begroting 2018 vastgesteld

Gelet op de gevoelens van de gemeenteraden heeft het algemeen bestuur de begrotingswijziging 2017-II en de begroting 2018 vastgesteld. De begroting 2018 is gebaseerd op het huidige beleid. In september 2017 zijn de halfjaarcijfers over 2017 bekend en is helder of bijstelling van de begroting 2017 gewenst is.

Uitgaven Inkomen en Zorg fors gestegen

De uitgaven voor Inkomen en Zorg zijn het eerste halfjaar fors gestegen. Dat komt door een hoge instroom van statushouders en nareizigers. Deze doelgroep heeft recht op een bijstandsuitkering en/of op bijzondere bijstand voor inrichtingskosten en stroomt niet direct en makkelijk uit de uitkering. Daarnaast is sinds 2015 sprake van een nieuwe doelgroep, klanten die voorheen onder de WSW of de Wajong vielen en nu in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Ook deze doelgroep stroomt niet makkelijk uit. Het aantal voorzieningen Wmo/begeleiding is fors gestegen. Ten opzichte van 1 januari 2017 is sprake van een stijging van 14%. Ook de nieuwe contracten voor de Wmo hulpmiddelen hebben invloed op de zorguitgaven. Binnenkort zijn de halfjaarcijfers en de financiële consequenties bekend en blijkt of een begrotingswijziging voor 2017 noodzakelijk is.

Geslaagde en inspirerende jubileumconferentie

We kijken terug op de geslaagde jubileumconferentie van 30 mei 2017 die in het teken stond van schulddienstverlening. De opkomst van relaties was hoog en de deelnemers waren positief over de inhoud van het programma. Door de hoge deelname, de presentaties van de sprekers en de actieve bijdragen van de deelnemers hebben we input gekregen, die we meenemen met de verdere beleidsontwikkelingen voor schulddienstverlening. In het najaar 2017 komen we met de eerste voorstellen voor het dagelijks bestuur. Was u niet aanwezig op 30 mei? Op onze website staat een impressie van deze avond en een film over 15 jaar ISD en ervaringen van klanten.

Voorbereiding digitalisering in volle gang

Als aanvulling op de bestaande dienstverlening kunnen klanten dit jaar via MijnOverheid.nl hun brieven van de ISD krijgen. Daarnaast wordt het voor diverse aanvragen van de Participatiewet mogelijk om die digitaal in te dienen, waarbij de bekende gegevens van klanten zoveel mogelijk vooraf zijn ingevuld. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar we zijn hierbij ook afhankelijk van externe partijen. Kwaliteit staat voorop en dat betekent dat we alles eerst goed testen, voordat we operationeel gaan. Bij de plannen en het testen betrekken we ook de cliëntenraad. De beoogde datum van 1 september 2017 is niet haalbaar, maar we gaan ervan uit dat we dit jaar kunnen starten met de voorgenomen digitaliseringsplannen.

Stand van zaken hulp bij het huishouden

Het aantal signalen/klachten over de invoering van een schoon en leefbaar huis neemt af. Bij een schoon en leefbaar huis gaat het niet meer om uren, maar om de resultaten. Zowel voor klanten als voor de zorgaanbieders en de medewerkers van de zorgaanbieders is dat even wennen. De signalen/klachten die binnenkomen nemen we serieus. Met zowel de klant als met de zorgaanbieder streven we in goed overleg de klacht op te lossen. We inventariseren wat er niet goed gaat, kijken of de situatie bij de klant veranderd is en of een herindicatie nodig is dan wel andere middelen en/of aanvullend maatwerk. Het is vakantietijd en dat betekent dat er ook klachten binnenkomen over de beschikbaarheid en de vervanging van de hulp. Dat staat los van de invoering van een schoon en leefbaar huis en speelt jaarlijks rondom de vakantietijd. Ook in de vakantieperiode hebben klanten wel recht op hulp bij het huishouden. We bespreken de signalen met de zorgaanbieders en blijven alert op de kwaliteit van de hulp bij het huishouden. Eind 2017/begin 2018 is de evaluatie van een schoon en leefbaar huis beschikbaar.

Scootmobiel- en rolstoelpool gestopt

De scootmobiel- en rolstoelpool is een aantal jaar terug gestart, maar heeft niet het beoogde effect. Dat komt omdat de meeste mensen die een scootmobiel/rolstoel nodig hebben deze voor meerdere dagen per week nodig hebben en niet geholpen zijn met incidenteel gebruik van een scootmobiel. We zijn gestopt met de huidige pool en laten komend jaar een derdejaars student (ergotherapie) onderzoek doen naar het gebruik/niet gebruik van de scootmobielen en mogelijke alternatieven.

Project statushouders

We hebben alle statushouders gesproken die zich hebben gevestigd in 2014, 2015 en 2016. We zijn gestart met het spreken van de groep die in 2017 in de uitkering is gekomen.
De trajecten lopen nog en worden op de voet gevolgd. We wachten op de eerste officiële resultaten. De consulenten ervaren de vooruitgang in de spreekvaardigheid bij een aantal klanten die extra taalcursus volgen in combinatie met vrijwilligerswerk. Die combinatie zorgt voor een sprong in de uitbreiding aan woordenschat en zelfvertrouwen bij de statushouder.
In samenwerking met het SPW is er een training ontwikkeld waarbij de statushouders getraind worden in presenteren, solliciteren en het maken van een CV. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan hoe de arbeidsmarkt en het Nederlandse onderwijssysteem in elkaar steken. De 1e try-outs zijn geweest en de training wordt goed ontvangen. Het dagelijks bestuur bespreekt op 31 augustus 2017 de halfjaarrapportage 2017.

Bijzondere samenwerking met Stek

In samenwerking met woonstichting Stek starten we een traject waarbij statushouders stage lopen bij de Servicedienst van Stek. De vakmannen nemen de statushouder mee en komen bij de inwoners van Hillegom, Lisse en Teylingen thuis. Zij leren hierdoor de Nederlandse taal verbeteren, werknemersvaardigheden en de in Nederland gebruikte benamingen zoals stroom, licht, lekkage en stopcontact. De ISD zorgt ervoor dat de statushouder het VCA diploma haalt zodat de veiligheid gewaarborgd is. De 1e kennismakingsgesprekken tussen de vakmannen en de statushouders op de werkplaats staan gepland begin september. Zowel Stek als de ISD zijn erg enthousiast over deze samenwerking en hopen op een succes!

Positieve resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Uit de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek mogen we concluderen dat klanten tevreden zijn over de dienstverlening van de ISD. Klanten geven de ISD op de onderdelen algemene klantgerichtheid, de medewerkers en de algehele beoordeling ISD een 7,5. Dat is een hogere score dan vorig jaar. Ook uit een aanvullend telefonisch onderzoek onder Wmo klanten, blijkt dat klanten tevreden zijn. Kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop en waar mogelijk blijven we die verbeteren. Het volledige rapport staat op onze website.

ISD volgen op twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek op Twitter en www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden.

 

Bijlage