2017-02 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: Uitvoeringsbesluit en de uitvoeringsregels Wmo (na aanpassing verordening Wmo), beschut werken, Cliëntervaringsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek, benoeming nieuwe leden Cliëntenraad, Voortijdig schoolverlaters, beleidskalender ISD, Respijtzorg met verblijf, toezicht hulp bij het huishouden inclusief jaarplan 2017, formatie ISD Bollenstreek, evaluatie toezichthouder Wmo, omgekeerde toets van Stimulansz, verzamelbrief SZW, Verdringingstoets, Managementinformatie, Jaarstukken 2016, Begroting 2018, berekening van het vermogen, collectieve aanvullende zorgverzekering 2018, eigen bijdrage Schulddienstverlening. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Het algemeen bestuur is het afgelopen kwartaal niet bijeen geweest. De eerstvolgende openbare vergadering staat gepland op 26 juni 2017. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 is op 13 april 2017 voor kennisgeving naar de gemeenteraden verzonden inclusief de accountantsverklaring. De accountant heeft de ISD een goedkeurende verklaring gegeven. Bij de exploitatiekosten zijn we ruim binnen de begroting gebleven en dat geldt ook voor de kosten voor de Wmo. De kosten van de Participatiewet zijn circa +0,8% hoger uitgekomen dan verwacht. Dit komt doordat het klantenbestand hoger is dan begroot. Ook in 2016 hebben de belangen van onze klanten voorop gestaan. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 2016 formeel vast op 26 juni 2016.

Begrotingswijziging 2017-II

Door de toename van het aantal klanten dat een bijstandsuitkering nodig heeft en het aantal Wmo voorzieningen (met name een forse groei van de kwetsbare en complexe doelgroep begeleiding) is een tijdelijke aanpassing van de formatie noodzakelijk. Deze uitbreiding is nodig om onze klanten/de burgers van de ISD gemeenten goed van dienst te kunnen zijn. De tijdelijke formatie-uitbreiding van 2,5 fte en de kosten van een aantal medewerkers die vallen onder de Wet Banenafspraak zijn in de begrotingswijziging verwerkt. De totale financiële consequenties van deze begrotingswijziging zijn nihil. Gemeenteraden hebben op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek acht weken de tijd om hun gevoelens over de begroting kenbaar te maken. Het algemeen bestuur stelt, mede op basis van de gevoelens van de gemeenteraden, de begroting 2017-II formeel vast op 26 juni 2017.

Begroting 2018

De begroting 2018 inclusief de meerjarenraming 2019-2021 is op 13 april 2017 naar de gemeenteraden verzonden. De begroting 2018 is opgesteld op basis van het huidige beleid en de nu bekende budgetten. Bij de begroting 2018 is geen rekening gehouden met nieuw beleid en toekomstige ontwikkelingen. De tijdelijke formatie van 2,5 fte is in de begroting verwerkt.
Gemeenteraden hebben op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek acht weken de tijd om hun gevoelens over de begroting kenbaar te maken. Het algemeen bestuur stelt, mede op basis van de gevoelens van de gemeenteraden, de begroting 2018 formeel vast op 26 juni 2017.

Jubileumconferentie 30 mei 2017

De uitnodigingen voor onze jubileumconferentie, die in het teken staat van schulddienstverlening, zijn verstuurd. Voor deze bijeenkomst hebben we de colleges, de raadsleden, diverse adviesraden en ketenpartners uitgenodigd. Aanmelden vooraf is gewenst en bij voorkeur voor 16 mei 2017. Hebt u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel aanwezig zijn. Dan kunt u een mail sturen naar e.cozijn@isdbollenstreek.nl.

Algemene voorziening Respijtzorg met verblijf

Voor Respijtzorg met verblijf zijn diverse opties mogelijk. Het is geen formele taak van de ISD, maar in samenwerking met de gemeenten zijn de opties in beeld gebracht. De voorkeur van het dagelijks bestuur gaat uit naar een algemene voorziening. De gemeenten gaan hier verder mee aan de slag. Daarnaast biedt de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg ook mogelijkheden voor Respijtzorg.

