2014-04 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Hebt u behoefte aan meer informatie of meer gedetailleerde informatie, dan kunt u met ons contact opnemen. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen naar info@isdbollenstreek.nl

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn:
2e marap 2014, begrotingswijziging 2014-IV, Beveiligingsbeleid ISD Bollenstreek, voorstel Hulp bij het Huishouden 2015, formatieonderzoek ISD Bollenstreek, Verordening Wmo 2015, beleidsregels koopkrachttegemoetkoming 2014, Verordeningen Participatie, collectieve aanvullende zorgverzekering 2015, inzet technische hulpmiddelen toezichthouders, drie decentralisaties en Servicepunt Werk en economische ontwikkelingen. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Belangrijkste onderwerpen waar het AB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: begrotingswijziging 2014-III en 2e marap 2014. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

2e marap 2014 vraagt om begrotingswijziging 2014-IV

Uit de 2e marap 2014 blijkt dat de uitgaven op de post Zorg circa € 1 miljoen lager uitvallen dan opgenomen in de begroting van de ISD. Op basis hiervan is besloten een begrotingswijziging in te dienen en de begroting naar beneden bij te stellen. Dat de uitgaven van de ISD aanzienlijk lager zijn zegt nog niets over het Wmo budget van gemeenten. De begroting van de ISD en die van gemeenten zijn voor de Wmo niet één op één te vertalen. De begrotingswijziging ligt voor gevoelens bij de raden en het algemeen bestuur neemt op 8 december 2014 hierover een formeel besluit.

Beveiligingsbeleid ISD Bollenstreek

Het dagelijks bestuur heeft het Beveiligingsbeleid van de ISD Bollenstreek vastgesteld en voor vaststelling naar de colleges gestuurd, omdat dit een collegebevoegdheid is. In de media en de raadsbijeenkomsten wordt regelmatig over de privacy van klanten gesproken. Uit het beveiligingsbeleid en een aantal onderzoeken blijkt dat de beveiliging bij de ISD op orde is en voldoet aan de gestelde eisen. De ISD heeft de privacy van klanten hoog in het vaandel staan.

Ondertekening contracten Wmo 2015

De ISD en Katwijk hebben samen de afgelopen maanden het inkooptraject voor de Wmo per 2015 uitgevoerd. Een intensief traject met veel betrokken zorgaanbieders en ketenpartners. Resultaat is dat een groot aantal aanbieders de raamovereenkomst ondertekenen op 6 november 2014. Door deelname van deze aanbieders is de continuïteit voor de Hulp bij het huishouden, dagbesteding en begeleiding in 2015 geregeld.

Uitvoeringsregels Wmo

De besluitvorming van de Verordening Wmo en het beleidsplan Wmo is in bijna alle gemeenten afgerond. In aansluiting op de kaders die de raden vaststellen/hebben vastgesteld heeft de ISD uitvoeringsregels opgesteld. Deze uitvoeringsregels zijn recent met de Wmo adviesraden besproken. Het vaststellen van de uitvoeringsregels is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt voor 1 januari 2015 een besluit over de uitvoeringsregels Wmo 2015.

Informatie klanten Wmo en Participatie

De komende weken informeert de ISD de huidige klanten Wmo/Hulp bij het huishouden, de nieuwe klanten Wmo (die vanuit de AWBZ naar de Wmo overgaan) en de huidige klanten met een bijstandsuitkering via een persoonlijke brief. Mensen die nu Hulp bij het Huishouden hebben krijgen een brief over het overgangsrecht. Dit betekent dat de huidige hulp in 2015 gecontinueerd blijft. Zodra het cliëntenbestand van klanten die van de AWBZ overgaan naar de Wmo beschikbaar is krijgt deze doelgroep een brief, zodat zij weten dat de ISD vanaf 1 januari 2015 voor de uitvoering zorgt en dat zij weten waar zij in 2015 aan toe zijn. Mensen die nu een bijstandsuitkering krijgen vallen straks onder de Participatiewet. In november krijgt deze doelgroep een brief met algemene informatie over de Participatiewet en de aangescherpte regels. In december volgt aanvullende informatie over de concrete persoonlijke consequenties en het overgangsrecht.    

Medewerkers opgeleid voor nieuwe taken

De nieuwe taken en wetgeving heeft consequenties voor de uitvoering van de ISD. In november en december 2014 staan diverse opleidingen gepland, zodat medewerkers op tijd op de hoogte zijn om hun taken goed uit te voeren en de klanten vanaf 2 januari 2015 goed van dienst te zijn.    

