2015-04 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

Nieuwsbrief ISD

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. De informatie schulddienstverlening ontbreekt in de bijlage. Dit heeft te maken met de implementatie van een nieuw systeem voor schulddienstverlening. Hebt u behoefte aan meer informatie of meer gedetailleerde informatie, dan kunt u met ons contact opnemen. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: halfjaarcijfers 2015, begrotingswijziging 2015-III, begrotingswijziging 2016-I, monitor Sociaal domein, voorstel garantiebanen, adviezen rapport van bevindingen accountant, hulp bij het huishouden, Suwinet, quick scan informatieveiligheid, Uitvoeringsbesluit Wmo 2016, stand van zaken begeleiding/herindicaties, beschermingsbewind, GR ISD Bollenstreek 2016 en Directiestatuut 2016, benoeming nieuwe leden cliëntenraad, collectieve aanvullende zorgverzekering 2016, externe commissie bezwaar en klaagschriften, convenant ter voorkoming van huisontruimingen en noodfonds, verlenging contracten Wmo, inzet ISD bij Vluchtelingenopvang ontwikkelingen, drie decentralisaties en ontwikkelingen Servicepunt Werk, en economische ontwikkelingen. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Het algemeen bestuur is het afgelopen kwartaal niet bijeen geweest. Eerstvolgende vergadering vindt plaats op 7 december 2015. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Halfjaarcijfers 2015 leiden tot een positieve bijstelling

Vanwege de nieuwe taken zijn dit jaar naast de gebruikelijke managementrapportages (1e en 2e marap) de halfjaarcijfers gepresenteerd. Uit de halfjaarcijfers blijkt dat de begroting 2015 met een bedrag van € 3.408.000,- en de begroting 2016 met een bedrag van € 1.164.000,- in positieve zin  bijgesteld kan worden. De begrotingswijzigingen 2015-III en 2016-I zijn voor gevoelens aan de gemeenteraden aangeboden. In de openbare vergadering van 7 december 2015 stelt het algemeen bestuur deze begrotingswijzigingen vast. Bij de besluitvorming houdt het algemeen bestuur rekening met de gevoelens van de raden.

2e marap 2015 geeft geen aanleiding tot bijstelling

Uit de cijfers van de 2e managementrapportage 2015 die gaat over de periode januari tot en met augustus 2015 blijkt dat de cijfers niet afwijken van de halfjaarcijfers. De ISD verwacht dat de realisatie 2015 aansluit op de voorgestelde begrotingswijziging 2015-III.

Nieuw systeem voor schulddienstverlening

De afgelopen maanden is een nieuw systeem voor schulddienstverlening geïmplementeerd. Met dit systeem van Allegro kunnen de werkprocessen en de informatie van klanten beter geregistreerd, uitgevoerd en gevolgd worden. Voor bepaalde werkprocessen, zoals bijvoorbeeld budgetbeheer, is sprake van een andere omschrijving en daardoor is de managementinformatie van het oude en nieuwe systeem niet goed met elkaar te vergelijken. Dat is de reden waarom de managementinformatie van schulddienstverlening niet bij deze nieuwsbrief is toegevoegd.

Aantal WOB-verzoeken neemt toe 

Het aantal WOB-verzoeken (Wet openbaarheid Bestuur) neemt de laatste maanden aanzienlijk toe. WOB verzoeken kosten de organisatie veel tijd en energie en zetten de afdeling bezwaar en juridische zaken onder druk, omdat bij de formatie geen rekening is gehouden met de toename van het aantal WOB-verzoeken. Door tijdelijke externe inhuur is bij de afhandeling van de bezwaarschriften nog sprake van 100% afhandeling binnen de wettelijke termijn, maar als het aantal WOB verzoeken hoog blijft kan dat, op basis van de huidige formatie, consequenties hebben voor de wettelijke afhandeltermijn. Naast beroeps WOB-ers, die gefocust zijn op een ingebrekestelling en een financiële vergoeding, zijn er ook organisaties die steeds meer een WOB-verzoek indienen (bijvoorbeeld RTL4), maar ook klanten die bijvoorbeeld tien verzoeken tegelijk indienen. De toename van het aantal WOB-verzoeken speelt ook binnen gemeenten. Tussen de ISD en gemeenten vindt overleg plaats over hoe om te gaan met deze toename en mogelijke aanpassing van het beleid.

