2016-04 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: hulp bij het huishouden/een schoon en leefbaar huis, halfjaarcijfers 2016, begrotingswijzigingen 2016-II en 2017-I, plan van aanpak tekort Participatiewet, harmonisatie jobcoaching, uitvoeringsregels bijzondere bijstand, aanbestedingen Wmo, nadere uitvoeringsregels Wmo/persoonsgebonden budget, beschut werken en tarieven Regiotaxi. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Het algemeen bestuur is afgelopen kwartaal niet bijeen geweest. De volgende openbare vergadering van het algemeen bestuur vindt plaats op 21 november 2016 om 16.30 uur. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Halfjaarcijfers 2016 resulteren in begrotingswijzigingen 2016-II en 2017-I

Uit de halfjaarcijfers 2016 blijkt dat de begroting 2016 met een totaalbedrag van
€ 3.806.000,- naar beneden bijgesteld kan worden. Dit heeft geleid tot begrotingswijziging 2016-II en mede daardoor ook tot begrotingswijziging 2017-I. Bij de post Zorg is sprake van een forse onderschrijding, die aansluit bij de realisatie 2015. Bij het opstellen van de begroting 2016 (in maart 2015) was deze informatie nog niet bekend. Bij de post Inkomen is door de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden sprake van een tekort.
Mede op basis van begrotingswijziging 2016-II blijkt dat de begroting 2017 voor een totaalbedrag van € 1.946.000 hoger bijgesteld moet worden. Bij het opstellen van de begroting 2017 (maart 2016) is rekening gehouden met de lagere uitgaven voor Zorg, maar niet met de hogere uitgaven voor  Inkomen. Om de uitgaven Inkomen te beperken/naar beneden te krijgen hebben we een plan van aanpak gemaakt. De financiële consequenties van dit plan van aanpak zijn verwerkt in begrotingswijziging 2017-I. Het plan van aanpak en de begrotingswijzigingen zijn naar de raden gestuurd en het algemeen bestuur stelt deze begrotingswijzigingen, mede gelet op de gevoelens van de raden, op 21 november 2016 formeel vast.

Stand van zaken hulp bij het huishouden

De ISD heeft met alle klanten hulp bij het huishouden uit Hillegom en Noordwijk en een deel uit Teylingen (Warmond) persoonlijk contact gehad. Iedereen heeft voor de hulp bij het huishouden een nieuwe indicatie gehad. In Hillegom is het beleid voor de hulp bij het huishouden niet gewijzigd. Op basis van de herindicaties is bij één derde van de klanten de indicatie opgehoogd, bij één derde is de indicatie verlaagd en bij één derde is de indicatie ongewijzigd gebleven. Maatwerk is en blijft het uitgangspunt.
Voor klanten van Noordwijk gaat een schoon en leefbaar huis in per 1 januari 2017. Tijdens de huisbezoeken zijn de klanten uitgebreid voorgelicht over een schoon en leefbaar huis. De ervaring is dat mensen aan het einde van het huisbezoek gerust zijn gesteld. In januari 2017 blijkt hoe de praktijk uitpakt. Voor Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen gaat een schoon en leefbaar huis in per 1 april 2017. Voor 1 januari 2017 heeft de ISD met alle klanten hulp bij het huishouden contact gehad. Het spreken van alle klanten hulp bij het huishouden in een paar maanden tijd is een intensieve klus en dat vraagt van de betrokken consulenten een intensieve en flexibele inzet.  

Inloopspreekuur zelfstandigen is een succes

Vanaf 6 september 2016 organiseert de ISD samen met het Ondernemersklankbord iedere twee weken een inloopspreekuur voor zelfstandigen. De opkomst in de eerste weken is hoog. De ervaringen van zowel de ISD als het Ondernemersklankbord zijn positief.

Snelbalie van start

De ISD is medio oktober gestart met een snelbalie. De snelbalie is een extra dienstverlening op de bestaande dienstverlening van de ISD en de gemeenten. De snelbalie is bedoeld om aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen sneller af te handelen dan de wettelijke termijn van 8 weken. Dit betekent niet dat de afhandeling van andere aanvragen langer duurt. Aan de snelbalie vindt meteen een controle plaats of een aanvraag volledig is.