Formatieonderzoek ISD Bollenstreek en aangepaste begroting 2015

Door de overgang van taken die vanuit het Rijk naar gemeenten komen neemt het aantal uitvoeringstaken van de ISD toe vanaf 2015. Daarnaast is het aantal aanvragen de laatste jaren toegenomen. Om de benodigde personeelscapaciteit voor de nieuwe en huidige taken goed in beeld te krijgen voert Berenschot een formatieonderzoek uit. In november 2014 zijn de resultaten bekend. Resultaten worden besproken in het dagelijks bestuur en meegenomen met de begrotingswijziging 2015-I. Bij het opstellen van de begroting 2015 is afgesproken dat er een aangepaste begroting volgt, zodra er meer duidelijkheid is over de nieuwe taken per 2015. Deze aangepaste begroting moet uiterlijk 31 december 2014 vastgesteld worden. De raden krijgen in november de aangepaste begrotingswijziging 2015-I en krijgen de gelegenheid hun gevoelens te uiten.

Snel uitbetalen eenmalige koopkrachttegemoetkoming

Mensen met een laag inkomen komen dit jaar in aanmerking voor een eenmalige koopkrachttegemoetkoming. Het dagelijks bestuur heeft op 16 oktober 2014 over de uitvoering een besluit genomen. De ISD zorgt ervoor dat de klanten die op 1 september 2014 een bijstandsuitkering hebben het bedrag automatisch betaald krijgen. Deze automatische betaling vindt begin november plaats en klanten hebben hierover persoonlijk een brief ontvangen.    

Ook in 2015 een goede collectieve aanvullende zorgverzekering

Net als voorgaande jaren kunnen inwoners van de ISD-gemeenten in 2015 gebruik maken van de  voordelige collectieve aanvullende zorgverzekering via Zorg en Zekerheid. Gemeenten hebben ter compensatie van de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de  Compensatieregeling Eigen Risico extra budget gehad. Een deel van dit budget is beschikbaar voor de collectieve aanvullende zorgverzekering. Deelnemers betalen in 2015 voor deelname een aanzienlijk lagere eigen bedrag dan in 2014. De afspraken met Zorg en Zekerheid zijn bijna afgerond. Binnenkort informeert de ISD inwoners en klanten over de voordelige aanvullende zorgverzekering. Voordeel van deze regeling is dat inwoners goed verzekerd zijn en daardoor minder aanspraak gemaakt wordt op de individuele bijzondere bijstand.     

Resultaten Re-integratie

In het derde kwartaal van 2014 zijn 30 cliënten van de afdeling Re-integratie uitgestroomd uit de uitkering. Hiervan hebben 23 cliënten inkomsten boven de bijstandsnorm. Van 3 cliënten is de uitkering beëindigd vanwege niet of onvoldoende meewerken en de andere 4 cliënten zijn om andere redenen uitgestroomd. Daarnaast hebben 20 cliënten parttime werk gevonden en verdienen daardoor een deel van hun inkomsten zelf. 16 cliënten zijn begonnen met een vorm van onbetaalde werkzaamheden zoals vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats of een stage. In de vakantiemaanden juli en augustus zijn de uitstroomresultaten doorgaans wat lager dan in het voor- en najaar. Vergeleken met het derde kwartaal van 2013 is sprake van een toename van de uitstroom.

De laatste weken valt op dat werkgevers de afdeling re-integratie benaderen met de vraag naar kandidaten die onder de nieuwe Participatiewet vallen. Daarbij denken werkgevers met name aan arbeidsgehandicapten, die onder de garantiebanen vallen.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt

Op basis van het aantal bijstandsgerechtigden is er nog geen sprake van een positieve ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Het aantal bijstandsgerechtigden varieert per dag, maar blijft de laatste maanden redelijk stabiel en dat blijkt ook uit de managementrapportage. Positief is dat er nog steeds mensen uitstromen naar een betaalde baan.

Dagje meelopen of informatief gesprek

Als u interesse hebt om een dag(deel) bij de ISD mee te lopen of een gesprek wilt hebben over onze organisatie dan bent u van harte welkom. U kunt dit kenbaar maken via info@isdbollenstreek.nl. Op basis van uw interesses wordt een programma samengesteld of afspraak gemaakt.

ISD volgen op twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en tweewekelijkse ISD-rubrieken. Via http://www.twitter.com/ en ISDBollenstreek kunt u de ISD vinden.

Bijlagen