Inzet ISD bij Vluchtelingenopvang

De ISD is op basis van de rampenplannen van de gemeenten en de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek verantwoordelijk voor de opvang en verzorging. Op basis van deze taak heeft de ISD 18 dagen lang van 07.00 uur tot 23.00 uur de opvang en verzorging geregeld van de opvang in Voorhout, Lisse en Hillegom. Het was een intensief, mooi en bijzonder traject. Uit dit traject blijkt hoe we met elkaar door praktisch nadenken en handelen, collegialiteit, de samenwerking met gemeenten/vrijwilligers en andere organisaties dit traject met een goed resultaat en zonder problemen uitgevoerd hebben. Het was een goede ‘teambuildingsactiviteit’ en een levenservaring die je niet snel vergeet. Ondanks de intensieve inzet bij de opvang is de dienstverlening voor onze klanten doorgegaan.

ISD creëert garantiebaan

De ISD gaat een garantiebaan invullen. Net als gemeenten is de ISD verplicht om een garantiebaan te creëren. De gesprekken met de beoogde kandidaat zijn gestart en als alles volgens planning verloopt is de garantiebaan vanaf 1 januari 2016 feitelijk ingevuld.

Mogelijk alternatief voor hulp bij het huishouden

Naar aanleiding van diverse rechterlijke uitspraken neemt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) binnenkort een besluit of hulp bij het huishouden als algemene voorziening toegestaan is. Vooruitlopend op dit besluit is gezocht naar een alternatief als blijkt dat de CRvB de algemene voorziening niet toestaat. Het alternatief is een nieuwe maatwerkvoorziening voor de hulp bij het huishouden. Voordeel hiervan is dat de klanten via de gemeenten hulp bij het huishouden blijven krijgen, maar wel gebaseerd op duidelijke resultaatafspraken voor een ‘schoon huis’. Deze nieuwe maatwerkvoorziening is duurder dan de algemene voorziening, maar is goedkoper dan de huidige maatwerkvoorziening. De ISD verwacht met de nieuwe maatwerkvoorziening tegemoet te komen aan de opgelegde bezuinigingen.
Het voorstel hulp bij het huishouden, gebaseerd op een positieve en een negatieve uitspraak van de CRvB, is naar de colleges gestuurd. De colleges bieden het voorstel vervolgens aan de raden aan. Voor de ISD en de noodzakelijke herindicaties/vervolgonderzoek is besluitvorming uiterlijk begin februari 2016 van belang. Ter voorkoming van dubbel werk zijn de huidige indicaties hulp bij het huishouden verlengd tot 1 mei 2016. De klanten zijn via een brief op de hoogte gebracht van deze verlenging.

Contracten Wmo met jaar verlengd

De raamovereenkomsten voor de levering van hulpmiddelen Wmo, trapliften en plafondliften zijn met een jaar verlengd tot 1 januari 2017. In 2016 vindt voor deze contracten een nieuwe aanbesteding plaats, zodat deze vanaf 1 januari 2017 ingaan.  

GR ISD Bollenstreek 2016

Op basis van de nieuwe wetgeving moeten alle gemeenschappelijke regelingen aangepast en opnieuw vastgesteld worden. De nieuwe Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek (GR ISD) is naar de colleges gestuurd en de afspraak is dat de raden de GR ISD voor 1 januari 2016 vaststellen. Het aantal wijzigingen in de GR ISD en de consequenties vallen mee, omdat de huidige GR ISD en de huidige werkwijze grotendeels voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Nieuwe kandidaten voor de externe commissie bezwaarschriften

Voor de afhandeling van bezwaarschriften heeft de ISD naast de ambtelijke commissie een onafhankelijke externe commissie. Vanwege de lange zittingstermijn heeft het dagelijks bestuur besloten nieuwe leden te werven. De werving start dit jaar.   

Aantal bijstandscliënten blijft stabiel

Het aantal bijstandscliënten blijft redelijk stabiel, waarbij sprake blijft van ‘dagkoersen’. De statushouders zijn een belangrijke reden van instroom. Bij de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) blijft sprake van een stijging.

Resultaten Re-integratie

In het derde kwartaal van 2015 zijn 27 klanten van de afdeling re-integratie uitgestroomd uit de uitkering; 23 klanten door inkomsten boven de bijstandsnorm en 4 door verhuizing naar een woonplaats buiten het werkgebied van de ISD. Daarnaast hebben 11 klanten parttime werk gevonden en verdienen zij een deel van hun inkomsten zelf. 12 klanten zijn begonnen met een vorm van onbetaalde werkzaamheden zoals vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats of een stage. Voor 5 klanten zijn (korte) scholingen ingezet.

ISD volgen op twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en tweewekelijkse ISD-rubrieken. Via www.twitter.com en www.ISDBollenstreek.nl kunt u de ISD vinden.

 

Bijlage