2017-01 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: hulp bij het huishouden/een schoon en leefbaar huis, beschut werken, experiment Participatiewet, collectieve aanvullende zorgverzekering 2017, bijzondere bijstand in natura voor budgetbeheer, aanstelling juridisch medewerker bezwaar en beroep, draagkrachtberekening bij boete, extra banen arbeidsbeperkten, eigen bijdrage 2017, Uitvoeringsbesluit Wmo 2017, takenpakket sociale recherche, vergaderrooster 2017, Verordening Wmo, gunning hulpmiddelen Wmo en trapliften en mogelijkheden digitalisering. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: Halfjaarcijfers 2016, Begrotingswijzigingen 2016-II en 2017-I.  De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Jubileumconferentie met dagvoorzitter Nadja Jungmann

De ISD bestaat 1 juni 2017 15 jaar en ter gelegenheid van dit 3e lustrum organiseren we op 30 mei 2017 een avondconferentie, die in het teken staat van schulddienstverlening. Voor deze avond hebben wij twee interessante sprekers/een goede voorzitter kunnen regelen. Dat zijn Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso, en landelijk bekend op dit vakgebied. Zij spreekt deze avond en is tevens avondvoorzitter. De andere spreker is Wilco van Dijk, bijzonder hoogleraar Psychologische Determinanten van Economisch Keuzegedrag. We adviseren u deze datum alvast in uw agenda te noteren. De uitnodiging met het definitieve programma volgt in april.

Stand van zaken hulp bij het huishouden

Per 1 oktober 2016 geldt ‘een schoon en leefbaar huis’ voor nieuwe klanten (hulp bij het huishouden  categorie 1) in de gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Op 1 januari 2017 zijn de bestaande klanten in Noordwijk overgegaan naar de nieuwe systematiek. De eerste weken kwamen er veel vragen binnen over de nieuwe werkwijze. Het is wennen voor klanten en hulpen, die gewend waren in uren te spreken en nu in resultaten moeten denken. De vragen van klanten varieerden. Klanten waren soms ongerust of de hulp voldoende tijd zou hebben voor het schoonmaken van het huis. Enkele klanten gaven daarnaast aan dat de hulp voorheen ook altijd extra taken deed (boodschappen doen, de hobbykamer schoonmaken, ramen buiten lappen) die niet onder ‘een schoon en leefbaar huis’ vallen. Deze vielen voorheen ook niet onder de hulp bij het huishouden categorie 1.

Samen met de aanbieders is hard gewerkt om klanten (nogmaals) te informeren en waar nodig snel een oplossing te vinden voor enkele ‘opstartproblemen’. Deze ervaringen nemen we mee in de aanloop naar de overgang naar ‘een schoon en leefbaar huis’ in Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen per 1 april 2017. In veel gevallen bleek de extra voorlichting voldoende te zijn om de vraag van de klant te beantwoorden. Waar nodig zijn we nogmaals op huisbezoek geweest. Voor 1 april 2017 sturen we alle klanten uit Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen nog een extra brief met informatie over een ‘schoon en leefbaar huis’.

Project statushouders

In de 2e helft van 2016 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het project statushouders. We hebben nagedacht over welke activiteiten en instrumenten de statushouder verder kan ontwikkelen, om hem werkfit te maken. Eenmaal werkfit hebben zij meer kans om uit een uitkeringssituatie te komen en daardoor beter te integreren in de maatschappij.
We spreken de statushouders middels een intensieve intake, eventueel samen met een tolk. Tijdens dit gesprek wordt de ‘zelfredzaamheidsmatrix’ ingevuld. Deze matrix hebben we afgestemd op deze doelgroep en dient als meetinstrument gedurende het traject. De matrix geeft inzicht in het opleidingsniveau, werkervaring, taalniveau, wensen, motivatie en de mate van zelfstandigheid.
De trajecten die we nu aanbieden zijn gericht op intensieve taalscholing naast het inburgeringstraject, sociale activering, werkervaringsplekken en vrijwilligerswerk met een taalelement en individuele begeleiding. Daarnaast biedt Vluchtelingenwerk de VIP training aan en hebben we bij het IMK een speciaal traject ingekocht voor startende ondernemers. We hebben de samenwerking opgezocht met Vluchtelingenwerk, SPW en de verschillende welzijnsorganisaties in onze gemeentes.
Momenteel spreken 4 consulenten de klanten die in 2016 en 2015 in de uitkering zijn gekomen. De
1e trajecten worden nu gevuld en starten binnenkort . De verwachting is dat we binnen drie maanden meer kunnen vertellen over de resultaten.
Eén succes kunnen we al met u delen. Door de samenwerking tussen de ISD en het SPW heeft één klant een leer-werkplek aangeboden gekregen. Deze klant volgt over 3 maanden een opleiding via de werkgever met een baangarantie. Hierdoor gaat hij uit de uitkering en een mooie toekomst tegemoet met leren en werken tegelijk.

Nieuwe aanbieders hulpmiddelen Wmo

Vanaf 1 februari 2017 hebben we op basis van een Europese aanbesteding nieuwe contracten afgesloten voor de trapliften en de hulpmiddelen Wmo.  Voor de trapliften is opnieuw een contract met Handicare Stairlifts BV afgesloten en dat geldt ook bij de hulpmiddelen voor Meyra en Welzorg. Medipoint is een nieuwe leverancier voor de hulpmiddelen. Welzorg is afgelopen week negatief in het nieuws gekomen. We betreuren dit en houden de kwaliteit van alle zorgaanbieders goed in de gaten en hebben al contact met Welzorg gezocht.    

90% van de aanvragen op tijd afgehandeld

In 2016 hebben we 6046 aanvragen afgehandeld, waarvan 90% binnen de wettelijke termijn.
Zoals uit de managementrapportage blijkt geldt bij de aanvragen uitkering een percentage van 99%. Bij de diverse aanvragen Wmo ligt dat percentage lager en dat komt omdat we hierbij vaak afhankelijk zijn van externe partijen, zoals het wachten op een medisch advies of levering door de zorgleverancier. Met de nieuwe contracten vanaf 1 februari 2017 verwachten wij dat de levertermijnen beter worden.    

Door aangepast beleid meer bezwaren gegrond

Uit de managementinformatie blijkt dat het aantal bezwaren (gedeeltelijk) gegrond hoger is dan voorgaande jaren. Dit komt omdat een groot aantal bezwaren betrekking had op het nieuwe bijzondere bijstandsbeleid. Dat beleid is vanaf 1 oktober 2016 aangepast en versoepeld. Bij de afhandeling van de bezwaarschriften is anticiperend op dat nieuwe beleid en in het belang van de klant een besluit genomen en daardoor is sprake van meer (gedeeltelijk) gegronde bezwaren.

Aantal uitkeringen blijft stijgen

Het afgelopen kwartaal is het aantal bijstandsuitkeringen weer gestegen. Ten opzichte van 1 januari 2016 is de totale stijging 8,7%. Zowel bij uitkeringen als de IOAW/IOAZ is sprake van een forse stijging. De instroom van het grote aantal statushouders is de belangrijkste reden van deze toename. De verwachting is dat het aantal blijft stijgen en dat komt door de verwachte gezinsherenigingen.    

Extra banen arbeidsbeperkten

Bij de ISD is het aantal banen voor arbeidsbeperkten uitgebreid van één naar drie plaatsen. Van de twee extra plaatsen is inmiddels één plaats ingevuld en de verwachting is dat de tweede plaats, in samenwerking met het Servicepunt Werk, op korte termijn ook ingevuld is.

ISD volgen op twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek op Twitter en www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden.

 

Bijlage