2016-02 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Hebt u behoefte aan meer informatie of meer gedetailleerde informatie, dan kunt u met ons contact opnemen. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: 
Sociaal statuut ISD, hulp bij het huishouden, consequenties faillissement TSN, jobcoaching, verlenging contract woningaanpassingen, beleidsplan schulddienstverlening, jaarverslagen bezwaar en klaagschriften 2015, afdoening bezwaar en klaagschriften, stand van zaken Servicepunt Werk en advies ondernemingsraad ISD, jaarstukken 2015, begroting 2017 en uitvoeringsregels schulddienstverlening. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Het algemeen bestuur is het afgelopen kwartaal niet bijeen geweest. Eerstvolgende vergadering vindt plaats op 27 juni 2016. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Jaarrekening 2015

De jaarrekening 2015 is op 12 april 2016 voor kennisgeving naar de gemeenteraden verzonden. De ISD is ruim binnen de vastgestelde begroting 2015 gebleven. Wat de Participatiewet betreft sluiten de uitgaven aan bij de begroting. De exploitatiekosten zijn lager dan begroot. Bij de Wmo is sprake van een forse onderschrijding van bijna € 5,5 miljoen en met name op de post begeleiding. Voor de onderschrijding zijn mogelijke verklaringen te vinden, zoals goede en strenge controle op de facturen, overgang van Wet maatschappelijke ondersteuning naar Wet langdurige zorg, invoering algemene voorziening, niet verzilverde zorg, afname gebruik door afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch zieken gehandicapten en Compensatie eigen risico voor chronisch zieken en een mogelijk hogere eigen bijdrage voor begeleiding Wmo ten opzichte van de AWBZ. Om de juiste oorzaken te vinden en in beeld te krijgen of mensen die zorg nodig hebben dit ook gehad hebben, onderzoekt het gespecialiseerd externe bureau APE de redenen van de onderschrijding. Naar verwachting zijn de eerste resultaten medio mei 2016 bekend.
De accountant komt op korte termijn met het verslag van bevindingen. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 2015 formeel vast op 27 juni 2016.

Begroting 2017

De begroting 2017 inclusief de meerjarenraming 2018-2020 is op 12 april 2016 naar de gemeenteraden verzonden. De begroting 2017 is opgesteld op basis van het huidige beleid en de nu bekende budgetten. Bij de begroting 2017 is geen rekening gehouden met nieuw beleid en toekomstige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de hulp bij het huishouden. Er is wel rekening gehouden met de verwachte komst van het Servicepunt Werk. 
Gemeenteraden hebben op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek acht weken de tijd om hun gevoelens over de begroting kenbaar te maken. Het algemeen bestuur stelt, mede op basis van de gevoelens van de gemeenteraden, de begroting 2017 formeel vast op 27 juni 2016.  

Zorg klanten TSN geregeld

Als gevolg van het faillissement van TSN is met de gecontracteerde zorgaanbieders over een oplossing voor de klanten van TSN gesproken. Met als resultaat dat drie zorgaanbieders Activite, Alfa en Zorg en GroenoordZorgt de hulp bij het huishouden overnemen voor deze klanten. Daarbij is de insteek om zoveel mogelijk koppels (klant met bestaande hulp) te behouden. Het gaat in totaal om circa 500 TSN klanten. Deze klanten zijn persoonlijk per brief geïnformeerd over hun nieuwe zorgaanbieder. Door het maken van goede afspraken met de drie zorgaanbieders is de zorgcontinuïteit gewaarborgd en zitten klanten door het faillissement van TSN niet zonder hulp bij het huishouden. Voor zover nu bekend is de overgang zonder problemen verlopen.

Stand van zaken hulp bij het huishouden

De verwachting is dat de CRvB op 18 mei 2016 een uitspraak doet over de hulp bij het huishouden en dat dan bekend is of de algemene voorziening voor hulp bij het huishouden is toegestaan. Op basis van die uitspraak zijn dan de mogelijke consequenties bekend voor de hulp bij het huishouden in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Voor inwoners van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout geldt voor nieuwe aanvragen de algemene voorziening en voor bestaande klanten in Hillegom ook vanaf 1 oktober 2016. Voor bestaande klanten van Lisse en Noordwijkerhout geldt tot 1 januari 2017 de huidige maatwerkvoorziening. Voor klanten van Noordwijk geldt tot 1 januari 2017 ook de huidige maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden en vanaf 1 januari 2017 de nieuwe maatwerkvoorziening ‘een schoon en leefbaar huis’. De komende maanden vindt, binnen de kaders die de raad heeft vastgesteld, de verdere uitwerking plaats van een ‘schoon en leefbaar huis’. De raad van Teylingen bespreekt in juni 2016 de mogelijkheden voor de hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2017. Tot aan die tijd geldt voor Teylingen de huidige maatwerkvoorziening voor zowel bestaande als nieuwe klanten. Alle klanten die gebruik maken van hulp bij het huishouden zijn persoonlijk per brief geïnformeerd over de verlenging van hun indicatie.

Nieuwe leden bezwaarschriftencommissie

Per 1 april 2016 bestaat de onafhankelijke externe bezwaarschriftencommissie uit negen nieuwe leden. De leden hebben diverse achtergronden, kennis en ervaring. De leden zijn benoemd voor vier jaar. De commissieleden rouleren en per zitting zijn drie commissieleden aanwezig. Voor bezwaren Participatie kan een ander koppel ingezet worden dan voor een bezwaar Wmo.

Aanbesteding contracten Wmo

De contracten voor de levering van hulpmiddelen, trapliften en woningaanpassingen lopen af per 31 december 2016 en kunnen niet meer verlengd worden. De komende maanden vindt voor deze voorzieningen een nieuwe aanbesteding plaats.

Resultaten Re-integratie

In het eerste kwartaal van 2016 zijn 23 klanten van de afdeling re-integratie volledig uitgestroomd uit de uitkering; 20 door inkomsten boven de bijstandsnorm en 3 door samenwonen of verhuizing. Daarnaast hebben 15 klanten parttime werk gevonden en verdienen zij een deel van hun inkomsten zelf. 15 klanten zijn begonnen met een vorm van onbetaalde werkzaamheden zoals een proefplaatsing, vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats of een stage. Voor 8 klanten zijn (korte) scholingen ingezet. De ISD heeft zelf structureel twee tot drie werkervaringsplaatsen en die leiden regelmatig tot succesvolle uitstroom. In nauwe samenwerking met het Werkgeversservicepunt (Wgsp) zijn enkele kandidaten met een indicatie voor de Wet banenafspraak geplaatst. Het aantal banen in het kader van deze banenafspraak neemt toe. Het WGSP heeft diverse vacatures en de groep kandidaten voor deze regeling komt steeds beter in zicht. De ISD heeft zelf een kandidaat geplaatst. De afhandeling van ‘plaatsingen banenafspraak’ vraagt de nodige tijd. Dit komt door de toepassing van loonkostensubsidie, jobcoaching, loonwaardebepaling en het verstrekken van voorzieningen en de nieuwe en veranderlijke wet- en regelgeving. Ook voor geïndiceerde kandidaten zonder uitkering van de ISD, bijvoorbeeld van de oude WSW-wachtlijst, heeft de afdeling re-integratie een taak in de bemiddeling en afhandeling van aanvragen. De afdeling re-integratie heeft contacten met verschillende scholen voor speciaal onderwijs en de praktijkschool over de plaatsingsmogelijkheden van hun leerlingen.

ISD volgen op Twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en tweewekelijkse ISD-rubrieken. Via @ISDBollenstreek

Bijlage