2016-01 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. De informatie schulddienstverlening ontbreekt voor de laatste keer in de bijlage. Dit heeft te maken met de implementatie van een nieuw systeem voor schulddienstverlening. Vanaf de volgende nieuwsbrief is de managementinformatie schulddienstverlening weer beschikbaar. Hebt u behoefte aan meer informatie of meer gedetailleerde informatie, dan kunt u met ons contact opnemen. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: 
2e marap 2015, convenant ter voorkoming van huisontruimingen en noodfonds, toezichthouder Wmo, weerstandsvermogen ISD, regresrecht, lokaal beleid beloningshoofdstuk CAR/UWO, collectieve aanvullende zorgverzekering, uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning, Wet taaleis Participatiewet, beleidsplan schulddienstverlening, telefonie en laptops, klanttevredenheidsonderzoek, ontwikkelingen Servicepunt Werk en economische ontwikkelingen. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Belangrijkste onderwerpen waar het algemeen bestuur het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: 2e marap 2015, begrotingswijziging 2015-III inclusief halfjaarcijfers 2015, begrotingswijziging 2016-I, Directiestatuut 2016, voorstel artikel 42 GR ISD Bollenstreek en het weerstandsvermogen. Het algemeen bestuur neemt altijd een besluit op financiële voorstellen, gebaseerd op de gevoelens van de raden. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

ISD scoort 100% bij onderzoek Suwinet

De Inspectie SZW onderzoekt jaarlijks in welke mate gemeenten (sociale diensten) voldoen aan de eisen van vertrouwe¬lijkheid die worden gesteld aan de beveiliging van informatie, die wordt uitge¬wis-seld binnen Suwinet. Het onderzoek 2015 was gericht op de essentiële beveiligings¬normen tegen inbreuk op de vertrouwelijkheid. Vertrou¬welijkheid wil zeggen dat een persoonsgegeven alleen toegankelijk is voor een functionaris die daartoe bevoegd is. De informatie is getoetst aan een zevental geselecteerde normen uit het Normenkader behorende bij de Verantwoordingsrichtlijn Gezamenlijke elektroni¬sche Voorzieningen Suwi. Uit het onderzoek blijkt dat de ISD aan alle normen voldoet. 

Klanttevredenheidsonderzoek van start

I&O Research gaat voor de ISD het klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Dit betekent dat alle klanten met een bijstandsuitkering, een re-integratietraject of schulddienstverleningstraject en een deel van klanten met een Wmo voorziening (zowel oude als nieuwe doelgroep Wmo) medio maart een vragenlijst krijgen toegestuurd. Mede vanwege de nieuwe doelgroep en de invoering van de drie decentralisaties is bewust ervoor gekozen om een externe onafhankelijke partij de opdracht te geven voor dit onderzoek. In de vragenlijst voor de doelgroep Wmo zijn de verplichte vragen uit het landelijk Wmo-onderzoek meegenomen.    

Werkzaamheden juridische zaken neemt toe 

In 2015 zijn de werkzaamheden bij juridische zaken toegenomen. Dit komt door de toename van het aantal WOB-verzoeken, het aantal bezwaarschriften en de verzoeken Wet dwangsom.
Het aantal bezwaarschriften ten opzichte van 2014 is toegenomen en dat komt voornamelijk door de nieuwe Participatiewet. De kostendelersnorm is ingevoerd en de re-integratie- en sollicitatie- verplichtingen zijn strenger geworden. Hierdoor is ook het aantal maatregelen toegenomen. In 2015 zijn 379 bezwaar- en beroepszaken behandeld, waarvan 313 betrekking hadden op de Participatiewet. Binnenkort is het jaarverslag 2015 bekend. Na vaststelling in het dagelijks bestuur gaat het jaarverslag voor kennisgeving naar de raden toe.

Stand van zaken hulp bij het huishouden

In tegenstelling tot de verwachting heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) nog geen besluit genomen of hulp bij het huishouden als algemene voorziening toegestaan is. Volgens bronnen neemt de CRvB in mei 2016 een besluit. Het dagelijks bestuur heeft besloten niet op het aanbod van Buurtzorg in te gaan. De gemeenten/ISD blijven verantwoordelijk voor het aanbieden van kwalitatief goede zorg voor de Wmo-klanten. Dat is de reden dat we op dit moment met de overige gecontracteerde zorgpartijen werken aan een oplossing voor het probleem dat door het aanstaande faillissement van TSN is ontstaan.

Wet taaleis Participatiewet

Per 1 januari 2016 is de Wet taaleis ingevoerd.  Iedereen die bijstand ontvangt moet de Nederlandse taal beheersen. De taaleis geldt vanaf 1 januari 2016 voor nieuwe klanten en vanaf 1 juli 2016 voor mensen die al een uitkering hebben. Alle mensen die recht hebben op een uitkering moeten kunnen spreken, lezen en schrijven op 1F-niveau. Dat is het niveau na 8 jaar basisonderwijs in Nederland. Dat betekent dat iemand korte, eenvoudige teksten moet kunnen lezen en schrijven. Via bewijsstukken of een test blijkt of iemand voldoet aan de eisen of extra scholing nodig heeft.

Statushouders van invloed op klantenbestand

Het aantal bijstandsklanten bleef in 2015 redelijk stabiel, maar is de laatste maanden van 2015 gestegen. De toename van het aantal statushouders is daarvan de oorzaak. Doordat de economie weer wat aantrekt is de stijging beperkt gebleven. In het 4e kwartaal 2015 zijn 31 statushouders extra ingestroomd. Bij sociale diensten is een herstellende economie niet direct zichtbaar, maar is sprake van een na-ijleffect. 

Resultaten Re-integratie

In het vierde kwartaal van 2015 zijn 22 klanten van de afdeling re-integratie uitgestroomd uit de uitkering; 19 klanten door inkomsten boven de bijstandsnorm en 3 door verhuizing naar een woonplaats buiten het werkgebied van de ISD. Daarnaast hebben 9 klanten parttime werk gevonden en verdienen zij een deel van hun inkomsten zelf. 14 klanten zijn begonnen met een vorm van onbetaalde werkzaamheden zoals een proefplaatsing, vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats of een stage. Voor 8 klanten zijn (korte) scholingen ingezet.
De eerste resultaten in het kader van de Banenafspraak zijn inmiddels ook geboekt. In nauwe samenwerking met het Wgsp zijn drie kandidaten met een “indicatie arbeidsvermogen” geplaatst.
Hiervoor is loonkostensubsidie en jobcoaching ingezet.

Ziekteverzuim ISD blijft laag

Net als voorgaande jaren blijft het ziekteverzuimpercentage laag. In 2015 was het verzuimpercentage 2,2%. Een resultaat waar we als ISD trots op zijn.   

ISD volgen op twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en tweewekelijkse ISD-rubrieken. Via https://twitter.com/ISDBollenstreek en www.ISDBollenstreek.nl  kunt u de ISD vinden.

 

Bijlage