2016-03 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: voorstellen artikel 42 GR ISD, aanbestedingen Wmo, Wmo/hulp bij het huishouden, resultaten onderzoek naar niet-verzilverde zorg, evaluatie formatie ISD, klanttevredenheidsonderzoek ISD, huishoudelijke hulp toelage en mogelijkheden eigen bijdrage. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Belangrijkste onderwerpen waar het AB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: de jaarrekening 2015 en bevindingen accountant, de begroting 2017 en uitbreiding taken Jeugd. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Accountantsverklaring jaarrekening 2015

De accountant PWC heeft een goedkeurende verklaring afgegeven op zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid met een beperking voor de geldstromen SVB. Sinds 2015 is het trekkingsrecht ingevoerd en dat betekent dat de ISD de SVB een voorschot voor de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) betaalt. De SVB betaalt de facturen die pgb-houders indienen bij de SVB. De accountant van de SVB heeft bij de controle bij de SVB fouten geconstateerd en daarom heeft de SVB geen goedkeurende verklaring gekregen. Dat is de reden waarom er sprake is van een beperking voor de geldstromen SVB. Dit is een landelijk probleem. De accountant heeft geconstateerd dat de ISD de processen, zowel aan de voorkant als aan de achterkant, goed op orde heeft. Op basis van de verklaring van de accountant en de eigen positieve bevindingen heeft het algemeen bestuur de jaarrekening 2015 vastgesteld.

Begroting 2017 vastgesteld

Gelet op de gevoelens van de gemeenteraden heeft het algemeen bestuur de begroting 2017 vastgesteld. De begroting is gebaseerd op het huidige beleid, waarbij wel al rekening is gehouden met de financiële consequenties van het Servicepunt Werk vanaf 1 januari 2017.

Stand van zaken hulp bij het huishouden

Op basis van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016 is de algemene voorziening voor hulp bij het huishouden, zoals deze in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout van toepassing was, per direct stopgezet. Alle gemeenten hebben een besluit genomen over de toekomst van de hulp bij het huishouden. Voor inwoners van de gemeente Hillegom blijft de huidige maatwerkvoorziening voor hulp bij het huishouden gehandhaafd. Voor inwoners van Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen verandert de hulp bij het huishouden. Voor nieuwe klanten geldt vanaf 1 oktober 2016 de maatwerkvoorziening ‘een schoon en leefbaar huis’. Voor bestaande klanten van Noordwijk gaat dit in per 1 januari 2017 en voor bestaande klanten van Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen per 1 april 2017. Een ‘schoon en leefbaar huis’ betekent dat de klanten de hulp bij het huishouden niet meer in uren krijgen, maar in resultaatafspraken. De resultaatafspraken zijn gebaseerd op algemeen gebruikelijke hygiënische normen en kunnen per klant verschillen. Er is altijd sprake van maatwerk; wat kan de klant nog zelf en waarvoor is via de gemeente/ISD hulp nodig. Naast algemene informatie op de website en in de folders informeert de ISD bestaande klanten persoonlijk over de wijziging van de hulp bij het huishouden. 

Doelgroep Wmo/begeleiding heeft zorg gekregen

Uit het onderzoek dat onderzoeksbureau Ape voor de ISD heeft uitgevoerd naar het verschil tussen de indicaties en uitgaven van de Wmo/begeleiding blijkt dat verreweg de meeste mensen uit de doelgroep de zorg hebben gekregen die voor hen nodig was. Voor deze doelgroep is de eigen bijdrage geen reden geweest om af te zien van zorg. Ook zorg mijden komt minimaal voor.
De resultaten van het onderzoek zijn 27 mei 2016 naar de gemeenteraden gestuurd. Het volledige rapport kunt u hier downloaden: Onderzoeksrapport APE.

Positieve resultaten klanttevredenheidsonderzoek

I&O Research heeft voor de ISD het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de klanten voor de algehele beoordeling de ISD een 7,3 geven. Voor een overheidsorganisatie een goed resultaat. Ondanks strengere wetgeving, aanpassing van het minimabeleid door landelijke wetgeving, onduidelijkheid over de Wmo/hulp bij het huishouden zijn klanten tevreden. Het klanttevredenheidsonderzoek is 22 juni 2016 naar de gemeenteraden gestuurd.  Het volledige rapport kunt u hier downloaden: Onderzoeksrapport KTO.

Stand van zaken voorstellen artikel 42 GR ISD Bollenstreek

In het kader van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap (artikel 42 GR ISD Bollenstreek) heeft de ISD de opdracht gekregen om vier onderwerpen uit te werken. De uitgewerkte voorstellen voor de tegenprestatie naar vermogen, het gekanteld minimabeleid Participatiewet en bezuinigingen zijn 26 juli 2016 voor gevoelens naar de gemeenteraden gestuurd. Het voorstel handhaving in brede zin volgt in het najaar. Het doel van artikel 42 is gemeenteraden meer invloed te geven bij de beleidsvoorbereiding van de ISD. De volledige GR ISD Bollenstreek kunt u hier downloaden.

Uitbreiding taak voor Jeugd

Sinds 1 juli 2016 is de ISD belast met de complete administratieve afhandeling van de persoonsgebonden budgetten voor Jeugd. De jeugd- en gezinsteams blijven verantwoordelijk voor de indicatiestelling. Na de indicatiestelling neemt de ISD het administratieve proces over. 

Start inloopspreekuur voor zelfstandigen

Vanaf 6 september 2016 organiseert de ISD samen met het Ondernemersklankbord iedere twee weken een inloopspreekuur voor zelfstandigen. Het spreekuur is bedoeld voor bestaande en startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen of financiële problemen hebben of tijdelijke arbeidsongeschikt zijn. Ook uitkeringsgerechtigden die plannen hebben om een onderneming te starten kunnen daar terecht.

Aantal uitkeringen stijgt nog steeds

Het afgelopen kwartaal is het aantal bijstandsuitkeringen Participatiewet opnieuw gestegen. De instroom van statushouders verklaart deze stijging. Ten opzichte van 1 januari 2016 is de stijging 49 (van 1051 naar 1100), waarvan 46 statushouders. De verwachting is dat het aantal uitkeringen blijft toenemen de komende maanden. 

Resultaten Re-integratie

In het 2e kwartaal van 2016 zijn 34 klanten van de afdeling re-integratie volledig uitgestroomd uit de uitkering door inkomsten boven de bijstandsnorm , samenwonen of verhuizing. Daarnaast hebben 8 klanten parttime werk gevonden en verdienen zij een deel van hun inkomsten zelf. 8 klanten zijn begonnen met een vorm van onbetaalde werkzaamheden zoals een proefplaatsing, vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats of een stage. Voor 8 klanten zijn (korte) scholingen ingezet. De ISD heeft zelf structureel twee tot drie werkervaringsplaatsen en die leiden regelmatig tot succesvolle uitstroom. In nauwe samenwerking met het Servicepunt Werk (tot 1 juli 2016 Wgsp) zijn enkele kandidaten met een indicatie voor de Wet banenafspraak geplaatst. Het aantal banen in het kader van deze banenafspraak neemt toe. De afhandeling van ‘plaatsingen banenafspraak’ vraagt de nodige tijd. Dit komt door de toepassing van loonkostensubsidie, jobcoaching, loonwaardebepaling en het verstrekken van voorzieningen en de nieuwe en veranderlijke wet- en regelgeving. Ook voor geïndiceerde kandidaten zonder uitkering van de ISD, bijvoorbeeld van de oude WSW-wachtlijst, heeft de afdeling re-integratie een taak in de bemiddeling en afhandeling van aanvragen.  

Bijlage