2015-02 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Hebt u behoefte aan meer informatie of meer gedetailleerde informatie, dan kunt u met ons contact opnemen. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn:  ervaringen en ontwikkelingen drie decentralisaties, mandatenbesluit Sociale Verzekeringsbank, jaarplan planning en control 2015, terugkoppeling raadsbehandeling Participatieverordeningen, voorbereiding bestuurlijk overleg woonstichtingen, benchmark WWB oktober 2014, huisvesting, onderzoek veilig gebruik Suwinet, Nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen, tijdelijk toezichthouder Wmo, Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2015, Re-integratiebeleid 2015, cliëntenraad en vertegenwoordiging/achterban, klantprotocol, artikel 42 GR ISD Bollenstreek, voorstel formatie bestaande taken, jaarrekening 2014, begroting 2016, Servicepunt Werk en economische ontwikkelingen. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Belangrijkste onderwerpen waar het AB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: begrotingswijziging 2015-I en stand van zaken nieuwe taken sociaal domein. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 is op 14 april 2015 voor kennisgeving naar de gemeenteraden verzonden. De ISD is binnen de vastgestelde begroting 2014 gebleven. De totale uitgaven zijn € 213.000 lager dan begroot. Uit de jaarrekening blijkt dat het afgelopen jaar de voorbereidingen voor de drie decentralisaties centraal stonden en dat het voor de medewerkers een intensief jaar was. Door het lage ziekteverzuim van 1,53% en overwerken is het gelukt de noodzakelijke taken op tijd uit te voeren en ‘de winkel’ met behoud van een goede dienstverlening open te houden. De accountant komt op korte termijn met het verslag van bevindingen en naar verwachting met een goedkeurende accountantsverklaring. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 2014 formeel vast op 29 juni 2015.

Begroting 2016

De begroting 2016 inclusief de meerjarenraming 2017-2019 is op 14 april 2015 naar de gemeenteraden verzonden. De begroting is gebaseerd op het huidige beleid. Toekomstige ontwikkelingen zoals het Servicepunt Werk zijn niet meegenomen. Bij het opstellen van de begroting zijn de kosten, die de nieuwe taken vanaf 2015 met zich meebrengen, nog niet bekend. Dit komt mede doordat een aantal landelijke problemen nog niet zijn opgelost, zoals de afhandeling van de Pgb’s door de SVB, de (nog) niet afgenomen zorg en de e-facturering. Wij verwachten medio 2015 meer duidelijkheid te hebben en als de uitkomsten aanleiding geven tot een begrotingswijziging, dan bieden wij die aan. In 2016 verwachten we € 2,1 miljoen minder uit te geven dan voor 2015 is begroot. Gemeenteraden hebben op grond van de (aangepaste) Wet gemeenschappelijke regelingen acht weken de tijd om hun gevoelens over de begroting kenbaar te maken. Het algemeen bestuur stelt, op basis van de gevoelens van de gemeenteraden, de begroting 2016 formeel vast op 29 juni 2015.

 Nieuwe taak Wmo/begeleiding arbeidsintensief

De nieuwe taak Wmo/begeleiding is arbeidsintensief. Na een rustige start begin van dit jaar stromen de aanvragen de laatste weken binnen. Op basis van de informatie van het CAK was de verwachting gemiddeld 20-25 aanvragen per maand. De laatste weken is sprake van 20-25 met pieken tot 40 aanvragen per week. Het is nog onduidelijk of dit een trend is. Naast nieuwe vragen ligt er ook een groot aantal herindicaties. Opvallend is dat een deel van de klanten de toegekende indicatie nog niet verzilverd heeft en een deel van de klanten, die vorig jaar wel zorg heeft gehad en waarvoor de ISD ook een bedrag aan de SVB heeft overgemaakt, dit jaar nog geen factuur heeft ingediend. De ISD zorgt dat in het belang van de klanten alles goed en zorgvuldig wordt uitgezocht en geregeld. In de managementrapportage staan vanwege de huidige onduidelijkheid van het juiste aantal de gegevens van begeleiding nog niet opgenomen. Vanaf 1 januari 2015 zijn zorgaanbieders verplicht om hun facturen digitaal via i-Wmo in te dienen. Recent zijn de eerste facturen op deze wijze aangeleverd en betaald. Er moet nog een forse inhaalslag gedaan worden. De genoemde ontwikkelingen hebben mogelijk financiële consequenties, die bij de 1e marap 2015 nog niet bekend zijn. De ISD informeert het dagelijks bestuur regelmatig schriftelijk over de ontwikkelingen nieuwe taken Wmo en de bestuursleden sturen deze uitgebreide memo’s voor kennisgeving naar de raden toe.

