2015-03 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Vanwege de vakantieperiode en een aantal ontwikkelingen is deze nieuwsbrief later dan u van ons gewend bent. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. De informatie schulddienstverlening ontbreekt in de bijlage. Dit heeft te maken met de implementatie van een nieuw systeem voor schulddienstverlening. Hebt u behoefte aan meer informatie of meer gedetailleerde informatie, dan kunt u met ons contact opnemen. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: 
1e managementrapportage 2015, Informatiebeveiligingsplan en jaarplanning 2015, ontwikkelingen drie decentralisaties en ontwikkelingen Servicepunt Werk, huisvesting, stand van zaken formatie, aanvullende dienstverlening ISD, digitaal aanleveren vergaderstukken, dienstverleningsovereenkomst pgb jeugd, monitor sociaal domein, oriëntatie noodfonds woonstichtingen, hulp bij het huishouden, Introductie Wet Taaleis Participatiewet, ervaringen GeZZondcheck, project PostNL, brief zorgaanbieders, hardheidsclausule Wmo, Verzamelbrief SZW 2015-I en economische ontwikkelingen. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Belangrijkste onderwerpen waar het AB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015-II, begroting 2016 inclusief addendum,
1e managementrapportage 2015, dienstverleningsovereenkomst jeugd, voorstel artikel 42 GR ISD Bollenstreek, aanvullende dienstverlening voor gemeenten en stand van zaken nieuwe taken sociaal domein. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Goedkeurende accountantsverklaring jaarrekening 2014

De accountant PWC heeft een positieve verklaring afgegeven op zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Op basis van de verklaring van de accountant en de eigen positieve bevindingen heeft het algemeen bestuur de jaarrekening 2014 vastgesteld. De accountant constateert dat de interne beheersing van goed niveau is en om dit proces verder te optimaliseren is een aantal aandachtspunten benoemd. Er zijn geen grote risico’s geconstateerd. De accountant heeft een aantal adviezen/aandachtspunten benoemd, die de ISD onderzoekt en waar mogelijk oppakt.

Begroting 2016 inclusief addendum vastgesteld

Gelet op de gevoelens van de raden heeft het algemeen bestuur de begroting 2016 inclusief het addendum vastgesteld. De begroting is gebaseerd op het huidige beleid. Dit betekent dat nog geen rekening is gehouden met de financiële consequenties van het Servicepunt Werk. Als hiervan de consequenties en de ingangsdatum bekend zijn volgt een begrotingswijziging.

1e marap 2015 en halfjaarcijfers 2015

Bij de 1e marap 2015 (januari tot en met april) waren de financiële consequenties van de nieuwe taken Wmo nog niet goed zichtbaar. Dat komt onder meer doordat de zorgaanbieders nog niet alle facturen hebben ingediend, de nieuwe werkwijze via iWmo (digitale berichtenverkeer) en de bekende SVB-problematiek. IWmo is voor zowel de ISD als de zorgaanbieders wennen en vraagt veel tijd. Besloten is om dit jaar éénmalig de halfjaarcijfers te presenteren. Uit de conceptcijfers blijkt dat een begrotingswijziging in positieve zin gewenst is. Dit betekent dat de verwachte uitgaven van de ISD voor de post Zorg 2015 en 2016 lager zijn dan in 2014 begroot. Het dagelijks bestuur neemt in september een besluit over de voorgenomen begrotingswijzigingen. Daarna gaan de begrotingswijzigingen inclusief de halfjaarcijfers voor de gevoelens naar de gemeenteraden toe.

Personele invulling ISD op orde

Het algemeen bestuur is 29 juni 2015 akkoord gegaan met de uitbreiding van de formatie, zoals voorgesteld in begrotingswijziging 2015-II en het addendum begroting 2016. Het is gelukt om voor de extra en openstaande vacatures goede kandidaten te selecteren. Een aantal medewerkers is intern doorgestroomd naar een andere functie. Dit past bij het personeelsbeleid van de ISD. Per 1 september 2015 zijn op een na alle functies ingevuld. Dit betekent dat de formatie op orde is om de huidige en nieuwe taken en geplande werkprocessen uit te voeren. Vanaf 1 september 2015 werken bij de ISD 107 medewerkers.