Plan toezicht hulp bij het huishouden

  • De activiteiten voor de controle en verantwoording van de hulp bij het huishouden zijn vastgelegd in een plan. Bij verantwoording van de geleverde huishoudelijke hulp staat de beleving en tevredenheid van de klant centraal. Er zijn 3 niveaus van controle en verantwoording. Dit zijn:
  • de contractuele voorwaarden
  • de klanttevredenheid
  • de kwaliteit en uitvoering van de hulp bij het huishouden

Daarnaast zijn signalen van klanten en professionals en individuele casuïstieken een belangrijk onderdeel van de controle. Voor alle controles geldt dat we afwijkende resultaten en verbeteracties bespreken met de aanbieder.

Stand van zaken hulp bij het huishouden

Per 1 april 2017 is ook voor Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen een schoon en leefbaar huis van toepassing. Sinds de wijziging per 1 april 2017 zijn circa 50 ‘klachten’ binnengekomen. Een paar consulenten zijn specifiek belast om deze ‘klachten’ meteen op te pakken. De meeste daarvan gaan over twee zorgaanbieders. De contractbeheerder onderhoudt met deze zorgaanbieders contact hierover. De klachten bestaan voornamelijk uit de vermindering van de uren, die zorgaanbieders voor hun hulpen inplannen om de afgesproken huishoudelijke taken uit te voeren. Voor deze klachten verwijzen wij de klanten grotendeels terug naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan dan proberen zelf de klacht op te lossen, bijvoorbeeld door nog eens goed te kijken naar het zorgplan of waar nodig aanvullend maatwerk aan te vragen. Een schoon en leefbaar huis betekent niet dat mensen standaard minder uren krijgen, maar dat de afgesproken taken gedaan worden. In een aantal gevallen zijn de consulenten op huisbezoek geweest om de situatie van de klant persoonlijk met ze te bespreken. We houden de signalen van klanten goed in de gaten en nemen snel actie als signalen binnenkomen. En indien nodig stellen we een hogere indicatie voor de hulp bij het huishouden.

Project statushouders

Het 1e kwartaal stond vooral in het teken van het spreken van de statushouders van de groep 2016 en 2015. Op dit moment zijn alle klanten uit 2016 gesproken. De algehele indruk is dat de statushouders gemotiveerd zijn om de taal te leren, te gaan werken of te gaan studeren. Ze spreken en verstaan vaak al redelijk goed Nederlands, dit zijn met name de Syriërs. De mensen uit Eritrea willen liever meteen werken. Een kleine groep spreekt en verstaat de taal nog niet goed waarbij de tolkentelefoon noodzakelijk is. Soms doen mensen al vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld op de school van hun kinderen.
Extra taalactiviteiten zijn belangrijk en daar hebben we ook contracten voor afgesloten.
We hebben een aantal statushouders kunnen begeleiden naar vrijwilligerswerk en stageplaatsen. Het is heel belangrijk om de mensen actief bezig te laten zijn naast het inburgeren. Ze kunnen oefenen met de taal en leren alvast te wennen aan een werkritme en hoe het gaat in Nederland met bijvoorbeeld werkafspraken. Een persoon is een eigen bedrijf gestart en is uit de uitkering. Een persoon is aangemeld bij het Servicepunt Werk (SPW) en is bemiddeld naar Post NL. In samenwerking met het SPW ontwikkelen we een training. Hierin komen diverse onderwerpen aan bod om de statushouders werk-fit te maken. Onderwerpen zijn solliciteren, brief en CV maken en presenteren. De komende periode bestaat uit het intensief en individueel begeleiden van de statushouders en het spreken van de laatste groep uit 2015 en 2014. De insteek is om in juni de mensen te spreken die dit jaar in onze gemeentes zijn komen wonen.

Aantal uitkeringen blijft stijgen

Net als voorgaande kwartaal is het aantal bijstandsuitkeringen opnieuw gestegen. Ten opzichte van 1 januari 2017 is de stijging 5,4%. Ten opzichte van 1 april 2016 is de stijging 12,2%. De instroom statushouders blijft de belangrijkste reden van deze toename. ISD volgen op twitter Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek op Twitter en www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden.

 

Bijlage