2015-01 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Hebt u behoefte aan meer informatie of meer gedetailleerde informatie, dan kunt u met ons contact opnemen. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn:  administratieve verwerking Pgb Jeugdzorg, formatieonderzoek ISD Bollenstreek, begrotingswijziging 2015-I, uitvoeringsregels Wmo, uitvoeringsbesluit Wmo, plan van aanpak Huishoudelijke Hulp Toelage, Financiële compensatieregeling hulp bij het huishouden categorie 1,  Debiteurenbeleidsplan 2015, uitvoeringsregels Participatie, uitvoeringsregels bijzondere bijstand, WOB-verzoeken, project gegevensinzage Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en de NVVK, de drie decentralisaties, Servicepunt Werk en economische ontwikkelingen. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Belangrijkste onderwerpen waar het AB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: controle Persoonsgebonden budget (Pgb), begrotingswijziging 2014-IV, stand van zaken sociaal domein, administratieve verwerking Pgb Jeugdzorg en begrotingswijziging 2015-I. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Voorbereidingen decentralisaties op tijd klaar

De voorbereidingen voor de uitvoering van de nieuwe taken Wmo, Participatie en administratieve verwerking Pgb Jeugd waren op tijd klaar. De systemen zijn aangepast en de gegevens van nieuwe klanten Wmo/AWBZ en Pgb Jeugd staan in het systeem. De overeenkomsten van de zorgovereenkomsten zijn gecontroleerd en alle noodzakelijke gegevens zijn op tijd bij de SVB aangeleverd. Het aanleveren van de gegevens bij de SVB heeft de nodige inspanning gekost, maar is uiteindelijk toch gelukt. De medewerkers zijn opgeleid en de bestaande klanten zijn geïnformeerd. Ook de werkinstructies, de formulieren/folders/website zijn aangepast en actueel.

Alles is eraan gedaan dat iedereen die in 2014 zorg/ondersteuning heeft gehad dit ook begin 2015 krijgt. Natuurlijk zijn er nog praktische puntjes die gaande het proces opgelost/aangepast moeten worden.

Eerste ervaringen Wmo/begeleiding en Pgb’s

De ISD is uitgegaan van de gegevens van onder andere het CAK, maar in de praktijk blijkt dat de ontvangen gegevens niet altijd up to date waren. Een beperkt aantal personen blijkt in de praktijk een persoonsondersteunend budget (Pgb) te hebben in plaats van zorg in natura en net andersom. Door een praktische aanpak hebben we dit snel en goed kunnen oplossen. Klanten hebben hun indicatie naar de ISD gestuurd en op basis van deze indicatie heeft de ISD direct actie genomen. Intern is voor deze klanten een procedure afgesproken. Opvallend is dat een groot aantal klanten een indicatie voor begeleiding heeft, maar deze indicatie nog niet verzilverd heeft.
De eerste zorgperiode is voorbij en dat betekent dat klanten hun facturen/urenstaten in moeten leveren bij de SVB en de SVB de uitbetaling regelt. De komende weken moet blijken waar de uitbetaling van het Pgb (niet) goed loopt. We zorgen voor extra telefonische bereikbaarheid om vragen te beantwoorden en klanten waar mogelijk te ondersteunen/te adviseren bij vragen over hun Pgb.
De betaling van de Pgb’s begeleiding en Jeugd aan de SVB is geregeld.
Klanten ervaren de nieuwe werkwijze van de Wmo niet altijd als klantvriendelijk en efficiënt. Over de uitvoering en het optimaliseren van de Toegang vindt tweewekelijks overleg plaats tussen de ISD en gemeenten en waar nodig en mogelijk wordt dit proces, passend binnen de kaders die de raden hebben vastgesteld, verbeterd.

Controle persoonsgebonden budget

De ISD controleert al een aantal jaar de verantwoording van de Pgb’s voor hulp bij het huishouden. Klanten met een Pgb voor hulp bij het huishouden moeten voor 15 maart 2015 hun verantwoording over hun Pgb 2014 indienen. Budget dat de klant niet kan verantwoorden of verkeerd is uitgegeven moeten klanten terugbetalen. Ook uit de zorgovereenkomsten voor begeleiding blijkt dat controle zinvol is. Uit de controle blijkt bijvoorbeeld dat klanten met een Pgb voor persoonlijke begeleiding familieleden inzetten voor deze begeleiding, terwijl ze een budget hebben gekregen voor begeleiding via een professionele organisatie. Deze klanten moeten hun zorgovereenkomsten aanpassen aan de daadwerkelijke situatie.

Eerste ervaringen Participatiewet

De vragen die klanten stellen betreffen vooral de wijzigingen van het minimabeleid, landelijke wetgeving en de nieuwe regeling van het Persoonsondersteunend budget/de Inspanningspremie. Vooral de doelgroep ouderen en chronisch zieken stellen veel vragen, omdat het nieuwe minimabeleid, gebaseerd op de landelijke wetgeving, en de afschaffing van de Compensatie eigen regeling en de Wet tegemoetkoming Chronisch zieken deze doelgroep het meeste financieel gezien raakt. Begin februari 2015 betalen we de uitkering over januari 2015 uit en dat betekent dat alleenstaande ouders voor het eerst de uitkering van een alleenstaande krijgen. Deze doelgroep krijgt via de Belastingdienst een financiële compensatie, maar per saldo is sprake van een financiële achteruitgang. De kostendelersnorm gaat voor bestaande klanten pas in per 1 juli 2015 en over een paar maanden wordt voor bestaande klanten duidelijk wat de financiële consequenties zijn. Communicatie over de nieuwe wetgeving en regelingen heeft structurele aandacht.