Stand van zaken nieuwe taak begeleiding en brief staatssecretaris herindicatie pgb’s

In een brief aan alle gemeenten heeft staatssecretaris Van Rijn recent laten weten dat ze vóór 1 oktober 2015 hun pgb-houders opnieuw moeten beoordelen. Het gaat om de vraag of mensen die een persoonsgebonden budget hebben, daar volgend jaar nog recht op hebben. Ondanks de korte periode, waarover de VNG ook vragen heeft gesteld, doet de ISD er alles aan om de herbeoordeling van de 83 pgb’s begeleiding rond 1 oktober 2015 gerealiseerd te hebben. Voor de administratieve verwerking van de pgb’s jeugd is de ISD afhankelijk van de herbeoordelingen door de jeugd- en gezinsteams van de gemeenten. De komende maanden staan ook in het teken van de herindicaties begeleiding, omdat het overgangsrecht afloopt per 31 december 2015. De verwachting is dat het aantal herindicaties en nieuwe aanvragen begeleiding redelijk in de lijn ligt van de begroting. 

Uitwerking voorstellen artikel 42 GR ISD Bollenstreek

Het algemeen bestuur heeft naar aanleiding van de gevoelens van de gemeenteraden de ISD de opdracht gegeven om in het kader van artikel 42 van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de thema’s tegenprestatie naar vermogen, bezuinigingen, (evaluatie) gekanteld minimabeleid en handhaving in brede zin verder uitwerken met als rode draad innovatie. De uitwerking van de voorstellen inclusief mogelijke financiële consequenties staan gepland voor het algemeen bestuur van begin december 2015. Als blijkt dat de voorstellen financiële consequenties hebben dan volgt voor de gemeenteraden een voorstel, waarop zij hun gevoelen kunnen uiten.  

Huisvesting

Het dagelijks bestuur heeft na een uitgebreid huisvestingsonderzoek, het advies van de makelaar en de meningen van de colleges, besloten om het huurcontract van het kantoorpand van de ISD met 10 jaar te verlengen. Dit is inclusief de uitbreiding met de begane grond. Het UWV vertrekt vanaf 1 november 2015 uit Lisse. De ISD huurde al een deel van de begane grond van het UWV. Door de uitbreiding van de taken en de formatie is blijvend gebruik van de begane grond gewenst. Met de verhuurder zijn goede huurafspraken gemaakt, die passen in deze economische tijd. Zowel ondernemingsraad als personeel zijn positief over dit besluit.

Aantal bijstandscliënten blijft stabiel

Net als het voorgaande kwartaal blijft het aantal bijstandscliënten sinds 1 januari 2015 redelijk stabiel, waarbij sprake blijft van dagkoersen. De instroom wordt voor een groot deel veroorzaakt door statushouders en door deze toename is ondanks een betere arbeidsmarkt nog geen sprake van een daling van het bestand. Bij de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) is sprake van een stijging.

Resultaten Re-integratie

In het tweede kwartaal van 2015 zijn 43 klanten van de afdeling re-integratie uitgestroomd uit de uitkering; 37 klanten door inkomsten boven de bijstandsnorm, 3 door verhuizing naar een woonplaats buiten het werkgebied van de ISD, 1 door vestiging als zelfstandig ondernemer en 2 om overige redenen. Daarnaast hebben 15 klanten parttime werk gevonden en verdienen zij een deel van hun inkomsten zelf. 24 klanten zijn begonnen met een vorm van onbetaalde werkzaamheden zoals vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats of een stage. Voor 9 klanten zijn (korte) scholingen ingezet.
Via het groenproject van de MareGroep zijn 7 klanten uitgestroomd en 7 klanten doen mee aan het vrijwilligersproject bij zwembad de Vosse in Hillegom (onderhoud -en receptietaken).

Nieuwe website

Vanaf medio september 2015 heeft de ISD een nieuwe website. De leverancier van de huidige website is samengegaan met een andere leverancier en dat betekent een migratie van de website. Voor meer informatie kunt u terecht op www.isdbollenstreek.nl.

Dit is een informele nieuwsbrief van de ISD Bollenstreek en bestemd voor college- en raadsleden van de ISD-gemeenten. Contactpersoon: Elian Cozijn (0252) 345 078, info@isdbollenstreek.nl.