Dagelijks bestuur neemt afstand van uitspraken TSN

TSN Thuiszorg heeft staatssecretaris Van Rijn een brief gestuurd, waarin zij “de noodklok luidt” voor de thuishulpen. TSN heeft ook een brief gestuurd naar alle klanten die hulp bij het huishouden krijgen. TSN geeft aan dat de thuishulp in loondienst verleden tijd is en dat dit komt door de bezuinigingen van de gemeenten en de gedaalde tarieven. Via een brief aan TSN heeft het dagelijks bestuur laten weten afstand te nemen van brieven die TSN Thuiszorg heeft geschreven. Hierin staat dat de ISD gemeenten voor 2015 geen bezuinigingen op de thuishulp hebben ingevoerd. TSN heeft ook hetzelfde aantal klanten als in 2014. Het dagelijks bestuur vindt het onterecht dat mensen in de Bollenstreek ongerust zijn gemaakt. Aangekondigde salarisverlagingen voor het personeel is een verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder zelf en daar hebben gemeenten geen invloed op.

Nieuwe GR ISD Bollenstreek

Er is een nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen en op basis van deze nieuwe wet moet de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek voor 1 januari 2016 aangepast en vastgesteld zijn. Vooruitlopend op deze nieuwe wet is een aantal zaken al van toepassing en dat betekent dat de raden nu 8 weken (in plaats van 6 weken) de tijd hebben om hun gevoelens kenbaar te maken op financiële voorstellen van de ISD Bollenstreek en de begroting/jaarrekening in plaats van 1 mei nu voor 15 april aangeboden moeten worden. De GR ISD Bollenstreek is in 2011 geactualiseerd en deze GR sluit voor een groot deel aan bij de nieuwe wet, zoals bijvoorbeeld het aantal leden dagelijks- en algemeen bestuur en de stemverhoudingen. De ISD verwacht de nieuwe GR in het 3e kwartaal van 2015 aan de raden aan te bieden.

Aangepast beleidskader uitvoering boete

Op basis van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) moet de Fraudewet aangepast worden. Tot aan de nieuwe Fraudewet geldt op basis van deze uitspraak van de CRvB een aangepast beleidskader boete voor de Participatiewet en de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz). Het dagelijks bestuur heeft op 22 april 2015 dit beleidskader vastgesteld. De gerechtelijke uitspraak betekent dat een boeteonderzoek en de boeteoplegging bewerkelijker wordt.

Extra formatie voor bestaande taken nodig

Eind 2014 heeft Berenschot een onderzoek gedaan naar de formatie voor de nieuwe en bestaande taken. De formatie voor de uitvoering van nieuwe taken is begin 2015 toegekend en recent heeft het dagelijks bestuur van gedachten gewisseld over de formatie voor de bestaande taken. Uit het onderzoek van Berenschot, de toename van het aantal klanten, de toenemende complexiteit van de aanvragen/problematiek klanten en het niet uitvoeren van bepaalde taken, blijkt dat extra formatie voor de ‘bestaande’ taken reëel en verantwoord is. Het dagelijks bestuur is akkoord gegaan met 6 fte en dit voorstel is nu voor gevoelens naar de raden gestuurd. Het algemeen bestuur neemt een definitief besluit op 29 juni 2015. Het aantal van 6 fte is minder dan het advies van Berenschot en is naar mening van het management van de ISD ook de minimumvariant, die nodig is om de taken uit te kunnen voeren. Ook uit de managementrapportage blijkt dat extra formatie noodzakelijk is. In 2012 was 98% van alle aanvragen binnen de wettelijke termijn afgehandeld en nu is dat gedaald naar 89%. Als de ISD formatie weer op orde is moet dit percentage weer stijgen.

ISD voldoet aan beveiligingseisen

In 2014 hebben de colleges en het dagelijks bestuur het Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. Op basis van dit beleid heeft de ISD het informatiebeveiligingsplan en de jaarplanning opgesteld. Deze stukken staan geagendeerd voor het dagelijks bestuur van 28 mei 2015. In deze stukken staat beschreven hoe de ISD in de praktijk werkt. Hiermee voldoet de ISD aan de verbeterpunten van de audit veilig gebruik Suwinet. Recent heeft met een positief resultaat de externe DigiD audit plaatsgevonden.

Aantal bijstandscliënten redelijk stabiel

Het aantal bijstandscliënten blijft sinds 1 januari 2015 redelijk stabiel, waarbij wel sprake is van dagkoersen. Bij de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) is sprake van een lichte stijging. Positief is dat naast instroom ook uitstroom plaatsvindt en mede daardoor het aantal klanten stabiel blijft.

Resultaten Re-integratie

In het eerste kwartaal van 2015 zijn 36 klanten van de afdeling re-integratie uitgestroomd uit de uitkering; 26 klanten door inkomsten boven de bijstandsnorm, 4 door verhuizing naar een woonplaats buiten het werkgebied van de ISD, 2 door vestiging als zelfstandig ondernemer, 4 om overige redenen. Daarnaast hebben 21 klanten parttime werk gevonden en verdienen zij een deel van hun inkomsten zelf. 11 klanten zijn begonnen met een vorm van onbetaalde werkzaamheden zoals vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats of een stage. Voor  5 klanten zijn (korte) scholingen ingezet.

ISD volgen op twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en tweewekelijkse ISD-rubrieken. Via www.twitter.com en ISDBollenstreek kunt u de ISD vinden.

Bijlagen