ISD start samen met Humanitas een Budgetinformatiepunt

De ISD en Humanitas starten vanaf 7 november 2016 op iedere maandagochtend met een budgetinformatiepunt. Inwoners uit de ISD gemeenten kunnen hierbij terecht met eenvoudige en complexe vragen over geldzaken. De medewerkers van de ISD hebben ervaring met mensen met (problematische) schulden, schuldsanering en budgetbeheer. De medewerkers van Humanitas zijn vrijwilligers met ervaring die mensen kunnen helpen om meer grip te krijgen op hun financiële administratie.

Uitvoeringsregels bijzondere bijstand gewijzigd

Per 1 oktober 2016 zijn de uitvoeringsregels voor bijzondere bijstand gewijzigd. De meest wijzigingen zijn in het voordeel van de klanten. Het vermogen dat iemand mag hebben om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen is verhoogd. Het persoonsondersteunend budget/de Inspanningspremie valt niet meer onder draagkracht. Draagkracht is het deel van het inkomen en vermogen dat iemand zelf moet gebruiken voor de kosten waarvoor hij bijzondere bijstand aanvraagt.
Door een opstapeling van de eigen bijdrage voor verschillende zorgkosten kan het bedrag dat iemand zelf moet betalen aan eigen bijdragen erg hoog zijn. Het bedrag om voor hoge eigen bijdragen bijzondere bijstand te krijgen is naar beneden bijgesteld. Dit betekent dat mensen eerder in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Aantal uitkeringen redelijk stabiel

Het afgelopen kwartaal is het aantal bijstandsuitkeringen Participatiewet redelijk stabiel gebleven. Dat geldt niet voor de instroom van statushouders, die instroom stijgt nog steeds. Tot 1 juli 2016 waren dit 46 statushouders en tot 1 oktober 2016 is het aantal gestegen tot 82.
Per 1 oktober 2016 is het aantal uitkeringsgerechtigden ten opzichte van 1 oktober 2015 met bijna 9% gestegen. Dat is een forse stijging.
De arbeidsmarkt trekt aan, maar bij de bijstand is altijd sprake van een na-ijleffect. De bijstand daalt pas bij langere economische bloei.  Er is veel concurrentie van andere werkzoekenden, die vaak een beter CV hebben.

Resultaten Re-integratie

In het 3e kwartaal van 2016 zijn 23 klanten van de afdeling Re-integratie volledig uitgestroomd uit de uitkering door inkomsten boven de bijstandsnorm, samenwonen of verhuizing. Daarnaast hebben 9 klanten parttime werk gevonden en verdienen zij een deel van hun inkomsten zelf. 4 klanten zijn begonnen met een vorm van onbetaalde werkzaamheden zoals vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats of een stage.
15 klanten zijn gestart op een proefplaatsing. Voor enkele klanten zijn (korte) scholingen ingezet. De ISD heeft zelf structureel twee tot drie werkervaringsplaatsen en die hebben ook afgelopen kwartaal weer tot een succesvolle uitstroom geleid.

Medewerkers Re-integratie naar Servicepunt Werk

Formeel is vanaf 1 juli 2016 het Servicepunt Werk (SPW) van start gegaan. In de praktijk zijn de medewerkers van de afdeling re-integratie per 1 oktober 2016 feitelijk overgegaan naar de nieuwe locatie van het SPW.

Wet banenafspraak

In nauwe samenwerking met het SPW (voorheen Werkgeversservicepunt) zijn enkele kandidaten met een indicatie voor de Wet banenafspraak geplaatst. Het aantal banen in het kader van deze banenafspraak neemt toe. Het SPW heeft diverse vacatures. De groep kandidaten voor deze regeling komt steeds beter in zicht.

Tarieven Regiotaxi niet omhoog in 2017

De eigen bijdrage die klanten met een Wmo voorziening voor de Regiotaxi betalen gaat niet omhoog. De tarieven 2016 blijven in 2017 gehandhaafd. 

ISD volgen op twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en tweewekelijkse ISD-rubrieken. Via https://twitter.com/ISDBollenstreek en ISDBollenstreek kunt u de ISD vinden.
 

Bijlage