Monitoring en financiële consequenties decentralisaties

We monitoren de uitvoering van de drie decentralisaties inclusief de financiële consequenties. We verwachten bij de 1e managementrapportage 2015 (periode januari-april) meer inzicht en een beter beeld te hebben over de financiële consequenties.

Eerste bevindingen jaarrekening 2014 zijn positief

De jaarafsluiting 2014 is uitgevoerd en de accountant is 2 februari 2015 gestart met de controle van de jaarrekening 2014. Uit de interimcontrole zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Uit de conceptcijfers blijkt dat we binnen de begroting blijven. Per gemeente kunnen de percentages afwijken. Zodra de accountant klaar is met de controle informeren wij de gemeenten over de financiële resultaten. De aanbieding van de definitieve jaarrekening 2014 inclusief toelichting en accountantsverklaring en de begroting 2016 staan gepland voor april 2015.

Aantal bijstandscliënten blijft stijgen

Het aantal bijstandscliënten is in 2014 aanzienlijk gestegen. Voor de Wet werk en bijstand is de stijging circa 10% en voor de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) totaal 44%. Met de invoering van de Participatiewet (instroom nieuwe doelgroepen, die voorheen onder de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en de Wet Sociale Werkvoorziening vielen) en de huidige arbeidsmarktontwikkeling is de verwachting dat het aantal bijstandsklanten blijft stijgen. Positief is dat naast instroom ook uitstroom plaatsvindt.

Audit schulddienstverlening resulteert in certificaat

De NVVK is de landelijke branchevereniging voor professionele schuldhulpverlening en sociale kredietverlening. Via audits door onafhankelijke auditoren toetst de NVVK continue de kwaliteit van haar leden. De audit maakt zichtbaar dat NVVK-leden op ieder moment voldoen aan uniforme en controleerbare kwaliteitseisen. De NVVK heeft in 2014 bij de ISD een uitgebreide audit uitgevoerd. Uit de audit blijkt dat de ISD voldoet aan het toetsingskader en de gedragscode en de schulddienstverlening correct uitvoert. Voor dit resultaat heeft de NVVK de ISD het certificaat uitgereikt.

Schuldensituatie complexer en verplichte budgetcursus

Uit de cijfers blijkt dat in 2014 meer klanten uitgestroomd zijn bij de schuldregeling dan ingestroomd en dat het aantal klanten in budgetbeheer is toegenomen. Uitstroom uit de schuldregeling betekent niet dat de schuldregeling altijd met goed gevolg is doorlopen en dat de klant schuldenvrij is. De dagelijkse praktijk is dat de schuldensituatie van klanten steeds complexer wordt en dat niet iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken en dat schuldregelingen daarom ook eerder beëindigd worden. Sinds kort geeft de ISD, in samenwerking met Kwadraad, klanten sinds kort een budgetcursus. Het doel is dat klanten met (deskundige) hulp en persoonlijke begeleiding weer zelfstandig met geld kunnen omgaan. Om toegelaten te worden tot de schulddienstverlening zijn klanten verplicht om deze cursus te volgen.

Positieve resultaten Re-integratie

In het vierde kwartaal van 2014 zijn 36 cliënten van de afdeling re-integratie uitgestroomd uit de uitkering. Hiervan hebben 25 cliënten inkomsten boven de bijstandsnorm. Van 2 cliënten is de uitkering beëindigd vanwege niet of onvoldoende meewerken en de andere 9 cliënten zijn om andere redenen uitgestroomd. Daarnaast hebben 17 cliënten parttime werk gevonden en verdienen zij een deel van hun inkomsten zelf. 19 cliënten zijn begonnen met een vorm van onbetaalde werkzaamheden zoals vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats of een stage. Voor 12 cliënten zijn (korte) scholingen ingezet. De ISD heeft zelf een aantal werkervaringsplaatsen beschikbaar en regelmatig stromen cliënten na deze werkervaring uit naar een betaalde baan.

De afdeling re-integratie heeft in 2014 bijgedragen aan uitstroom uit de uitkering van 153 cliënten (2013: 123) en 81 cliënten hebben parttime werk aanvaard. (2013: 64).

Kijkje in de keuken van de ISD

Als u interesse hebt om een dag(deel) bij de ISD mee te lopen of een gesprek wilt hebben over onze organisatie en/of de ervaringen met de uitvoering van de drie decentralisaties dan bent u van harte welkom. U kunt dit kenbaar maken via info@isdbollenstreek.nl. Op basis van uw interesses wordt een programma samengesteld of afspraak gemaakt.

ISD volgen op twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en tweewekelijkse ISD-rubrieken. Via www.twitter.com en ISDBollenstreek kunt u de ISD vinden.

Bijlage